Договір на проведення виробничої практики студента (назва підприємства, організації, установи) 1. База практики (господарство,...

Договір на проведення виробничої практики студента (назва підприємства, організації, установи) 1. База практики (господарство,...

Договір на проведення виробничої практики студента (назва підприємства, організації, установи) 1. База практики (господарство,...

Договір

на проведення виробничої практики студента


м. Кам'янець-Подільський " " 20 __ р.


Ми, що нижче підписалися, з однієї сторони Подільський державний аграрно-технічний університет (надалі – навчальний заклад) в особі ректора, професора Іванишина Володимира Висильовича, що діє на підставі Статуту університету, і з другої сторони (надалі – база практики)________________________________

________________________________________________________________________________________

(назва підприємства, організації, установи)

в особі_________________________________________________________________________________________,

(посада, прізвище, ініціали)

що діє на підставі____________________________________________ уклали між собою договір про наступне:

(Статут підприємства, розпорядження, доручення)


1. База практики (господарство, організація, на базі яких буде проводитись практичне навчання) зобов'язується:

 1. Прийняти на технологічні і виробничі практики згідно навчального плану

з спеціальності______________________________________________

студента (ку)_______________________________________________ (П.І.Б.)

Календарний план

Назва практики

Курс

Термін практики

початок

кінець

1.2. Призначити для безпосереднього керівництва практикою

_____________________________________________ (посада, прізвище, ініціали керівників практики)

1.3. Створити необхідні умови для виконання студентом-практикантом програми практики. Не допускати його

залучення на посади і роботу, що не відповідають програмі практики та майбутній спеціальності.

 1. Надати можливість практиканту користуватись лабораторіями, кабінетами, майстернями, технікою та документацією, необхідною для виконання програми практики.

 2. Забезпечити студенту-практиканту умови безпечної праці на кожному робочому місці. Проводити обов'язкові інструктажі з охорони праці. Забезпечити спецодягом, запобіжними засобами, лікувально-профілактичним обслуговуванням за нормами, встановленими для штатних працівників.

1.6. Забезпечити облік виходу на роботу студента-практиканта. Повідомляти навчальний заклад про випадки порушення ним трудової дисципліни та внутрішнього розпорядку.

1.7. Після закінчення практики дати характеристику, в якій відобразити професійну підготовку студента-практиканта, його відношення до покладених обов'язків, якість підготовленого ним звіту.

1.8. Забезпечити соціально-побутові умови на період практики.

1.9.Додаткові умови:

2. Навчальний заклад зобов'язується:

 1. Погоджувати з базою практики програму практики та календарний графік її проведення.

 2. Призначити керівником практики від університету _______________________________________________, який періодично перевірятиме і контролюватиме виконання програми практики. (посада, прізвище)

 1. Забезпечувати додержання студентом-практикантом трудової дисципліни і правил внутрішнього розпорядку.

 2. Брати участь у розслідуванні комісією бази практики нещасних випадків, якщо такі сталися з студентом-практикантом.

2.5. Додаткові умови:

3. Відповідальність сторін за невиконання договору:

3.1. Сторони відповідають за невиконання покладених на них обов'язків щодо організації і проведення практики згідно з чинним законодавством України про працю.

 1. Всі суперечки, що виникатимуть між сторонами за договором, вирішуються в установленому порядку.

 2. Договір набуває сили після його підписання сторонами і діє до кінця практики.

 3. Договір складено у двох примірникахпо одному базі практики і навчальному закладу.

 4. Сторони мають вправо в односторонньому порядку розірвати даний договір, попередньо в 10-ти денний термін, попередивши іншу сторону.

4. Юридичні адреси сторін:
Навчальний заклад База практики

вул. Шевченка 13; мКам'янець-Подільський

Хмельницька область, 32316

Тел.8 (03849) 2-52-18, 683-26

www.pdatu.edu.ua; E-mail:main@pdata.kp.km.ua

М.П. ____________ М.П. ____________

(підпис) (підпис)

" " 20 __ p. " " 20 __ p.