Переддипломна практика «Програмне забезпечення систем» (магістри) Програма переддипломної практики з розподілом за днями Структура...

Переддипломна практика «Програмне забезпечення систем» (магістри) Програма переддипломної практики з розподілом за днями Структура...

Переддипломна практика «Програмне забезпечення систем» (магістри) Програма переддипломної практики з розподілом за днями Структура...

Переддипломна практика


«Програмне забезпечення систем» (магістри)


Мета та завдання переддипломної практики

Метою переддипломної практики є узагальнення, систематизація, закріплення та поглиблення теоретичних знань студентів за профілюючими дисциплінами, що вивчені, за спеціальністю “ Програмне забезпечення систем ”, отримання навичок проведення аналізу інформаційних систем конкретного об'єкту управління з метою самостійного проектування та моделювання автоматизованих інформаційних систем (АІС) з використанням сучасних інформаційних технологій, розвинутих інструментальних засобів та CASE-засобів.

Завдання переддипломної практики:

1. Вивчити сферу діяльності об’єкта управління, його структурних підрозділів, функції спеціаліста для проведення аналізу певної предметної області. Ознайомитись зі складом та структурою функціональної частини ІС конкретного об'єкта управління.

2. Ознайомитись з інструментальними засобами, що застосовуються для аналізу стану об’єкта управління та для створення нових модулів ІС.

3. Ознайомитись зі складом та характеристиками комп'ютерного парку, що застосовується, його розміщенням та засобами зв'язку, вивчити топологію комп’ютерних мереж.

4. Вивчити на практиці сучасні методи аналізу, моделювання стану предметної області, розробки та експлуатації ІС.

5. Виконати опис бізнес-процесів об’єкту управління з використанням CASE-засобів.

6. Розробити концепцію моделювання бізнес-процесів предметної області об’єкта управління.

7. Виконати науково-дослідницьку роботу по розробці напрямків модернізації існуючих проектних рішень у відповідності з темою дипломного проекту.

В наслідку проходження переддипломної практики студент повинен

знати:

загальнометодичні питання проектування, розробки та експлуатації ІС, напрямки розвитку та підвищення їх ефективності;

методику дослідження та аналізу предметної області конкретного об'єкта управління;

сучасні методи, моделі та інструментальні засоби розробки інформаційного фонду об'єкта управління;

сучасні інформаційні технологи, у тому числі мережні, що використовуються для підготовки, прийняття та реалізації рішень стосовно управління;

зміст головних функцій управління, що мають бути автоматизованими у ІС;

методику постановки задачі за обраною предметною областю;

методику розробки програмного, інформаційного, технічного та технологічного забезпечення.

вміти:

формулювати наукову задачу та обґрунтовувати актуальність дослідження;

проводити аналіз стану вирішення наукової задачі за матеріалами вітчизняних та закордонних джерел;

виконувати постановку задачі дослідження;

формулювати поняття об’єкту, предмету та методів дослідження;

проводити аналіз методів, моделей та методик, існуючого методологічного та методичного забезпечення щодо завдання, яке вирішується;

обґрунтовувати вибір методу(-ів), методики(-ик) та інструментів дослідження.

здобути навички:

проведення дослідження та аналізу стану вирішення наукової задачі;

з виконання постановки задачі дослідження;

проведення аналізу методів, моделей та методик, існуючого методологічного та методичного забезпечення щодо завдання, яке вирішується;

проведення обґрунтування вибору методу(-ів), методики(-ик) та інструментів дослідження.

На кафедрі інформаційних систем студент одержує завдання на виконання науково-дослідницької роботи в період проходження переддипломної практики, яке записується до щоденника практики. В завданні міститься назва теми дослідницької роботи. Мета досліджень, що проводяться, – покращення інформаційної системи підприємства (установи) на підставі застосування сучасних засобів обчислювальної техніки та зв'язку, розвинутих інструментальних засобів, експертних систем, систем підтримки прийняття рішень.

