3. Предмет аг. права У.; його зміст та особливості

3. Предмет аг. права У.; його зміст та особливості

3. Предмет аг. права У.; його зміст та особливості

3. Предмет аг. права У.; його зміст та особливості


Предмет аг. права — це сукупність однорідних суспільних відносин, які регулюються нормами цієї галузі права.

Отже, предмет правового регулювання є основою виокремлення аг. права в комплексну, спеціалізовану та інтегровану галузь у системі права.

Комплексність аг. права означає, що частина його норм — похідні від норм основних профільних галузей права: цивільного, адміністративного, трудового та ін. Тому в системі аг. права є норми, які регулюють майнові, трудові, управлінські й інші відносини.

Спеціалізованість аг. права означає, що норми основних профільних галузей не механічно переходять до його складу, а зазнають глибокої аграрної спеціалізації. Внаслідок цього вони стають аграрно-майновими, аграрно-трудовими, аграрно-управлінськими та ін. Характер спеціалізації значною мірою зумовлений особливостями правового статусу суб'єктів аг. відносин.

Інтегрованість норм аг. права означає узагальнене або єдине правове регулювання відносин різних аг. суб'єктів. Підставою для інтегрованого правового регулювання аг. відносин цих суб'єктів є те, що всі вони — користувачі земель сільгосп. призначення як основного й незамінного засобу вироб. в процесі здійснення ними виробничої та пов'язаної з нею іншої діяльності.

предмет аг. права У. можна визначити як і сукупність комплексних, інтегрованих і спеціалізованих суспільних і аг. відносин, які за своїм змістом є земельними, трудовими, і майновими, організаційно-управлінськими, а також соціальними; вони функціонують у процесі здійснення різними аг.и суб'єктами сільгосп. виробничої та пов 'язаної з нею іншої діяльності.

Специфічної й органічної єдності предмету аг. права надають норми, які регулюють пріоритетний вид землекористування — використання земель сільгосп. призначення (передусім — грунтів) як об'єкта аг. відносин.