МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ВИКОНАННЯ ЗВІТУ З НАУКОВО-ДОСЛІДНОЇ ПРАКТИКИ БАКАЛАВРІВ ЗМІСТ ЛІТЕРАТУРА

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ВИКОНАННЯ ЗВІТУ З НАУКОВО-ДОСЛІДНОЇ ПРАКТИКИ БАКАЛАВРІВ ЗМІСТ ЛІТЕРАТУРА

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ВИКОНАННЯ ЗВІТУ З НАУКОВО-ДОСЛІДНОЇ ПРАКТИКИ БАКАЛАВРІВ ЗМІСТ ЛІТЕРАТУРА

8

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ВИКОНАННЯ ЗВІТУ З НАУКОВО-ДОСЛІДНОЇ ПРАКТИКИ БАКАЛАВРІВ


Загальний обсяг звіту з науково-дослідної практики має складати 10 – 15 сторінок (без додатків) формату А4 машинописного тексту.

Звіт з науково-дослідної практики повинен містити:

титульний аркуш;

зміст;

вступ (1 стор.);

основну частину;

література;

додатки.

Зразок оформлення титульного аркушу звіту та інших його складових наведені удодатках.

Термін проходження практики лютий 2014. Звіт захищається в останній тиждень практики та в наступний тиждень. Тема дослідження та база переддипломної практики у студентів, які навчаються у одній групі не повинні збігатися. Відповідальність за порушення даної умови покладається на старост груп, або їх заступників.

За результатами проходження науково-дослідної практики викладач виставляє оцінку у відомість. На захисті мати при собі: роздрукований звіт, диск з текстом звіту та презентацією (в форматах odt/doc, ppt), оформлені належним чином тези за тематикою дослідження.

Науковий звіт оформлюється відповідно до державного стандарту України ДСТУ 3008-95 «Документація. Звіти у сфері науки і техніки. Структура і правила оформлення» [2].

У вступіавтор розкриває актуальність та необхідність проведення досліджень, в тому числі вказує авторів, які вже досліджували обрану тему.

В основній частині подається така інформація:

обґрунтування основних елементів дослідження теми (згідно з тематикою майбутньої бакалаврської роботи);

мета дослідження;

об'єкт дослідження (процес або явище);

предмет дослідження;

завдання дослідження (перерахувати послідовність етапів дослідження);

інформаційна база дослідження;

які концептуальні та методологічні підходи (управлінські, економічні, фінансові та інші) застосовуються до теми дослідження (підходи повинні бути у літературі з філософії, основ наукових досліджень, менеджменту, банківської справа та ін.);

які методи дослідження будуть використовуватися у ході дослідження (економіко-математичні методи та ін.);

у чому буде полягати результат дослідження:

у теорії;

у практиці.

Обґрунтування актуальності обраної теми.Обґрунтування актуальності обраної теми – початковий етап будь-якого дослідження. Стосовно дипломної роботи поняття „актуальність” має одну особливість. Дипломна робота є кваліфікаційною працею, і те, як її автор демонструє вміння обрати тему і наскільки правильно він цю тему розуміє й оцінює з точки зору своєчасності та значущості, характеризує його наукову зрілість і професійну підготовленість. При висвітленні актуальності потрібно висвітлити головне – сутність проблеми, з чого й випливає актуальність теми. Проблема завжди виникає тоді, коли старе знання вже виявило свою неспроможність, а нове ще не набуло розвинутої форми. Таким чином, проблема в науці – це суперечлива ситуація, яка вимагає свого вирішення. Для з’ясування стану розробки обраної теми складається короткий огляд літератури, з якого можна зробити висновок, що дана тема ще не розкрита (розкрита лише частково, або не в тому аспекті), і тому вимагає подальшого розроблення. Слід навести критичний, історичний огляд значної кількості літературних джерел з обов’язковим посиланням на них, присвячених дослідженню поставленого в роботі проблеми (мети).