Коли студент виконує науково-дослідницьку роботу, то він повинен виходити з того, що результати досліджень, що проведені, будуть покладені в основу проектних рішень, що розробляються, по покращенню інформаційної системи. Науково-дослідницька робота виконується на підставі матеріалів, що зібрані на основі аналізу сучасних вітчизняних та закордонних розробок, під час проходження практики, та вивчення літературних джерел, що відображають передову вітчизняну та світову практику у розвитку моделювання з застосуванням новітніх інформаційних технологій. Виконання науково-дослідницької роботи повинно підвищити якість проектних розробок, забезпечити їх прогресивність та відповідність сучасним напрямкам розвитку інформаційних систем та інформаційних технологій. Звіт про науково-дослідницьку роботу повинен містити 16-20 сторінок рукописного тексту. За матеріалами проведених досліджень студент готує доповідь, з якою він виступає на студентських та міжнародних конференціях, яка повинна бути опублікованою. Це буде запобігати більш ретельній підготовці студента до захисту дипломного проекту.

Перелік порядку виконання поставлених завдань з розподілом за днями наведено в табл. 9.


Таблиця 9


Програма переддипломної практики з розподілом за днями


п/п

Зміст роботи

Кількість днів

1

2

3

1

Проходження інструктажу з техніки безпеки

на початку практики

2

Вивчити сферу діяльності об’єкта управління, його структурних підрозділів, функції спеціаліста для проведення аналізу певної предметної області. Ознайомитись зі складом та структурою функціональної частини ІС конкретного об'єкта управління

1 тиждень

3

Ознайомитись з інструментальними засобами, що застосовуються для аналізу стану об’єкта управління та для створення нових модулів ІС

1 тиждень

Закінчення табл. 9


1

2

3

4

Вивчення та аналіз існуючої автоматизованої системи управління, її функціональної та забезпечуючої частин

1 тиждень

5

Ознайомитись зі складом та характеристиками комп'ютерного парку, що застосовується, його розміщенням та засобами зв'язку, вивчити топологію комп’ютерних мереж

1 тиждень

6

Виконати опис бізнес-процесів об’єкту управління з використанням CASE-засобів

протягом практики

7

Розробити концепцію моделювання бізнес-процесів предметної області об’єкта управління

протягом практики

8

Виконання дослідницької роботи та її оформлення

протягом практики

9

Оформлення звіту згідно з ДСТУ

протягом практики


Зміст звіту з проектно-технологічної практики з рекомендованою кількістю аркушів за кожним розділом наведено в табл. 10.


Таблиця 10


Структура звіту з переддипломної практики


Розділ

Кількість сторінок

1

2

Титульний аркуш

1

Завдання на практику

1

Зміст

1

Вступ

3

1. Обґрунтування актуальності дослідження, проведення аналізу стану вирішення наукової задачі за матеріалами вітчизняних та закордонних джерел

10

Закінчення табл. 10


1

2

2. Виконання постановки задачі дослідження

5

3. Проведення аналізу методів, моделей та методик, існуючого методологічного та методичного забезпечення щодо завдання, яке вирішується

6

4. Обґрунтування вибору методу(-ів), методики(-ик) та інструментів дослідження

10

Список літератури

2

ДодаткиЗміст звіту з практики визначається особистим завданням, що видано студенту під час від'їзду до бази практики.

Звіт починається з титульного аркуша, шаблон якого наведено в дод. А. Після проходження практики студенту обов'язково потрібно на підпис керівника від практики поставити печать підприємства (організації).

Другий аркуш має назву "Завдання на практику"і повинен містити перелік завдань, які повинні бути вирішені в ході проходження технологічної практики. Цій аркуш повинен бути підписаний студентом, який має виконати ці завдання та викладачем-керівником (дод. Б).

Весь текст звіту з практики повинен бути оформлений згідно п. 8 дод. В.

