ЗМІСТ ЗВІТУ ТЕХНОЛОГІЧНОЇ ПРАКТИКИ 1. ХАРАКТЕРИСТИКА БАЗИ ПРАКТИКИ 2.1. Роботи за план-графіком практики 2.2. ІНДИВІДУАЛЬНЕ ЗАВДАННЯ

ЗМІСТ ЗВІТУ ТЕХНОЛОГІЧНОЇ ПРАКТИКИ 1. ХАРАКТЕРИСТИКА БАЗИ ПРАКТИКИ 2.1. Роботи за план-графіком практики 2.2. ІНДИВІДУАЛЬНЕ ЗАВДАННЯ

ЗМІСТ ЗВІТУ ТЕХНОЛОГІЧНОЇ ПРАКТИКИ 1. ХАРАКТЕРИСТИКА БАЗИ ПРАКТИКИ 2.1. Роботи за план-графіком практики 2.2. ІНДИВІДУАЛЬНЕ ЗАВДАННЯЗМІСТЗВІТУТЕХНОЛОГІЧНОЇПРАКТИКИ1. Характеристикабазипрактики

2. Зміст та результати виконаних робіт

2.1.Роботизаплан-графікомпрактики

2.2.Індивідуальнізавдання

3. Зміст навчальних занять та екскурсій

4. Висновки та пропозиції

5. Використана література

6. Відгук керівника практики1. ХАРАКТЕРИСТИКА БАЗИ ПРАКТИКИНачальникуКЛКНАУпрямопідпорядковуєтьсязаступникначальникаКЛКзавіабезпекитаадміністративноїроботи,йомуусвоючергупідпорядковуєтьсяначальникАТБтаінженерзякості.НачальникАТБкеруєвсієюсистемоюАТБійомубезпосередньопідпорядковуються:економістАТБ,заступникначальникаАТБ,діловод,технікзоблікуЛВП,цехТО,пр.інженер.ВТКіТЗ.

ДіямиІнженеразорганізаціїтанормуванняпраціпрямокеруютьекономістАТБтазаступникначальникаАТБ.ЗаступниуначальникаАТБпрямопідпорядковуються:інженер-метролог,провіднийінженерзАіРЕО,ВГМтацехТО.

ГрупалабораторноїперевіркиАіРЕОпрямопідпорядковуєтьсяпровідномуінженерузАіРЕОтамаєоперативнепідпорядкуваннязбокуВТКіТЗ.КрімцьогоВТКіТЗмаєоперативнийконтрольпраціцехуТОтаВГМ.

НачоліцехуТОстоїтьначальникцеху,якомупідпорядковуютьсяінженерпопланеруідвигунам,комплектувальники,інженерцехупоАіРЕО.

2.ЗМІСТТАРЕЗУЛЬТАТИВИКОНАНИХРОБІТ

2.1. Роботи за план-графіком практикиЗаперіодпрактикиуспішновиконанітакіроботи:

 1. Вивчені правила охорони праці та техніки безпеки.

 2. Вивчені правила пожежної безпеки.

 3. Вивчені заходи безпеки при ТО ВС; ознайомились з структурною схемою АТБ.

 4. Вивчено “Регламент технічного обслуговування вертольота Мі-2”.

 5. ВивченоТехнологічні вказівки по виконанню регламентних робіт на вертольоті Мі-2”.

 6. ТО системи електропостачання СТГ-3, 12САМ-28, ГО-16ПЧ8, ПО-250, ПТ-125Ц і регулюючих пристроїв.

 7. ТО електричної мережі вертольота.

 8. ТО споживачів електричної енергії:

Системизапускудвигунів,електрообладнаннягідравлічноїсистеми,електрообладнанняпаливноїсистеми,світлотехнічногообладнання,противообмерзаючоїсистеми,протипожежноїсистеми.

 1. ТО анероїдно-мембранних приладів ВД-10К, УС-250, ВР-10К.

