Питання до заліку (екзамену) з вікової та педагогічної психології для студентів філологічного факультету

Питання до заліку (екзамену) з вікової та педагогічної психології для студентів філологічного факультету

Питання до заліку (екзамену) з вікової та педагогічної психології для студентів філологічного факультету

Питання до заліку(екзамену) з вікової та педагогічної психології для студентів

філологічного факультету


 1. Предмет і основні проблеми вікової психології

 2. Основні методи дослідження у віковій психології

 3. Поняття про психічний розвиток. Основні чинники розвитку психіки

 4. Проблема періодизації вікового розвитку

 5. Закономірності розвитку психіки в немовлячому віці

 6. Загальна характеристика раннього дитинства

 7. Соціальна ситуація розвитку дитини в кожному з періодів дошкільного дитинства

 8. Зміни типів провідної діяльності дитини від народження до вступу до школи

 9. Новоутворення розвитку психіки дитини від народження до вступу до школи

 10. Кризові періоди як переломні пункти у психічному розвитку дитини

 11. Проблема формування особистості дошкільника

 12. Психологічний аналіз гри як провідної діяльності у дошкільному віці

 13. Проблема психологічної готовності дитини до навчання у школі

 14. Характеристика соціальної ситуації розвитку молодшого школяра

 15. Учбова діяльність як провідна діяльність молодшого школяра. Її структура, особливості розвитку

 16. Розвиток пізнавальної діяльності молодшого школяра

 17. Основні психічні новоутворення у молодшому шкільному віці

 18. загальна характеристика підліткового віку

 19. Анатомо-фізіологічна перебудова організму та її вплив на психологічні особливості та поведінку підлітка

 20. Проблема провідної діяльності у підлітковому віці

 21. Основні суперечності підліткового віку та особливості формування особистості підлітка

 22. Підліткова криза, її аналіз і проблема вирішення. Проблема «важковиховуваних» підлітків

 23. Аналіз новоутворень у підлітковому віці

 24. Соціальна ситуація розвитку в ранньому юнацькому віці

 25. Пізнавальні процеси та розумові здібності юнаків

 26. Особливості самосвідомості та емоційної регуляції в юнацькому віці

 27. Специфічні проблеми розвитку психіки дорослого: фактори, закономірності та періодизація. Психічна зрілість як етап та якість розвитку психіки дорослого

 28. Психічний розвиток людини в періоді ранньої дорослості: соціальний контекст розвитку та новоутворення в структурі пізнавальної сфери та особистості

 29. Психічний розвиток людини в періоді середньої дорослості: соціальний контекст розвитку та новоутворення в структурі пізнавальної сфери та особистості

 30. Психічний геронтогенез: аналіз основних проблем.
 1. Предмет, основні проблеми педагогічної психології

 2. Вклад Л.С.Виготського в розробку проблеми психічного розвитку дитини

 3. Характеристика змісту педагогічної діяльності

 4. Функціональний аналіз педагогічної діяльності та аналіз основних педагогічних вмінь

 5. Педагог як суб’єкт педагогічної діяльності. Загальні та спеціальні здібності педагога

 6. Характеристика індивідуального стилю педагогічної діяльності

 7. Проблема співвідношення навчання і розвитку у сучасній віковій психології

 8. Дидактичні та психологічні принципи розвивального навчання

 9. Аналіз теорії учбової діяльності. Зміст та структура учбової діяльності

 10. Педагогічне спілкування як форма взаємодії суб’єктів освітнього процесу. Аналіз проблеми

 11. Сучасні концепції психології навчання

 12. Види, умови і механізми научіння

 13. Психологічна сутність процесу учіння як специфічного виду діяльності учня. Учіння і навчання

 14. Психологічні особливості проблемного навчання

 15. Научуваність як показник продуктивності учіння.

 16. Спонукальний компонент учбової діяльності. Роль мотивації в учінні

 17. Види учіння, їх характеристика

 18. Психологічні основи індивідуального та диференційованого підходу до учнів у процесі навчання

 19. Основні психологічні проблеми оптимізації навчання

 20. Інтерес як один із провідних мотивів учбової діяльності

 21. Основні критерії розумового розвитку учня

 22. Психологічні умови формування і вияву вміння вчитися самостійно

 23. Психологічні основи контролю і оцінювання навчальних досягнень учнів. Критерії оцінювання

 24. Основні функції і види зворотного зв’язку у навчальному процесі

 25. Динаміка взаємовпливу суб’єкта і об’єкта в навчанні

 26. Психологія виховання, його мета і основні завдання в умовах сьогодення. Місце і роль виховання в процесі соціалізації особистості

 27. Психологічний аналіз механізмів виховання. Засоби і методи виховного впливу. Інститути виховання, їх вплив на формування особистості

 28. Рівні моральної вихованості школярів. Виховання світогляду

 29. Теорії психології виховання

 30. Психологічні проблеми самовиховання