В рекомендованій літературі (дод. В) повинно бути вказано не тільки перелічені ДСТУ, які було використано при виконанні завдань практики та оформлення бібліографічного опису, але й джерела, в яких розкриваються питання предметної області, яка аналізується за вибраним модулем та АІС.

Список використаної літератури необхідно оформити згідно з рекомендаціями, наведеними в дод. Г.


Додаток А


Шаблон титульного аркушу звіту з ___________ практики

(вид)


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ


КИЇВСЬКА ДЕРЖАВНА АКАДЕМІЯ ВОДНОГО ТРАНСПОРТУ

Ім. гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного


Кафедра інформаційних технологій
ЗВІТ


з _____________ практики на __________________________________

(вид практики) (назва підприємства/організації)


(найменування відділу підприємства)
Виконав:__________________


Керівник від підприємства _______________________________

(підпис) (посада, П.І.Б.)Керівник від університету _____________________________________

(підпис) (посада, П.І.Б.)Київ, 20__

Додаток Б


Шаблон завдань на виконання виробничої практики


ЗАВДАННЯ НА ___________________ ПРАКТИКУ

(вид практики)
 1. Назва задачі (модулю): _______________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

 1. Строк здачі звіту _____________________________________

 2. Вхідні дані до задачі (модулю): ДСТУ з обробки інформації, літературні джерела, технічна документація на АІС <назва об’єкта>, матеріали практики.

 3. Перелік графічного матеріалу: __________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________
Керівник від ВНЗ _____________________________________

(підпис) (посада, П.І.Б.)
Студент _____________________________________

(підпис) (П.І.Б.)
Додаток В


Рекомендована література


 1. ГОСТ 19.701-90. Единая система программной документации. Схемы алгоритмов, программ, данных и систем. Условные обозначения и правила выполнения. – М.: Изд-во стандартов, 1991. – 20 с.

 2. ГОСТ 34.003-90. Информационная технология. Комплекс стандартов и руководящих документов на автоматизированные системы. Автоматизированные системы. Термины и отделения. – М.: Изд - во стандартов, 1991. – 32 с.

 3. ГОСТ 34.201-90. Информационная технология. Комплекс стандартов и руководящих документов на автоматизированные системы. Автоматизированные системы. Стадии создания. – М.: Изд-во стандартов, 1991. – 16 с.

 4. ГОСТ 34.602-89. Информационная технология. Комплекс стандартов и руководящих документов на автоматизированные системы. Техническое задание на создание автоматизированной системы. – М.: Изд-во стандартов, 1990. – 28 с.

 5. ДСТУ 3008-95. Документація. Звіти у сфері науки і техніки. Структура і правила оформлення. – К.: Держстандарт України, 1995. – 36 с.

 6. Положення про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах. Наказ Міністерства освіти України № 161 від 2 червня 1993р. // Освіта України. Збірник нормативних актів. – Харків: Світ – Пресс, 1999 р. – с. 168 – 188.

 7. Введення в дію нового стандарту з бібліографічного опису ДСТУ ГОСТ 7.1:2006. Основні відмінності від ГОСТ 7.1.—84 [Электронный ресурс] – Режим доступа: \www/ URL: http:// www.dgasa.dn.ua/winublish/standarts/dstu_gost_7.1_2006/dstu_gost_7.1_2006.htm

 8. Методичні рекомендації до оформлення звітів, курсових та дипломних проектів для студентів напрямку підготовки 0804 «Комп'ютерні науки» всіх фори навчання / Укл. І. О. Золотарьова, О.М. Беседовський, І. Л. Латишева, Г. О. Плеханова. – Харків: Вид. ХНЕУ, 2007. – 32 с.


Додаток Г


Новый ГОСТ 7.1:2006 (на оформление литературных источников)


Согласно Указу Государственного комитета Украины по вопросам технического регулирования и потребительской политики от 10.11.2006г. №322 с 1 июля 2007 года в Украине вступает в силу межгосударственный стандарт:

ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. БИБЛИОГРАФИЧЕСКАЯ ЗАПИСЬ. БИБЛИОГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ. Общие требования и правила составления.