 2. ТО авіагоризонту АГК-47ВК; ГІК-1

 3. ТО приладів контролю роботи двигуна, трансмісії і систем вертольота.

 4. Підготовка ПС до весняно-літньої навігації.

 5. Підготовка ПС до осінньо-зимової навігації.

 6. Спеціальне технічне обслуговування.

 7. ТО при зберіганні ПС.

 8. ТО радіообладнання СПУ-7, Баклан-5, Р-842.

 9. ТО навігаційного радіообладнання АРК-9, РВ-3.

 10. Перевірка на відповідність нормам технічних параметрів (НТП) приладового обладнання в лабораторії.

 11. Перевірка на відповідність НТП радіообладнання вертольота Мі-2.

 12. Перевірка на відповідність НТП перетворювачів ПО-250ОА, ПТ-125Ц в лабораторії.2.2.ІНДИВІДУАЛЬНЕЗАВДАННЯ

 1. Тема: “ Техническое обслуживания топливной системы, комплект, робота на воздушном судне и техническое обслуживания в лаборатории. Инструкция с ТБ и ППЗ при выполнении ТО”.


ДляподачитопливаизосновногобакавпитающуюмагистральдвигателейвбакеустановленыдвацентробежныхтопливныхнасосаЭЦН-755.Одинизнасосов являетсяосновным,авторойдублирующим.

Топливныенасосыпитаютсяотаккумуляторнойшинычерезавтоматызащиты.АЗС–ГК-5,установленныенащиткеАЗС-ов.

Справойсторонысреднейпанеливерхнегоэлектропульта работынасосов.Приустановкееговположение«АВТОМАТ.ПЕРЕКЛЮЧ.НАСОСОВ» срабатывает дублирующий насос.Давлениесозданноенасосом,замыкаетэлектроцепь сигнализаторадавления,загораетсязеленоетабло«НАСОС№2РАБОТАЕТ»насреднейпанеливерхнегоэлектропульта.Такимобразомпроверяетсяисправностьдублирующегонасоса.Основнойнасосвключаетсянажатиемкнопки расположеннойнаверхнемэлектропульте.Приэтомсрабатываетреле,котороепереключаетсянасамоподпиткуиснимаетпитаниясдублирующегонасосаиегосигнальноготабло,атакжевключаетпитаниеосновногонасосаисигнальноготабло«НАСОС№1-РАБОТА».

Припадениидавления,сигнализатордавленияснимает«минус»срелекотороевозвращаетсявисходноеположенияивключаетцепьпитаниядублирующегонасоса,послечеговключаетсяегосигнальноетабло.Приэтомосновнойтопливныйнасосиегосигнальноетаблообесточиваются.Приустановке переключателявположении«ДУБЛИРУЮЩ.ВКЛЮЧЕНИЯНАСОСА№2» включаетсятолькоцепьвторогонасосабездальнейшегоавтоматическогопереключения.

.

6.3.1.ТОПЛИВНЫЙ НАСОСЭЦН-75Агрегат ЭЦН-75 представляет собой центробежный насос с приводом от электродвигателя МП-50С с компаундным возбуждением.

Производительность насоса 750 литров в час.

Примечание: Проверять насосы при отсутствии топлива в баке – запрещается.

6.3.2.СИГНАЛИЗАТОРДАВЛЕНИЯ СД-16А

СигнализатордавленияСД-16Апредназначендлявключениядублирующегонасосавслучаепадениядавлениятопливавсистемениже0,25кг/см2.Одновременносигнализаторслужитдлявключениясигнальнойлампочки «НАСОС№2РАБОТАЕТ».

Давлениесрабатываниясигнализатора0,25кг/см2.Сигнализаторимеетчувствительнуюмембрану,котораяреагируетнаизменениедавлениятоплива.

Для повышения точности замера прибор снабжен штуцером, подводящим атмосферное давления к мембране.

