Державний вищий навчальний заклад «Українська академія банківської справи Національного банку України» Кафедра бухгалтерського...

Державний вищий навчальний заклад «Українська академія банківської справи Національного банку України» Кафедра бухгалтерського...

Державний вищий навчальний заклад «Українська академія банківської справи Національного банку України» Кафедра бухгалтерського...


Державний вищий навчальний заклад

«Українська академія банківської справи

Національного банку України»


Кафедра бухгалтерського обліку і аудиту


ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до вибіркової самостійної роботи

з дисципліни " Економічний аналіз "


Виконав студент І1курсу групи

___________________________


Перевірив

__________________________Суми 2013

ВСТУП

Відповідно до чинних положень про організацію навчального процесу, самостійна робота студента є однією з форм організації навчання, основною формою оволодіння навчальним матеріалом у вільний від обов'язкових навчальних занять час за розкладом.

Однією з форм самостійної роботи є виконання домашніх завдань розрахункового характеру.

Домашні завдання допоможуть студентам поглибити знання з курсу «Економічний аналіз», закріпити методологію економічного аналізу, зокрема сутність методів елімінування, методу динамічних рядів та індексного методу.

Виконуються домашні завдання студентом у вільний від обов’язкових навчальних занять час згідно варіанту, виданого викладачем у відповідності до номеру студента у списку підгрупи. Усі варіанти розрахункової роботи є рівнозначними і містять: у І частині - чотири задачі, у ІІ частині - п’ять задач. Виконання поставлених завдань доцільно здійснювати після детального та змістовного опрацювання теоретичного матеріалу, виконання практичних завдань відповідної тематики під час лабораторних занять.Обробка фактичного матеріалу та проведення розрахунків передбачає застосування систем аналітичних показників та відповідних методів економічного аналізу. Оформлення роботи має забезпечувати дотримання методології з чіткою регламентацією методів обрахунку показників, змістовними поясненнями, проведеними розрахунками шляхом використання програмного забезпечення та ґрунтовними висновками за результатами аналізу.

Кожна частина роботи здається на перевірку викладачеві, так перша частина роботи здається на 7 навчальному тижні, друга – на 16 навчальному тижні.

КРИТЕРІЇ ОЦІНКИ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

Самостійна робота підлягає оцінці викладачем, що здійснюється експертно. Максимальна кількість балів за виконання та оформлення самостійної роботи вибіркового характеру складає 20 (по 5 балів за кожне завдання розрахункового характеру), 25 балів за обов’язкову частину (по 5 балів за кожне завдання розрахункового характеру).

Максимальна кількість балів може бути отримана студентом у разі виконання поставлених завдань у повному обсязі, з відповідною чіткою регламентацією застосованої методики, отриманих результатів та належного оформлення звіту за результатами виконання у відповідності до наведених нижче правил.ПРАВИЛА ОФОРМЛЕННЯ ЗВІТУ

Оформляється самостійна робота у відповідності до положень стандарту ДСТУ 3008-95 «Звіти у сфері науки і техніки» (http://study.academy.sumy.ua/).

При розв’язанні задач приводиться їх умова згідно варіанту, далі обґрунтовується методологія аналізу, формули для розрахунку необхідних показників з розміщенням у логічній послідовності, після чого безпосередньо викладається сам результат обрахунків. Обрахунки показників проводяться шляхом використання програмного забезпечення, та мають бути підкріплені ґрунтовними аналітичними висновками, що відображають сутність показників, їх економічний зміст виходячи з мети економічного аналізу.
РОЗПОДІЛ ЗАВДАНЬ ВИБІРКОВОЇ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ ЗА ВАРІАНТАМИваріанта

№ задачі

варіанта

№ задачі

1

1

4

9

10

7

4

9

13

12

2

2

6

13

11

8

1

6

10

11

3

3

4

9

10

9

2

4

9

16

4

5

6

14

11

10

1

3

6

13

5

4

7

9

16

11

4

5

12

14

6

6

8

9

15

12

6

7

10

11Задача 1. Проаналізувати вплив факторів на зміну фонду оплати праці способами абсолютних та відносних різниць. Зробити висновки за розрахунками.

Показники

Базисний період

Звітний період


Відхилення

1. Кількість працюючих, чол.

120

135


2. Середня заробітна плата, грн.

350

400


3. Фонд оплати праці, грн.

Задача 2. На основі даних визначити структуру собівартості за статтями та елементами витрат. Зробити висновки за розрахунками.


Стаття

Звітний рік

План

Фактично

сума, грн.

