Б) ринок, де здійснюється купівля-продаж предметів споживання та засобів виробництва

в) ринок, на якому підприємства і громадяни надають і отримують позики для використання у виробництві

7. Установити відповідність ціни та її характеристики:

а) державні б) договірні в) вільні 1) встановлюються підприємством самостійно 2) можуть змінюватись за згодою між продавцем і покупцем 3) встановлюються державою на продукцію державних підприємств

8. Установити відповідність:

а) емісія грошей б) забезпечення банкнот в) паперові гроші (банкноти) 1) це випуск державою в обіг певної кількості паперових грошових знаків 2) не мають речової вартості, товарного характеру і володіють вартістю тільки при виконанні функції засобу обміну 3) це високоліквідні цінності, зокрема дорогоцінні метали, іноземна валюта, які перебувають у власності банку, що випустив банкноти

9. Власники великих підприємств часто самі не управляють бізнесом, а винаймають для цього спеціально підготовлених професіоналів. Проаналізуйте причини і переваги відмежування власності від управління виробництвом. Якими рисами характеру повинен володіти сучасний менеджер?

КОМПЛЕКСНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА

з предмета «Основи галузевої економіки та підприємства»

Варіант 7

1. Споживча вартість товару - це

а) здатність товару обмінюватись в певних пропорціях

б) здатність товару задовольняти людські потреби

в) процес купівлі товару

2. Якісний стрибок у розвитку продуктивних сил суспільства на основі докорінних зрушень у наукових знаннях – це:

А) науково-технічна революція

б) еволюційна форма НТП

в) наукове відкриття.

3. Тарифна система оплати праці містить такі елементи:

а) погодинну заробітну плату, відрядну заробітну плату

Б) тарифну сітку, тарифні ставки, тарифно-кваліфікаційні довідники, систему посадових окладів

в) основну заробітну плату, додаткову заробітну плату

4. Галопуюча інфляція – це підвищення цін:

А) до 200 % на рік

б) понад 200 % на рік

в) до 10 % на рік

5. До підприємницької діяльності не допускаються:

а) юридичні особи всіх форм власності;

б) посадові особи органів прокуратури і внутрішніх справ;

в) громадяни України та інших держав

6. Ринок робочої сили – це:

А) ринок, на якому людина продає свої розумові здібності та фізичні зусилля, які використовуються в процесі виробництва

б) ринок, на якому людина знайшла робоче місце

в) ринок, на якому людина задовольняє свої потреби

7. Установити відповідність:

а) постійні витрати; б) змінні витрати 1) витрати, загальна сума яких залежить від обсягу виробництва 2) витрати, загальна сума яких не залежить від обсягу виробництва

8. Установити відповідність:

а) менеджмент б) функції менеджменту в) бізнес-план 1) це планування, організація, мотивація і контроль, які спрямовані на те, щоб сформувати і досягти мети організації 2) це письмовий документ, в якому викладено сутність підприємницької ідеї, шляхи і засоби її реалізації 3) вид діяльності з керівництва людьми в різних організаціях, за допомогою якої здійснюється функція управління

9. Згідно зі ст.23 Загальної декларації прав ООН, кожна людина має право на працю, на вільний вибір робочого місця. Чому право на працю належить до основних соціальних прав людини? Прокоментуйте проблеми, які можуть виникнути у країні в зв’язку з вільним вибором робочого місця.

КОМПЛЕКСНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА

з предмета «Основи галузевої економіки та підприємства»

Варіант 8

1. Індексація доходів - це

а) Надання податкових пільг

б) Допомога державою малозабезпеченим, безробітним

в) Добавка до пенсій, зарплат, стипендій в зв’язку з інфляцією

2. Виробіток – це:

а) кількість продукції (робіт, послуг), виробленої одним пра­цівником за одиницю робочого часуб) кількістю робочого часу, витраченого на ви­робництво одиниці продукції (робіт, послуг)

3. Товариство з додатковою відповідальністю – це підприємство, учасники якого

а) несуть відповідальність тільки внесками до статутного фонду