Қазақстан Республикасының Білім және Ғылым Министірлігі «Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті» ШЖҚ РМК Қоршаған...

Қазақстан Республикасының Білім және Ғылым Министірлігі «Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті» ШЖҚ РМК Қоршаған...

Қазақстан Республикасының Білім және Ғылым Министірлігі «Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті» ШЖҚ РМК Қоршаған...Қазақстан Республикасының Білім және Ғылым Министірлігі

«Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті» ШЖҚ РМК

Қоршаған ортаны қорғауды басқару және инжинирингкафедрасы

(кафедраның атауы)


БЕКІТЕМІН

«Л.Н. Гумилев атындағы

Еуразия ұлттық

университеті» ШЖҚ РМК

Қоршаған ортаны қорғауды басқару

және инжиниринг кафедрасының

меңгрушісі Бейсенова.Р.Р

_______________________

________________20____ж.

5В060800 – Экологиямамандығының(тарының) білім алушылары үшін

(мамандықтың/мамандандырудың шифры және атауы)


Bio1210Биометрия пәнібойынша

(жұмыс оқу жоспары бойынша пәннің коды және толық атауы )


ECOL 22019  Экология саласында ғылыми зерттеулерді

ұйымдастыру және өткізу

(модульдін атауы және шифры)СИЛЛАБУС

Астана 2013

СИЛЛАБУС

1.Курс оқытушысы: Нұрғалиева Зина Жағыпарқызы, биология ғылымдарының кандидаты, қоршаған ортаны қорғауды басқару және инжиниринг халықаралық кафедрасының доценті.

Байланыс телефоны– 35-38-06 , 60-58 «Қоршаған ортаны қорғауды басқару және инжиниринг» халықаралық кафедрасы.

Ғылыми қызығушылық: Қоршаған ортаны қорғаудың экологиялық мониторингі және қазіргі кездегі экологиялық білім және тәрбие мәселелері.

Ғылыми мектеп: В.Г.Володин, К.К.Мұхамбетжановтың жетекшілігімен аспирантурада оқып, кандидаттық диссертация қорғалған. Ғылыми жұмысы ҚРҰҒА-да.

2. Курстың атауы: «Мамандыққа кіріспе (Биометрия)»

Курс коды: Bio 1210

Кредит саны: 3

3.Курсты өткізу уақыты мен орны: Семестр 2

4.Оқу пәнініңпререквизиттері:Мамандыққа кіріспе (Биометрия) курысын тиімді игеру үшін орта мектептегі алған математика, биология, география, химия және экология жөніндегі білімі қажет.

Постреквизиттері:Экологиялық және биологиядағы құбылыстарға статистикалық талдау жүргізе отырып ғылыми зерттеу жұмыстарда қолдана алады.

5. Пәннің сипаттамасы

5.1. Оқу тәртібінің бағыты

Оқу пәні болашақ мамандарды биологиядағы жаппай құбылыстарды статистикалық талдай білу жөніндегі білімдерін қалыптастырады.

5.2. Оқу пәнінің мақсаты

Биологиялық зерттеулер кезінде статистикалық өңдеу жұмыстарын жүргізу жөніндегі түсініктерді қалыптастыру.

5. Оқу пәнінің міндеттері:

- Биологиялық зерттеулерде қолданылатын статистикалық өңдеу әдістерімен танысу;

- Арифметикалық ортаны, оның қателігін негізгі квадраттық ауытқуды анықтау арналған есептер шығару;

- Корреляция коэффиценті және корреляцияны графикалық өрнектеуге машықтану;

- Стьюдент критерийін талдауға арналған жаттығуларды орындау.

5.4. Оқу тәртібінің мазмұны:

Өзгергіштік және оны зерттеу әдістері. Арифметикалық ортаны, оның қателігін негізгі квадраттық ауытқуды анықтау.Вариация коэффиценті, тәжірибе дәлдігі. Белгілердің әртүрлілігінің көрсеткіштері. Екі арифметикалық ортаның айырмасының дәлелдігін анықтау. Корреляция коэффиценті және корреляцияны графикалық өрнектеу. Корреляция коэффицентін табу. Сапалық белгілердің корреляциясы. Дисперсиялық талдау. Стьюдент критерийі.

