ВСТУП Зміст програми з курсу „Цивільне та сімейне право” Розділ I. Загальні положення цивільного права Тема 12. Представництво

ВСТУП Зміст програми з курсу „Цивільне та сімейне право” Розділ I. Загальні положення цивільного права Тема 12. Представництво

ВСТУП Зміст програми з курсу „Цивільне та сімейне право” Розділ I. Загальні положення цивільного права Тема 12. Представництво


ВСТУП


Підготовка юристів-спеціалістів відповідних юридичних навчальних закладів забезпечується вивченням студентами певної системи правових дисциплін, що передбачені навчальним планом. Найбільш важливі з цих дисциплін, в тому числі і цивільне та сімейне право, виносяться на державний іспит.

Значення цивільного та сімейного права (в усіх його проявах: галузі права, науки, законодавства, навчальної дисципліни) для юридичної освіти важко переоцінити. Людина, як носій певних прав та інтересів, є складовою частиною й водночас центром ідей громадянського суспільства. Цивільне та сімейне право, як відомо, “обслуговує” сферу життєдіяльності громадянського суспільства, є засобом позивної регламентації нормальних відносин у суспільстві. Саме юристи покликані бути провідниками реалізації основних ідей громадянського суспільства. Ці ідеї є головними принципами приватного (цивільного) права: неприпустимість свавільного втручання у сферу особистого життя фізичної особи; рівність усіх форм власності; свобода договору; неприпустимість позбавлення права власності, крім випадків, передбачених законом; свобода підприємництва; судовий захист будь-якого права у разі його порушення та ін.

Цивільне та сімейне право є однією з найбільш складних юридичних дисциплін. Важкість його вивчення пояснюється великим обсягом учбового матеріалу, складністю теоретичних категорій, мінливістю та суперечливістю законодавчих актів.

Державний екзамен з цивільного та сімейного права одна з форм підсумкової перевірки рівня оволодіння випускниками загальнотеоретичних знань про цивільне та сімейне право. Необхідність цих знань, вміння ними користуватися в діяльності юриста-практика є особливо актуальними у сучасний період реформування державно-правової дійсності в нашій країні.

Мета даної програми полягає у наданні допомоги випускникам зорієнтуватися в обсязі та характері знань, які вони повинні будуть виявити під час державного іспиту;

у критеріях оцінки знань;

у літературі та нормативному матеріалі, за яким слід готуватися до іспиту;

у методиці підготовки до екзамену та порядку його проведення.


Зміст програми з курсу„Цивільне та сімейне право”


Розділ I. Загальні положенняцивільного права

Тема 1. Поняття цивільного права та його система

Поняття цивільного права як галузі права. Місце цивільного права в системі права України. Співвідношення цивільного і господарського права. Відмежування цивільного права від інших галузей права України, які регулюють майнові та немайнові відносини.

Предмет цивільно-правового регулювання суспільних відносин. Поняття, ознаки та значення предмету цивільно-правового регулювання.

Метод цивільно-правового регулювання суспільних відносин, його особливості. Поняття, ознаки та значення методу цивільно-правового регулювання.

Функції цивільного права. Поняття, значення та види функцій цивільного права.

Принципи цивільного права. Поняття, значення та види принципів цивільного права.

Система цивільного права.Поняття та елементи системи цивільного права.

Поняття цивільного права як науки та навчальної дисципліни. Предмет та метод науки цивільного права та навчальної дисципліни, їх значення.


Тема 2. Цивільне законодавство України

Цивільне право та цивільне законодавство. Загальні засади цивільного законодавства.

Акти цивільного законодавства, їх система. Конституція України та її значення для цивільного законодавства. Цивільний кодекс України як основа цивільного законодавства. Закони України. Укази Президента України та постанови Кабінету Міністрів України. Акти законодавства інших органів державної влади України, органів влади Автономної Республіки Крим.

Дія актів цивільного законодавства у часі, просторі та за колом осіб.

Акти цивільного законодавства і договір. Звичай. Міжнародний договір, який регулює цивільні відносини, як частина національного цивільного законодавства України.

Співвідношення загального і спеціального законодавства. Аналогія закону і аналогія права.

Правове значення судової практики, роз’яснень вищих судових інстанцій, та норм моралі.


Тема 3. Цивільні правовідносини

Поняття та особливості цивільних правовідносин. Класифікація цивільних правовідносин та її правове значення.

Елементи цивільних правовідносин та їх зміст. Поняття і види суб’єктивних цивільних прав та обов’язків, що складають зміст цивільних правовідносин.

Об’єкти та суб’єкти цивільних правовідносин.Поняття та значення об’єктів цивільних правовідносин. Оборотоздатність об’єктів. Правосуб’єктність учасників цивільних правовідносин.


Тема 4. Підстави виникнення, зміни та припинення цивільних прав та обов`язків

Поняття та значення підстав (юридичних фактів) виникнення, зміни та припинення цивільних правовідносин. Юридичний склад.Виникнення цивільних правовідносин на підставах, що не передбачені цивільним законодавством.

Класифікація юридичних фактів. Події та дії, правомірні та неправомірні дії, вчинки та акти, адміністративні акти та правочини. Значення класифікації юридичних фактів.


Тема 5. Здійснення цивільних прав та виконання обов`язків. Захист цивільних прав та інтересів

Здійснення цивільних прав та виконання обов’язків. Межі здійснення цивільних прав. Умови виконання цивільних обов’язків.

Поняття права на захист цивільних прав та інтересів. Форми захисту цивільних прав та інтересів. Способи захисту цивільних прав та інтересів.

Тема 6. Фізична особа

Поняття фізичної особи. Правоздатність фізичної особи.Момент виникнення та припинення правоздатності фізичної особи. Обсяг та зміст правоздатності фізичної особи. Співвідношення правоздатності та суб’єктивних прав фізичних осіб. Правоздатність громадян інших держав і осіб без громадянства.

Цивільна дієздатність фізичних осіб, зміст та її види.Повна цивільна дієздатність. Часткова дієздатність фізичної особи та її зміст. Неповна цивільна дієздатність фізичної особи та її зміст. Емансипація (підстави та правові наслідки). Дієздатність громадян інших держав і осіб без громадянства.

Обмеження та поновлення цивільної дієздатності фізичної особи.Підстави та правові наслідки обмеження цивільної дієздатності фізичної особи. Порядок здійснення цивільних прав та обов’язків обмежено дієздатними особами. Поновлення цивільної дієздатності фізичної особи, цивільна дієздатність якої була обмежена.

Визнання фізичної особи недієздатною та поновлення в дієздатності. Підстави та правові наслідки визнання фізичної особи недієздатною. Момент визнання фізичної особи недієздатною. Порядок здійснення цивільних прав та обов’язків недієздатними особами. Поновлення цивільної дієздатності фізичної особи, яка була визнана недієздатною.

Визнання фізичної особи безвісно відсутньою.Підстави та правові наслідки визнання фізичної особи безвісно відсутньою. Опіка над майном фізичної особи, яка визнана безвісно відсутньою, а також фізичної особи, місце перебування якої невідоме. Скасування рішення суду про визнання фізичної особи безвісно відсутньою та його правові наслідки

Оголошення фізичної особи померлою. Підстави та правові наслідки оголошення фізичної особи померлою. Правові наслідки появи фізичної особи, яка була оголошена померлою.

Індивідуалізація фізичної особи. Ім’я, місце проживання особи та інші засоби індивідуалізації фізичних осіб, їх правове значення.

Акти цивільного стану. Поняття та значення актів цивільного стану.Роль та участь органів внутрішніх справ у встановленні та реєстрації деяких актів цивільного стану.

Фізична особа-підприємець. Право фізичної особи на здійснення підприємницької діяльності. Цивільно-правова відповідальність фізичної особи-підприємця. Банкрутство фізичної особи-підприємця. Управління майном, що використовується у підприємницькій діяльності, органом опіки та піклування.


Тема 7. Опіка та піклування

Поняття, цілі та значення опіки та піклування.Обов’язок повідомляти про фізичних осіб, які потребують опіки та піклування. Встановлення опіки та піклування судом. Встановлення опіки та піклування органом опіки та піклування. Місце встановлення опіки або піклування. Призначення опікуна або піклувальника.

