Завдання І (шкільного) етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з інформатики 2014/2015 навчальний рік 10-11 класи

Завдання І (шкільного) етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з інформатики 2014/2015 навчальний рік 10-11 класи

Завдання І (шкільного) етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з інформатики 2014/2015 навчальний рік 10-11 класи

Завдання І (шкільного) етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з інформатики

2014/2015 навчальний рік

10-11 класи


ЗАДАЧА 1. (5балів)

Довжина Московської кільцевої автомобільної дороги (МКАД) – 109 кілометрів. Байкер Вася стартує з нульового кілометра МКАД і їде зі швидкістю V кілометрів на годину. Напишіть програму, яка визначить, на якій позначці він зупиниться через T годин.

Технічніумови(привведенніданихзфайлу)

Вхіднийфайл:input.txt

Вихіднийфайл:output.txt

Вхідні дані

Уєдиномурядкувхідногофайлуinput.txtзаписано черезпробілдвацілихчислаVіT.

(100V100,V0,1T1000000).ЯкщоV>0,тоВасярухаєтьсявдодатномунапрямкупоМКАД,якщозначенняV<0,тоувідємному.

Вихідні дані

В вихіднийфайлoutput.txt необхідновивестиціле числовід 0до 108 – номер позначки, на якій зупиниться Вася.

Приклад:

input.txt input.txt

60 2 -1 1

output.txt output.txt

11 108

Технічніумови(привведенніданихзклавіатури)

З клавіатури вводяться через пробіл два числа V и T (–100≤V≤100, V≠0, 1≤T≤1000000). ЯкщоV>0, тоВасярухаєтьсяв додатномунапрямкупо МКАД,якщо значенняV<0, то у відємному. На екран виводиться ціле числовід 0до 108 – номер позначки, на якій зупиниться Вася.ЗАДАЧА 2. (10балів)

Вводяться 4 числа: a, b, c та d. Знайдіть всі цілі розв’язання рівняння ax3 + bx2 + cx + d = 0 на проміжку [0,1000] та виведіть їх у порядку зростання. 

Технічніумови(привведенніданихзфайлу)

Вхіднийфайл:input.txt

Вихіднийфайл:output.txt

Вхідні дані

Уєдиномурядкувхідногофайлуinput.txtзаписаночерезпробілчотиричисла a,b,cтаd.Всічисланеперевищують1000заабсолютноювеличиною.

Вихідні дані

Ввихіднийфайлвиведітьчерезпробілупорядкузростаннявсіцілірішеннязаданогорівняння іздіапазону[0,1000].Якщоцілихрішеньрівняннявцьомудіапазонінемає,товиведіть-1.

Пример:

input.txt input.txt

-1 -1 1 1 1 1 1 1

output.txt output.txt

1 -1

Технічніумови(привведенніданихзклавіатури)

З клавіатуривводятьсячерез пробілчотири числа числа a,b,c таd. Всічисла неперевищують1000 заабсолютноювеличиною.На екранвиводятьсячерез пробіл у порядкузростаннявсі цілірішеннязаданогорівняння із діапазону[0,1000].Якщо цілихрішеньрівнянняв цьомудіапазонінемає, товиведіть-1.


ЗАДАЧА 3. (15балів)


В компютернійгрі ігроквиставляєв лініюкулькирізнихкольорів.Колиутворюєтьсянеперервнийланцюжокз трьохта більшекульокодногокольору,вінвидаляєтьсяз лінії.Всі кулькипри цьомузсуваютьсяодна доодної, іситуаціяможеповторитися.

Напишітьпрограму,яка поданійситуаціївизначає,скількикульок будезараззнищено.Неперервнихланцюжківз трьохі більшеоднокольоровихкульок впочатковиймомент можебути небільшеодного.

Технічніумови(привведенніданихзфайлу)

Вхіднийфайл:input.txt

Вихіднийфайл:output.txt

Вхідні дані

Увхідномуфайліinput.txtзаписано спочаткучислоN(1N1000) кількістькульоквлінії,адалічерезпробілNчисел кольорикульок(від0до9,кожномукольорувідповідаєсвоєцілечисло).

Вихідні дані

Ввихіднийфайлoutput.txtнеобхідновивести єдине число кількістькульок, якубуде знищено.

Приклад:

input.txt input.txt

5 1 3 3 3 2 10 3 3 2 1 1 1 2 2 3 3

output.txt output.txt

3 10

Технічніумови(привведенніданихзклавіатури)

З клавіатуривводяться спочаткучисло N(1N1000) кількістькульок влінії, адалі черезпробіл Nчисел кольорикульок (від0 до9, кожномукольорувідповідаєсвоє цілечисло).

На екран виводиться єдине число – кількість кульок, яку буде знищено.


ЗАДАЧА 4.(20балів)

УпідземелліNперехрестьтаMтунелів.Перехрестяпронумерованічисламивід1доN. Кожентунельз'єднуєякісьдваперехрестя.Мишачийкорольвирішивпоставитипосвітлофорувкожномутунеліпередкожнимперехрестям.Напишітьпрограму,якапідраховує,скількисвітлофорівмаєбутивстановленонакожномузперехресть.

Т

Приклад:

input.txt

7 10

5 1

3 2

7 1

5 2

7 4

6 5

6 4

7 5

2 1

5 3


output.txt

3 3 2 2 5 2 3


ехнічніумови(привведенніданихзфайлу)

Вхіднийфайл:input.txt

Вихіднийфайл:output.txt

Вхідні дані

Упершомурядкувхідногофайлуinput.txtзаписанодва числаN таM кількістьперехрестьта тунеліввідповідно(1N100,1M10000).В наступнихM рядкахзаписаніпо двачисла iта j(1i,jN),які означають,що перехрестяi та j зєднанітунелем.

Вихіднідані

Ввихіднийфайлoutput.txtнеобхідно вивестиNчисел,розділенихпробілом,k-ечислоозначаєкількість світлофорівнаk-муперехресті.

Технічні умови (при введенні даних з клавіатури)

ЗклавіатуривводятьсяспочаткудвачислаNтаM кількістьперехрестьтатунеліввідповідно(1N100,1M10000),даліMпарчиселiтаj(1i,jN),якіозначають,щоперехрестяiта jзєднанітунелем.НаекранвиводитьсяNчисел,розділенихпробілом,k-ечислоозначаєкількість світлофорівнаk-муперехресті.