МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ З ДИСЦИПЛІНИ „УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ” ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ 8.18010016 „БІЗНЕС-АДМІНІСТРУВАННЯ”...

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ З ДИСЦИПЛІНИ „УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ” ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ 8.18010016 „БІЗНЕС-АДМІНІСТРУВАННЯ”...

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ З ДИСЦИПЛІНИ „УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ” ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ 8.18010016 „БІЗНЕС-АДМІНІСТРУВАННЯ”...

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ З ДИСЦИПЛІНИ „УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ 8.18010016 „БІЗНЕС-АДМІНІСТРУВАННЯ”


Студенти виконують самостійну роботу за двома змістовими модулями згідно програми курсу.

ПРОГРАМА КУРСУ


МОДУЛЬ 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ТА МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ


Тема 1. Теоретичні аспекти управління соціально-економічними системами

Сутність, зміст та особливості функціонування соціально-економічних систем. Класифікаційна характеристика систем. Особливості і властивості соціально-економічних систем.

Соціально-економічна система (СЕС). Системний підхід. Складові системного підходу: теорія організації, кібернетика, синергетика. Цілеспрямована система. Ціль. Структура системи. Елементи та компоненти, системи. Підсистема. Відносини в системі. Зв'язки в системі. Внутрішнє та зовнішнє середовище системи. Вхід і вихід системи. Стан системи. Зростання системи. Розвиток системи. Функціонування системи. Поводження системи. Активатори та дезактиватори системи.

Властивості системи. 1 група: Властивості, що характеризують сутність і складність системи. 2 група: Властивості, що характеризують зв'язок системи із зовнішнім середовищем. 3 група: Властивості, що характеризують методологію целеполагания системи. 4 група: Властивості, що характеризують параметри функціонування й розвитку системи.

Структура принципів організованості СЕС: функціональна та структурна. Принципи системи. Принцип сумісності. Принцип актуалізації. Принцип лабіалізації. Принцип зосередження. Принцип стабільності. Принцип ізоморфізму. Принцип нейтралізації дисфункцій.Тема 2. Методологічні аспекти теорії розвитку організації

Сутність та природа розвитку системи. Змістовні характеристики розвитку системи.

Загальні закономірності функціонування та розвитку СЕС. Закон функціонування. Циклічність розвитку. Еволюційні та революційні періоди розвитку СЕС. Підцикли. Закон онтогенезу. Фази і форми розвитку СЕС.

Мета управління розвитком підприємства та методи її визначення. Головна (генеральна) ціль розвитку СЕС. Декомпозиція генеральної мети СЕС.


Тема 3. Методологія управління розвитком підприємства

Закони розвитку організації. Теорії організаційного розвитку. Принципи розвитку систем. Система, процес і механізм управління розвитком.

Господарський механізм управління. Механізм розвитку. Комплекс послідовних фаз циклу управління розвитком підприємства.

Методологічна основа механізму управління прийняттям рішень. Постановка цілей, оцінка ситуації. Постановка завдання. Пошук альтернативних рішень. Вибір остаточного рішення. Вплив на об'єкт управління. Інформаційне забезпечення роботи механізму управління.

Система факторів управління: продукція, технологія, устаткування, сировина, персонал, організація управління, інноваційні та інвестиційні проекти.

Механізм управління розвитком підприємства. Сутність і структура механізму управління розвитком підприємства. Господарський механізм управління. Механізм розвитку. Комплекс послідовних фаз циклу управління розвитком підприємства. Методологія механізму управління прийняттям управлінських рішень. Система факторів управління.


Тема 4. Організаційно-економічний механізм управління розвитком підприємства

Принципи формування господарського механізму підприємства. Вимоги до господарського механізму підприємства. Складові господарського механізму управління: економічні, організаційні, мотиваційні, інформаційні та фінансові механізми. Механізм адаптації.

Сутність та особливості механізму управління розвитком підприємства. Економічний механізм управління розвитком підприємства. Організаційний механізм управління розвитком підприємства.