питома вага, %

сума, грн.

питома вага, %

 1. Сировина та основні матеріали

 2. Зворотні відходи

 3. Покупні напівфабрикати

 4. Паливо та енергія на технологічні цілі

 5. Заробітна плата

 6. Відрахування на соціальні заходи

 7. Амортизація

 8. Загальновиробничі витрати

 9. Втрати від браку

 10. Інші витрати

1128,0

12,2

15,4

130,7

480,2

180,1

83,2

120,2

58,8

53,4


1355,0

14,7

26,5

149,5

708,1

250,2

90,8

187,0

64,2

61,6


Виробнича собівартість

2250,0


2892,9Задача 3.За даними звіту про фінансові результати оцінити структуру доходів підприємства. Визначити вид аналізу за часом проведення і методикою дослідження. Зробити висновки за розрахунками.

Показники

І квартал

ІІ квартал

Відхилення, %

Сума,

тис.грн.

Питома вага, %

Сума,

тис.грн.

Питома вага, %

Сума,

тис.грн.

Питома вага, %

1.Чистий дохід від реалізації продукції

11678


29053
2.Інший операційний дохід

1565


1377
3.Інші фінансові доходи

197


359
4. Інші доходи

-


50
5.Всього доходів
Задача 4. На основі наведених даних проаналізувати динаміку випуску товарної продукції. Визначити середні значення абсолютного приросту, темпу зростання, темпу приросту. Порівняти фактичний та плановий середньомісячний темп приросту товарної продукції. Розрахункові дані навести у табличній формі.

Випуск товарної продукції

тис. грн.

Випуск товарної продукції

Місяці

І

ІІ

ІІІ

IV

За планом

675

708

735

770

Фактично

662

690

740

775


Задача 5.В таблиці наведені дані з товарообороту торгівельного підприємства. Розрахувати показники, які відсутні в таблиці. Зробити висновки щодо виконання плану і зміни показників динаміки з товарообороту по торгівельному підприємству.

Квартал

Минулий рік

Звітний рік

Темп росту, %

Сума, тис. грн.

Питома вага, %

План

Фактично

% вико-нання плану

Сума, тис. грн.

Питома вага, %

Сума, тис. грн.

Питома вага, %

I


25,8

102,2

105,3

II


24,5

98,5

102,8

III


24,1

97,9

101,0

IV


25,6

103,6

105,9

Всього за рік

5620

100
Задача 6. Проаналізувати динаміку зміни обсягів виручки від реалізації продукції по підприємству. Розрахувати середньорічні темпи росту і приросту, середньорічний абсолютний приріст. Розрахункові дані навести у табличній формі. Зробити висновки.

Роки

2008

2009

2010

2011

2012

Обсяг виручки від реалізації продукції, тис. грн.

7690

7310

7180

7460

8080

Задача 7. Методом кореляційно - регресійного аналізу визначити щільність зв’язку між вартістю основних виробничих засобів та обсягом виробленої продукції. Зробити висновки.

Номер підприємства

Вартість основних виробничих засобів, млн. грн.

Обсяг виробленої продукції, млн. грн.

1

12,4

7,2

2

10,6

8,8

3

14,10

7,4

4

9,6

6,2

5

14,4

11,2

Разом
Задача 8. На підставі вихідних даних здійсните оцінку випуску продукції за асортиментом. Зробити висновки.

Вироби

Випуск продукції, тис. грн.

Рівень виконання плану, %

Виконання плану за асорти-ментом, %

За планом

Фактично

В рахунок асортименту

Чоловічі костюми

2800

2720
Жіночі пальта

2500

2860
Дитячий одяг

700

745
Разом


Задача 9. На підставі даних таблиці зробити аналіз асортиментної структури виробленої продукції.

Види продукції

Оптова ціна за 1 одн., грн.

Обсяг виробництва продукції, одн.

План

Факт

А

450

380

404

Б

640

432

414

С

550

574

556

Д

600

282

308


Хід виконання:

 1. Визначити питому вагу асортиментних груп у загальній кількості продукції за плановими та фактичними даними.

 2. Визначити відносний показник виконання плану для кожної асортиментної групи.

 3. Визначити обсяг продукції, що зараховується у виконання плану за асортиментом.

(Зараховується фактичний обсяг випуску, не вищий за його рівень при плановій структурі асортименту.)

