Фінансові послуги надаються

Завдання для проведення модульного контролю 3

з дисципліни «Цивільне право. Особлива частина»

1. Договір комерційної концесії підлягає державній реєстрації органом, який:

а) здійснив державну реєстрацію користувача;

б) здійснив державну реєстрацію правоволодільця;

в) здійснює державну реєстрацію правочинів;

г) здійснює державну реєстрацію прав інтелектуальної власності;

д) здійснює державну реєстрацію речових прав.

2.Згідно договору комерційної концесії за вимогами, що пред’являються до користувача як виробника продукції (товарів) правоволодільця, правоволоділець відповідає з користувачем:

а) частково;

б) солідарно;

в) субсидіарно;

г) коллективно;

д) обмежено.

3. Якщо правоволоділець зареєстрований в іноземній державі, реєстрація договору комерційної концесії здійснюється органом, який:

а) здійснив державну реєстрацію користувача;

б) здійснив державну реєстрацію правоволодільця;

в) здійснює державну реєстрацію правочинів;

г) здійснює державну реєстрацію прав інтелектуальної власності;

д) здійснює державну реєстрацію речових прав.

4. Кожна із сторін у договорі комерційної концесії, строк якого не встановлений, має право у будь-який час відмовитися від договору, повідомивши про це другу сторону не менш як за:

а) один місяць, якщо більш тривалий строк не встановлений договором;

б) три місяці;

в) три місяці, якщо більш тривалий строк не встановлений договором;

г) шість місяців;

д) шість місяців, якщо більш тривалий строк не встановлений договором.

5. У відносинах з третіми особами сторони договору комерційної концесії мають право посилатися на договір комерційної концесії лише з моменту:

а) підписання договору;

б) державної реєстрації користувача;

в) державної реєстрації договору;

г) державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності, що входять до комплексу прав, що є предметом договору;

д) державної реєстрації правоволодільця.

6. Сторони за договором комерційної концесії мають назву:

а) концесіонер;

б) правоволоділець;

в) відчужувач;

г) ліцензіар;

д) ліцензіат.

7. Користувач та субкористувач (за договором комерційної субконцесії) відповідають перед правоволодільцем за завдану йому шкоду:

а) солідарно;

б) субсидіарно;

в) у частках, що визначаються відповідно до ступеня їх вини;

г) у рівних частках, якщо інше не передбачено договором комерційної концесії;

д) у рівних частках, якщо інше не передбачено договором комерційної субконцесії.

8. У разі смерті правоволодільця його права та обов’язки за договором комерційної концесії переходять до спадкоємця за умови, що він:

а) має досвід у використанні об’єктів права інтелектуальної власності;

б) зареєстрований або протягом шести місяців від дня відкриття спадщини зареєструється як суб’єкт підприємницької діяльності;

в) повідомить користувача про зміну правоволодільця;

г) повідомить користувача про зміну правоволодільця і користувач не матиме заперечень;

д) підпише додатковий договір до основного договору комерційної концесії про зміну правоволодільця.

9. За договором комерційної концесії правоволоділець за вимогами, що пред’являються до користувача у зв’язку з невідповідністю якості товарів (робіт, послуг), проданих (виконаних, наданих) користувачем, несе:

а) солідарну відповідальність;

б) субсидіарну відповідальність;

в) відповідальність, визначену договором;

г) обмежену відповідальність;

д) часткову відповідальність.

10. У відносинах з третіми особами сторони у договорі комерційної концесії мають право посилатися на зміну договору лише з моменту:

а) нотаріального посвідчення цієї зміни;

б) офіційної публікації про таку зміну;

в) досягнення згоди сторонами щодо цієї зміни у належній формі;

г) підписання сторонами додаткової угоди до договору комерційної концесії;

д) державної реєстрації цієї зміни, якщо не доведуть, що третя особа знала або могла знати про зміну договору раніше.

11. У разі відсутності в ліцензійному договорі умови про територію, на яку поширюються надані права на використання об’єкта права інтелектуальної власності, дія ліцензії поширюється на:

а) територію усіх держав, які є учасницями Договору про заснування ВОІВ;

б) територію держав - членів Європейського Союзу;

в) територію області України, в якій був підписаний ліцензійний договір;

г) територію держав – учасниць Паризької конвенції з охорони промислової власності;

д) територію України.