Тема 5. Характерні умови процесу управління розвитком підприємства

Сутність та зміст основних рушійних сил (інгібіторів) розвитку підприємства. Ресурсний підхід до розвитку підприємства. Характеристика способів розвитку підприємства. Програма розвитку підприємства. Антикризова програма (план) антикризових заходів.

Мотиваційні механізми. Творчий потенціал колективу. Фінансові механізми. Організація фінансового забезпечення проекту. Джерела фінансування проекту: власні та позикові. Фінансування з повним регресом на позичальника. Фінансування без права регресу на позичальника. Фінансування з обмеженим правом регресу.

Механізми управління з різною швидкістю впливу. Швидкість реакції на зовнішні умови.


Тема 6. Управління організаційними змінами на підприємстві

Сутність і природа організаційних змін. Зміст та особливості проведення організаційних змін. Організаційний розвиток підприємства.

Класифікація організаційних змін. Моделі втілення організаційних змін. Природа опору змінам. Управління опором організаційним змінам.


МОДУЛЬ 2. ПРАКТИЧНИЙ ІНСТРУМЕНТАРІЙ УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ


Тема 7. Управління реструктуризацією підприємства. Реінжиніринг бізнес-процесів

Сутність та особливості реструктуризації підприємств. Основні форми та види реструктуризації. Концепція реінжинірингу бізнес-процесів. Процесний підхід до управління.

Проект, програма і план розвитку підприємства. Сучасне поняття проекту. Мети проекту. Принципи дії проекту. Новизна проекту. Функції проекту. Функції традиційного й проектного менеджменту.

Класифікація проектів. З погляду масштабності вирішуваних завдань: монопроекти, мультипроекти, мегапроекти. З погляду сфери комерціалізації: освітні, науково-освітні, інноваційні, інвестиційні та комбіновані проекти.

Учасники проекту: ініціатор, замовник, інвестор, команда проекту, контрактор, субконтрактор, проектувальник, генеральний підрядник, постачальники, ліцензори, органи влади, власники земельної ділянки, виробник кінцевої продукції, споживач кінцевої продукції, інші учасники проекту.


Тема 8. Концепція управління знаннями на підприємстві

Сутність та зміст концепції управління знаннями. Характерні особливості знань. Процес управління знаннями. Взаємозв’язок категорій «дані – інформації – знання».

Дані, що формуються в інформаційні потоки. Корисні відомості. Бази і банки даних. Інформаційне забезпечення підприємства. Інформаційні системи управління. Інтегровані інформаційні системи управління. Концепція навчання «протягом всього життя». Інтеграція освітньої системи України в міжнародний освітній простір. Професійне навчання співробітників.


Тема 9. Концепція формування механізму розвитку підприємства

Концептуальний підхід до розробки механізму управління розвитком підприємства. Методика діагностики стану розвитку підприємства. Показники оцінки розвитку підприємства.

Особливості реалізації проекту. Контролінг проекту розвитку підприємства. Сутність і завдання контролінгу проекту. Рівні реалізації завдань контролінгу проекту. Система розширеного управління. Система «під ключ». «Двоїста» організаційна структура управління. Стратегічні підходи до організації проекту: функціональна, матрична і проектна структури. Методи планування проектів.


Тема 10. Формування потенціалу розвитку підприємства

Сутність та особливості формування потенціалу розвитку підприємства. Класифікаційна характеристика потенціалів підприємства. Оцінка потенціалу розвитку.

Сутність потенціалу підприємства. Ресурсний і витратний підхід до розуміння потенціалу підприємства. Потенціал як сукупність ресурсів, можливостей, здібностей і компетентностей. Потенціалі розвитку. Явний і прихований потенціал. Наявний і надлишковий потенціал. Конкурентоспроможність підприємства.