 1. Розрахувати товарну продукцію за планом та фактично, зробити перерахунок фактичного обсягу виробництва товарної продукції при плановій структурі асортименту. (Фактичний рівень при плановій структурі визначається множенням запланованого випуску по кожній позицій асортименту на середній відсоток виконання завдання з випуску продукції в цілому по підприємству, або шляхом множення загального фактичного випуску продукції на планову питому вагу кожного виробу.)

 2. Результати розрахунків навести в табличній формі за зразком:

Вили продукції

Оптова ціна за 1 одн., грн.

Обсяг виробництва продукції,

Товарна продукція, тис. грн.

План

Факт

Зарахований у виконання плану з асортименту

% виконання плану з асортименту

По плану

Фактично при плановій структурі

Фактично

% виконання плану.

Кількість, одн.

Питома вага, %

Кількість, одн.

Питома вага, %

А

450

380


404
Б

640

432


414
В

550

574


556
Г

600

282


308
Разом

х
 1. Оцінити виконання планового завдання випуску продукції з асортименту: а) за найменшим відсотком; б) за оцінкою позицій асортименту; в) за середнім відсотком.

 2. Оцінити вплив асортиментної структури виробленої продукції на вартість товарної продукції (фактично - фактично при плановій структурі):

 3. Зробити висновки до розрахунків.


Задача 10. Підприємство реалізувало 25000 одиниць продукції за ціною 155 грн. Змінні витрати на одиницю продукції становлять 105 грн. Загальна сума постійних витрат (на весь обсяг продукції) – 950 тис. грн. Визначити: а) вклад на покриття; б) силу дії виробничого важелю; в) скільки одиниць виробів необхідно продати, щоб досягти рівня беззбитковості; г) величину прибутку, якщо обсяг продажу збільшиться на 5%; д) прибуток при можливому збільшенні постійних витрат на 5%; е) якою повинна бути ціна, щоб, продавши 10000 одн. виробів, отримати прибуток 130 тис. грн.

Хід виконання:

 1. Визначити вклад на покриття шляхом зіставлення загального обсягу продаж та змінних витрат в цілому по підприємству та у розрахунку на одиницю продукції.

 2. Визначити силу дії виробничого важеля.

 3. Визначити кількість одиниць виробів у точці беззбитковості, використовуючи модель:

(Обсяг продукції = Змінні витрати + Постійні витрати + Прибуток.)

 1. Визначити величину прибутку, якщо обсяг продажу збільшиться на 5%, використовуючи модель: Обсяг продукції = Змінні витрати + Постійні витрати + Прибуток.

 2. Визначити величину прибутку, якщо постійні витрати збільшаться на 5%, використовуючи модель: Обсяг продукції = Змінні витрати + Постійні витрати + Прибуток .

 3. Визначити ціну, за якою необхідно реалізовувати 10000 одн. виробів, щоб отримати 120 тис .грн. прибутку, використовуючи модель: Обсяг продукції = Змінні витрати + Постійні витрати + Прибуток .


Задача 11. Проаналізувати вплив структури реалізованої продукції на суму валового доходу від реалізації.

Виріб

Планова гуртова ціна за кг, грн.

Обсяг реалізації, кг

План

Факт

А

40

5700

4850

Б

35

5600

5300

В

60

2700

3050

Г

55

1900

2560

Разом

х
Хід виконання:

Визначити валовий дохід підприємства від реалізації в розрізі видів продукції та в цілому за підприємством за планом та фактичними даними.

 1. Визначити планову та фактичну структуру валового доходу від реалізації.

 2. Розрахувати зміни в структурі продукції порівняно з планом.

 3. Визначити рівень виконання плану з реалізації продукції (К в.п.).

 4. Розрахувати фактичний дохід від реалізації за планової структури випуску.

(Фактичний дохід від реалізації за планової структури випуску – добуток фактичного доходу від реалізації на коефіцієнт виконання плану реалізації продукції в натуральному вимірі за підприємством.)

 1. Визначити рівень виконання плану з отримання доходу від реалізації.

 2. Розрахувати вплив зміни структури випуску продукції на валовий дохід від реалізації як різницю між фактичним доходом від реалізації та фактичним доходом за планової структури реалізованої продукції.

 3. Результати розрахунків оформити у вигляді таблиці:


Вили продукції

Планова ціна за 1 кг

Обсяг реалізації продукції, кг

Валовий дохід, тис. грн.

План

Факт

Відхилення

За планом

Фактично при плановій структурі

Фактично

% виконання плану.

Зміна доходу за рахунок структури

Кількість, одн.

Питома вага, %

Кількість, одн.

Питома вага, %

Кількість, одн.

