Додаток до балансу на 28.02.2013 р.

ФІНАНСОВИЙ ОБЛІК ІІ

методичні вказівки та завдання для індивідуальної роботи

для студентів ОКР «Бакалавр»

з напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит»

денної/заочної форми навчання

Мелітополь, 2012 рік

УДК 657

Фінансовий облік ІІ.Методичні вказівки до індивідуальної роботи для студентів ОКР «Бакалавр» з напряму підготовки 6.030509 “Облік і аудит” денної та заочної форми навчання. –Таврійський державний агротехнологічний університет, 2012. 32 с.

Розробники: к.е.н., доцент кафедри “Облік і аудит” Голуб Н.О.

Рецензенти: к.е.н., доцент кафедри “Фінанси і кредит ” Якушева І.Є.

головний бухгалтер ФГ «Мальва» Ярова К.П.

Розглянуто та рекомендовано до друку на засіданні кафедри «Облік і аудит» Протокол № __ від «___» 201_ р.

Затверджено методичною комісією факультету економіки та бізнесу

Протокол № __ від «___» 201_ р.

ЗМІСТ

Вступ
Тематичний план курсу
Основна частина
Розподіл балів та критерії оцінювання
Список літератури

ВСТУП

Індивідуальна робота студентів – вид самостійної роботи студента по виконанню чітко визначених завдань завершеного характеру, які підлягають оцінюванню. У тих випадках, коли завдання мають комплексний характер, до їх виконання можуть залучатися кілька студентів.

Індивідуальну роботу виконують відповідно до навчального плану та робочої програми яка затверджена на підставі типової програми. Індивідуальні завдання передбачають створення умов для якнайповнішої реалізації творчих можливостей студентів і мають на меті поглиблення, узагальнення та закріплення знань, які студенти одержують в процесі навчання, а також застосування цих знань на практиці.

Мета індивідуальної роботи — закріпити теоретичні знання та практичних навичок з курсу “Фінансовий облік ІІ”, набути навичок роботи з нормативною базою.

Індивідуальна робота з дисципліни «Фінансовий облік ІІ» складається з графічно-розрахункової роботи. Надається завдання в якому кожен студент за допомогою визначеного коефіцієнту розраховує свій варіант і отримує свій результат.

Під час виконання індивідуальної роботи студенти зобов’язані показати як вміння використовувати набуті спеціальні знання з бухгалтерського обліку, фінансового обліку І, так і досвід роботи з чинними законодавчими та іншими нормативно-правовими актами України з фінансово-економічних питань.

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

Назви змістових модулів і тем Кількість годин
денна форма
усього у тому числі
л п інд с.р.
Змістовий модуль 1.: «Облік зобов’язань».
Тема 1. Облік зобов’язань за розрахунками з постачальниками, банками та іншими позиками
Тема 2. Облік зобов’язань за довгостроковими позиками та векселями
Тема 3. Облік розрахунків з оплати праці та соціального страхування
Тема 4. Облік розрахунків з бюджетом
ПМК 1
Разом за змістовим модулем 1
Змістовий модуль 2.: «Облік власного капіталу, доходів, витрат і фінансових результатів».
Тема 5. Облік доходів, витрат і фінансових результатів діяльності підприємства
Тема 6. Облік формування і змін статутного капіталу, резервного капіталу, вилученого капіталу та нерозподіленого прибутку
ПМК 2
Разом за змістовим модулем 2
Усього годин

ОСНОВНА ЧАСТИНА

Оформлення індивідуальної роботи

Індивідуальну роботу виконують відповідно до навчального плану за одним із наведених варіантів завдань.

Студент має свій варіант, який визначається за формулою (коефіцієнт)

k= 1+(N/n)+(1/m)

N – номер групи

n – по списку в журналі

m – останні дві цифри у заліковій книжці.

Наприклад студент 1 групи останні дві цифри залікової книжки 28 в журналі під номером 4

k= 1+(1/4)+(1/28)=1+0.25+0.04=1.29

Визначений за допомогою формули коефіцієнт множите на всі суми в господарських операціях.

На початку роботи необхідно навести свій розрахований коефіцієнт.

Індивідуальна робота має бути розбірливо написана студентом власноручно чи набрана на комп’ютері без помилок та виправлень. Студент виконує індивідуальну роботу українською мовою.

Робота оформлюється на аркушах білого паперу формату А4. Аркуш індивідуальної роботи повинен мати поля: ліве, верхнє та нижнє —не менше 20 мм, праве — не менше 10 мм, інтервал 1,5.

Усі сторінки індивідуальної роботи до останньої мають бути пронумеровані. Першою сторінкою вважається титульний аркуш, він не нумерується. Загальна нумерація роботи починається з наступної сторінки, на якій ставиться номер “2”. Порядковий номер сторінки проставляється у правому верхньому куті сторінки без крапки в кінці.

Наприкінці роботи необхіднопроставити дату завершення роботи та особистий підпис студента.

Роботу можна оформити в м’якій обкладинці і зброшурувати так, щоб вона не травмувала руки, не пошкодувала меблі та інші роботи.

Методичні вказівки до виконання роботи

При відкритті рахунка 10 «Основні засоби» треба взяти до уваги, що в підсумок балансу основні засоби включаються за залишковою вартістю, поточний облік їх здійснюється за початковою вартістю. Тому залишок на початок місяця на рахунку 10 «Основні засоби» треба показати за їх початковою вартістю (1134000).

Розраховуючи суми для операцій 7 та 8 необхідно звернути увагу, що ціна на отримані матеріали вказана без суми ПДВ.

