ДОГОВІР № ____ про проведення практики студентів вищого навчального закладу (назва підприємства, організації, установи) (посада,...

ДОГОВІР № ____ про проведення практики студентів вищого навчального закладу (назва підприємства, організації, установи) (посада,...

ДОГОВІР № ____ про проведення практики студентів вищого навчального закладу (назва підприємства, організації, установи) (посада,...


ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства освіти і науки,

молоді та спорту України

29 березня 2012 року № 384

(у редакції наказу Міністерства

освіти і науки України

від 05 червня 2013 року № 683)


Форма № Н-6.01

ДОГОВІР № ____

про проведення практики студентів

вищого навчального закладу


м. Житомир "___" _________ 20 р.


Ми, що нижче підписалися, з однієї сторони Житомирський державний технологічний університет, (далі – ЖДТУ) в особі ректора Мельничука П.П. діючи на пiдставi Статуту ЖДТУ і, з іншої сторони__________________________________________________________________________________________________________________________________

(назва підприємства, організації, установи)


(надалі – база практики) в особі__________________________________________________

(посада, прізвище та ініціали)

діючого на підставі___________________________________________________________(далі – сторони),

(статут підприємства, розпорядження, доручення)


уклали між собою договір:


1. База практики зобов'язується:

1.1. Прийняти студентів на практику згідно з календарним планом:

з/п

Шифр і назва

напряму підготовки, спеціальності

Курс

Вид практики

ПІБ студента

Кількість студентів

Строки практики

початок

закінчення


7.05020201 «Автоматизоване управління технологічними процесами»

3

Перед-дипломна03.02.

2014

01.03.2014


1.2. Призначити наказом кваліфікованих фахівців для керівництва практикою.

1.3.Створити належні умови для виконання студентами програми практики, не допускати їх використання до зайняття посад та виконання робіт, що не відповідають програмі практики та майбутньому фаху.

1.4.Забезпечити студентам умови безпечної праці на конкретному робочому місці. Проводити обов’язкові інструктажі з охорони праці: ввідний та на робочому місці. У разі потреби навчати студентів-практикантів безпечних методів праці.

1.5. Надати студентам-практикантам можливість користуватися матеріально-технічними засобами та інформаційними ресурсами, необхідними для виконання програми практики.

1.6.Забезпечити облік виходів на роботу студентів-практикантів. Про всі порушення трудової дисципліни, внутрішнього розпорядку та про інші порушення повідомляти вищий навчальний заклад.

1.7.Після закінчення практики надати характеристику на кожного студента-практиканта, в котрій відобразити виконання програми практики, якість підготовленого ним звіту тощо.

1.8. Надавати студентам можливість збору інформації для курсових та дипломних робіт за результатами діяльності підприємства, яка не є комерційною таємницею, на підставі направлень кафедр.

1.9. Додаткові умови__________________________________________________

2. Вищий навчальний заклад зобов’язується:

  1. До початку практики надати базі практики для погодження програму практики, а не пізніше ніж за тиждень – список студентів, яких направляють на практику.

  2. Призначити керівниками практики кваліфікованих викладачів.

  3. Забезпечити додержання студентами трудової дисципліни і правил внутрішнього трудового розпорядку. Брати участь у розслідуванні комісією бази практики нещасних випадків, якщо вони сталися зі студентами під час проходження практики.

2.4. Практика проводиться на безоплатній основі.

2.5. Навчальний заклад зобов'язується не розголошувати використану інформацію про діяльність підприємства через знищення курсових, дипломних робіт та звітів у встановленому порядку.

2.6. Додаткові умови____________________________________________________

3. Відповідальність сторін за невиконання договору:

3.1. Сторони відповідають за невиконання покладених на них обов’язків щодо організації і проведення практики згідно із законодавством про працю в Україні.

3.2. Усі суперечки, що виникають між сторонами за договором, вирішуються  у встановленому порядку.

3.3. Договір набуває сили після його підписання сторонами і діє до кінця практики згідно з календарним планом.

3.4. Договір складений у двох примірниках: по одному – базі практики і вищому навчальному закладу.

3.5. Місцезнаходження:


Підписи та печатки

ЖДТУ:

вул. Черняховського, 103,

м. Житомир, 10005

тел. (0412) 24-14-22


Ректор ЖДТУ


____________ П.П. Мельничук

“__” _________ 20__ р.База практики:

________________________________

________________________________

________________________________
База практики

_______________/_______________
“___” ________ 20__ р.