Закон збереження механічної енергії

4.5.3.1 Механічну систему, на яку діють тільки сили ______ поля, називають консервативним.

в) – “потенціального”;

4.5.3.2 Зміна кінетичної енергії консервативної системи на деякому її переміщенні дорівнює ______ положеннях системи.

а) – “різниці потенціальних енергій системи в початковому і кінцевому”;

4.5.3.3 Вкажіть правильну формулу теореми про зміну кінетичної енергії консервативної системи на деякому її переміщенні із першого положення в друге.

б) ;

4.5.3.4 Механічна енергія консервативної системи при її русі ___________.

б) – “не змінюється, тобто є інтегралом руху”;

4.5.3.5 Вкажіть правильний вираз закону збереження механічної енергії.

в) ;

5 ЗАГАЛЬНІ ПРИНЦИПИ МЕХАНІКИ

Принцип умовного зрівноваження сил.

Поняття про силу інерції

5.1.1 Вкажіть на які групи ділять принципи механіки.

д) – “диференціальні і інтегральні”.

5.1.2 Сила інерції, що зумовлена пришвидшеним рухом матеріальної точки, дорівнює добутку маси матеріальної точки на її пришвидшення і напрямлена_______________.

а) – “протилежно вектору пришвидшення”;

5.1.3 Вкажіть правильну формулу сили інерції.

б) ;

5.1.4 Вкажіть правильні за величиною формули проекцій сили інерції на декартові осі координат.

а) ;

5.1.5 Вкажіть правильні за величиною формули проекцій сили інерції на декартові осі координат.

в) .

5.1.6 Вкажіть правильні формули сили інерції при криволінійному русі матеріальної точки.

в) ;

5.1.7 Вкажіть правильні за величиною формули сили інерції при криволінійному русі матеріальної точки.

а) ;

5.1.8 Вкажіть правильну за величиною формулу сили інерції при криволінійному русі матеріальної точки.

в) ;

5.1.9 Вкажіть правильні формули сили інерції, коли матеріальна точка є однією з точок твердого тіла, що обертається навколо нерухомої осі.

б) ;

5.1.10 Вкажіть правильні за величиною формули сили інерції, коли матеріальна точка є однією з точок твердого тіла, що обертається навколо нерухомої осі з кутовою швидкістю ω і кутовим пришвидшенням ε.

в) ;

5.1.11 Вкажіть правильну за величиною формулу сили інерції, коли матеріальна точка є однією з точок твердого тіла, що обертається навколо нерухомої осі.

а) ;

5.1.12 Вкажіть правильний рисунок напрямку сил інерції при криволінійному русі матеріальної точки.

а)

5.1.13 Вкажіть правильний рисунок напрямку сил інерції, коли матеріальна точка є однією з точок твердого тіла, що обертається навколо нерухомої осі з кутовою швидкістю ω і кутовим пришвидшенням ε.

б)

5.1.14 Головний вектор сил інерції, зумовлених пришвидшеним рухом точок механічної системи, дорівнює першій похідній за часом від ________ системи, взятій з протилежним знаком, або добутку маси системи на пришвидшення її центра мас, також взятому з протилежним знаком.

б) – “кількості руху”;

5.1.15 Вкажіть правильну формулу головного вектора сил інерції, зумовлених пришвидшеним рухом точок механічної системи.

в) ;

5.1.16 Головний момент сил інерції, зумовлених пришвид-шеним рухом точок механічної системи, відносно деякого центра дорівнює першій похідній за часом від _________, взятій з протилежним знаком.

б) – “кінетичного моменту системи відносно даного центра”;

5.1.17 Вкажіть правильну формулу головного моменту сил інерції, зумовлених пришвидшеним рухом точок механічної системи відносно деякого центра О (точка С – центр мас системи).

а) ;

5.1.18 Вкажіть правильну формулу головного моменту сил інерції, зумовлених пришвидшеним обертальним рухом навколо нерухомої осі Оz точок механічної системи.

а) ;