Перелік питаннь до атестаційного екзамену

Міністерство освіти і науки

Полтавський національний педагогічний університет

Імені В.Г. Короленка

Затверджую

Ректор_________ М.І. Степаненко

Програма атестаційного екзамену

ПЕДАГОГІКА ТА ПСИХОЛОГІЯ ЗІ СПЕЦІАЛЬНИМИ МЕТОДИКАМИ ПОЧАТКОВОГО НАВЧАННЯ

для студентів

спеціальності 7.01010201 Початкова освіта

(перепідготовка фахівців)

Полтава – 2015

УДК 378.046-021.68:373.3.015.3(079.1)

Програма атестаційного екзамену «Педагогіка та психологія зі спеціальними методиками початкового навчання» для студентів спеціальності 7.01010201 Початкова освіта (перепідготовка фахівців) / укл. Власенко Н.О., Карапузова Н.Д., Мірошніченко Т.В., Мужикова І.М., Олійник С.П., Пасічніченко А.В., Починок Є.А., Саєнко Т.В., Сулаєва Н.В. – Полтава : ПНПУ, 2015. – 64 с.

Укладачі:

Власенко Наталія Олександрівна, кандидат біологічних наук, асистент кафедри природничих і математичних дисциплін Полавського національного педагогічного університету імені В.Г. Короленка;

Карапузова Наталія Дмитрівна, завідувач кафедри природничих і математичних дисциплін Полавського національного педагогічного університету імені В.Г. Короленка, кандидат педагогічних наук, професор, заслужений працівник освіти України;

Мірошніченко Тетяна Віталіївна, кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри початкової і дошкільної освіти Полавського національного педагогічного університету імені В.Г. Короленка;

Мужикова Ірина Мирославівна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри образотворчого мистецтва Полавського національного педагогічного університету імені В.Г. Короленка;

Олійник Світлана Петрівна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри філологічних дисциплін Полавського національного педагогічного університету імені В.Г. Короленка;

Пасічніченко Анжела Василівна, кандидат психологічних наук, доцент кафедри початкової і дошкільної освіти Полавського національного педагогічного університету імені В.Г. Короленка;

Починок Євгенія Анатоліївна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри природничих і математичних дисциплін Полавського національного педагогічного університету імені В.Г. Короленка;

Саєнко Тетяна Валентинівна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри образотворчого мистецтва Полавського національного педагогічного університету імені В.Г. Короленка;

Сулаєва Наталія Вікторівна, декан психолого-педагогічного факультету Полавського національного педагогічного університету імені В.Г. Короленка, доктор педагогічних наук, професор кафедри музики;

Рецензенти: Федій О.А. – професор кафедри початкової і дошкільної освіти Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г. Короленка, доктор педагогічних наук;

Гібалова Н.В. – доцент кафедри природничих і математичних дисциплін Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г. Короленка, кандидат педагогічних наук.

Основні положення програми атестаційного екзамену дозволять студентам-випускникам отримати інформацію про структуру питань, ознайомитися зі смістом курсів, питання яких виносяться на екзамен, критеріями оцінювання, списком джерел, які можна використовувати на атестаційному екзамені, а також зі списком рекомендованої літератури з кожної дисципліни.

Затверджено

вченою радою Полтавського національного

педагогічного університету імені В.Г. Короленка

протокол №___ від «___» _____ 20___ р.

ЗМІСТ

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА…………………………………………………... МАТЕРІАЛИ ДИСЦИПЛІН………………………………………………………. Педагогіка…………………………………………………………………………... Психологія………………………………………………………………………….. Методика навчання української мови…………………………………………….. Методика навчання математики…………………………………………………... Методика навчання освітньої галузі «Природознавство»………………………. Методика навчання освітньої галузі «Суспільствознавство»…………………… Основи валеології з методикою навчання основам здоров’я…………………… Образотворче мистецтво з методикою навчання ……………………………….. Трудове навчання з практикумом………...………………………………………. Музичне виховання з основами хореографії та методикою навчання………..... КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ………………………………………………………...

