Задачі з тогорічних білетів

Задача 11

З/п аппарату управління цехом – 18000

З/п іншого цехового персоналу – 52000

Середня вартість будівель 830000

Сер варт господ інвентарю 14000

Сер варт машин та обладнання – 3121000

Варт. Послуг на опалення та освітлення цеху 38000

З/п з відрахуванням на соц заходи допом робітників зайнятих прибиранням приміщення – 9000

Витрати на ремонт будинків, інаентарю – 8000

Витрати на дослідження, раціоналізацію – 4000

Витрати на ОП – 5000

Знос малоцінного інвентарю – 17000

З/п робітників зайнятих обслуг та ремонтом обладнання цеху – 78000

Ставка єдиного соц внеску – 36,76 %

Ліквідаційна вартість будівель – 130000; інвентарю – 1000, машин та обладнання-41000.

Метод нарахування амортизації – прямолінійний.

Визначити кошторис загальної величини витрат та їх % до З.П виробничих робітників, яка =240000.

1) з.п=(18+52)*1,3676(це ЄСВ)+9=104,732

2) амортизація :

- будівель=(830-130)\20=35тис.

- господарського інвентарю=(14-1)\4=3,25тис.

3) утримання будівель:

- освітлення, оплення=38000

- ремонт-8000

4) витрати на випробування, дослідження-4000

5) витрати на ОП-5000

6) знос інвентарю – 17000

КОШТОРИС=104,732+35+3,25+38+8+4+5+17=214,98

240-100%

214,98-Х

Х=89,575

Задача12.Сировината матеріали – 120 тис кг. Середня ціна за 1 кг – 6.05 грн. Поворотні відходи – 1240 кг. Ціна за 1 кг відходів – 0.25 грн. Витрати на допоміжні матеріали – 42000. Витрати електроенергії – 325,500 кВт/год. Ціна за 1 кВт – 0.80 грн. Витрати теплоенергії – 2920 Гкал, ціна за 1 гкал – 93.19. Основна з/п пром.- виробничого персоналу – 1830 тис грн; непромислового персоналу – 130000. Додаткова з/п складає – 34% від основної для непромислового персоналу; та 22% для промислового персоналу. Вартість машин та обладнання – 5868 тис грн (ліквідаційна - 36000); Будівель – 1480 тис грн (380 тис); Трансп засобів – 490 тис грн (20000). Інші витрати 920000 грн. Незавершене виробництво зросте на 37000 грн. Скласти кошторис витрат на виробництво (собіварт валової і тов продцкції). Ставка єдиного соц внеску – 49.7

Розвязок:

1) Матеріальні витрати

Сир. Та мат – 120000*6.05=726000

Доп мат – 42000

Електроенергія – 325500*0.8=260400

Теплоенергія – 2920*93.19 = 272114.8

Сума=130514.8(1240*0.25)=120

Сума з/п = 1830+0.22*1830=3342,2

2) Амортизація:

Будівель 1480-380)/20=55000

Машин (5868-36)/5=1166,4 тис

Трансп зас = (490-20)/5=94000

Валова собівартість=1300.2+94+1166.4+55+3342,2=6077,8

Товарна собівартість=6077,8-37000

Зроблена не докінця!!!

Задача 13Скласти планову калькуляцію одиниці продукції, якщо матеріальні витрати на одиницю виробу: сталі – 3.2 кг; бронзи – 0.8 кг. Ціна сталі – 980 за 1 тону; бронзи 4000 за 1 тону.

Основна з/п виробничих робінтиків 1.5 грн. Додаткова з/п 12% від основної. Ставка соц внеску – 38.5%. витрати на експлуатацію І утримання обладнання 90% від осн з/п. Загальновиробничі витрати 60% від осн з/п.

1. Мат витрати 3.2*0.98 + 0.8 *4=6,336 грн

2. З/П + Відрахування = 1.5 * 1.12 * 1.385 = 2, 3268 грн

3. Витрати на експлуатацію обладнання 0.9 * 1.5 = 1.35

4. Загальновиробничі витрати 0.6 * 1.5=0.9

5. Собівартість=10,91

Зроблена не до кінця!!!

