Оформлення і структура звіту з переддипломної практики Зміст МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ київська державна академія...

Оформлення і структура звіту з переддипломної практики Зміст МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ київська державна академія...

Оформлення і структура звіту з переддипломної практики Зміст МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ київська державна академія...

Оформленняіструктуразвітузпереддипломноїпрактики


Звітзпрактикиєдокументом,зякогоможназробитивисновокпроякістьпроходженнястудентомпрактики,томуйогоскладаннюіоформленнюмаєбутиприділеновеликуувагу.Об'ємзвітузпрактикиповиненскладати 10-15(можнабільшезанеобхідністю)сторінокдрукарськоготексту.

Дляматеріаліввеликогооб'ємудостатньообмежитисявикладеннямзробленого,включившинадаліматеріалповністювпояснювальнузапискудипломноїроботи.

Слід дотримуватися наступних параметрів оформлення звіту.

Форматлистазвіту-A4,розміриполів:зліва2,5см,справа1см,зверхуізнизу2см.ШрифтTimesNewRoman,кг.12.Абзацнийвідступ-1см,вирівнюванняабзацу-поширині,міжрядковийінтервал-одинарний.Текстдрукуєтьсятількинаоднійсторонілистка.Сторінкиповиннібутипронумерованіуверхнійчастинілистапоцентру.Нумераціясторінок длявсьогозвіту,напершій(титульній)сторінціномернеставиться.

Звіт з практики повинен мати наступну структуру:

 1. титульний лист (зразок оформлення титульного листа наведено у Додатку А).

 2. зміст (В змісті слід вказати всі заголовки звіту і сторінки, з яких вони починаються. Заголовки змісту повинні точно повторювати заголовки в тексті. Зразок оформлення наведено у Додатку Б).

 3. список використаних скорочень і позначень (Список використаних скорочень і позначень повинен містити використані в тексті звіту скорочення і позначення і їх розшифровку. Загальновідомі скорочення, такі як ЕОМ, САПР і ін., в список можна не включати і в тексті звіту не розшифровувати.)

 4. вступ [1стор.] (Вступ призначається для короткого, ввідного ознайомлення з суттю і обґрунтовуванням дипломної роботи на основі матеріалів, зібраних під час практики).

 5. основна частина [8-10 стор.]:

1. Огляд і аналіз існуючих розробок щодо теми дипломної роботи «назва теми»;

2. Індивідуальне завдання «назва»(індивідуальне завдання студента-практиканта може бути обумовлене темою дипломної роботи або участю його в роботі організації, призначається з метою підвищення або закріплення рівня знань в галузі інформаційних технологій, інформаційних систем, розробки програмного забезпечення, комп’ютерної техніки і відповідно формулюється);

 1. висновки [1 стор.] (У висновках слід дати оцінку повноти і якості виконання задач, визначених завданням з практики.)

 2. Перелік літературних джерел.Додаток А. Приблизний перелік складу змісту


Зміст

 1. Список використаних скорочень і позначень

 2. Вступ

 3. Завдання практики

 4. База практики

  1. Загальна характеристика діяльності організації

  2. Структура організації

  3. Перелік робіт структурного підрозділу

  4. Посада та перелік обов’язків студента-практиканта

  5. Інструктаж щодо охорони праці в організації студента-практиканта

 5. Огляд і аналіз існуючих розробок щодо теми дипломної роботи «назва теми»

  1. Опис предметної області

  2. Основні поняття, характеристики і особливості виду автоматизації діяльності

  3. Місце і значення об'єкту автоматизації у виробничих або інших процесах організації

  4. Призначення, склад і принципи функціонування об'єкту автоматизації

  5. Критичний аналіз існуючих рішень і обґрунтовування актуальності розробок

  6. Результати виконання огляду існуючих проектних рішень

  7. Індивідуальне завдання студента-практиканта

  8. Додаткові завдання студента-практиканта

  9. Розгорнуте завдання на дипломну роботу

 6. Висновки

 7. Перелік літературних джерелДодаток Б. Зразок титульної сторінки звіту з переддипломної практики


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

київська державна академія водного транспорту
Факультет економіки транспорту


Кафедра інформаційних технологійЗВІТ

з переддипломної практики


студента________курсу ________групи(прізвище, ім'я, по-батькові)


галузь знань: 0501 «Інформатика та обчислювальна техніка»

спеціальність: 7.05010301 «Програмне забезпечення систем»


Місце проходження практики ___________________________________________________
Часпроходження практики ______________________________________________________


Керівник практики:

від Київської державної академії водного транспорту


__________________________________________ _______ _____________

(науковий ступінь, посада, прізвище, ім'я, по-батькові) (оцінка) (підпис)


Керівник практики:

від підприємства, організації, установи


__________________________________________ _______ _____________

(науковий ступінь, посада, прізвище, ім'я, по-батькові) (оцінка) (підпис)


Керівник від підприємства, організації, установи

__________________________________________ _____________

(посада, прізвище, ім'я, по-батькові) (підпис)

Печатка


«______» __________________ 20 __ року


Київ – 2014

Додаток В. Зразок завдання до дипломної роботи

КИЇВСЬКА ДЕРЖАВНА АКАДЕМІЯ ВОДНОГО ТРАНСПОРТУ

ІМ.ГЕТЬМАНА ПЕТРА КОНАШЕВИЧА САГАЙДАЧНОГО


Факультет

Кафедра

Спеціальність

ЗАТВЕРДЖУЮ

Завідувач кафедри ІТ


______________________

“___” __________20 _р.


ЗАВДАННЯ

до дипломної роботи спеціаліста


(прізвище, ім’я та по-батькові студента)

1. Тема

затверджена наказом ректора академії від “___”_____________20 _р., за №_____


2. Термін здачі студентом завершеної роботи “___” ____________20 _р.


3. Вихідні дані _______________________________________________________
4. Перелік питань, які повинні бути досліджені в роботі:5. Перелік графічного матеріалу

6. Дата видачі завдання “___” _________________ 20 _ р.


Керівник ____________________


Завдання прийняв до виконання _________________


КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН

виконання дипломної роботи спеціаліста


Тема роботи

затверджена наказом ректора академії від “___”_____________20 _р., №_____


№ п/п

Найменування етапу

Терміни

початку

завершення


Керівник ____________________ /_____________________/


Студент ___________________ /_____________________/


___” ______________________ 20 _ р.