Методика оцінки потенціалу підприємства. Метод аналізу ієрархій Т. Сааті. Нейронні мережі та генетичні алгоритми. Лінгвістична перемінна Л. Заде. Теорія нечітких множин. Диференційні рівняння. Методи динамічного програмування.


Тема 11. Особливості моделювання розвитку підприємства

Сутність та інструменти моделювання розвитку підприємства. Структура моделі розвитку підприємства. Модель результатів розвитку підприємства.

Прогноз. Схема процесу прогнозування. Види прогнозів. Методи прогнозування. Кількісні методи. Екстраполяція трендів. Регресійний аналіз. Економіко-математичне моделювання.

Якісні методи. Експертні оцінки. Методи індивідуальних експертних оцінок: метод інтерв'ю, метод аналітичних доповідних записок, метод складання сценарію. Методи колективних експертних оцінок: метод комісій, анкетування експертів, метод «Делфі».

Облік ризику та методи творчості. Аналітичні та неаналітичні методи. Список контрольних питань. Морфологічний аналіз. Функціонально-вартісної аналіз. Мозкова атака. Синектика. Метод нетрадиційного мислення.

Моделі прийняття рішень. Раціональна модель. Колективна модель організаційних рішень. Модель, заснована на морально-психологічних особливостях прийняття організаційних рішень людиною. Оптимізація моделі прийняття рішень. Послідовність і максимізація. Адаптація моделі.


Тема 12. Проблеми прийняття управлінських рішень в умовах нестабільності зовнішнього середовища та організаційної кризи

Сутність «паталогій» управління підприємством. Трансформаційні зміни. Формування і реалізація трансформаційних змін. Стратегічний підхід до вибору моделі трансформаційних змін на підприємстві. Теорія трансформаційного менеджменту. Сутність стратегічних можливостей підприємства. Реалізація стратегічних можливостей підприємства.

Теорія життєвого циклу підприємства. Теорія організаційних криз. Циклічність розвитку національної економіки. Теорія «хаосу». Теорія катастроф.


Тема 13. Проблеми впровадження інноваційно-інвестиційної моделі розвитку національної економіки

Інноваційно-інвестиційний потенціал. Характеристика інноваційно-інвестиційного потенціалу України. Інвестиційний клімат України. Оцінка інвестиційного клімату та інвестиційної привабливості економіки України.

Пріоритетні інвестиційні проекти і програми. Програми соціально-економічного розвитку регіонів України. Території пріоритетного розвитку та депресивні регіони. Інвестиційне середовище і чинники, що його характеризують. Оцінка реальних інвестиційних проектів за системою показників. Фінансове інвестування. Інноваційні проекти.


Тема 14. Сучасні проблеми розвитку національної економіки

Оцінка демографічної ситуації України. Розшарування суспільства. Демографічні кризи. Рівень доходів населення. Характеристика сучасного рівня доходів населення у розрізі регіонів країни. Оцінка рівня інвестиційної активності суб’єктів господарювання.

Соціальна політика держави. Структура населення суспільства. Демографічні кризи. Переважання рівня смертності над народжуваністю. Скорочення природного приросту населення. Природний рух населення. Густота і щільність населення. Наявність структурного і прихованого безробіття. Зайнятість населення. Інфляційні очікування.

Механізм розробки та формування державного бюджету. Місцеві бюджети. Міжбюджетні трансферти, дотації, субсидії і субвенції. Реальні та номінальні доходи населення. Диференціація доходів. Рівень життя населення. Мінімальний споживчий «кошик». Гарантований прожитковий мінімум.

Заощадження і нагромадження. Участь у розподілі капіталу (дивіденди, паї, рента, орендні платежі). Рівень депозитних і кредитних внесків.


Тема 15. Особливості саморозвитку керуючої підсистеми організації в умовах ринкової економіки

Діагностика стану керуючої підсистеми. Сутність та вимоги до керівника організації, що розвивається. Програмування саморозвитку керівника організації.

Соціально-економічне прогнозування та діагностика рівня розвитку особистості. Моделі і програми професійного навчання особистості.