Задачі з тогорічних білетів

1. Визначити заробітну плату бригади, якщо за нормами трудомісткість одного виробу складає 35 нормо-години, в тому числі 3-го розряду – 8, 4-го –15, 5-го – 12 нормо-годин. За місяць бригадою зібрано 28 виробів при плані –25. За виконання плану планується премія в розмірі 20% за кожний відсоток перевиконання плану – 2%. Годинна тарифна ставка 3-го розряду – 2,14грн., 4-го – 2,56грн., 5-го – 2,92грн.

Розв’язок: З/пл = (8·2,14+15·2,56+12·2,92) ·28·(1,2+ 0,02(28/25·100-100) = 3651,35 грн.

2. Визначити запланований ріст продуктивності праці, якщо відомо, що в базовому році машинобудівний завод виготовив продукції на 46 млн. грн. при кількості працюючих 1000 чоловік. . У плановому періоді можливі два варіанти організації вироб­ництва: виготовити, продукції на суму 48 млн. грн. при кількості пра­цівників 1000 чол. або, не збільшуючи обсяг виробництва, скоротити число зайнятих до 950 чол.. Проаналізувати, який із варіантів веде до більшого росту продуктивності праці.

Розв’язок:

П= 46/1000=0,046 млн грн/чол

П1= 48/1000= 0,048 млн грн/ чол

П2 = 46/950= 0,04842 млн грн/ чол

П2>П1, отже, другий варіант веде до більшого росту продуктивності праці.

3. Висококваліфікований робітник п’ятого розряду протя­гом розрахункового місяця відпрацював 23 дні при тривалості робо­чої зміни 8 год. Запропоноване виробниче завдання виконано на 105 %. Погодинна тарифна ставка робітника п’ятого розряду дорів­нює 2,98грн. Встановлений розмір премії складає: за виконання плану — 15 %, за кожний відсоток перевиконання плану — 1,5 % від тарифного заробітку.

Визначити загальну величину місячної заробітної плати робітни­ка п’ятого розряду.

Розв’язок:

З/пл = 23·8·2,98·(1,15+0,015·5)=671,692 грн.

4. Ви­робнича бригада слюсарів за розрахунковий місяць виконала роботу обсягом 967 нормо-год. Середній тарифний розряд робітників бри­гади дорівнює 3,5. Планове завдання виконано на 103 %. За вико­нання плану передбачено премію в розмірі 20 % від відрядного за­робітку бригади, а за кожний відсоток перевиконання планового завдання — 2 % заробітку.

Визначити:

1) загальну суму місячного заробітку бригади;

2) питому вагу тарифного заробітку в загальній сумі заробітної Плати бригади, якщо погодинні тарифні ставки відрядних робітни­ків у межах 6-розрядної тарифної сітки становлять відповідно 193, 218, 265, 285, 297 і 313 коп.

Розв’язок:

Ф осн.з/пл = Т·Тст.сер.розр.

Т – загальна трудомісткість

Тст.сер.розр.- тарифна ставка середнього розряду

Тст.сер.розр.= Тст.мен.розр.+(Тст.більш.розр.-Тст.менш.розр.) (Сер.тар.розряд – Менш. тариф. розряд)

Ф осн.з/пл = 967 (2,65+(2,85-2,65)(3,5-3))=2659,25 грн

З/пл = 2659,25(1,2+ 0,02 ·3)=3350,65

Питома вага тарифного заробітку в загальній сумі заробітної плати бригади = 2659,25/3350,65=79,4%

5. Колективний заробіток бригади становив 3860 грн. за травень місяць. Члени бригади відпрацювали таку кількість восьмигодинних робочих змін: бригадир (6 розряд) – 21, слюсар (5 розряд) – 20, слюсар (4 розряд) –22, токар (3 розряд) - 21. Годинні тарифні ставки: 3 розряду – 2,45 грн., 4 розряду – 2,68 грн., 5 розряду - 2,92 грн., 6 розряду – 3,28 грн. Розподілити колективний заробіток бригади між її членами.