Суб’єкти опіки та піклування. Орган опіки та піклування. Фізичні особи, над якими встановлюється опіка та піклування.Фізична особа, яка не може бути опікуном або піклувальником. Опіка або піклування над фізичною особою, щодо якої не призначено опікуна або піклувальника.


Тема 8. Юридичні особи

Поняття, ознаки та значення юридичних осіб. Вчення про юридичні особи.

Види юридичних осіб.Юридичні особи приватного та публічного права. Участь юридичних осіб публічного права у цивільних правовідносинах. Організаційно-правові форми юридичних осіб. Товариства та установи. Підприємницькі та непідприємницькі товариства.

Способи створення юридичної особи. Створення юридичних осіб в залежності від організаційно-правових форм та цілей діяльності.

Цивільна правоздатність та дієздатність юридичної особи.Момент виникнення цивільної правоздатності.Особисті немайнові та майнові права юридичної особи.

Філії та представництва юридичної особи.

Відповідальність юридичних осіб.

Індивідуалізація юридичної особи. Найменування юридичної особи. Місцезнаходження юридичної особи. Інші засоби індивідуалізації.

Припинення юридичної особи.Реорганізація юридичної особи шляхом злиття, приєднання, поділу та перетворення. Підстави та порядок ліквідації юридичної особи. Правові наслідки припинення юридичної особи.

Поняття та види підприємницьких товариств. Поняття та види господарських товариств. Виробничій кооператив.


Тема 9. Участь держави, Автономної Республіки Крим, територіальних громад у цивільних відносинах

Участь держави, Автономної Республіки Крим, територіальних громад у цивільних правовідносинах. Українська держава як суб’єкт цивільного права, особливості його правового становища. Автономна Республіка Крим, адміністративно-територіальні утворення у відносинах, що регулюються цивільним законодавством. Органи та представники, через яких діють держава, Автономна Республіка Крим, територіальні громади у цивільних відносинах.

Відповідальність за зобов’язаннями держави, Автономної Республіки Крим, територіальних громад.


Тема 10. Об’єкти цивільних прав

Поняття і види об’єктів цивільних прав. Вчення про об’єкти цивільних прав. Оборотоздатність об’єктів цивільних прав.

Речі як об’єкти цивільних прав. Поняття та правове значення речей як об’єктів цивільних прав. Тварини як особливий об’єкт цивільних прав.

Класифікація речей та її правове значення.Нерухомі та рухомі речі. Речі подільні та неподільні. Споживні та неспоживні. Речі, визначені родовими та індивідуальними ознаками. Головна річ та приналежність. Складові частини речі. Складні речі. Продукція, плоди та доходи.

Оборотоздатність речей в цивільному праві. Речі вилучені з цивільного обороту. Речі обмежено оборотоздатні. Роль ОВС у регламентації порядку виготовлення, відчуження та схову речей обмежених у цивільному обороті.

Майно як особливий об’єкт цивільних прав. Поняття та види майна. Підприємство як єдиний майновий комплекс.

Гроші (грошові кошти). Валютні цінності. Поняття та особливості грошей, валютних цінностей як об’єктів цивільних прав.

Цінні папери.Поняття та види цінних паперів. Окремі види цінних паперів: облігація, вексель, акція, ощадний сертифікат тощо. Передача прав на цінні папери.

Роботи та послуги.Поняття та особливості робіт та послуг як обєктів цивільних прав.

Нематеріальні блага як об’єкти цивільних прав, їх поняття та види. Поняття та види особистих немайнових благ відповідно до Конституції України та Цивільного кодексу України. Результати інтелектуальної, творчої діяльності, інформація, особисті немайнові блага.


Тема 11. Правочини

Поняття, ознаки та значення правочинів.

Види правочинів.Правочини односторонні, двосторонні та багатосторонні. Оплатні та безоплатні правочини. Умовні правочини. Консенсуальні та реальні правочини. Каузальні та абстрактні правочини. Еквівалентні та алеаторні правочини.

Чинність правочину.Загальні вимоги, додержання яких є необхідним для чинності правочину.

Тлумачення змісту правочину. Значення тлумачення правочину. Правила тлумачення змісту правочину.

Недійсність правочину.Поняття недійсності правочину. Порядок та правові наслідки визнання правочину недійсним. Види недійсних правочинів.


Тема 12. Представництво

Поняття, підстави виникнення та види представництва. Правове значення представництва. Представництво за законом. Комерційне представництво. Представництво за довіреністю. Передоручення.

Вчинення правочинів представником. Правочини, які може вчиняти представник.Правові наслідки вчинення правочину представником. Вчинення правочинів з перевищенням повноважень.

Довіреність.Поняття та види довіреності. Форма та строки довіреності. Довіреність юридичної особи. Значення довіреності.

Припинення представництва.Підстави припинення представництва. Припинення представництва за довіреністю. Скасування довіреності. Відмова представника від вчинення дій, які були визначені довіреністю.


Тема 13. Строки та терміни у цивільному праві. Позовна давність

Поняття строку і терміну, їх значення та види. Місце строків (термінів) у системі юридичних фактів цивільного права.

Обчислення строків.Загальні правила про обчислювання строків. Початок та закінчення строку. Порядок вчинення дій в останній день строку.

Поняття, сутність та значення позовної давності. Вимоги, на які позовна давність не поширюється.

Види позовної давності.Загальна та спеціальна позовна давність.

Обчислення та перебіг позовної давності.Правила обчислення позовної давності. Початок перебігу позовної давності.

Зупинення та переривання перебігу строків позовної давності. Поняття, підстави та правове значення зупинення та переривання перебігу позовної давності. Перебіг позовної давності у разі залишення позову без розгляду.

Наслідки спливу позовної давності. Застосування позовної давності до додаткових вимог.

Розділ ІІ. Особисті немайнові права фізичної особи

Тема 14. Загальні положення про особисті немайнові права фізичної особи

Поняття та види особистих немайнових прав. Зміст особистого немайнового права.

Здійснення особистих немайнових прав.Забезпечення здійснення особистих немайнових прав. Обмеження особистих немайнових прав.

Захист особистих немайнових прав. Поновлення порушеного особистого немайнового права. Спростування недостовірної інформації. Заборона поширення інформації, якою порушуються особисті немайнові права. Правові наслідки невиконання рішення суду про захист особистого немайнового права. Право фізичної особи, особисте немайнове право якої порушено, на відшкодування шкоди.

Тема 15. Особисті немайнові права, що забезпечують природне існування фізичної особи

Право на життя.Право на охорону здоров’я.Право на медичну допомогу. Право на інформацію про стан свого здоров’я. Право на таємницю про стан здоров’я. Права фізичної особи, яка перебуває на стаціонарному лікуванню у закладі охорони здоров’я. Право на безпечне для життя і здоров’я довкілля.

Право на свободу. Право на особисту недоторканість. Фізична недоторканість. Психічна недоторканість. Статева недоторканість.

Право на сім’ю. Право на опіку або піклування. Патронат. Поняття та зміст.

Тема 16. Особисті немайнові права, що забезпечують соціальне буття фізичної особи

Право на ім’я. Право на повагу до гідності та честі. Право на недоторканість ділової репутації.Поняття та зміст.

Право на індивідуальність. Право на особисте життя та його таємницю. Право на інформацію. Право на особисті папери. Право на таємницю кореспонденції. Поняття та зміст.

Захист інтересів фізичної особи при проведенні фото-, кіно-, теле-, та відеозйомок.Охорона інтересів фізичної особи, яка зображена на фотографіях та в інших художніх творах. Право на свободу літературної, художньої, наукової і технічної творчості.

Право на місце проживання. Право на недоторканість житла. Право на вибір роду занять. Право на свободу пересування. Поняття та зміст.

Право на свободу об’єднання. Право на мирні зібрання. Поняття та зміст.

Розділ ІІІ. Речове право

Тема 17. Загальні положення про речове право

Поняття та ознаки речового права. Підстави виникнення речових прав. Об’єкти та суб’єкти речового права. Види речових прав.