Тема 16. Управління соціальним і професійним розвитком персоналу організації

Сутність розвитку персоналу. Соціальний розвиток особистості. Професійно-особистісний (фаховий) розвиток персоналу.

Сутність соціального партнерства в організації. Програми соціального розвитку. План соціальних заходів розвитку трудового колективу.

Професійне навчання управлінського та виробничого персоналу. Професійна освіта, перепідготовка і підвищення кваліфікації працівників.

Моделі кар’єрного зростання та службово-професійного просунення персоналу. Кар’єрограма. Робота з потенційним і соціальним кадровим резервом.


Тема 17. Формування антикризової програми розвитку організації

Сутність та значення антикризової програми на підприємстві. Особливості реалізації плану антикризових заходів. Структура антикризової програми розвитку організації.

Антикризове управління персоналом. Програма планування, підбору, відбору, найму, розміщення, адаптації, використання, оцінки, розвитку, звільнення персоналу в умовах організаційної кризи.

Антикризове фінансове управління. Діагностика кризових ситуацій. Внутрішній механізм фінансової стабілізації. План санаційних процедур. Методика діагностики банкрутства підприємства.

Розробка антикризової програми виробництва, маркетингу і збуту продукції (виконання робіт, надання послуг). Виконання виробничої програми.

Формування системи захисту інформації. Доступ до конфіденційної і таємної інформації. Комерційна таємниця. Захист прав інтелектуальної власності.МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО САМОСТІЙНОГО ВИВЧЕННЯ КУРСУ «УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ»


МОДУЛЬ 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ТА МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ


Тема 1. Теоретичні аспекти управління соціально-економічними системами

Питання для самостійного вивчення

1.Складові системного підходу: теорія організації, кібернетика, синергетика.

2.Цілеспрямована система. Побудова «дерева цілей».

3.Структура системи. Елементи та компоненти системи. Підсистеми.

4.Відносини в системі. Зв'язки в системі. Внутрішнє та зовнішнє середовище системи. Вхід і вихід системи.

5.Стан системи. Поводження системи. Активатори та дезактиватори системи.


Для засвоєння матеріалу з питань самостійної роботи слід скористатись літературними джерелами(статті в газетах і журналах з питань управління розвитком), інформаційними ресурсами Internet, періодичними виданнями.

З першого питання необхідно розкрити зміст складових системного підходу, розглянути основи теорії організації, кібернетики та синергетики.

З другого питання слід навести основні цілі системи і побудувати «дерево цілей».

З третього питання необхідно розглянути структуру системи, ознайомитися з її основними елементами, компонентами та підсистемами.

З четвертого питання необхідно ознайомитися з основними зв’язками та відносинами в системі, проаналізувати принцип «чорної шухляди», охарактеризувати чинники внутрішнього та зовнішнього середовища.

З п’ятого питання необхідно розкрити зміст категорії «стан системи», ознайомитися з основними активаторами і дезактиваторами системи.

Відповіді на питання повинні бути представлені у вигляді короткого конспекту (можна у вигляді схем).


Тема 2. Методологічні аспекти теорії розвитку організації

Питання для самостійного вивчення

1.Циклічна та хвильова модель розвитку соціально-економічної системи (СЕС).

2.Закон онтогенезу. Фази і форми розвитку СЕС.

3.Головна (генеральна) ціль розвитку СЕС.

Для засвоєння матеріалу з питань самостійної роботи слід скористатись літературними джерелами(статті в газетах і журналах з питань управління розвитком), інформаційними ресурсами Internet, періодичними виданнями.

З першого питання необхідно розглянути циклічнута хвильовумодель розвитку соціально-економічної системи (СЕС).

З другого питання слід ознайомитися із змістом закону онтогенезу, визначити основні фази і форми розвитку СЕС.

З третього питання необхідно обґрунтувати головну (генеральну) ціль розвитку СЕС.