Розв’язок:

Заробітна плата бригади по тарифних ставках:

Бригадир 21 ·8 ·3,28 = 551,04 грн.

Слюсар 5р. 20 ·8 ·2,92 = 467,2 грн.

Слюсар 4р. 22 ·8 2,68 = 471,68 грн.

Токар 21 ·8 ·2,45 = 411,6 грн.

Разом – 1901,52 грн.

Оскільки колективний заробіток більший від тарифного, то для його поділу між членами бригади введемо коефіцієнт, що дорівнює відношенню колективного заробітку до тарифного:

К=3860/1901,52=2,029

Таким чином, розподіл колективного заробітку:

Бригадир 551,04*2,03= 1118,59грн.

Слюсар 5р. 467,2*2,03= 948,40 грн.

Слюсар 4р. 471,68*2,03= 957,49 грн.

Токар 411,6*2,03= 835,52 грн.

6. За звітними даними в механічному цеху було виготовлено 1700 шестерень, 3100 втулок, і 1500 валів. Основна заробітна плата на виготовлення однієї шестерні – 6,4 грн., втулки – 0,9 грн., валу – 6,8 грн. Визначити суму загальновиробничих витрат та витрат на утримання та експлуатацію обладнання, які підлягають включенню в собівартість кожної деталі, якщо загальна сума загальновиробничих витрат становить 27800 грн., витрат на утримання та експлуатацію обладнання – 79950 грн.

Розв’язок:

Виріб Осн. З/пл, грн. ЗВВ, грн. ВУЕО, грн.
1.Шестерня 6,4·1700=10880 6,4·1,1646=7,45 6,4·3,3494=21,44
2. Втулка 0,9·3100=2790 0,9·1,1646=1,05 0,9·3,3494=3,01
3. Вал 6,8·1500=10200 6,8·1,1646=7,92 6,8·3,3494=22,78

% загальновиробничих витрат до осн. з/пл. = 27800/23870=116,46

% ВУЕО до осн. з/пл.= 79950/23870=334,94

7. Визначити виробничу собівартість втулки, якщо норма витрачання матеріалу на втулку - 16 кг, чиста вага - 12 кг. Ціна 1кг матеріалу - 2,2грн., ціна відходів - 120грн. за тонну. Трудомісткість виготов­лення втулки 1,22 год. Середній розряд робіт 3,7. Годинна тарифна ставка 3 розряду - 1,54грн., ІV розряду – 1,68грн. Додаткова заробітна плата складає 20% від основної. Загальновиробничі витрати складають -230%, витрати на утримання та експлуатацію обладнання - 290%.

Розв’язок:

1.Сировина і матеріали 16·2,2=35,2

2. Поворотні відходи (16-12) ·0,12=0,48

3. Ф осн.з/пл = Т·Тст.сер.розр.

Т – загальна трудомісткість

Тст.сер.розр.- тарифна ставка середнього розряду

Тст.сер.розр.= Тст.мен.розр.+(Тст.більш.розр.-Тст.менш.розр.) (Сер.тар.розряд – Менш. тариф. розряд)

З/пл. осн. = 1,22*(1,54+(1,68-1,54)0,7)=1,998 грн

4.Дод. З/пл = 1,998·0,2=0,3996

5. Нарах. на З/пл.(38%)= (1,998+0,3996)·0,38=0,911

6.Заг.вир. витрати = 2,3·1,998 = 4,5954

7. ВУЕО = 2,9·1,998 = 5,7942

8. Виробнича собівартість = 35,2-0,48+1,998+0,3996+0,911+4,5954+5,7942=48,42 грн.

8. Визначити виробничу собівартість шестерні, якщо норма витрачання матеріалу на шестерню - 38 кг, чиста вага - 32 кг. Ціна 1кг матеріалу - 5,2 грн., ціна відходів – 260 грн. за тонну. Трудомісткість виготов­лення шестерні 5,3 год. Середній розряд робіт 4,2. Годинна тарифна ставка 4 розряду - 1,84 грн., V1 розряду – 2,16 грн. Додаткова заробітна плата складає 40% від основної. Цехові витрати складають -140%, витрати на утримання та експлуатацію обладнання - 270%.