Захист речових прав. Поняття захисту речових прав, форми та способи захисту.


Тема 18. Право власності

Поняття права власності та його зміст. Поняття права власності в об’єктивному та суб’єктивному розумінні. Недоторканість права власності. Суб’єкти та об’єкти права власності. Зміст права власності.

Право власності Українського народу. Право приватної власності. Право державної власності. Право комунальної власності.Поняття та зміст.

Підстави набуття права власності. Класифікація підстав набуття права власності та характеристика окремих способів.

Момент виникнення права власності у набувача.Момент виникнення у набувача права власності за первинними підставами. Момент набуття права власності за правочином.

Здійснення права власності. Порядок та межі здійснення права власності. Тягар утримання майна. Ризик випадкового знищення та випадкового пошкодження майна.

Право власності на землю (земельну ділянку). Земля (земельна ділянка) як об’єкт права власності. Суб’єкти та об’єкти права власності на землю (земельну ділянку). Право власника на забудову земельної ділянки. Самочинне будівництво. Право на земельну ділянку при придбанні житлового будинку, будівлі або споруди, що розміщені на ній.

Право власності на житло.Поняття житла. Житловий будинок, садиба, квартира як об’єкти права власності. Права власника житлового будинку, квартири. Права житлово-будівельного (житлового) кооперативу та їх членів на квартиру в будинку кооперативу. Об’єднання співвласників багатоквартирних будинків, квартир.

Припинення права власності.Підстави та порядок припинення права власності.

Тема 19. Право спільної власності

Поняття та види права спільної власності.Підстави виникнення права спільної власності.

Здійснення права спільної власності. Утримання майна, що перебуває у спільній власності. Виділення частки співвласника. Припинення права спільної власності.


Тема 20. Захист права власності

Поняття та види захисту права власності. Принцип рівних умов захисту всіх суб’єктів права власності. Основні засади захисту права власності. Види способів захисту права власності.

Речово-правові способи захисту права власності.Витребування майна власника із чужого незаконного володіння (віндикаційний позов). Витребування майна власником від добросовісного набувача. Розрахунки при витребуванні речей із незаконного володіння. Захист прав власності від порушень, не пов’язаних із позбавленням володіння (негаторний позов). Визнання права власності. Виключення майна з опису та звільнення від арешту.

Зобов’язально-правові та інші способи захисту права власності. Відшкодування шкоди заподіяної речам власника. Недійсність актів, що порушують право власності.


Тема 21. Речові права на чуже майно

Право володіння чужим майном як речове право. Суб’єкти та об’єкти володіння. Виникнення володіння та його припинення. Іпотека та притримання. Захист володіння майном.

Право користування чужим майном як речове право. Сервітут: поняття, види, підстави виникнення, припинення та його захист. Суперфіцій та емфітевзис: поняття, підстави виникнення, припинення та їх захист.Розділ IV. Право інтелектуальної власності


Тема 22. Загальні положення про право інтелектуальної власності

Поняття права інтелектуальної власності. Передумови правової регламентації відносин, пов'язаних з результатами інтелектуальної діяльності. Відмінності матеріальних об'єктів від нематеріальних. Теорії права інтелектуальної власності. Загальні риси виключних прав на нематеріальні об'єкти.

Система виключних прав на нематеріальні об'єкти.Основні інститути права інтелектуальної власності: авторське право, суміжні права, право промислової власності, право на комерційну інформацію, тощо.Законодавство про інтелектуальну власність в Україні. Характеристика національних та міжнародних нормативних актів.

Зміст права інтелектуальної власності. Особисті немайнові права інтелектуальної власності. Майнові права інтелектуальної власності. Передання майнових прав інтелектуальної власності. Вільне використання майнових прав.

Здійснення права інтелектуальної власності, яке належить кільком особам.Права інтелектуальної власності на об'єкт, створений у зв'язку з виконанням трудового договору та за замовленням.

Захист права інтелектуальної власності. Форми захисту права інтелектуальної власності. Способи захисту права інтелектуальної власності: загальні та специфічні.


Тема 23 . Авторське право та суміжні права

Об’єкти авторського права.Поняття та ознаки об’єктів авторського права. Літературні та художні твори. Комп’ютерні програми. Компіляції даних. Інші твори. Обсяг правової охорони об’єктів авторського права.

Зміст суб’єктивного авторського права. Загальні положення про суб’єктивне авторське право. Момент виникнення авторського права. Особисті немайнові та майнові авторські права. Строк дій авторського права. Правові наслідки закінчення строку чинності авторського права.

Обмеження авторського права. Загальні засади обмеження авторського права. Використання цитат. Використання творів в наукових, освітніх, культурних та соціальних цілях. Вільне відтворення бібліотеками. Вільне відтворення творів у особистих цілях.

Суміжні права.Об’єкти суміжних прав. Суб’єкти суміжних прав. Використання суміжних прав.


Тема 24.Право промислової власності

Об’єкти патентного права.Поняття та ознаки об’єктів патентного права. Винахід, корисна модель, промисловий зразок. Обсяг правової охорони об’єктів патентного права.

Зміст суб’єктивного патентного права. Загальні положення про суб’єктивне патентне право. Момент виникнення прав з патенту. Строк дій прав з патенту. Правові наслідки припинення дії патенту та визнання патенту недійсним.

Право на комерційне найменування. Поняття та ознаки комерційного найменування. Вимоги щодо комерційного найменування. Момент виникнення права на комерційне найменування. Строк дії. Припинення дії права на комерційне найменування.

Право на торгівельну марку.Поняття та ознаки торгівельної марки. Критерії охороноздатності торгівельної марки. Момент виникнення права на торгівельну марку. Строк дії. Припинення дії права на торгівельну марку.


Розділ V. ЗОБОВ’ЯЗАЛЬНЕ ПРАВОТема 25. Загальні положення про зобов’язання

Поняття зобов’язального права і його місце в системі галузі цивільного права. Поняття зобов’язального права в об’єктивному розумінні. Система зобов’язального права. Загальні та спеціальні норми зобов’язального права та їх співвідношення.

Зобов’язальне правовідношення (зобов’язання). Поняття зобов’язального правовідношення (зобов’язання). Поняття і види підстав виникнення зобов’язань. Правова класифікація зобов’язань і критерії її здійснення.

Суб’єкти зобов’язань. Треті особи у зобов’язанні. Зміна осіб у зобов’язанні.

Виконання зобов’язання. Загальні умови виконання зобов’язання. Поняття належного виконання зобов’язання. Принципи належного виконання зобов’язань. Суб’єкт, предмет, строк, місце, спосіб та валюта виконання зобов’язань.

Способи забезпечення належного виконання зобов’язань.Поняття забезпечувальних правовідносин, що спонукають до належного виконання зобов’язань (загальні ознаки). Види способів забезпечення належного виконання зобов’язань.

Неустойка. Поняття неустойки. Підстави виникнення права на неустойку. Види неустойки.

Завдаток. Поняття завдатку. Предмет завдатку. Функції завдатку. Правові наслідки порушення або припинення зобов’язання, забезпеченого завдатком.

Порука.Поняття поруки. Правові наслідки порушення або припинення зобов’язання, забезпеченого порукою. Права поручителя, який виконав зобов’язання. Припинення поруки.

Гарантія. Поняття гарантії. Правові наслідки порушення або припинення зобов’язання, забезпеченого гарантією. Право гаранта на зворотну вимогу до боржника.

Застава.Поняття застави. Підстави виникнення застави. Окремі види застави. Форма договору застави та його реєстрація. Предмет застави. Наступна застава. Правові наслідки невиконання зобов’язання, забезпеченого заставою. Припинення права застави.

Притримання.Поняття притримання. Розпорядження річчю, яку притримує кредитор. Задоволення вимог за рахунок речі, яку притримує кредитор.

Припинення зобов’язань. Поняття і підстави припинення зобов’язань. Припинення зобов’язання належним виконанням, переданням відступного, зарахуванням зустрічних вимог, за домовленістю сторін, прощенням боргу, поєднанням боржника і кредитора в одній особі, неможливістю його виконання, смертю фізичної або ліквідацією юридичної особи.