Стисло, критично висвітлюючи роботи науковців та професіоналів, студент повинен назвати ті питання, що за­лишились невирішеними. Доцільним є наведення точок зору окремих вчених, які, в найбільший мірі відображають погляд багатьох науковців та піддавання їх аналізу з точки зору їх достовірності та вимог сучасності.

Мета і завдання дослідження.Формулюється мета роботи і завдання, які необхідно вирішити для досягнення поставленої мети. Метою дипломної роботи може бути, наприклад, розробка і наукове обґрунтування методичних основ відносно підходів до управління (організації, обліку, аналізу) конкретним видом операцій. Завдання формулюються у формі переліку (вивчити…, описати…, визначити..., дослідити..., з’ясувати сутність..., показати..., узагальнити..., встановити…, виявити…, довести..., впровадити..., вивести залежність…, встановити взаємозв’язок..., проаналізувати…, розробити..., дати рекомендації та ін.). Формулювати завдання необхідно якомога ретельніше, оскільки опис їхнього вирішення становить зміст підрозділів дипломної роботи.

Об’єкт і предмет дослідження. Об’єкт – це процес або явище, що породжують проблемну ситуацію і обрані для вивчення. Предмет – це те, що міститься в межах об’єкта. Об’єкт і предмет дослідження як категорії наукового процесу співвідносяться між собою як загальне і часткове. Наприклад, при виконанні теми, пов’язаної з дослідженням ресурсного потенціалу банку, об’єктом може бути діяльність вітчизняних банків на ринку залучення та розміщення банківських ресурсів; предметом – ресурсний потенціал вітчизняних банків.

Методи дослідження. Подається перелік використаних методів дослідження для досягнення поставленої в роботі мети. Перерахувати їх треба не відірвано від змісту роботи, а коротко та змістовно визначаючи, що саме досліджувалось тим чи іншим методом. Вказується також інформаційне та програмне забезпечення дипломного дослідження.

Наприклад: структурно-логічний аналіз– для побудови логіки та структури дослідження; теоретичне узагальнення– для визначення кредитних операцій банку, систематизації факторів, які впливають на ціну ресурсів; аналіз і синтез– для виділення складових системи управління кредитними ризиками банку; компаративний аналіз– для зіставлення фактичних даних звітного року з даними за попередні роки; статистичний аналіз– для вивчення, групування, порівняння, оцінки та інтерпретації фактичних даних про функціонування банку; системний підхід– для визначення і обґрунтування показників оцінки системи управління кредитними ризиками банку; експертні оцінки– дляоцінки ефективності розробок і запропонованих рекомендацій;графічний– для унаочнення емпіричних даних та схематичного подання основних теоретичних та практичних положень роботи; теорія нечітких множин– для якісного розмежування рівнів показників оцінки системи управління кредитними ризиками банку; матричний підхід– для позиціонування банків у залежності від рівня ефективності діяльності тауправління кредитними ризиками; багатофакторний регресійний аналіз– для визначення залежності рентабельності банку від функціонування складових системи управління ризиками; таксономічний аналіз– для комплексної оцінки системи управління кредитними ризиками.

Інформаційна база дослідження. Зазначається на даних якого регіону, області, банку проводиться дослідження. Враховується база виробничої та переддипломної практик. Наводиться стислий аналіз стану досліджуваної проблеми в регіоні, області, банку. Студент має також визначити склад інформації, джерела її отримання та методи збирання.