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

У сучасних умовах розвитку національної системи освіти характерними ії ознаками виступають динамічність, постійна інформаційна оновлюваність, креативність, зорієнтованість на якість, безперервність, інтегративність та світове визнання, і разом із тим, збереження, переосмислення та творче впровадження безцінних здобутків вітчизняного та зарубіжного досвіду.

Ефективно працювати у початковій ланці охарактеризованої системи освіти буде спроможний лише педагог, який уміє на високому рівні інтелектуальної та емоційної мобілізації діагностувати, планувати, проектувати, конструювати, регулювати, аналізувати, узагальнювати, систематизувати хід і результати своєї діяльності з організації суб’єкт- суб’єктної взаємодії з учасниками навчально-виховного процесу.

Специфіка професійно-педагогічної діяльності вчителя початкових класів полягає в забезпеченні ним навчання дітей з усіх предметів гуманітарного і природничо-математичного циклів, у здійсненні широкої урочної, позакласної і позашкільної виховної роботи. Тому сучасна загальноосвітня школа І ступеня потребує педагога-професіонала, який уміло навчає й виховує, створюючи умови для розвитку, виявлення молодшими школярами власної творчої унікальності, активності й самостійності; впливає власною особистістю на формування духовного світу вихованців; здійснює педагогічний процес у формї творчого співпошуку в розв’язанні з дитиною життєвих проблем.

Спеціаліст педагогічної освіти, вчитель з початкової освіти за рівнем сформованості компетенції відповідає вимогам:

– високого ступеня розвитку професійних особистісних якостей; духовної, моральної, інтелектуальної культури;

– розуміє сутність та соціальне значення професії – вчитель з початкової освіти; обізнаний з її загальнотеоретичними засадами; здатний здійснювати аналіз і узагальнення проблем і процесів світової та національної культури; вміє використовувати кращі надбання світової й вітчизняної культури в різних видах професійно-педагогічної діяльності;

– здатний до наукового аналізу соціально значущих проблем і процесів; уміє використовувати методи основних учень гуманітарних та соціально-економічних наук у різних видах професійної діяльності;

– знає етичні та правові норми, що регулюють ставлення людини до суспільства, навколишнього середовища; вміє враховувати їх під час розробки навчально-виховних заходів;

– має цілісне уявлення про процеси і явища, що відбуваються в сус­пільстві та природі, розуміє можливості використання сучасних наукових методів їх пізнання; володіє методами на рівні, необхідному для вирішення завдань, що виникають у процесі виконання професійних функцій;

– має наукове уявлення про здоровий спосіб життя, володіє вміннями та навичками фізичного, психічного і духовного самовдосконалення;

– володіє культурою мовлення, знає його загальні закони, здатний в усній та письмовій формі правильно (логічно) оформляти свої думки;

– уміє на науковій основі організувати свою працю, володіє комп'ютерними методами збирання, зберігання та обробки інформації, що застосовуються в сфері його професійної діяльності;

– уміє використовувати методи вирішення завдань при визначенні оптимальних співвідношень параметрів різних систем;

– володіє знаннями основ виробничих відносин та принципами управління;

– здатний в умовах розвитку науки і мінливої соціальної практики до переоцінки накопиченого досвіду, аналізу власних можливостей; до засвоєння нових знань, умінь і навичок; до використання сучасних інформаційних та освітніх технологій;

– здатний поставити мету та сформулювати завдання, пов'язані з реалізацією професійних функцій; уміє використовувати для їх вирішення методи опанованих наук;

– спроможний використовувати методи управління в процесі організації роботи, знаходити і приймати управлінські рішення в умовах плюралізму думок;

– розуміє сутність та соціальне значення своєї майбутньої професії, основних дисциплін із конкретної галузі його діяльності, бачить їх взаємозв'язок у цілісній системі знань;

– здатний до систематичного професійного вдосконалення, до здійснення професійної діяльності в іншомовному оточенні.

МАТЕРІАЛИ ДИСЦИПЛІН

«Педагогіка»

Мета курсу сформувати в студентів уявлення про навчання та виховання молодших школярів у світлі гуманістичного особистісно орієнтованого трактування педагогічних ідей та концепцій, сприяти формуванню науково-педагогічного світогляду та розвитку педагогічного мислення.