Розраховуючи суми для операції 14 необхідно звернути увагу: для виготовлення продукції Р - залучено 30 робітників із заробітною платою 2100 грн., у тому числі у двох робітників є 3-е дітей, один робітник має звання Герой України; для виготовлення продукції К – залучено 10 робітників із заробітної платою 2100 грн., у тому числі 2 робітника є студентами, 1 робітник інвалід ІІ групи. Утримання із заробітної плати адміністративного персоналу та персоналу цехів склали: ПДФО – 14400 грн., ЄСВ – 2535 грн.

Затрати основного виробництва відображаються в облік окремо за кожним аналітичним рахунком (вироби, що виготовляються). При цьому основні затрати (матеріалів, заробітні плати робітників та ін.) відносяться безпосередньо на дебет калькуляційного рахунка 23 «Виробництво» та його аналітичних рахунків (операції 4, 5, 13). Витрати з обслуговування виробництва й управління (загальновиробничі витрати) попередньо обліковуються на дебеті збірно-розподільчого рахунка 91 «Загальновиробничі витрати» (операції 12, 13), а на затрати виробництва операція 16 — між окремими видами продукції, що встановлено галузевою інструкцією (у даному разі пропорційно основній заробітній платі робітників).

Адміністративні витрати (рахунок 92) наприкінці місяця повністю (без залишку) списуються з кредиту цього рахунка на фінансові результати в дебет рахунка 79 (опрерація 23).

Складаючи бухгалтерські проводки з операції 10 важливо усвідомити, які доходи (витрати) повинні бути віднесені на поточний місяць, а які — на майбутні періоди.

Для визначення фактичної собівартості виготовленої продукції (операція 17) потрібно до затрат на виробництво за звітний місяць (оборот за дебетом рахунка 23 «Виробництво» та його аналітичних рахунків) додати затрати у незавершене виробництво та початок місяця (залишок на початок місяця за дебетом рахунків виробництва) і відняти затрати у незавершене виробництво на кінець місяця скласти Додаток А таблиця 3 Відомості про затрати в незавершене виробництво на кінець місяця наведені у змісті самої операції 17. Якщо Д-т23 (фактична собівартість)буде більша ніж К-т23 (планова собівартість), то робиться допроводка, тобто доводиться планова до фактичної собівартості Д-т 26 К-т23 на різницю між Д-т і К-т 23 рахунка. Якщо Д-т23 (фактична собівартість) буде менше ніж К-т23 (планова собівартість), то робиться сторнування методом “червоне сторно” Д-т 23 К-т26 на різницю між Д-т і К-т 23 рахунка.

При реалізації продукції ПДВ включається до суми реалізації тому в наступній операції зменшуємо суми реалізації на суми ПДВ (суму реалізації *20% /120%) так, як вона не включається до чистого доходу.

Потім витрати які відображаються на рахунках класу 9 закриваємо рахунком 79 (Д-т 79 К-т (рахунки класу 9), доходи (Д-т рахунки класу 7 К-т 79). Так як на рахунку 79 по дебіту відображаються нараховані витрати, по К-т нараховані прибутку. Потім визначаємо прибуток, який необхідно оподаткувати за ставкою 195% (К-т 79 – Д-т79) *19%). Після чого визначається фінансовий результат К-т 79 – Д-т 79.

Складаючи бухгалтерські проводки з операцій 21, 24, 25, треба пам'ятати, що фінансові результати діяльності підприємства відображаються на активно-пасивному рахунку 79 «Фінансові результати». Дохід на даному рахунку обліковується за кредитом. Сума невикористаного прибутку відноситься на рахунок 44 «Нерозподілений прибуток».

Графічно-розрахункове завдання

1. Відкрити рахунки бухгалтерського обліку і записати залишки на останнє число місяця, у Головній книзі.

2. Записати господарські операції в реєстраційний журнал та скласти за ними бухгалтерські проводки, вказавши при цьому назву документу. Підрахувати підсумок за операціями, зареєстрованими в журналі за місяць.

3. Підрахувати обороти за дебетом й кредитом кожного рахунку на 1-ше число наступного за звітним місяця у шаховій відомості.

4. Скласти оборотну відомість (Дадаток Б) за синтетичними рахунками за звітний місяць і порівняти підсумки оборотів в оборотній відомості і підсумком у шаховій відомості.

5. На підставі шахової відомості та оборотної відомості скласти Головну книгу (Додаток В).

6. Скласти бухгалтерський баланс на 1-ше число наступного за звітним місяця (за формою № 1) Додаток Г, та Звіт про фінансові результати (за формою № 2) Додаток Д.

Таблиця 1

Вихідні данні

Залишки на 28 лютого 2013 витяг з ф.1 Баланс:

Основні засоби:
залишкова вартість
первісна вартість (1134000)
знос (44800)
Запаси:
виробничі запаси
тварини на вирощуванні та відгодівлі
незавершене виробництво
готова продукція
Грошові кошти та їх еквіваленти:
в національній валюті
III.Витрати майбутніх періодів
Статутний капітал
Пайовий капітал
Додатковий вкладений капітал
Інший додатковий капітал
Резервний капітал
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
Цільове фінансування
Короткострокові кредити банків
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги
Поточні зобов'язання за розрахунками:
з бюджетом
з оплати праці
Інші поточні зобов'язання
V. Доходи майбутніх періодів

Додаток до балансу на 28.02.2013 р.

Орендовані необоротні активи (01) 200000

Матеріальні цінності на відповідальному зберіганні (023) 3000

Списана дебіторська заборгованість (071) 2000