Відповіді на питання повинні бути представлені у вигляді короткого конспекту (можна у вигляді схем).


Тема 3. Методологія управління розвитком підприємства

Питання для самостійного вивчення

1. Принципи розвитку систем.

2. Комплекс послідовних фаз циклу управління розвитком підприємства.

3. Методологія механізму управління прийняттям управлінських рішень.

4. Система факторів управління.

Для засвоєння матеріалу з питань самостійної роботи слід скористатись літературними джерелами(статті в газетах і журналах з питань управління розвитком), інформаційними ресурсами Internet, періодичними виданнями.

З першого питання необхідно ознайомитися із основними принципами розвитку систем.

З другого питання слід навести основні фази циклу управління розвитком підприємства.

З третього питання необхідно охарактеризувати методологію формуваннямеханізму управління прийняттям управлінських рішень.

З четвертого питання слід розглянути системуфакторів управління.

Відповіді на питання повинні бути представлені у вигляді короткого конспекту (можна у вигляді схем).


Тема 4. Організаційно-економічний механізм управління розвитком підприємства

Питання для самостійного вивчення

1. Особливості формуваннягосподарського механізму підприємства.

2. Складові господарського механізму управління: економічні, організаційні, мотиваційні, інформаційні та фінансові механізми. Механізм адаптації.

Для засвоєння матеріалу з питань самостійної роботи слід скористатись літературними джерелами (статті в газетах і журналах з питань управління розвитком), інформаційними ресурсами Internet, періодичними виданнями.

З першого питання необхідно розглянути особливості формуваннягосподарського механізму підприємства.

З другого питання слід розкрити зміст складових господарського механізму управління (економічного, організаційного, мотиваційного, інформаційного та фінансового), а також ознайомитися із механізмами адаптації.

Відповіді на питання повинні бути представлені у вигляді короткого конспекту (можна у вигляді схем).


Тема 5. Характерні умови процесу управління розвитком підприємства

Питання для самостійного вивчення

1. Творчий потенціал колективу.

2. Організація фінансового забезпечення проекту.

3. Механізми управління з різною швидкістю впливу. Швидкість реакції на зовнішні умови.

Для засвоєння матеріалу з питань самостійної роботи слід скористатись літературними джерелами(статті в газетах і журналах з питань управління розвитком), інформаційними ресурсами Internet, періодичними виданнями.

З першого питання слід надати характеристику творчогопотенціалу колективу підприємства.

З другого питання необхідно розглянути особливості організаціїфінансового забезпечення проекту.

З третього питання слід розглянути зміст механізмів управління з різною швидкістю впливу та швидкістю реакції на зовнішні умови.

Відповіді на питання повинні бути представлені у вигляді короткого конспекту (можна у вигляді схем).


Тема 6. Управління організаційними змінами на підприємстві

Питання для самостійного вивчення

1. Модель організаційних змін Л. Грейнера.

2. Управлінська решітка Блейка-Моутона.

3. Подолання наслідків опору змінам.

Для засвоєння матеріалу з питань самостійної роботи слід скористатись літературними джерелами(статті в газетах і журналах з питань управління розвитком), інформаційними ресурсами Internet, періодичними виданнями.

З першого питання необхідно ознайомитися з моделлю організаційних змін Л. Грейнера.

З другого питання слід розкрити зміст управлінської решітки Блейка-Моутона.

З третього питання слід розкрити існуючі механізми подолання опору змінам на підприємстві.

Відповіді на питання повинні бути представлені у вигляді короткого конспекту (можна у вигляді схем).


МОДУЛЬ 2. ПРАКТИЧНИЙ ІНСТРУМЕНТАРІЙ УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ


Тема 7. Управління реструктуризацією підприємства. Реінжиніринг бізнес-процесів

Питання для самостійного вивчення

1.Сучасне поняття проекту.

2.Мета та принципи дії проекту.

3.Функції традиційного та проектного менеджменту.

