Схема звіту студента про практику МІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ І ТУРИЗМУ УКРАЇНИ КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ КУЛЬТУРИ І МИСТЕЦТВ...

Схема звіту студента про практику МІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ І ТУРИЗМУ УКРАЇНИ КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ КУЛЬТУРИ І МИСТЕЦТВ...

Схема звіту студента про практику МІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ І ТУРИЗМУ УКРАЇНИ КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ КУЛЬТУРИ І МИСТЕЦТВ...

Схема звіту студента

про практику


  1. Титульний лист (за зразком).

  2. Паспорт бази практики. (ПЕЧАТЬ)

  3. Щоденник практики.

  4. Звіт (Аналіз та узагальнення виконаної роботи, не менш 5 сторінок).

  5. Додатковий матеріал.

  6. Загальна характеристика практиканта (рецензована керівником від бази практики) (ПЕЧАТЬ)

  7. Рецензія.*Звіт подається до деканату в друкованому вигляді в файлах та папці.

**Звітпропрактикунеобхідноздатидореєстраціїпротягом5днівпіслязакінченняпрактики.

МІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ І ТУРИЗМУ УКРАЇНИ

КИЇВСЬКИЙНАЦІОНАЛЬНИЙУНІВЕРСИТЕТКУЛЬТУРИІМИСТЕЦТВ

ВІДОКРЕМЛЕНИЙПІДРОЗДІЛ«КРИМСЬКИЙФАКУЛЬТЕТКИЇВСЬКОГОНАЦІОНАЛЬНОГОУНІВЕРСИТЕТУКУЛЬТУРИІМИСТЕЦТВ»

ЗВІТ

ЗВИРОБНИЧОЇПРАКТИКИ


ВИКОНАВ

СтудентІVкурсу

Заочноїформинавчання

Напрямпідготовки:«_________________________»


Прізвище,імя,побатькові


КЕРІВНИК

________________________м.Сімферополь,2014

ПАСПОРТ БАЗИ ПРАКТИКИ

УСТАНОВИ-БАЗИ ПРАКТИКИВІДОКРЕМЛЕНИЙПІДРОЗДІЛ«КРИМСЬКИЙФАКУЛЬТЕТКИЇВСЬКОГОНАЦІОНАЛЬНОГОУНІВЕРСИТЕТУКУЛЬТУРИІМИСТЕЦТВ»Напрямпідготовки: «_______________________________________________________»1.Повна назва установи

Відомча підпорядкованість,

форма власності


3.Юридична адреса3.Керівний склад установи:

Директор,

телефонЗаступник директора,

телефонНачальник підрозділу (відділу), в якому студенти проходять практику (вказати назву відділу)

телефон


4. Рік створення установи

Прізвище,ініціалистудента,курс,група__________________________________________

Датазаповненняпаспорту___________

Прізвище,підпискерівникабазипрактики

М.П.

МІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ І ТУРИЗМУ УКРАЇНИ

КИЇВСЬКИЙНАЦІОНАЛЬНИЙУНІВЕРСИТЕТКУЛЬТУРИІМИСТЕЦТВ

ВІДОКРЕМЛЕНИЙПІДРОЗДІЛ«КРИМСЬКИЙФАКУЛЬТЕТКИЇВСЬКОГОНАЦІОНАЛЬНОГОУНІВЕРСИТЕТУКУЛЬТУРИІМИСТЕЦТВ»ЩОДЕННИК

ВИРОБНИЧОЇПРАКТИКИСтудентаПрізвище, ім’я, по батьковіНапрям підготовки


Группа


Керівник від університетуПрізвище, ім’я, по батькові

Дата

Місце проходження практики

Звіт і методика виконання роботи

Аналіз, висновки, пропозиції практиканта

Зауваження керівника практики та підпис
МІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ І ТУРИЗМУ УКРАЇНИ

КИЇВСЬКИЙНАЦІОНАЛЬНИЙУНІВЕРСИТЕТКУЛЬТУРИІМИСТЕЦТВ

ВІДОКРЕМЛЕНИЙПІДРОЗДІЛ«КРИМСЬКИЙФАКУЛЬТЕТКИЇВСЬКОГОНАЦІОНАЛЬНОГОУНІВЕРСИТЕТУКУЛЬТУРИІМИСТЕЦТВ»


ЗВІТ


Я,Прізвище,Імя,Побатькові,студент(ка)КримськогофакультетуКНУКіМ,ІVкурсузаочноїформинавчання,напрямпідготовки«____________________»,находився(находилась)навиробничійпрактиців_________________________з________по________.

*Текстзвіту(неменш5сторінок)описуєкоженденьпрактицівподробицях,включаєпропозиціїдопідвищенняїїефективності,висновки.

МІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ І ТУРИЗМУ УКРАЇНИ

КИЇВСЬКИЙНАЦІОНАЛЬНИЙУНІВЕРСИТЕТКУЛЬТУРИІМИСТЕЦТВ

ВІДОКРЕМЛЕНИЙПІДРОЗДІЛ«КРИМСЬКИЙФАКУЛЬТЕТКИЇВСЬКОГОНАЦІОНАЛЬНОГОУНІВЕРСИТЕТУКУЛЬТУРИІМИСТЕЦТВ»

РЕЦЕНЗІЯ

навиробничупрактику

Студента____________________________________________________________

ІVкурсузаочноїформинавчання,групи_________________________________

Напрямпідготовки:«_________________________________________________»


1. Позитивні якості звіту (формулюються запитання, на котрі студент повинен відповісти на захисті практиці)__________________________________________


2. Недоліки звіту (включно стиль та грамотність написання, оформлення відповідно стандарту, об’єм виконаної роботи на практиці згідно з програмою)__________________________________________________________


3.
(загальні висновки)


(допущен чи не допущен до захисту, рекомендована оцінка до захисту)

4.

Оцінка після захисту


(науковий ступень, вчене звання, посада)


(підпис)


(Ініціали, Прізвище викладача)(дата)