Правові наслідки порушення зобов’язань. Поняття порушення зобов’язання. Правові наслідки порушення зобов’язань та їх види.

Цивільно-правова відповідальність: поняття, умови, види.

Підстави звільнення від цивільно-правової відповідальності.


Тема 26. Загальні положення про договір

Цивільно-правовий договір.Поняття та види договорів. Принцип свободи договору. Публічний договір. Договір приєднання, попередній договір, договір на користь третьої особи. Форма договору.

Зміст цивільно-правового договору і класифікація його умов. Істотні, звичайні та випадкові умови договору.Тлумачення умов договору.

Порядок укладення договорів. Оферта. Акцепт.

Підстави для зміни або розірвання договору.


Тема 27. Договори про передачу майна у власність

Загальні та відмінні риси договорів про передачу майна у власність. Види таких договорів.

Договір купівлі-продажу.Поняття, правова ціль, юридична характеристика, істотні умови, форма, права та обов’язки сторін, правові наслідки невиконання (неналежного виконання) сторонами своїх обов’язків, різновиди договору купівлі-продажу.

Договір роздрібної купівлі-продажу. Поняття, правова ціль, юридична характеристика, істотні умови, форма, права та обов’язки сторін, правові наслідки невиконання (неналежного виконання) сторонами своїх обов’язків.

Договір поставки.Поняття, правова ціль, юридична характеристика, істотні умови, форма, права та обов’язки сторін, правові наслідки невиконання (неналежного виконання) сторонами своїх обов’язків.

Договір контрактації.Поняття, правова ціль, юридична характеристика, істотні умови, форма, права та обов’язки сторін, правові наслідки невиконання (неналежного виконання) сторонами своїх обов’язків.

Договір постачання енергетичними та іншими ресурсами через приєднану мережу. Поняття, правова ціль, юридична характеристика, істотні умови, форма, права та обов’язки сторін, правові наслідки невиконання (неналежного виконання) сторонами своїх обов’язків, різновиди цього договору.

Договір міни. Поняття, правова ціль, юридична характеристика, істотні умови, форма, права та обов’язки сторін, правові наслідки невиконання (неналежного виконання) сторонами своїх обов’язків, види.

Договір ренти. Поняття, правова ціль, юридична характеристика, істотні умови, форма, права та обов’язки сторін, правові наслідки невиконання (неналежного виконання) сторонами своїх обов’язків, види.

Договір довічного утримання (догляду). Поняття, правова ціль, юридична характеристика, істотні умови, форма, права та обов’язки сторін, правові наслідки невиконання (неналежного виконання) сторонами своїх обов’язків.

Договір дарування.Поняття, правова ціль, юридична характеристика, істотні умови, форма, права та обов’язки сторін, правові наслідки невиконання (неналежного виконання) сторонами своїх обов’язків. Пожертва.


Тема 28. Договори про передачу майна у тимчасове володіння та користування

Загальні та відмінні риси договорів про оплатну передачу майна у тимчасове володіння та користування. Види таких договорів.

Договір найму (оренди). Поняття, правова ціль, юридична характеристика, істотні умови, форма, права та обов’язки сторін, правові наслідки невиконання (неналежного виконання) сторонами своїх обов’язків, різновиди договору найму (оренди).

Договір прокату. Договір найму (оренди) земельної ділянки. Договір найму (оренди) будівлі або іншої капітальної споруди. Договір найму (оренди) транспортного засобу. Поняття, правова ціль, юридична характеристика, істотні умови, форма, права та обов’язки сторін.

Договір найму (оренди) житла. Поняття, правова ціль, юридична характеристика, істотні умови, форма, права та обов’язки сторін, правові наслідки невиконання (неналежного виконання) сторонами своїх обов’язків, захист прав споживачів, різновиди договору найму житла.

Договір позички.Поняття, правова ціль, юридична характеристика, істотні умови, форма, права та обов’язки сторін, правові наслідки невиконання (неналежного виконання) сторонами своїх обов’язків.


Тема 29. Договори про виконання робіт

Загальні та відмінні риси договорів про оплатне виконання робіт. Види таких договорів.

Договір підряду.Поняття, правова ціль, юридична характеристика, істотні умови, форма, права та обов’язки сторін, правові наслідки невиконання (неналежного виконання) сторонами своїх обов’язків, різновиди договору підряду.

Договір побутового підряду. Поняття, правова ціль, юридична характеристика, істотні умови, форма, права та обов’язки сторін, правові наслідки невиконання (неналежного виконання) сторонами своїх обов’язків, захист прав споживачів.

Договір будівельного підряду. Поняття, правова ціль, юридична характеристика, істотні умови, форма, права та обов’язки сторін, правові наслідки невиконання (неналежного виконання) сторонами своїх обов’язків.

Договір підряду на проектні та пошукові роботи. Поняття, правова ціль, юридична характеристика, істотні умови, форма, права та обов’язки сторін, правові наслідки невиконання (неналежного виконання) сторонами своїх обов’язків.

Договір на виконання науково-дослідних або дослідно-конструкторських та технологічних робіт. Поняття, правова ціль, юридична характеристика, істотні умови, форма, права та обов’язки сторін, правові наслідки невиконання (неналежного виконання) сторонами своїх обов’язків.
Тема 30. Договори про надання послуг

Загальні положення про договори з надання послуг: предмет договору, умови виконання.Загальні та відмінні риси договорів про надання послуг. Види таких договорів.

Договір перевезення.Поняття, правова ціль, юридична характеристика, істотні умови, форма, права та обов’язки сторін, правові наслідки невиконання (неналежного виконання) сторонами своїх обов’язків.

Договір транспортного експедирування. Поняття, правова ціль, юридична характеристика, істотні умови, форма, права та обов’язки сторін, правові наслідки невиконання (неналежного виконання) сторонами своїх обов’язків.

Договір зберігання. Поняття, правова ціль, юридична характеристика, істотні умови, форма, права та обов’язки сторін, правові наслідки невиконання (неналежного виконання) сторонами своїх обов’язків.

Договір страхування. Поняття, правова ціль, юридична характеристика, істотні умови, форма, права та обов’язки сторін, правові наслідки невиконання (неналежного виконання) сторонами своїх обов’язків, різновиди договору страхування.

Договір доручення. Поняття, правова ціль, юридична характеристика, істотні умови, форма, права та обов’язки сторін, правові наслідки невиконання (неналежного виконання) сторонами своїх обов’язків.

Договір комісії. Поняття, правова ціль, юридична характеристика, істотні умови, форма, права та обов’язки сторін, правові наслідки невиконання (неналежного виконання) сторонами своїх обов’язків.

Договір управління майном.Поняття, правова ціль, юридична характеристика, істотні умови, форма, права та обов’язки сторін, виконання договору управління майном, правові наслідки невиконання (неналежного виконання) сторонами своїх обов’язків.

Договір позики, кредитний договір, договір банківського вкладу. Поняття, правова ціль, юридична характеристика, істотні умови, форма, права та обов’язки сторін, правові наслідки невиконання (неналежного виконання) сторонами своїх обов’язків.

Договір банківського рахунку. Поняття, правова ціль, юридична характеристика, істотні умови, форма, права та обов’язки сторін, правові наслідки невиконання (неналежного виконання) сторонами своїх обов’язків.

Договір факторингу.Поняття, правова ціль, юридична характеристика, істотні умови, форма, права та обов’язки сторін, правові наслідки невиконання (неналежного виконання) сторонами своїх обов’язків.

Розрахунки. Загальні положення про розрахунки.Розрахунки із застосуванням платіжних доручень. Розрахунки за акредитивом. Розрахунки за інкасовими дорученнями. Розрахунки із застосуванням розрахункових чеків.


Тема 31. Договори про розпорядження майновими правами інтелектуальної власності. Договір про комерційну концесію

Загальні та відмінні риси договорів про розпорядження майновими правами інтелектуальної власності. Види таких договорів:ліцензійний договір, договір про створення за замовленням і використання об’єкта права інтелектуальної власності, договір про передання виключних майнових прав інтелектуальної власності.