4. Характеристика бізнес-процесів на підприємстві.

Для засвоєння матеріалу з питань самостійної роботи слід скористатись літературними джерелами(статті в газетах і журналах з питань управління розвитком), інформаційними ресурсами Internet, періодичними виданнями.

З першого питання слід дати визначення поняттю«проект».

З другого питання необхідно розглянути основну мету та принципи дії проекту.

З третього питання слід визначити функції традиційного та проектного менеджменту.

З четвертого питання необхідно здійснити характеристику бізнес-процесів на прикладі конкретного підприємства.

Відповіді на питання повинні бути представлені у вигляді короткого конспекту (можна у вигляді схем).


Тема 8. Концепція управління знаннями на підприємстві

Питання для самостійного вивчення

1. Характеристика інформаційних потоків даних.

2. Модель інформаційної системи підприємства.

3. Бази знань та сховища даних.

Для засвоєння матеріалу з питань самостійної роботи слід скористатись літературними джерелами(статті в газетах і журналах з питань управління розвитком), інформаційними ресурсами Internet, періодичними виданнями.

З першого питання необхідно здійснити характеристику інформаційних потоків данихна прикладі конкретного підприємства.

З другого питання слід обґрунтувати особливості формування моделі інформаційної системи підприємства.

З третього питання необхідно розкрити зміст категорій «бази знань» та «сховища даних».

Відповіді на питання повинні бути представлені у вигляді короткого конспекту (можна у вигляді схем).


Тема 9. Концепція формування механізму розвитку підприємства

Питання для самостійного вивчення

1. Контролінг проекту розвитку підприємства.

2. Система розширеного управління.

3. Система «під ключ». «Двоїста» організаційна структура управління.

Для засвоєння матеріалу з питань самостійної роботи слід скористатись літературними джерелами(статті в газетах і журналах з питань управління розвитком), інформаційними ресурсами Internet, періодичними виданнями.

З першого питання необхідно ознайомитися із процедурою здійснення контролінгу проекту розвитку підприємства.

З другого питання слід розглянути особливості формування системи розширеного управління на підприємстві.

З третього питання необхідно розкрити змістсистеми «під ключ», а також «двоїстої» організаційної структури управління на прикладі конкретного підприємства.

Відповіді на питання повинні бути представлені у вигляді короткого конспекту (можна у вигляді схем).


Тема 10. Формування потенціалу розвитку підприємства

Питання для самостійного вивчення

1. Потенціал як сукупність ресурсів, можливостей, здібностей і компетентностей.

2. Методика оцінки конкурентоспроможностіпідприємства.

3. Нейронні мережі та генетичні алгоритми.

4. Лінгвістична перемінна Л. Заде.

5. Диференційні рівняння. Методи динамічного програмування.

Для засвоєння матеріалу з питань самостійної роботи слід скористатись літературними джерелами(статті в газетах і журналах з питань управління розвитком), інформаційними ресурсами Internet, періодичними виданнями.

З першого питання необхідно розкрити зміст потенціалу підприємства як сукупності ресурсів, можливостей, здібностей і компетентностей.

З другого питання слід розглянути основніметодикиоцінки конкурентоспроможностіпідприємства.

З третього питання необхідно охарактеризувати особливості застосування у наукових дослідженнях нейронних мереж та генетичних алгоритмів.

З четвертого питання слід розкрити зміст лінгвістичної перемінної Л. Заде.

З п’ятого питання необхідно ознайомитися із практичними аспектами застосування у практиці економічних розрахунків диференційних рівнянь та методів динамічного програмування.

Відповіді на питання повинні бути представлені у вигляді короткого конспекту (можна у вигляді схем).


Тема 11. Особливості моделювання розвитку підприємства

Питання для самостійного вивчення

1. Індивідуальні моделі прийняття рішень.

2. Колективна модель організаційних рішень.

3. Модель, заснована на морально-психологічних особливостях прийняття організаційних рішень людиною.