Статическаясистемадолжнаиметьтакуюгерметичность,чтобыпридавлении300ммрт.ст.падениядавлениявтечениеоднойминутынепревышало8ммрт.ст.

6.3.3 КЕРОСИНОМЕР КЭС-2097А

Для замера количества топлива в основном баке, на вертолете установлен рычажно-поплавковый керосиномер типа КЭС-2097А.

В комплект прибора входят:

-датчик

-указатель

Датчиксостоитизпотенциометра,механическисвязанногосрычагомпоплавка,исигнальногоустройства,предназначенногодлявключениясветовойсигнализацииаварийногоостаткатопливаизаправкибака.

Указательпредставляетсобойлогометриустановленнаприборонойдоскелетчика.Тамжеустановленасигнальнаялампа «ОСТАЛОСЬТОПЛИВА100ЛИТ».

Лампасигнализациизаправкибакаустановленаузаливнойгорловинынаправомбортувертолета.Рядомссигнальнойлампойустановленпереключатель дляеепроверки.ПРОВЕРКАВЛАБОЛАТОРИИПроизводите определение погрешности на всех отметках шкалы.

Производите проверку сигнального устройства в рабочей схеме. Перемещайте рычаг при проверке сигнала заправки к максимальной точке (налив), при достижении заданного уровня срабатывания сигнальная лампа включается.

Перемещайте рычаг при проверке аварийного остатка керосина в обратном направлении (слив).

Сигнальнаялампадолжнабытьвключеннойприперемещениярычагавинтервалеототметки,соответствующейуровнюсрабатываниясигнализатора,донуля.

Погрешность срабатывания сигнальных устройств определяется как разность между фактическим уровнем срабатывания сигнального устройства, полученным при проверке, и уровнем срабатывания.

Чтобыстрелкауказателяустанавливаласьнанужнойотметке.Зафиксируйтенайденноеположение затяжкойвинта.Проверьтенулевуюипоследнеюотметки, ивслучаинеобходимостиподрегулируйтедатчикснова.Установите0максимальноепоказания,проверьтевсепромежуточныеотметки.Регулируйтедатчикзаново,еслихотябыоднаизотметокнеукладываетсявдопустимыепределы;

Дляустраненияпогрешностисрабатываниясигнальногоустройстваустановитеиглурабочегорычаганаотметку,соответствующуюуровнюкеросина,прикоторомдолженсрабатыватьсигнализатор,ослабьтевинты,крепящиекулачокиповодку,передвиньтекулачоктак,чтобыприработе«наналив»или«наслив».Сигнальныелампывключалисьвмоментнахожденияиглырабочегорычагавполедопускасигнала.

Закрепите найденное положение кулачка затяжкой винтов. Лампа должна включится при перемещении рычага в интервале от отметки, соответствующей аварийному остатку керосина, до нуля (слив) и при залитом полностью баке (налив).

Регулируйтедатчикнастендеподвумкрайнимточкамшкалыуказателя-нулевойипоследнейотметкам.Устанавливайтесначалаэлектрическинольдатчикаспомощьюперестановкидвижкареостата.Дляэтого ослабьтедвавинта,крепящийдвижоккповодку,передвигайтедвижокпокромкереостатадотехпор,покастрелкауказателянестанетнанулевуюотметку,затемзатянитевинтыснова.Установитеиглурабочегорычаганапоследнююотметкуипроверьтепоказанияуказателя.Вслучаиеслистрелкаотстаетотнужнойотметкинавеличину,превышающуюдопустимуюнаэтойотметкепогрешность,отрегулируйтепередаточноеотношениедатчикаперемещениемточкикрепленияязычкастягойвдольпрорезиязычка.

Інструкція з ТБ і ППЗ при виконанні ТО

І.Загальніположення.