Вопрос о пересмотре ГОСТа стоял на повестке дня давно. Предыдущий ГОСТ 7.1-84 устарел в идеологическом плане в силу общественных и политических изменений (например, многие примеры в ГОСТе содержат описание изданий трудов основоположников марксизма-ленинизма, КПСС, различных организаций СССР), старый ГОСТ перестал соответствовать действующим отечественным и международным стандартам, документам, устанавливающим правила составления библиографической записи. ГОСТ подготовлен на основе рекомендаций ИФЛА «Международное стандартное библиографическое описание» ISBD.

Новый ГОСТ введен взамен 5 существующих, раннее стандартов на описание нотных изданий, картографических произведений, изоизданий, аудиовизуальных материалов, печатных изданий. ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 отражает библиографическое описание всех видов документов, в том числе и электронных, а так же части документа или группы документов.

В ГОСТе приведены примеры библиографических описаний различных документов, со всеми областями описания и знаками препинания.

Главные отличия в описании касаются следующих областей: Сведения об ответственности, Общее обозначение материала, Область специфических сведений и других областей описания.

Изменены правила употребления строчных и прописных букв.

Введено понятие предписанной пунктуации (условные разделительные знаки). Впервые подчеркнуто, что для различения


Продовження дод. Г


предписанной и грамматической пунктуации применяют пробелы в один печатный знак до и после предписанного знака. Исключение составляют точка и запятая пробелы оставляют только после них.

Примеры библиографического описания:

Книга одного автора:

Андреев, В. В. Как организовать делопроизводство на предприятии [Текст] / В. В. Андреев. М.: ИНФРА-М, 1997. 94 с.

Книга двух авторов:

Белов, А. В. Финансы и кредит [Текст]: учеб. / А. В. Белов, В. Н. Николаев; КНУ им. Т. Г. Шевченко. К.: Университет, 2004.215 с.Библиогр.: с. 213215. ISBN 5-7042-1441-Х.

Книга трех авторов:

Агафонова, Н. Н. Гражданское право [Текст]: учеб, пособие / Н. Н. Агафонова, Т. В.Богачева, Л. И. Глушкова; под общ. ред. А. Г. Калпина; МОН Украины. 2-е изд.,перераб. и доп. X.: Фактор, 2000. 542 с. (Университетская книга).

Книга четырех авторов:

Елементи iнформатики [Текст]: довідник / В. С. Височанський, А. I. Кардаш, В. С. Костев,В. В. Черняхівський. К.: Наук, думка, 2003. 192 с.

Книга пяти авторов и более:

Коротковолновые антенны [Текст]: учеб, пособие / Г. 3. Айзенберг, С. П. Белоусов, Я. М. Журбин и др.; под общ. ред. А. А. Стогния. 2-е изд. М. : Радио и связь, 2003. 192 с.

Переводное издание:

Нойман, Э. Происхождение и развитие сознания [Текст]: пер. с англ. К.: Ваклер; М.: Реал-бук, 1998. 462с.

Книги под заглавием:

Информационные технологии в маркетинге [Текст]: учеб. / под ред. Г. А. Титаренко. М.: ЮНИТИ, 2000. 335 с. (Texbook). 13ВК 5-238-00154-1

Многотомное издание, отдельный том:

Савельев, И.В. Курс общей физики [Текст]. Т. 1. Механика.

Продовження дод. Г


физика: учеб, пособие / И. В. Савельев.• 2-е изд.,перераб. М.: Наука, 1982. 432 с.

Статьи из журналов:

Гончаров, В. А. Численная схема моделирования дозвуковых течений вязкого сжимаемого газа [Текст] / В. А. Гончаров, В. М. Кравцов // Журн. вычисл. математики и мат. физики.1988. Т. 28, №12.С. 18581866.