Питома вага, %

А

40

5700


4850

Б

35

5600


5300

В

60

2700


3050

Г

55

1900


2560

Разом

х
 1. Зробити висновки за розрахунками.

Задача 12. Проаналізуйте ритмічність виробництва.

Декади місяця

Випуск продукції, тис. грн.

План

Фактично

І

241,7

101,4

ІІ

321,9

363,4

ІІІ

281,4

380,2

Разом за місяцьХід виконання:

Визначити відхилення фактичних показників випуску продукції від планових та рівень виконання плану.

 1. Визначити структуру випуску продукції за декадами місяця планову, фактичну та зміни в структурі.

 2. Визначити обсяг випуску продукції, зарахований у виконання планового графіку виробництва та його структуру. (Зараховується фактичний показник, але не вище планового.)

 3. Результати розрахунків представити в табличній формі:

  Декади місяця

  Випуск продукції, тис. грн.

  Виконання плану, %

  Випуск продукції (% до підсумку за місяць)

  Зараховано у виконання плану

  План

  Фактично

  Відхилення

  План

  Фактично

  Відхилення

  тис. грн.

  %

  І

  241,7

  101,4
  ІІ

  321,9

  363,4
  ІІІ

  281,4

  380,2
  Разом


 4. Визначити коефіцієнт ритмічності виробництва.

Коефіцієнт ритмічності – відношення фактичного (але не вище планового завдання) випуску продукції (або його питомої ваги) до планового випуску (питомої ваги).

В абсолютному вимірі:

 1. Визначити коефіцієнт варіації.

Коефіцієнт варіації – відношення середньоквадратичного відхилення від планового завдання за аналізований період до середнього для періоду планового випуску продукції.

 1. Визначити показник аритмічності випуску продукції.

Показник аритмічності випуску продукції – середнє лінійне відхилення питомої ваги чи фактичного випуску в кожній декаді за місячним планом: (сума відхилень від плану).

 1. Розрахувати упущені можливості (доходи) підприємства у зв’язку з неритмічною роботою.

 2. Зробити висновки за розрахунками.

Задача 13.Проаналізувати вплив факторів на зміну фонду оплати праці. При розрахунках використати спосіб абсолютних та відносних різниць.

Показники

Базисний період

Звітний період

1. Кількість працюючих, чол.

120

135

2. Середня заробітна плата, грн.

350

400

3. Фонд оплати праці, грн.


Задача 14. Оцінити ефективність використання матеріальних ресурсів. Проаналізувати вплив даного фактора на зміну обсягу виробництва і величину матеріальних витрат у собівартості продукції.

Показники

За планом

Фактично

Відхилення, %

1.Матеріальні витрати, тис.грн.

12100

12180


2.Вартість товарної продукції, тис.грн.

23800

24010


3.Матеріаловіддача, грн.
4.Матеріаломісткість продукції, грн.

Задача 15. Оцінити вплив факторів на відхилення по матеріальних витратах виготовлення одиниці виробу та встановити наявні резерви економії за такими даними:

Вид матеріалу

За планом

Фактично

Норма витрат, кг

Ціна за одиницю матеріалу, грн.

Норма витрат, кг

Ціна за одиницю матеріалу, грн.

А

6

10,6

6,5

10,0

Б

2,5

10,0

2,9

13,0

В

7,3

8,7

7,5

8,5

Г

3,5

5,4

3,0

5,0

Хід виконання завдання.

 1. Визначити планову та фактичну вартість матеріалів, що витрачаються для виготовлення одиниці виробу.

 2. Розрахувати відхилення між фактичною та плановою вартістю матеріалів.

 3. Результати розрахунку занести у таблицю за такою формою:

  Вид мате-ріа-лу

  За планом

  Фактично

  Відхилення

  Норма витрат, кг

  Ціна за одиницю матеріалу, грн.

  Сума, грн.

  Норма витрат, кг

  Ціна за одиницю матеріалу, грн.

  Сума, грн.

  А
  Б
  В
  Г
  Усьо-го
 4. Визначити вплив зміни факторів «норм» і «цін» по кожному виду матеріалів на відхилення по матеріальних витратах.

 5. Розрахувати можливі резерви економії матеріальних витрат.

Зробити висновки за розрахунками

Задача 16. Визначити вплив факторів використання матеріалів на виробництво товарної продукції за даними таблиці. Зробити висновки за розрахунками


Показники

Базисний період

Звітний період

1. Випуск продукції, тис. грн.

2400

3125

2. Витрачено металу на виробництво продукції, тн.

1200

1500

3. Матеріаломісткість продукції

0,50

0,48