1.1. Інструкція з охорони праці розповсюджується на персонал, який обслуговує авіаційне і радіоелектронне обладнання (АіРЕО) ПС, виконує на них оперативне, періодичне та спеціальне ТО, демонтажні і монтажні роботи, пов'язані з усуненням неполадок і відмов.

1.2. Виконання вимог даної Інструкції є обов'язковим. Кожен працівник у разі, якщо ним самим не можуть бути прийняті заходи по усуненню порушень Інструкції, зобов'язаний повідомити свого керівника, а також про несправність обладнання та інструмента, що може завдати шкоди для здоров'я людей чи призвести до аварії.

1.3. До виконання технічного обслуговування авіаційного радіоелектронного обладнання ПС допускаються особи, які пройшли спеціальне навчання та перевірку знань, інструктажі з охорони праці, стажування на робочому місці, медогляд, досконало знають електричні схеми, регламент ТО АіРЕО і технологічні вказівки, особливості експлуатації АіРЕО.

1.4. При роботі з АіРЕО на персонал можуть діяти такі шкідливі і небезпечні виробничі фактори:

- небезпека травмування електричним струмом;

- електромагнітне випромінювання, неіонізуюче випромінювання;

- НВС навігаційних систем.


II.Вимогибезпеки перед початком роботи.


2.1 Перед початком робіт приймаються заходи щодо виключення несподіваного спрацювання електромеханізмів та систем, для чого треба пересвідчитись, що всі вимикачі зафіксовані в нейтральних положеннях, а всі АЗС зафіксовані в положенні "вимкнено".

2.2 При виконанні робіт на високо розташованих частинах ПС необхідно застосовувати спеціальні драбини та пристрої, а також користуватися ременями безпеки.

2.3 ТО радіоелектронного обладнання необхідно виконувати тільки справним інструментом та застосовувати його за призначенням.

2.4 При виявленні будь-яких випадків порушень вимог безпеки треба повідомити керівника.


III.Вимогибезпеки під час виконання роботи.


3.1. Перевірити правильність заземлення ГІС.

3.2. Забороняється відкривати блоки радіоапаратури, а також здійснювати заміну запобіжників, якщо системи ПС знаходяться під напругою.

3.3. Виконувати встановлення запобіжників тільки відповідного номіналу.

3.4. Не залишати відкритими розподільчі щити, якщо бортова мережа ПС знаходиться під напругою.

3.5. Дотримуватися правил монтажу електрожгутів. кабелів, не порушувати екранування та маркування.

3.6. Не залишати неізольованими вільні кінці електродроту.

3.7. Дотримуватись технології включення та виключення радіообладнання.

3.8. Не підключати до розеток споживачі без штепсельних вилок, а також споживачі, потужність яких більше розрахункової для даної розетки.

3.9. Не підключати електроживлення по бортової мережі або живлення систем ПС, якщо вивішений застережний вимпел.

3.10. Забороняється вносити зміни в схему з'єднання радіообладнання або робити заміни, непередбачені експлуатаційною документацією.

3.11. При паянні проводів дотримуватись вимог технології та пожежної безпеки.

3.12. Не встановлювати на ПС апаратуру, параметри якої не перевірені, або апаратуру, яка мас зовнішні та внутрішні пошкодження.

3.13. Не торкатися під час перевірки радіообладнання незахищеними руками до задимів, які знаходяться під високою напругою та напругою високої частоти.

3.14. При перевірці функціонування радіоапаратури не допускати появи людей в зоні дії випромінювання радіоантени радіоприладів.

3.15. Перевірку значення струму та напруги проводити тільки вимірювальними приладами.

апаратури; пошук і усунення несправностей в електропроводці, а також заміну запобіжників необхідно провадити при виключених бортових акумуляторах (наземних джерелах живлення) і встановленій табличці «Не вмикати!».

3.16.Джерела електроенергії, при технічному обслуговуванні ПС, повинні вмикатися тільки з дозволу посадової особи, відповідальної за ТО АіРЕО ПС.