Анализ направляемого движения электрической дуги по массивному электроду, покрытому тонким слоем изолятора [Текст] // Приклад, физика. 2001. № 3. С. 5867.

Сборники научных трудов:

Отчет о выполнении плана научно-исследовательских работ за 2003 год [Текст]: сб. науч. тр. / Рос. Акад. мед. паук, Сиб. отд. Новосибирск : СО РАМН, 2004. 83 с.

Тезисы конференций:

Образование, наука, производство: пути углубления интеграции и повышения качества инженерного образования [Текст] : тез. докл. науч.-практ. конф. (окт. 2000) / отв. ред. В. Г. Вдовенко. Красноярск: САА, 2000. - 53 с.

Материалы конференций:

Проблемы экономики, организации и управления реструктуризацией и развитием предприятий промышленности, сферы услуг и коммунального хозяйства [Текст]: материалы IV междунар. науч.-практ. конф., 30 марта 2005 г. Новочеркасск / редкол.: Б. Ю. Серебряков (отв. ред.). Новочеркасск: Темп, 2005. 58 с.

Стандарты, технико-экономические и технические документы:

ГОСТ Р 517721-2001. Аппаратура радиоэлектронная бытовая. Входные и выходные параметры и типы соединений. Технические требования [Текст]. Введ. 2002-01-01. М.: Изд-во стандартов, 2001. 27 с.

Инструкция по проектированию, строительству и эксплуатации гидротехнических сооружений на подрабатываемых горными работами территориях [Текст: СП 522-85. Утв. Госстроем СССР 03.05.86. Изд. офиц. М.: Стройиздат. 1986. 32 с.

Закінчення дод. Г


Авторские свидетельства, патенты:

А. с. 1007970 СССР, МПК В 25 .1 15/00. Устройство для захвата деталей [Текст] / Ваулин В. С., Калов В. К. (СССР). 3360585/25-08; заявл. 23.11.81; опубл. 30.03.83, Бюл. № 12.2 с.

Приемопередающее устройство [Текст]: пат. 2187888 Рос. Федерация: МПК7 Н 04 В 1/38, Н 04 .1 13/ 00 / Чугаева В. И., ; заявитель и патентообладатель Воронеж, науч.-исслед. ин-т связи.№2000131736/09; заявл. 18.12.00; опубл. 20.08.02, Бюл. № 32. 3 с.

Отчеты о НИР:

Оценка эффективности автоматизированных ИПС [Текст]: отчет о НИР (промежуточ.) / ВНТИЦентр; рук. М. И. Иванов. ОД 02604-И5В; ГР 01821100006; Инн. Б452743. М., 1982.90с.

Диссертации:

Антопольский, А. Б. Лингвистическое описание и оценка информационных языков [Текст]: дис. ... канд. филол. наук / А. Б. Антопольский. М., 1969. 404 с.

Авторефераты диссертаций:

Бутковский, О. Я. Обратные задачи хаотичной динамики и проблемы предсказуемости хаотичных процессов [Текст]: автореф. дис. ... д-ра физ.-мат. наук: 01.04.03 / О. Я. Бутковский; [Ин-т радиотехники и электроники РАН]. М., 2004. 39 с.

Электронные ресурсы:

Удаленного доступа:

Основные направления исследований, основанные на семантическом анализе текстов [Электронный ресурс] / С.-Петерб. гос. ун-т, фак. прикладной математики - процессов управления.Режим доступа: \www/ URL: http://арmath.spdu/ru/ru/staff/tuzov/onapr.html/ 10.12.2004 г. Загл. с экрана.

Локального доступа:

Internet шаг за шагом [Электронный ресурс]: интеракт. учеб. Электрон, дан. и прогр. СПб. : Питер Ком, 1997. 1 электрон, опт. диск (CD-ROM). Систем, требования: ПК от 486 DХ 66 МГц; RАМ 1616 Мб; Windows 95; зв. плата. Загл. с этикетки диска.