4. Оптимізація моделі прийняття рішень.

Для засвоєння матеріалу з питань самостійної роботи слід скористатись літературними джерелами(статті в газетах і журналах з питань управління розвитком), інформаційними ресурсами Internet, періодичними виданнями.

З першого питання слід розкрити зміст індивідуальнихмоделей прийняття рішень.

З другого питання необхідно ознайомитися із колективними моделями прийняття організаційних рішень.

З третього питання слід охарактеризувати модель, що заснована на морально-психологічних особливостях прийняття організаційних рішень людиною.

З четвертого питання необхідно розглянути напрями оптимізації моделейприйняття управлінських рішень на підприємстві.

Відповіді на питання повинні бути представлені у вигляді короткого конспекту (можна у вигляді схем).


Тема 12. Проблеми прийняття управлінських рішень в умовах нестабільності зовнішнього середовища та організаційної кризи

Питання для самостійного вивчення

1. Підходи до оцінки зовнішнього середовища підприємства.

2. Причини виникнення організаційних криз.

3. Циклічна модель ділової кон’юнктури.

4. Теорія «хаосу». Теорія катастроф.

Для засвоєння матеріалу з питань самостійної роботи слід скористатись літературними джерелами(статті в газетах і журналах з питань управління розвитком), інформаційними ресурсами Internet, періодичними виданнями.

З першого питання необхідно розкрити зміст підходівдо оцінки зовнішнього середовища підприємства.

З другого питання слід розглянути основні причини виникнення організаційних кризна прикладі конкретного підприємства.

З третього питання необхідно навести циклічну модель ділової кон’юнктури.

З четвертого питання слід розглянути зміст та основні складові теорії «хаосу» і теорії катастроф.

Відповіді на питання повинні бути представлені у вигляді короткого конспекту (можна у вигляді схем).


Тема 13. Проблеми впровадження інноваційно-інвестиційної моделі розвитку національної економіки

Питання для самостійного вивчення

1. Території пріоритетного розвитку та депресивні регіони.

2. Інвестиційне середовище і чинники, що його характеризують.

3. Фінансове інвестування підприємства.

4. Реалізація інноваційних проектів підприємства.

Для засвоєння матеріалу з питань самостійної роботи слід скористатись літературними джерелами(статті в газетах і журналах з питань управління розвитком), інформаційними ресурсами Internet, періодичними виданнями.

З першого питання необхідно розкрити зміст понять «території пріоритетного розвитку» та «депресивні регіони» і визначити і визначити регіони України, що можна віднести до цих двох груп.

З другого питання слід провести оцінку інвестиційного середовища України і охарактеризувати основні чинники, що визначають.

З третього питання необхідно розглянути особливості фінансового інвестування на прикладі конкретного підприємства.

З четвертого питання слід охарактеризувати основні напрями реалізації інноваційних проектів на підприємствах.

Відповіді на питання повинні бути представлені у вигляді короткого конспекту (можна у вигляді схем).


Тема 14. Сучасні проблеми розвитку національної економіки

Питання для самостійного вивчення

1. Природний рух населення. Густота і щільність населення.

2. Зайнятість населення. Інфляційні очікування.

3. Міжбюджетні трансферти, дотації, субсидії і субвенції.

4. Реальні та номінальні доходи населення. Диференціація доходів.

5. Мінімальний споживчий «кошик». Гарантований прожитковий мінімум.

6. Заощадження і нагромадження. Участь у розподілі капіталу (дивіденди, паї, рента, орендні платежі).

Для засвоєння матеріалу з питань самостійної роботи слід скористатись літературними джерелами(статті в газетах і журналах з питань управління розвитком), інформаційними ресурсами Internet, періодичними виданнями.

З першого питання необхідно розглянути особливості природногоруху населення, визначити густоту і щільність населення України.

З другого питання слід ознайомитися із основами зайнятості населення, а також розкрити зміст категорії «інфляційні очікування».