5.5. Оқу пәндерін оқытудың жоспары


Апта-

лар

Тақырыптар аты

Сағаттар саны мен оқытуды ұйымдастырудың формалары

СӨЖ үшін тапсырмалар

сағ.саны

1

Биометрия пәнінің қалыптасуы және оның маңызы.

Шолу дәріс (1 сағат)

Практиеалық сабақ (1 сағат), СӨЖ (3 сағат

Биометрия пәнінің даму тарихы.

2

Биологиялық зерттеулерде тәжірибелік жұмыстарды дұрыс ұйымдастыру мен мәліметтерді жинақтаудың маңызы.

Дәріс (2 сағат)

Практиеалық сабақ (1 сағат) СӨЖ (3 сағат)


Биологиялық зерттеулерде тәжірибелік жұмыстарды дұрыс ұйымдастыру мен мәліметтерді жинақтаудың маңызы.

3

Вариациялық қатар және оны құру тәртібі

Дәріс (2 сағат)

Практиеалық сабақ (1 сағат) СӨЖ (3 сағат)

Вариациялық қатар және оны құру тәртібі

4

Өзгергіштік және оны зерттеу әдістері.


Дәріс (2 сағат)

Практиеалық сабақ (1 сағат) СӨЖ (3 сағат)

Бидай мутантына сандық талдау жасау.

5

Арифметикалық ортаны, оның қателігін негізгі квадраттық ауытқуды анықтау.

Дәріс (2 сағат)

Практиеалық сабақ (1 сағат) СӨЖ (3 сағат)

Арифметикалық ортаны, оның қателігін табуға арналған есепті шығару

6

Вариация коэффиценті, тәжірибе дәлдігі


Дәріс (2 сағат)

Практиеалық сабақ (1 сағат), СӨЖ (3 сағат)

Квадраттық ауытқуды () яғни сигманы табуға есептер шығару.

7

Белгілердің әртүрлілігінің көрсеткіштері

Дәріс (2 сағат)

Практиеалық сабақ (1 сағат), СӨЖ (3 сағат)

Варияциялық қисық сызықтардың түрлері.

8

Басқа орта сандар

Дәріс (2 сағат)

Практиеалық сабақ (1 сағат), СӨЖ (3 сағат)

Вариация коэффицентін анықтауға арналған есепті шығару


9

Екі арифметикалық ортаның айырмасының дәлелдігін анықтау.

Дәріс (2 сағат)

Практиеалық сабақ (1 сағат), СӨЖ (3 сағат)

Тәжірибе дәлдігін анықтауға арналған есепті шығару

10

Белгілердің өзара байланысын зерттеу әдісі. Корреляция туралы түсінік


Дәріс (2 сағат)

Практиеалық сабақ (1 сағат), СӨЖ (3 сағат)

Екі ортаның айырмасының математикалық дәлелдігін табуға арналған жаттығу.

11

Корреляцияны графикалық өрнектеу.

Дәріс (2 сағат)

Практиеалық сабақ (1 сағат), СӨЖ (3 сағат)

Корреляцияны графикалық өрнектеуге арналған жаттығу.

12

Корреляция коэффицентін табу

Дәріс (2 сағат)

Практиеалық сабақ (1 сағат), СӨЖ (3 сағат)

Корреляция коэффицентін анықтауға арналған есепті шығару

13

Дисперсиялық талдау.

Дәріс (2 сағат)

Практиеалық сабақ (1 сағат), СӨЖ (3 сағат)

Дисперсиялық талдауға арналған жаттығу

14

Дисперсиялық сараптау әдістері

Дәріс (2 сағат)

Практиеалық сабақ (1 сағат), СӨЖ (3 сағат)

Дисперсиялық сараптау әдістері

15

Стьюдент критерийі

Дәріс (2 сағат)

Практиеалық сабақ (1 сағат)

СӨЖ (3 сағат)

Стьюдент критерийiне есептер шығару.