Концептуальні та методологічні підходи. Підходи до управління та аналізу являють собою скоріше способи або образи мислення, які у комплексі розглядають різні аспекти досліджуваної проблеми. Наприклад в менеджменті виділяють процесний, системий, ситуаційний, ресурсний, комплеснийта ін. підходи. В аналізі та діагностиці використовують концепцію виміру досягнень(метод збалансованої системи показників); зарубіжний досвід зі створення методик аналізу фінансових процесів ґрунтується на таких фундаментальних концепціях: концепції чистої поточної вартості, відповідно до якої фінансовий менеджер спрямовує інвестиції в такі проекти, де очікуваний прибуток перевищує витрати; теорії ефективного ринку, вихідним пунктом якої є аксіома про те, що курси цінних паперів швидко і точно відбивають зміни на ринках; теорії портфеля, що наказує ранжувати цінні папери і портфелі на основі компромісу між прибутковістю і ризиком; теорії ціноутворення основного капіталу, що визначає розмір необхідного прибутку на ризиковані активи шляхом виділення диверсифікованих і недиверсифікованих ризиків; теорії ціноутворення опціону, що наводить схему визначення цінності можливих вимог або опціонів; теорії посередництва, що вивчає протиріччя в договірних відносинах, які виникають внаслідок розбіжностей у мотиваціях партнерів і перекручування інформації та ін.

Результати дослідження. Розкривається практична значущість та апробація результатів дослідження: наявність довідки про провадження, наявність публікацій, участь у наукових конференціях. Виокремлюються очікувані результати дослідження за даною проблематикою, це може бути: розробка концептуальної моделі дослідження; формування методики/технології дослідження/аналізу/оцінки, що включає певну послідовність етапів, методів та очікуваних результатів за кожним етапом; формування системи показників та її обґрунтування; розробка стратегії розвитку банку, із врахуванням вирішення існуючих проблем та шляхів їхнього усунення; розробка власної класифікації детермінуючих факторів; оцінка впливу кожного фактора за допомогою аналітичних та соціологічних прийомів і методів (анкетування, проведення бальної оцінки та ін. ); розробка методичних рекомендацій до аналізу об’єкта дослідження ; формулювання власних принципів дослідження; уточнення основних понять; доповнення існуючих класифікацій та ін.

Література. До списку використаної літератури треба включати не тільки ті, що цитуються або згадуються в роботі але і ті, з якими студент ознайомився в процесі її підготовки та планує використовувати при написанні дипломної роботи. У список літератури обов’язково повинні бути включені такі джерела з проблеми, що досліджується: монографії; навчальні посібники; періодичні видання 2009-2011 років; законодавчі акти. Список літератури повинен містити не менше 20 джерел.

Додатки. В додатки виносяться:

таблиці та рисунки, що не вміщуються на двох сторінках;

!!!тези за результатами науково-дослідної роботи;

презентація результатів науково-дослідної роботи (презентація робиться в Word 2003 і PowerPoint 2003).

ЗМІСТВступ

3

1 Обґрунтування основних елементів дослідження питань управління формуванням та використанням депозитної бази банку

4

Література

18

Додатки

20


ЛІТЕРАТУРА  1. Вавилов А. В. Пластиковые карты: принципы построения платежных систем / А. В. Вавилов, И. И. Ильин. – М.: Европеум-пресс, 2008.– 128с.

  2. Державний стандарт України. Документація. Звіти у сфері науки і техніки [Електронний ресурс]. – Режим доступу: zakon.nau.ua/doc/?code=n0001217-96.

  3. Краснова І. Інформаційно-аналітичне забезпечення управління ресурсним потенціалом банку / І. Краснова // Вісник НБУ. – 2009. - №10 .- 2009. - С. 46-51.

  4. Офіційний сайт Національного Банку України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.bank.gov.ua.

  5. Про захист інформації в автоматизованих системах. Закон України № 80/94-ВР // Відомості Верховної Ради. – 2001. – № 29. – С. 137.

  6. Теоретичні основи конкурентної стратегії підприємства: Монографія / За заг. ред. д-ра екон. наук, проф. Іванова Ю. Б., Тищенко О. М. – Х.:ВД «ІНЖЕК», 2006 – 384 с.

  7. Тищенко О. М. Стратегічне управління: Підручник / О. М. Ти-щенко, Т. М. Хміль, С. К. Василик, Т. М. Чечетова-Терашвілі, О. В. Ре-венко. - Х.:ВД «ІНЖЕК», 2009 – 280с.