3.17.При пошуку несправностей в окремих блоках АіРЕО на ПС їх підключення до мережі слід провадити за допомогою спеціальних ремонтних перехідних кабелів.IV.Вимогибезпеки після закінчення роботи.


4.1. Після закінчення робіт необхідно закрити всі електрощити, панелі, розподільчі коробки, заглушити технологічні заглушки штепсельних розємів.

4.2. Вимкнути споживачі струму та відключити від ПС внутрішні та зовнішні джерела живлення.

4.3. Прибрати робоче місце. При незавершеному ТО вивісити відповідні таблички із застереженням.

4.4. При виявленні недоліків чи порушень у роботі треба повідомити керівника.V.Вимогибезпеки в аварійних ситуаціях.


5.1. У випадках пожежі необхідно: викликати пожежно-рятувальну службу за тел.2-01, повідомити керівника і розпочати гасіння пожежі наявними засобами пожежогасіння. Організувати зустріч пожежних машин та інформувати пожежників про місцезнаходження пожежних гідрантів тощо.

5.2. У разі нещасного випадку, треба надати потерпілому першу (долікарську) допомогу, повідомити керівника робіт про те, що трапилося, викликати швидку медичну допомогу. Також треба своєчасно повідомити службу охорони праці. Послідовність надання першої допомоги:

- усунути дію на організм шкідливих/небезпечних факторів, які загрожують здоров'ю чи житло потерпілого (звільнити від дії електричного струму, винести із зараженої території, загасити одяг, що горить тошо);

- вжити заходи щодо рятування потерпілого в порядку терміновості (відновити прохідність дихальних шляхів, провести штучне дихання, зовнішній масаж серця, зупинити кровотечу, зафіксувати місце перелому, накласти пов'язку та ін.);

- підгримувати основні життєві функції потерпілого до при буття медичного працівника або вжити заходів щодо транспортування потерпілого в лікарню.

Під час надання першої долікарської допомоги потерпілому, треба пам'ятати одне з основних правил - не нашкодити потерпілому внаслідок неправильних чи несвоєчасних дій.

Конкретні дії щодо надання медичної допомоги потерпілому під час різних уражень вивчається під час проходження навчання та інструктажів з питань охорони праці.


VI.Протипожежна безпека


Вимогипожежноїбезпеки:

6.1. Меблі та обладнання мають розміщатися так, щоб забезпечити вільний евакуаційний прохід до виходу з приміщення (завширшки не менше 1.0 м). Евакуаційні шляхи та виходи слід завжди утримувати вільними, нічим не захаращувати. В міру накопичення горючих відходів, а також після закінчення роботи їх слід прибирати у спеціально відведені сміттєзбірники.

6.2.Електромережі, електроприладитаапаратураповинніексплуатуватисятількиусправномустанізурахуваннямвказівокірекомендаційзаводів-виробників.Уразіпошкодженьелектромереж,вимикачів,розетоктаіншихелектроприладівсліднегайновимкнутиїхівжитинеобхіднихзаходівщодоприведеннядопожежобезпечногостану.

6.3. Документи, папір та інші горючі матеріали слід зберігати на відстані: від електрощитів, електрокабелів, проводів - не менше 1.0 м, від світильників - 0.5 м, від приладів опалення - 0.25 м.

використовувативимикачіташтепсельнірозеткидлярозвішуваннянаниходягуабоіншихпредметів,обгортатиелектролампийсвітильникипапером,заклеюватиділянкиелектропроводкигорючоютканиною,папером;

користуватисяпобутовимиелектрокип'ятильниками,електрочайникамийт.д.(окрімспеціальновідведенихтаобладнанихмісць),залишатибезнаглядуввімкненівелектромережукондиціонери,комп'ютери,лічильнітадрукарськімашинкитощо;

захаращуватипідходидозасобівпожежогасіння,використовуватипожежнікрани,рукавийпожежнийінвентарнезапризначенням;

курити(крімспеціальновідведенихмісць,позначенихзаписом«Місцедлякуріння»таобладнанихурноюабопопільничкамизнегорючогоматеріалу),проводитизварювальнітаіншівогневіроботибезоформленнявідповідногодозволу(наряду-допуску),застосовуватиЛЗР.