З третього питання необхідно визначити відмінності між категоріями «міжбюджетні трансферти», «дотації», «субсидії» і «субвенції».

З четвертого питання слід оцінити рівень реальних та номінальних доходів населення України, обґрунтувати основні причини різкої диференціації доходів у суспільстві.

З п’ятого питання необхідно розкрити зміст категорії мінімальний споживчий «кошик» і визначити розмір гарантованого прожитковогомінімуму для різних категорій населення, виходячи із даних Державного бюджету України на наступний рік..

З шостого питання слід охарактеризувати рівень заощаджень і нагромаджень населення України, розкрити особливості участі людей у розподілі капіталу (дивідендів, паїв, ренти, орендних платежів).

Відповіді на питання повинні бути представлені у вигляді короткого конспекту (можна у вигляді схем).

Тема 15. Особливості саморозвитку керуючої підсистеми організації в умовах ринкової економіки

Питання для самостійного вивчення

1. Модель керівника організації, що розвивається.

2. Перепідготовка та підвищення кваліфікації керівників та спеціалістів.

3. Програми навчання персоналу підприємств.

Для засвоєння матеріалу з питань самостійної роботи слід скористатись літературними джерелами(статті в газетах і журналах з питань управління розвитком), інформаційними ресурсами Internet, періодичними виданнями.

З першого питання необхідно розкрити зміст моделікерівника організації, що розвивається.

З другого питання слід охарактеризувати основні напрями перепідготовкиіпідвищення кваліфікації керівників та спеціалістів.

З третього питання необхідно навести конкретний приклад однієї із програм навчання персоналу підприємств.

Відповіді на питання повинні бути представлені у вигляді короткого конспекту (можна у вигляді схем).


Тема 16. Управління соціальним і професійним розвитком персоналу організації

Питання для самостійного вивчення

1. Напрями соціалізації особистості на підприємстві.

2. Сутність, роль та значення ротації та переміщення персоналу на підприємстві.

3. Робота з потенційним і соціальним кадровим резервом.

Для засвоєння матеріалу з питань самостійної роботи слід скористатись літературними джерелами(статті в газетах і журналах з питань управління розвитком), інформаційними ресурсами Internet, періодичними виданнями.

З першого питання слід ознайомитися із основними напрямами соціалізації особистості на підприємстві.

З другого питання необхідно розкрити сутність, роль та значення ротації та переміщення персоналу на прикладі конкретного підприємстві.

З третього питання слід визначити особливості роботи із потенційним і соціальним кадровим резервом на підприємстві.

Відповіді на питання повинні бути представлені у вигляді короткого конспекту (можна у вигляді схем).


Тема 17. Формування антикризової програми розвитку організації

Питання для самостійного вивчення

1. Програми планування, підбору, відбору, найму, розміщення, адаптації, використання, оцінки, розвитку, звільнення персоналу в умовах організаційної кризи.

2. Внутрішній механізм фінансової стабілізації.

3. План санаційних процедур.

4. Формування системи економічної та інформаційної безпеки на підприємстві.

Для засвоєння матеріалу з питань самостійної роботи слід скористатись літературними джерелами(статті в газетах і журналах з питань управління розвитком), інформаційними ресурсами Internet, періодичними виданнями.

З першого питання слід розглянути на прикладі конкретного підприємства основні напрями реалізації програм планування, підбору, відбору, найму, розміщення, адаптації, використання, оцінки, розвитку, звільнення персоналу в умовах організаційної кризи.

З другого питання необхідно розкрити зміст внутрішньогомеханізму фінансової стабілізації на підприємстві.

З третього питання слід розробити план санаційних процедур для конкретного підприємства, що знаходиться у кризовому стані.

З четвертого питання необхідно визначити особливості формування системи економічної та інформаційної безпеки на підприємстві.

Відповіді на питання повинні бути представлені у вигляді короткого конспекту (можна у вигляді схем).