12. Державна реєстрація ліцензійних договорів здійснюється на вимогу:

а) ліцитатора;

б) будь-якої заінтересованої особи;

в) винахідника;

г) ліцензіата;

д) патентного повіреного.

13. У разі відсутності у ліцензійному договорі умови про строк договору він вважається:

а) укладеним на невизначений строк;

б) укладеним на строк, що залишився до спливу строку чинності виключного майнового права на визначений у договорі об’єкт права інтелектуальної власності, але не більше ніж на 5 років;

в) неукладеним;

г) укладеним на 10 років;

д) укладеним на 5 років.

14. Ліцензія може бути оформлена як:

а) довіреність;

б) складова частина довіреності;

в) складова частина заявки;

г) складова частина ліцензійного договору;

д) складова частина патенту (свідоцтва).

15. Якщо ліцензійним договором не передбачено вид ліцензії, то вважається, що за цим договором надається:

а) виключна ліцензія ;

б) невиключна ліцензія;

в) одинична ліцензія;

г) субліцензія;

д) перехресна ліцензія.

16. За ліцензійним договором одна сторона (ліцензіар) надає другій стороні (ліцензіату):

а) особисті немайнові права на використання об’єкта права інтелектуальної власності;

б) право на одержання винагороди за використання об’єкта права інтелектуальної власності;

в) виключне право на результат творчої діяльності;

г) об’єкт права інтелектуальної власності;

д) дозвіл на використання об’єкта права інтелектуальної власності (ліцензію).

17. Об’єктами, дозвіл на використання яких може надаватись за ліцензійним договором, можуть бути:

а) ділова репутація;

б) бази даних;

в) географічні зазначення;

г) комерційний досвід;

д) інформація.

18. У договорі про створення за замовленням і використання об’єкта права інтелектуальної власності повинно бути зазначено:

а) вид ліцензії;

б) способи використання об’єкта права інтелектуальної власності замовником;

в) умови використання об’єкта права інтелектуальної власності творцем;

г) обмеження прав творця щодо створення інших об’єктів у майбутньому;

д) способи використання об’єкта права інтелектуальної власності творцем.

19. Договір щодо розпоряджання майновими правами інтелектуальної власності укладається у такій формі:

а) усній;

б) письмовій, а у випадках, встановлених законом, може укладатися усно;

в) письмовій;

г) письмовій і підлягає нотаріальному посвідченню;

д) конклюдентній.

20. Сторонами у договорі про створення за замовленням і використання об’єкта права інтелектуальної власності є:

а) ліцензіар;

б) творець;

в) покупець;

г) ліцензіат;

д) користувач.

21. За договором про надання послуг замовник зобов’язується :

а) виконати роботу на власний ризик;

б) організувати умови роботи;

в) відшкодувати фактичні витрати, необхідні для виконання договору про безоплатне надання послуг;

г) виконати роботу на власний розсуд;

д) виконати роботу за завданням виконавця.

22. Договір про надання послуг може укладатися на :

а) виготовлення речі;

б) обробку чи переробку речі;

в) ремонт речі;

г) вчинення юридичних дій від імені та за рахунок довірителя;

д) виконання певних робіт.

23. Вкажіть які з перелічених ознак характерні договору про надання послуг :

а) договір про надання послуг передбачає вчинення виконавцем певної дії;

б) договір про надання послуг може бути лише оплатним;

в) договір про надання послуг є одностороннім;

г) послуга, що надається за договором споживається в процесі її надання;

д) всі відповіді правильні.

24. Виконавець за договором про надання послуг може претендувати на плату за послуги, що не були виконані не з його вини у разі, якщо :

а) витрати на підготовку до виконання обов’язку про надання послуг перевищували п’ять неоподаткованих мінімумів доходів громадян;

б) неможливість виконання обов’язку з надання послуг виникла з вини замовника;

в) це прямо передбачено в договорі;

г) послуги були виконані більше як на 50 %;

д) замовник послуг фізична особа.

Фінансові послуги надаються

а) товарними складами;

б) ломбардами;

в) Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України;

г) аудиторами;

д) іпотекодавцями.