Договір про комерційну концесію. Поняття, правова ціль, юридична характеристика, істотні умови, форма, права та обов’язки сторін, правові наслідки невиконання (неналежного виконання) сторонами своїх обов’язків, види.


Тема 32. Договір про спільну діяльність

Загальні положення про спільну діяльність.Поняття, загальна характеристика та форма договору про спільну діяльність.

Договір простого товариства. Поняття, вклади учасників, спільне майно, витрати та збитки учасників, припинення договору простого товариства, відповідальність учасників.Тема 33. Недоговірні зобов’язання

Публічна обіцянка винагороди без оголошення конкурсу. Поняття, сторони, підстави виникнення, предмет, права та обов’язки сторін.

Публічна обіцянка винагороди за результатами конкурсу.Поняття, сторони, підстави виникнення, предмет, права та обов’язки сторін.

Вчинення дій в майнових інтересах іншої особи без її доручення. Поняття, сторони, підстави виникнення, предмет, права та обов’язки сторін.

Рятування здоров’я та життя фізичної особи, майна фізичної або юридичної особи. Зобов’язання, що виникають внаслідок рятування здоров’я та життя фізичної особи: поняття, сторони, підстави виникнення, предмет, права та обов’язки сторін. Зобов’язання, що виникають у зв’язку з рятуванням майна іншої особи: поняття, сторони, підстави виникнення, предмет, права та обов’язки.

Створення загрози життю, здоров’ю, майну фізичної особи або майну юридичної особи. Зобов’язання, що виникають в разі створення загрози життю, здоров’ю, майну осіб: поняття, сторони, підстави виникнення, предмет, права та обов’язки сторін.

Деліктні зобов’язання. Поняття і система деліктних зобов’язань. Суб’єкти і зміст деліктних зобов’язань. Класифікація деліктних зобов’язань.

Правові умови виникнення деліктних зобов’язань. Необхідні та факультативні умови виникнення деліктних зобов’язань.

Загальні положення про порядок та об’єм відшкодування заподіяної шкоди. Врахування вини потерпілого та майнового стану заподіювача шкоди в деліктних зобов’язаннях.

Відшкодування шкоди, завданою особою у разі здійснення нею права на самозахист. Відшкодування шкоди, завданої у стані крайньої необхідності.

Відшкодування моральної шкоди. Поняття, порядок та обсяг відшкодування моральної шкоди.

Відшкодування шкоди, заподіяної найманим працівником установи, підприємства, організації під час виконання ним своїх трудових обов’язків.

Відшкодування шкоди, заподіяної незаконними діями органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим, або органами місцевого самоврядування або їхніми посадовими особами.

Відшкодування шкоди, завданої незаконними рішеннями, діями чи бездіяльністю органу дізнання, попереднього (досудового) слідства, прокуратури або суду.

Відшкодування шкоди, завданої злочином.

Відшкодування шкоди, завданої особами, що не досягли повноліття.

Відшкодування шкоди, завданої джерелом підвищеної небезпеки. Відшкодування ядерної небезпеки.

Відшкодування шкоди, завданої каліцтвом або іншим ушкодженням здоров’я або смертю.

Відшкодування шкоди, завданої внаслідок недоліків товарів, робіт (послуг).

Набуття, збереження майна без достатньої правової підстави (кондикційні зобов’язання).Поняття, сторони, підстави виникнення, предмет, права та обов’язки.Розділ VI. СПАДКОВЕ ПРАВО

Тема 34. Загальні положення про спадкування

Поняття спадкування, підстави спадкування. Відкриття спадщини, місце і час відкриття спадщини.

Спадкова маса. Права та обов’язки, які входять до складу спадщини, права та обов’язки померлого, які не успадковуються.

Суб’єкти спадкових правовідносин. Спадкоємці. Право на спадкування. Визначення кола спадкоємців, підстави усунення від спадкування.

Об’єкти спадкового правонаступництва.Спадкування права на земельну ділянку; спадкування частки у праві спільної власності; спадкування права на вклад у банку; спадкування права на відшкодування збитків, моральної шкоди та сплату неустойки.

Спадкування за заповітом. Поняття заповіту. Право на заповіт, право на зміну та скасування заповіту. Суб’єкти спадкування за заповітом. Загальні вимоги до форми заповіту. Заповіт з умовою. Заповіт подружжя. Секретний заповіт. Недійсність заповіту.

Посвідчення заповіту. Посвідчення заповіту нотаріусами, іншими посадовими особами. Посвідчення заповіту при свідках.

Зміст заповіту.Тлумачення заповіту.

Види заповідальних розпоряджень. Призначення і підпризначення спадкоємців, заповідальний відказ, покладення.

Право на обов’язкову частку у спадщині.

Спадкування за законом. Підстави спадкування за законом. Черговість спадкування за законом. Зміна черговості закликання до спадкування. Спадкування за правом представлення. Частка спадкоємців за законом у спадковому майні.

Право на прийняття спадщини.Строки для прийняття спадщини. Наслідки спливу строку для прийняття спадщини. Право на відмову від прийняття спадщини. Правові наслідки відмови від прийняття спадщини. Перехід права на прийняття спадщини.

Дії, які свідчать про прийняття спадщини. Подання заяви на прийняття спадщини. Прийняття спадщини особою, яка постійно проживала зі спадкодавцем. Прийняття спадщини малолітніми, неповнолітніми, недієздатними особами та особами, дієздатність яких обмежена.

Виконання заповіту. Призначення виконавця заповіту. Повноваження виконавця заповіту. Контроль за виконанням заповіту. Строк чинності повноважень виконавця заповіту. Право виконавця заповіту на відмову від здійснення своїх повноважень.

Оформлення права на спадщину. Свідоцтво про право на спадщину. Строк видачі свідоцтва про право на спадщину. Державна реєстрація права на спадщину. Внесення змін до свідоцтва про право на спадщину та його анулювання. Визнання недійсним свідоцтва про право на спадщину.

Спадковий договір. Спадковий договір, його поняття. Сторони спадкового договору. Форма спадкового договору. Обов’язки набувача у спадковому договорі. Особливості спадкового договору з участю подружжя. Забезпечення виконання спадкового договору. Розірвання спадкового договору.


Розділ VII. СІМЕЙНЕ ПРАВО


Тема 35. Сімейне право як наука, навчальна дисципліна та галузь законодавства

Сімейне право та сімейне законодавство. Поняття сімейного права та сімейного законодавства. Погляди на поняття сім’ї у сучасній правовій науці та у чинному законодавстві.

Предмет та метод сімейного права. Співвідношення сімейного та цивільного права.

Принципи сімейного права. Принцип рівності учасників сімейних правовідносин. Принцип пріоритету сімейного виховання дитини. Принцип охорони сім’ї державою. Принцип охорони прав та законних інтересів дитини. Принцип захисту таємниці особистого життя учасників сімейних правовідносин. Принцип захисту права на особисту свободу учасників сімейних правовідносин. Принцип недопустимості втручання у сімейне життя.

Джерела сімейного права.Застосування сімейного законодавства у часі, у просторі та за колом осіб. Застосування аналогії закону та аналогії права.

Сімейніправовідносини.Загальні засади регулювання сімейних відносин. Особливостісімейнихправовідносин. Елементи сімейних правовідносин. Сімейна правоздатність та дієздатність іноземців та осіб без громадянства в Україні. Загальні засади здійснення прав та виконання обов’язків іноземцями та особами без громадянства у сімейних відносинах. Визнання в Україні актів цивільного стану, зареєстрованих за законодавством іноземних держав.

Підстави виникнення сімейних правовідносин. Родинність та спорідненість за сімейним правом України. Інші підстави виникнення сімейних правовідносин.

Порядоктамежіздійсненнясімейнихправтавиконанняобовязків.Особливості здійснення сімейних прав та обов’язків неповнолітніми. Строки у сімейному праві.

Захист сімейних прав та інтересів. Здійсненняправаназахист.Відповідальність у сімейному праві.


Тема 36. Загальні положення про шлюб

Поняття шлюбу та умови його укладення. Право на шлюб. Добровільність шлюбу. Шлюбний вік. Одношлюбність. Особи, які не можуть перебувати у шлюбі між собою. Правозгідність шлюбу.