6.4.Відповідальнийзапожежнубезпекупіслязакінченняроботизобов'язаний:

ретельнооглянутивсіслужбовіприміщення,пересвідчитисьутому,щонемапорушень,якіможутьпризвестидовиникненняпожежі;

вимкнутиосвітлення,знеструмитиприладитаобладнання(завиняткомелектрообладнання,якевідповіднодовимогтехнологіїмаєпрацюватицілодобово).

6.5разівиникненняпожежітерміновоповідомитипожежнуохоронузаномеромтелефону«101»,вказатиприцьомуадресу,кількістьповерхів,місцевиникненняпожежі,наявністьлюдей,своєпрізвище.

6.6.Організуватиевакуаціюлюдейіматеріальнихцінностей.

6.7.Повідомитипровиникненніпожежіадміністраціютачергового(занаявності).Вимкнути(занеобхідності)струмоприймачітавентиляцію.

6.8.Розпочатигасінняпожежінаявнимипервиннимизасобамипожежогасіння.

6.9.Організуватизустрічпідрозділівпожежноїохоронитанадатиїмдопомогупідчасгасінняпожежі.

3. ЗМІСТ НАВЧАЛЬНИХ ЗАНЯТЬ ТА ЕКСКУРСІЙ


1.Проходженнятехнікибезпеки.

2.Проходженнятеоретичнихзанятьваудиторії.

3.ПроходженняпрактичнихзанятьнавертольотіМі-2

4.Відвідав: -лабораторіюАіРЕО;

-акумуляторнустанцію.

5.ОзнайомивсязхарактеристикоюАТБ

6.Тренажернийцентр

7.Групарозшифровки.

8.Ознайомилисязструктуроюльотногомайданчика.4.ВИСНОВКИТАПРОПОЗИЦІЇВідвідавшинавчальнупрактикунааеродромі,якращеознайомивсязавіаційнимрадіо-електричнимобладнанням,приладамитасистемаминавертольотіМі-2.Практиказакріпиламоїтеоретичнізнаннятанадалавеличезніпрактичнінавички.ТакожяознайомивсязструктуроюАТБ,відвідавлабораторіюАіРЕО,акумуляторну.
На
моюдумку,потрібнобільшеновоїлітератури,якавідповідаєсучасномуобладнаннюнавертольоті.5.ВИКОРИСТАНАЛІТЕРАТУРА


 1. А. Г. Аленив «Краткий справочник производителя электромеханических работ», М., Высшая школа, 1971 г.

 2. Технические описания современных и инструкции по эксплуатации авиационных приборов и электрооборудования воздушных судов.

 3. Регламенты технического обслуживания воздушных судов.

 4. М. Н. Контур «Электрические измерения и электроизмерительные приборы», М., Энергосталь, 1986 г.

 5. Технические указания по выполнению регламентных работ и проверке на соответствие нормам технических параметров изделий авиационного оборудования.

 6. В. Н. Романчук «Вертолет Ми-2», Издательство «Транспорт», Москва, 1972 г.6.Відгуккерівникапрактики.

накурсантагрупиТЕ-31 АнтоненкоАртемЮрійович

За період проходження виробничої практики з «___»____ по «___»____2012

Року в АТБ та в лабораторії АіРЕО КЛК НАУ зарекомендував себе позитивно, при цьому підтвердив теоретичні знання, набув практичних навичок. Виконував роботи з заохоченням, зауважень не має. Практику відвідував регулярно.

Має порозуміння з членами трудового колективу, ввічливо та коректно веде себе з керівниками, вміє давати оцінки в своїй роботі.