Розв’язок:

1.Сировина і матеріали 38·5,2=197,6

2. Поворотні відходи (38-32) ·0,26=1,56

3. Ф осн.з/пл = Т·Тст.сер.розр.

Т – загальна трудомісткість

Тст.сер.розр.- тарифна ставка середнього розряду

Тст.сер.розр.= Тст.мен.розр.+(Тст.більш.розр.-Тст.менш.розр.) (Сер.тар.розряд – Менш. тариф. розряд)

З/пл. осн. =5,3(1,84+(2,16-1,84)0,2)=10,09 грн

4.Дод. З/пл = 10,09·0,4=4,036

5. Нарах. на З/пл.(38%)= (10,09+4,036)·0,38=5,37

6.Заг.вир. витрати = 1,4·10,09 = 14,13

7. ВУЕО = 2,7·10,09 = 27,24

8. Виробнича собівартість = 197,6 – 1,56+10,09+4,036+5,37+14,13+27,24=256,91 грн.

9. Обґрунтуйте, чи вигідне відновлення деталі, якщо ціна нової деталі 250 грн. Норма витрачання матеріалу на відновлення 1,8 кг, ціна 1 кг матеріалу - 21,6 грн. Середній розряд робітників, які зай­няті відновленням деталі, - 3,7. Тарифна ставка 3 розряду 2,57 грн., 4 розряду - 2,73 грн. за годину. Трудомісткість робіт складає 3,7 нормо-години. Загальновиробничі витрати складають 180%, витрати на утримання та експлуатацію обладнання – 258%, транспортно-за­готівельні витрати - 13%. Капітало­вкладення, пов'язані з виготовленням і відновленням деталі, однакові.

Розв’язок:

1.Матеріали 1,8·21,6=38,88

2. Ф осн.з/пл = Т·Тст.сер.розр.

Т – загальна трудомісткість

Тст.сер.розр.- тарифна ставка середнього розряду

Тст.сер.розр.= Тст.мен.розр.+(Тст.більш.розр.-Тст.менш.розр.) (Сер.тар.розряд – Менш. тариф. розряд)

З/пл. осн. = 3,7(2,57+(2,73-2,57)0,7=9,92 грн

3. Нарах. на З/пл.(38%)= 9,92·0,38=3,77

4.Заг.вир. витрати = 9,92·1,8 = 17,86

5. ВУЕО = 9,92·2,58 = 25,59

6. Транспортно-заготів. витрати 9,92·0,13 = 1,29

7. Виробнича собівартість = 97,31 грн.

Відновлення деталі вигідне.

10. Визначити гуртову ціну виробу, якщо витрати на основні матеріали 38грн., на покупні напівфабрикати –65грн. Поворотні відходи складають 8грн. Трудомісткість виготовлення виробу – 38 годин. Середній розряд робіт – 3,7. Загальновиробничі витрати – 130%, , витрати на утримання та експлуатацію обладнання – 260%. Прибуток складає 45% собівартості. Годинна тарифна ставка 3 розряду – 1,64грн., 4 розряду – 1, 82грн.

Розв’язок:

1.Матеріали і напівфабрикати 38+65=103

2. Поворотні відходи 8

3. Ф осн.з/пл = Т·Тст.сер.розр.

Т – загальна трудомісткість

Тст.сер.розр.- тарифна ставка середнього розряду

Тст.сер.розр.= Тст.мен.розр.+(Тст.більш.розр.-Тст.менш.розр.) (Сер.тар.розряд – Менш. тариф. розряд)

З/пл. осн. =38(1,64+(1,82-1,64)0,7)=67,11 грн

4. Нарах. на З/пл.(38%)= 67,11·0,38=25,5

5.Заг.вир. витрати = 67,11·1,3 = 87,24

6. ВУЕО = 67,11·2,6 = 174,49

7. Виробнича собівартість = 449,34 грн.

8. Собівартість + прибуток = 449,34·1,45=651,5