Порядок укладання шлюбу. Реєстрація шлюбу. Місце реєстрації. Умови реєстрації шлюбу.

Заручини. Особи, які вважаються зарученими. Наслідки заручин.


Тема 37. Особисті немайнові права та обов’язки подружжя

Особисті немайнові права подружжя. Право на материнство (батьківство). Право на повагу до своєї індивідуальності. Право на фізичний та духовний розвиток. Право на зміну прізвища. Право на розподіл обов’язків та спільне вирішення питань життя сім’ї. Право на особисту свободу.

Особисті немайнові обов’язки подружжя. Обов’язок подружжя піклуватися про сім’ю. Здійснення особистих немайнових прав та виконання обов’язків подружжям.


Тема 38. Майнові права та обов’язки подружжя. Шлюбний договір

Види правових режимів майна подружжя. Законний режим майна подружжя. Договірний режим майна подружжя. Право на майно жінки та чоловіка, які проживають однією сім’ю, але не перебувають у шлюбі між собою.

Майно, що є особистою приватною власністю дружини та чоловіка. Підстави набуття права особистої приватної власності.

Здійснення дружиною, чоловіком права особистої приватної власності.

Майно, що є спільною сумісною власністю подружжя. Підстави набуття права спільної сумісної власності подружжя.

Здійснення подружжям права спільної сумісної власності. Розпорядження майном, що є об’єктом права спільної сумісної власності. Поділ майна, що є об’єктом права спільної сумісної власності. Припинення права спільної сумісної власності подружжя.

Договірний режим майна подружжя. Поняття шлюбного договору. Класифікація шлюбних договорів.

Порядок укладення шлюбного договору. Зміст та форма шлюбного договору. Суб’єкти шлюбного договору. Зміна умов шлюбного договору.

Підстави припинення шлюбного договору. Розірвання шлюбного договору. Право на відмову від шлюбного договору. Визнання шлюбного договору недійсним.

Поняття аліментного зобов’язання подружжя. Підстави виникнення права на утримання подружжя. Способи надання утримання одному з подружжя.

Порядок надання утримання одному з подружжя. Надання утримання у добровільному або у судовому порядку.Час протягом якого сплачуються аліменти одному з подружжя. Визначення розміру аліментів. Право на утримання жінки та чоловіка, які не перебувають у шлюбі між собою. Підстави припинення права на утримання одного з подружжя.

Договір подружжя про надання утримання(порядок укладення, виконання, розірвання та визнання договору недійсним).

Тема 39. Припинення шлюбу

Припинення шлюбу. Поняття та підстави припинення шлюбу. Розірвання шлюбу в органах реєстрації актів громадянського стану. Розірвання шлюбу в судовому порядку. Правові наслідки припинення шлюбу.

Недійсність шлюбу. Підстави визнання шлюбу недійсним. Ознаки недійсного шлюбу та його види. Порядок визнання шлюбу недійсним. Час визнання шлюбу недійсним. Правові наслідки недійсного шлюбу. Права дітей, народжених у недійсному шлюбі.

Визнання шлюбу неукладеним. Поняття визнання шлюбу неукладеним. Підстави визнання шлюбу неукладеним. Порядок визнання шлюбу неукладеним. Наслідки визнання шлюбу неукладеним. Поновлення шлюбу.

Встановлення режиму окремого проживання подружжя та його наслідки.

Тема 40. Особисті немайнові права та обов’язки батьків та дітей

Підстави виникнення батьківських правовідносин.Визначення походження дитини.

Реєстрація походження дитини.

Зміст батьківських прав та обов’язків.

Спори про батьківство та материнство. Порядок встановлення материнства та батьківства. добровільне встановлення батьківства. судове встановлення батьківства, факту визнання батьківства та факту батьківства. Оспорювання запису про батьківство (материнство).

особисті права батьків та дітей.Рівність прав та обов’язків батьків та дітей. Права та обов’язки батьків щодо виховання та розвитку дітей. Права батьків та дітей на спілкування. Право батьків на захист дитини. Права батьків по захисту дитини. Право батьків на відібрання малолітньої дитини від інших осіб. Здійснення батьківських прав недієздатними чи неповнолітніми батьками.

Відповідальність батьків за виховання дітей.

Позбавлення батьківських прав. Підстави та порядок позбавлення батьківських прав. Правові наслідки позбавлення батьківських прав. Поновлення в батьківських правах.

Відібрання дітей без позбавлення батьківських прав.Підстави відібрання дітей без позбавлення батьківських прав. Порядок відібрання дітей без позбавлення батьківських прав. Правові наслідки відібрання дитини без позбавлення батьківських прав.


Тема 41. Майнові права та обов’язки батьків та дітей

Режими майна батьків та дітей. Роздільність майна батьків та дітей. Право спільної власності батьків та дітей. Права батьків та дітей щодо користування майном.

Управління майном дитини. Вчинення батьками правочинівщодо майна дітей.Охорона батьками майнових прав дітей. Відповідальність батьків за неналежне виконання своїх обов’язків щодо управління майном дитини.

Виконання батьками обов’язку по утримання своїх дітей. Підстави виникнення обов’язків по утриманню дітей. Способи виконання батьками обов’язку утримувати дитину. Стягнення аліментів за минулий час та заборгованості за аліментами. Підстави припинення обов’язків батьків по утриманню дитини. Звільнення батьків від обов’язку утримувати дитину. Участь батьків у додаткових витратах на дитину. Обов’язок батьків утримувати повнолітніх дітей.

Добровільне виконання батьками аліментного обов’язку. Відрахування аліментів на дитину за ініціативою платника. Договір між батьками про сплату аліментів на дитину. Договір про припинення права на аліменти у зв’язку з передачею права власності на нерухоме майно.

Виконання повнолітніми дітьми обов’язку по утриманню своїх батьків. Підстави виникнення обов’язку повнолітніх дітей утримувати батьків. Обов’язок дітей брати участь у додаткових витратах на батьків.


Тема 42. Права та обов’язки інших членів сім’ї та родичів

Особисті немайнові права та обов’язки інших членів сім’ї та родичів. Суб’єктний склад особистих немайнових правовідносин. Види особистих немайнових прав та обов’язків інших членів сім’ї та родичів. Здійснення іншими членами сім’ї та родичами особистих немайнових прав та виконання обов’язків щодо дитини.

Майнові обов’язки інших членів сім’ї та родичів.Суб’єктний склад зобов’язання по утриманню інших членів сім’ї та родичів. Розмір аліментів, що стягуються з інших членів сім’ї та родичів, і строки їх стягнення. Звільнення від сплати аліментів інших членів сім’ї та родичів. Способи сплати аліментів іншими членами сім’ї та родичами.


Тема 43. Традиційні форми влаштування дітей, позбавлених батьківського

піклування

Види, поняття, зміст та значення форм влаштування дітей, позбавлених батьківського піклування.

Поняття та значення усиновлення.Облік дітей, які залишилися без батьківського піклування і можуть бути усиновлені, та осіб, які бажають усиновити дитину.

Умови усиновлення. Суб’єкти усиновлення. Згода батьків на усиновлення дитини. Згода дитини на усиновлення. Згода на усиновлення другого з подружжя, опікуна або піклувальника, закладу охорони здоров’я або навчального закладу на усиновлення.

Порядок усиновлення.

Правові наслідки усиновлення.

Забезпечення таємниці усиновлення.

Позбавлення усиновлювача батьківських прав.

Визнання усиновлення недійсним. Скасування усиновлення.Підстави визнання усиновлення недійсним та його скасування. Правові наслідки визнання усиновлення недійсним та скасування усиновлення.

Встановлення опіки та піклування. Суб’єкти опіки та піклування. Органи опіки та піклування, їх повноваження. Порядок встановлення опіки та піклування над дитиною. Права суб’єктів опіки та піклування.

Припинення опіки та піклування. Звільнення опікуна та піклувальника від їх обов’язків.


