ЕКОНОМІЧНІ СИСТЕМИ КРАЇН СВІТУ. СУЧАСНІ МОДЕЛІ РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ 80

Л. Є. Сімків, І. І. Проданова, Р. Т. Мацьків, О. С. Яцюк, Р. Б. Данилейчук, М. Д. Семенова

Економічна теорія

Навчальний посібник


Міністерство освіти і науки,

Молоді та спорту України

Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу

Кафедра економічної теорії

Л. Є. Сімків, І. І. Проданова, Р. Т. Мацьків, О. С. Яцюк, Р. Б. Данилейчук, М. Д. Семенова

Економічна теорія

Навчальний посібник

Івано-Франківськ


УДК 330.1

ББК 65.01

Е-45

Рецензент:

Кісь С. Я.кандидат економічних наук, доцент кафедри економічної теорії ІФНТУНГ

Рекомендовано методичною радою університету

Протокол №1 від 22.10.2012 р.

Сімків Л. Є., Проданова І. І., Мацьків Р. Т., Яцюк О. С., Данилейчук Р. Б., Семенова М. Д.

Е-45 Економічна теорія: Навчальний посібник. – Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2012. – 353 с.

МВ02070855-3855-2012.

У навчальному посібнику висвітлено загальні основи економічного життя суспільства, розкрито закономірності розвитку суспільного виробництва, з'ясовано механізм дії економічних законів і механізм використання їх людьми у процесі господарської діяльності, визначено істотні риси основних суспільно-економічних систем та напрямки їх еволюції. Навчальний посібник складено на основі типової програми і призначено для полегшення роботи студентів над навчальним матеріалом при підготовці до семінарських занять, самостійній роботі, написанні рефератів.

Призначено для підготовки бакалаврів денної та заочної форм навчання за напрямами підготовки 6.040103 “Геологія”, 6.040106 “Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування”, 6.080101 “Геодезія, картографія та землеустрій”, 6.140103 “Туризм”, 6.060102 “Архітектура”, 6.050102 “Комп’ютерна інженерія”, 6.050103 “Програмна інженерія”, 6.050201 “Cистемна інженерія”, 6.050202 “Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології”.

УДК 330.1

ББК 65.01

МВ02070855-3855-2012.

© Сімків Л. Є., Проданова І. І.,

Мацьків Р. Т., Яцюк О. С.,

Данилейчук Р. Б., Семенова М. Д.

© ІФНТУНГ, 2012


УДК 330.1

ББК 65.01

Е-45

Рецензент:

Кісь С. Я.кандидат економічних наук, доцент кафедри економічної теорії ІФНТУНГ

Рекомендовано методичною радою університету

Протокол №____ від ________ 2012 р.

Сімків Л. Є., Проданова І. І., Мацьків Р. Т., Яцюк О. С., Данилейчук Р. Б., Семенова М. Д.

Е-45 Економічна теорія: Навчальний посібник. – Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2012. – 260 с.

МВ - -2012.

У навчальному посібнику висвітлено загальні основи економічного життя суспільства, розкрито закономірності розвитку суспільного виробництва, з'ясовано механізм дії економічних законів і механізм використання їх людьми у процесі господарської діяльності, визначено істотні риси основних суспільно-економічних систем та напрямки їх еволюції. Навчальний посібник складено на основі типової програми і призначено для полегшення роботи студентів над навчальним матеріалом при підготовці до семінарських занять, самостійній роботі, написанні рефератів.

Призначено для підготовки бакалаврів денної та заочної форм навчання за напрямами підготовки 6.040103 “Геологія”, 6.040106 “Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування”, 6.080101 “Геодезія, картографія та землеустрій”, 6.140103 “Туризм”, 6.060102 “Архітектура”, 6.050102 “Комп’ютерна інженерія”, 6.050103 “Програмна інженерія”, 6.050201 “Cистемна інженерія”, 6.050202 “Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології”.

УДК 330.1

ББК 65.01

МВ - -2012.

© Сімків Л. Є., Проданова І. І.,

Мацьків Р. Т., Яцюк О. С.,

Данилейчук Р. Б., Семенова М. Д.

© ІФНТУНГ, 2012

Відповідальний за випуск,

В.о. зав. кафедри економічної теорії С. Я. Кісь

Узгоджено:

Завідувач кафедри економіки підприємств М. О. Данилюк

Член експертно-рецензійної

комісії університету С. А. Побігун

Нормоконтролер Г. Я. Онуфрик

Інженер І категорії НТБ Л. З. Костюк


ЗМІСТ

ВСТУП 5

ФУНДАМЕНТАЛЬНІ ПОНЯТТЯ ЕКОНОМІКИ 7

ПРЕДМЕТ, МЕТОДИ І ФУНКЦІЇ ЕКОНОМІЧНОЇ НАУКИ 7

ЕКОНОМІЧНІ ПОТРЕБИ ТА ІНТЕРЕСИ.

ВИРОБНИЧІ МОЖЛИВОСТІ СУСПІЛЬСТВА 21

РОЗВИТОК Й СТАНОВЛЕННЯ ВІДНОСИН ВЛАСНОСТІ 31

ДОМАШНЄ ГОСПОДАРСТВО. ВИРОБ- НИЦТВО 48

ФОРМИ ОРГАНІЗАЦІЇ СУСПІЛЬНОГО ВИРОБНИЦТВА 55

РИНОК, його суть та функції. Ринкова інфраструктура 65

ЕКОНОМІЧНІ СИСТЕМИ КРАЇН СВІТУ. СУЧАСНІ МОДЕЛІ РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ 80

РИНОК. МІКРОЕКОНОМІКА 88