6. ӘДЕБИЕТТЕР

НЕГІЗГІ ӘДЕБИЕТТЕР:

 1. Аубакиров Х.Ә. Биометрия. Алматы, 2011.

 2. Жұмажанов Ж. Жалпы генетика курсының есептер жинағы 500 есеп. Қарағанды, 1996.

 3. Жұмажанов. Ж. “Биометрия” Қарағанды, 1995.

 4. Плохинский Н.А. Алгоритмы биометрии. –М., 1980.

 5. Рокицкий П.Ф. Введение в статистическую генетику. –Минск., 1978.

 6. Лакин Г.Ф. Биометрия. –М.: Высшая школа, 1980.

 7. Плохинский Н. А. Биометрия. –М., 1970.

ҚОСЫМША ӘДЕБИЕТТЕР:

 1. Меркурьева Е.К., Шангин-Березовский Г.Н. Генетика с основами биометрии. – М., 1970.

 2. Доспехов Б.А. Планирование полевого опыта и статистическая обработка его данных. – М., 1972.

 3. Снедокор Д.У. Статистические методы в применении к исследованиям в сельском хозяйстве и биологии. – М.: Сельхозиздат, 1961.

 4. Урбах В. Статистический анализ в биологических и медицинских исследованиях. –М., 1975.

 5. Нұрғалиева З.Ж. Мектеп биологиясын оқытудағы статистикалық өңдеу әдiсiн қолданудың тиiмдiлiгi. Региональные проблемы геоэкологии Центрального Казахстана. // Сборник научных трудов. –Жезказган., 2000. – 115 с.

 6. Зайцев Г.Н. Методика биометрических расчетов. Математическая статистика в экспериментальной ботанике. – М., 1973.

7. Оқуды бақылау мен оның нәтижелік бағасы

Аудиториялық сабақ кезінде ағымдық бақылаужүргізу жоспарланып отыр. СОӨЖ, СӨЖ- дің орындалу сапасын бақылау қарастырылған. Коллоквиум және тесттүріндегі екі аралық бақылау /7 және 14 аптада/ жоспарланған; арлықаттестацияауызша емтихантүрінде болады.

Ағымдық бақылау - 20 %

СӨЖ-ді бақылау - 20 %

Аралық бақылау:

Коллоквиум - 10%

Тест алу - 10%

Ағымдық және аралық бақылау - 60% - дан кем болмау керек

Қорытынды бақылау - 40% - дан кем болмау керек

8. Оқу тәртібінің саясаты.

Экология мамандығына арналған студенттер үшін «Мамандыққа кіріспе (Биометрия) пәні бойынша)» студенттердің таңдау пәні болып есептелінеді.

Оқу жүктемесі 3кредит, оның ішінде 30 сағат- дәріс, Практикалық -15 сағат, СӨЖ -45 сағат.

1. Сабаққа кешікпеңіз;

2. Сабақ кезінде сөйлеспеңіз, газет оқымаңыз, ұялы телефонды өшіріңіз, сағыз шайнамаңыз;

3. Сабаққа үлгілі киіммен келіңіз;

4. Сабақты себепсіз жіберуге болмайды, себепті жағдайда анықтама қағазын әкеліңіз;

5. Жіберілген сабақты оқытушының бос уақытында қайта тапсырыңыз;

6. Тапсырманы орындамаған жағдайда баға төмендетіледі;

7. Сабаққа үнемі келіңіз;

8. Оқу процесіне белсенді ат салысыңыз;

9. Үй тапсырмасын ұқыпты орындаңыз;

10. Әрқашан курстастарыңызға және оқытушыға мейірімді, шыдамды, ашық пейілді болыңыз;

11. СОӨЖ және СӨЖ тапсырмаларын сапалы және дер кезінде орындау;

12.Бақылаудың барлық түрлеріне қатысу ( аралық бақылау,СОӨЖ ,СӨЖ-ді бақылау, аралық бақылау, қортынды бақылау);

12. Ұжымдық жұмыста белсене атсалысып және дискуссияға ұялшақ білімгерлерді қызықтырыңыз.Кафедраның әдістемелік секциясының мәжілісінде қарастырылған.

«___» __________20__ ж., хаттама № ____