Тема 44. Альтернативні форми влаштування дітей, позбавлених батьківського піклування


Патронат над дітьми. Поняття патронату. Суб’єкти патронатних правовідносин. Договір про патронат. Права та обов’язки патронатних вихователів. Права та обов’язки органу опіки та піклування щодо патронатних вихователів та вихованців. Припинення договору про патронат.

Дитячий будинок сімейного типу.Поняття дитячого будинку сімейного типу. Суб’єкти дитячого будинку сімейного типу. Створення дитячого будинку сімейного типу. Договір про організацію діяльності дитячого будинку сімейного типу. Права та обов’язки батьків-вихователів. Права вихованців дитячого будинку сімейного типу. Права та обов’язки органу опіки та піклування щодо батьків-вихователів та вихованців дитячого будинку сімейного типу. Припинення діяльності дитячого будинку сімейного типу.

Прийомна сім’я. Поняття прийомної сім’ї. Суб’єкти прийомної сім’ї. Порядок створення прийомної сім’ї. Угода про влаштування дітей на виховання та спільне проживання до прийомної сім’ї. Права та обов’язки прийомних батьків. Права прийомних дітей. Права та обов’язки органу опіки та піклування щодо прийомних батьків та прийомних дітей. Припинення діяльності прийомної сім’ї.
Питання до державного екзамену

з дисципліни “Цивільне та сімейне право”

 1. Поняття цивільного права як галузі права. Предмет та метод цивільно-правового регулювання суспільних відносин.

 2. Акти цивільного законодавства, їх система.

 3. Дія актів цивільного законодавства у часі, просторі та за колом осіб.

 4. Співвідношення загального і спеціального законодавства. Аналогія закону і аналогія права.

 5. Поняття та особливості цивільних правовідносин. Класифікація цивільних правовідносин та її правове значення.

 6. Елементи цивільних правовідносин та їх зміст.

 7. Поняття та значення підстав (юридичних фактів) виникнення, зміни та припинення цивільних правовідносин. Юридичний склад. Класифікація юридичних фактів.

 8. Здійснення цивільних прав та виконання обов’язків.

 9. Поняття права на захист цивільних прав та інтересів.

 10. Поняття фізичної особи. Правоздатність фізичної особи.

 11. Цивільна дієздатність фізичних осіб, зміст та її види.

 12. Обмеження та поновлення цивільної дієздатності фізичної особи.

 13. Визнання фізичної особи недієздатною та поновлення в дієздатності.

 14. Визнання фізичної особи безвісно відсутньою.

 15. Оголошення фізичної особи померлою.

 16. Акти цивільного стану.

 17. Поняття, цілі та значення опіки та піклування.

 18. Поняття, ознаки та значення юридичних осіб. Вчення про юридичні особи.

 19. Види юридичних осіб.

 20. Способи створення юридичної особи.

 21. Цивільна правоздатність та дієздатність юридичної особи.

 22. Філії та представництва юридичної особи.

 23. Речі як об’єкти цивільних прав.

 24. Класифікація речей та її правове значення.

 25. Оборотоздатність речей в цивільному праві.

 26. Майно як особливий об’єкт цивільних прав.

 27. Роботи та послуги як обєкти цивільних прав.

 28. Поняття, ознаки та значення правочинів.

 29. Види правочинів.

 30. Чинність правочину.

 31. Тлумачення змісту правочину.

 32. Недійсність правочину.

 33. Поняття, підстави виникнення та види представництва.

 34. Вчинення правочинів представником.

 35. Довіреність.

 36. Припинення представництва.

 37. Поняття строку і терміну, їх значення та види.

 38. Обчислення строків.

 39. Поняття, сутність та значення позовної давності. Вимоги, на які позовна давність не поширюється.

 40. Види позовної давності

 41. Обчислення та перебіг позовної давності.

 42. Зупинення та переривання перебігу строків позовної давності.

 43. Поняття та види особистих немайнових прав. Зміст особистого немайнового права.

 44. Здійснення особистих немайнових прав.

 45. Захист особистих немайнових прав.

 46. Поняття права власності та його зміст.

 47. Підстави набуття права власності.

 48. Момент виникнення права власності у набувача.

 49. Здійснення права власності.

 50. Право власності на землю (земельну ділянку).

 51. Право власності на житло.

 52. Припинення права власності.

 53. Поняття та види права спільної власності. Здійснення права спільної власності.

 54. Речово-правові способи захисту права власності.

 55. Зобов’язально-правові та інші способи захисту права власності.

 56. Право володіння чужим майном як речове право.

 57. Право користування чужим майном як речове право.

 58. Поняття права інтелектуальної власності. Система виключних прав на нематеріальні об'єкти.

 59. Захист права інтелектуальної власності.

 60. Об’єкти авторського права.

 61. Зміст суб’єктивного авторського права.

 62. Суміжні права.

 63. Об’єкти патентного права.

 64. Зміст суб’єктивного патентного права.

 65. Право на комерційне найменування.

 66. Право на торгівельну марку.

 67. Зобов’язальне правовідношення (зобов’язання).

 68. Суб’єкти зобов’язань. Треті особи у зобов’язанні. Зміна осіб у зобов’язанні.

 69. Виконання зобов’язання.

 70. Способи забезпечення належного виконання зобов’язань.

 71. Неустойка.

 72. Завдаток.

 73. Порука.

 74. Гарантія.

 75. Застава.

 76. Притримання.

 77. Припинення зобов’язань.

 78. Правові наслідки порушення зобов’язань.

 79. Цивільно-правова відповідальність: поняття, умови, види.

 80. Цивільно-правовий договір.

 81. Зміст цивільно-правового договору і класифікація його умов.

 82. Порядок укладення договорів.

 83. Підстави для зміни або розірвання договору.

 84. Договір купівлі-продажу.

 85. Договір поставки.

 86. Договір контрактації.

 87. Договір постачання енергетичними та іншими ресурсами через приєднану мережу.

 88. Договір міни.

 89. Договір ренти.

 90. Договір довічного утримання (догляду).

 91. Договір дарування.

 92. Договір найму (оренди).

 93. Договір найму (оренди) житла.

 94. Договір позички.

 95. Договір підряду.

 96. Договір побутового підряду.

 97. Договір підряду на проектні та пошукові роботи.

 98. Договір на виконання науково-дослідних або дослідно-конструкторських та технологічних робіт.

 99. Договір перевезення.

 100. Договір транспортного експедирування.

 101. Договір зберігання.

 102. Договір страхування.

 103. Договір доручення.

 104. Договір комісії.

 105. Договір управління майном.

 106. Договір позики, кредитний договір, договір банківського вкладу.

 107. Договір банківського рахунку.

 108. Договір факторингу.

 109. Розрахунки. Загальні положення про розрахунки.

 110. Загальні положення про спільну діяльність. Просте товариство.

 111. Публічна обіцянка винагороди без оголошення конкурсу. Публічна обіцянка винагороди за результатами конкурсу.

 112. Вчинення дій в майнових інтересах іншої особи без її доручення.

 113. Рятування здоров’я та життя фізичної особи, майна фізичної або юридичної особи.

 114. Створення загрози життю, здоров’ю, майну фізичної особи або майну юридичної особи.

 115. Деліктні зобов’язання. Правові умови виникнення деліктних зобов’язань.

 116. Відшкодування моральної шкоди.

 117. Відшкодування шкоди, завданої незаконними рішеннями, діями чи бездіяльністю органу дізнання, попереднього (досудового) слідства, прокуратури або суду.

 118. Відшкодування шкоди, завданої злочином.

 119. Відшкодування шкоди, завданої особами, що не досягли повноліття.

 120. Відшкодування шкоди, завданої джерелом підвищеної небезпеки. Відшкодування ядерної небезпеки.

 121. Відшкодування шкоди, завданої внаслідок недоліків товарів, робіт (послуг).

 122. Набуття, збереження майна без достатньої правової підстави (кондикційні зобов’язання).

 123. Поняття спадкування, підстави спадкування. Відкриття спадщини, місце та час відкриття спадщини.

 124. Суб’єкти спадкових правовідносин.

 125. Об’єкти спадкового правонаступництва.

 126. Спадкування за заповітом.

 127. Способи посвідчення заповіту.

 128. Зміст заповіту.

 129. Види заповідальних розпоряджень.

 130. Право на обов’язкову частку у спадщині.

 131. Спадкування за законом.

 132. Право на прийняття спадщини.

 133. Виконання заповіту.

 134. Оформлення права на спадщину.

 135. Спадковий договір.

 136. Поняття та предмет сімейного права.

 137. Поняття сім’ї, родинності (кровної спорідненості), свояцтва та шлюбу.

 138. Умови та порядок укладення шлюбу. Перешкоди для вступу в шлюб.

 139. Права подружжя на майно. Шлюбний договір.

 140. Особисті немайнові права та обов’язки подружжя.

 141. Припинення шлюбу.

 142. Визнання шлюбу недійсним. Наслідки визнання шлюбу недійсним.

 143. Права та обов’язки подружжя на утримання.

 144. Обов’язки батьків та дітей по утриманню.

 145. Особисті немайнові права та обов’язки батьків та дітей.

 146. Правові форми влаштування дітей позбавлених батьківського піклування.

Література

 1. Цивільний кодекс України // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – № 40-44. – Ст. 356.

 2. Господарський кодекс України // Відомості Верховної Ради України. – 2003. - № 21-22. - Ст. 144.

 3. Сімейний кодекс України // Відомості Верховної Ради України. - 2002. - № 21-22. - Ст. 135.

 4. Житловий кодекс України // Відомості Верховної Ради УРСР. - 1983. - додаток до № 28. - Ст. 573.

 5. Земельний кодекс України // Відомості Верховної Ради України. – 2002.- № 3-4. - Ст. 27.

 6. Кодекс торгівельного мореплавства // Відомості Верховної Ради України. – 1995. - №52. - Ст. 349.

 7. Повітряний кодекс України // Відомості Верховної Ради України. – 1993. - № 25. - Ст. 274.

 8. Гражданское право Украины. Часть 1 / Под ред. А.А.Пушкина, В.М.Самойленко. Х.: «Основа», 1996.

 9. Постанови Пленуму Верховного Суду України 1972-2002: Офіц. вид./ За заг. ред. В.Т. Маляренка. – К.: Видавництво А.С.К., 2003. - 560 с.

 10. Пушкин А.А. Избранные труды. – Харьков: Эспада, 2007. – 480с.

 11. Ромовська З.В. Сімейний кодекс України: Науково-практичний коментар.-К.: Видавничий дім „Ін Юре”, 2003. – 532 с.

 12. Сімейне право України: Підручник/ Л.М. Баранова, В.І. Борисова, І.В. Жилінкова та ін.; За затв. ред. В.І. Борисової та І.В. Жилінкової.- К.: Юрінком Інтер, 2004. – 264 с.

 13. Сліпченко С.О., Смотров О.І., Кройтор В.А. Цивільне та сімейне право: Конспект відповідей на заліку та екзамені. Вид. 3-тє, випр. и доп./ Навч. посібник. – Харків: Еспада, 2007. – 336с.

 14. Цивільне право України: Академічний курс: Підруч.: У двох томах / За заг ред. Я.М. Шевченко. – Т.1. Загальна частина. – К.: Концерн „Видавничий Дім „Ін Юре”, 2003. – 520 с.

 15. Цивільне право України: Академічний курс: Підруч.: У двох томах / За заг ред. Я.М. Шевченко. – Т.2. Особлива частина. – К.: Концерн „Видавничий Дім „Ін Юре”, 2003. – 408 с.

 16. Цивільне право України: Курс лекцій: У 6-ти томах. Т.1. Книга 1/Р.Б. Шишка, В.А. Кройтор, Я.О. Чапічадзе, М.О Самойлов; За ред. Р.Б. Шишки та В.А. Кройтора. – Харків: Еспада, 2004. – 176 с.

 17. Цивільне право України: Курс лекцій: У 6-ти томах. Т.1. Книга 2 / За ред.. Р.Б. Шишки та В.А. Кройтора. – Харків: Еспада, 2004. – 392 с.

 18. Цивільне право України: Курс лекцій: У 6-ти томах. Т.V. Кн. 1. Загальні положення зобов’язального права /Р.Б. Шишка, Л.В. Красицька, В.В. Сергієчко, О.І. Смотров, Є.О. Мічурін, О.Р. Шишка; За ред. Р.Б. Шишки. – Харків: Еспада, 2005. – 224 с.

 19. Цивільне право України: Курс лекцій: У 6-ти томах. Т.5. Кн. 2. Договірне право: Ч.1. Загальні положення та договори на передачу майна у власність / Р.Б. Шишка (керівник авт. кол.), Є.О. Мічурін та ін.; За ред. Р.Б. Шишки. – Харків: Еспада, 2006. – 336с.

Методичні рекомендації

для підготовки до державного екзамену та його проведення


Державний екзамен – заключна форма її вивчення, механізм виявлення і оцінки результатів навчального процесу, завершальний етап перевірки рівня підготовки студентів.

Мета екзамену – завершити курс вивчення конкретної дисципліни, перевірити систему понять, що склалися у студента і визначити ступінь отриманих знань. Екзамени сприяють розв’язанню головного завдання вищої освіти – підготовці кваліфікованих фахівців.

При підготовці до екзамену особливу увагу слід приділити конспектам лекцій викладачів, а вже потім підручникам, курсам лекцій та іншій друкарській продукції. Справа в тому, що лекції мають ряд переваг: вони більш детальні, ілюстровані й оперативні, дозволяють оцінити сучасну ситуацію, відобразити найбільш сучасну наукову і нормативну інформацію.

При підготовці до екзамену важливо нарівні з лекціями використовувати підручники, а також програму курсу. Адже вона містить розділи, теми, основні проблеми предмета, в рамках яких і формуються питання до іспиту.

Програма допоможе і на самому екзамені. Важливо зрозуміти, що вона складається за певними правилами: має свою логіку викладення навчального матеріалу, структурою, в якій кожний елемент (розділ, тема, проблема) займають чітко відведене йому місце і відіграє конкретну роль. Студент, враховуючи те, де розташоване екзаменаційне питання (в якому розділі, темі), як воно пов’язане і співвідноситься з іншими питаннями і застосовуючи прийоми систематичного і логічного тлумачення, зможе набагато впевненіше і грамотніше побудувати свою відповідь.

Державний екзамен складається державній екзаменаційній комісії і проводиться за білетами.

Відповідаючи на конкретне запитання на екзамені, необхідно виходити з принципу плюралізму, згідно з яким допускається різноманіття думок. Це означає, що студент має право вибирати з дискусійної проблеми будь-яку точку зору, але за умов її достатньої аргументації.

Члени комісії, вислухавши відповідь, у разі необхідності можуть поставити додаткові та уточнюючі запитання.

Оцінюючи знання студентів, які складають екзамен, державна комісія керується критеріями, що розроблені МОН України:

На основі загальних критеріїв, пропонуються наступні конкретні оцінки знань студентів:

відмінно”– якщо студент глибоко і в повному обсязі засвоїв увесь програмний матеріал, вичерпно та послідовно, грамотно і логічно його висвітлює, тісно пов’язує теорію з практикою, завданнями та діяльністю ОВС, не вагається з відповіддю при іншому формулюванні завдання, вільно виконує його, володіє навичками виконання аналітичних робіт, виявляє вміння самостійно узагальнювати та викладати матеріал, не допускаючи помилок;

добре”- якщо студент твердо знає програмний матеріал, грамотно і по суті викладає його, не допускає суттєвих неточностей у відповіді на запитання, може правильно пов’язати теоретичні положення з практикою та володіє необхідними навичками при виконанні завдань;

задовільно”- якщо студент засвоїв тільки основний програмний матеріал, але не знає окремих подробиць, припускається під час відповіді неточностей та недостатньо правильних формулювань, порушує послідовність у викладенні матеріалу та вагається при виконанні завдань;

незадовільно”- якщо студент частини програмного матеріалу, припускається суттєвих помилок при відповіді, з великими труднощами виконує завдання.

Щоб успішно скласти екзамен студенти повинні:

Знати: зазначені в програмі питання до державного іспиту.

Вміти:володіти загальнотеоретичними поняттями і категоріями;