Завданнякурсу:

· оволодіння знаннями теоретичних основ педагогічного процесу, сучасного освітнього простору, основних дидактичних систем, методів, засобів та форм організації навчання;

· озброєння майбутніх учителів методологією педагогіки, глибокими знаннями основних педагогічних категорій і понять;

· формування розуміння високої значущості педагогічної праці у суспільному прогресі людини;

· стимулювання майбутніх педагогів до професійного самовдосконалення, саморозвитку, самозростання;

· розвиток творчого, конструктивного мислення майбутніх учителів як основи новаторської професійної майстерності;

· озброєння студентів початковими знаннями та вміннями з основ проведення наукового дослідження.

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні знати:

- сутність основних педагогічних категорій;

методи науково-педагогічних досліджень;

- особливості розвитку особистості;

- тенденції розвитку освіти в сучасному світі;

- сутність, напрями, форми і методи виховання учнів;

- принципи, правила організації педагогічного спілкування, його стилі та рівні;

- сутність, структуру особливості процесу навчання у школі;

- сучасні організаційно-методичні форми навчання учнів;

- норми, критерії оцінки діяльності педагога та вихованця.

- етапи становлення педагогіки як науки;

- принципи організації наукового педагогічного дослідження.

За результатами вивчення навчальної дисципліни студент повиненуміти:

- застосовувати методи, прийоми організації педагогічної взаємодії;

- аналізувати й розв’язувати конфлікти з учнями;

- визначати навчальну мету, відбирати, структурувати зміст навчального матеріалу;

- застосовувати методи, прийоми організації навчання учнів (сюжетно-рольові ігри, діалоги, дискусії, бесіди, роботи в групах тощо);

- здійснювати психолого-педагогічний аналіз уроку;

- аналізувати різноманітні педагогічні ситуації;

- підбирати методи, засоби, форми навчання й виховання дітей молошого шкільного віку; забезпечувати розвиток їх творчих можливостей й здібностей;

- володіти вміннями та навичками створення психологічно комфортного освітнього середовища у початковій школі;

- добирати адекватні педагогічні технології у роботі з батьками вихованців.

Характеристика змісту

Змістовий модуль 1. Теоретичні основи педагогіки

Предмет і завдання педагогіки. Педагогіка як наука, її становлення і розвиток. Визначення категорій педагогічної науки. Система педагогічних наук. Місце педагогіки в системі наук про людину.

Педагогічна професія і особистість вчителя. Групи вимог до сучасного вчителя: світоглядні, професійні, особистісні. Поняття «професіограма педагога». Система освіти та її характеристика. Методологія і методика педагогічних досліджень.

Змістовий модуль 2. Характеристика цілісного педагогічного процесу

Поняття, структура і функції цілісного педагогічного процесу. Закономірності і принципи цілісного педагогічного процесу. Виховний та навчальний процеси як складові цілісного педагогічного процесу. Зміст, методи, засоби та форми організації цілісного педагогічного процесу.

Формування духовної культури як феномену цілісної особистості. Визначення понять «духовність», «духовна криза суспільства». Феномен «духовного» в структурі особистості. Місце і роль духовного виховання у системі формування творчої особистості. Його взаємозв’язок з іншими видами виховання.

Сутність виховання як педагогічного процесу. Завдання сучасної системи виховання. Закономірності і принципи виховання, його зміст. Рушійні сили, внутрішні та зовнішні суперечності процесу виховання.

Наукові засади визначення змісту освіти та виховання. Характеристика змісту освіти. Фактори, що впливають на розробку змісту освіти. Основні елементи змісту освіти (за І. Я. Лернером). Носії змісту цілісного педагогічного процесу: освітні стандарти; навчальні плани; навчальні програми; навчальна література.

Змістовий модуль 3. Суб’єкти цілісного педагогічного процесу та освітньо-культурне поле його реалізації

Загальна характеристика сучасного соціокультурного середовища. Позитивні і негативні тенденції розвитку сучасного інформаційного простору.

Вихованець у навчально-виховній взаємодії. Діада «педагог-вихованець»: суб’єктність позиції вихованця у педагогічному процесі; відносини у педагогічному процесі; стиль відносин між педагогом та дітьми.

Сім’я як соціальний інститут. Соціальні проблеми сучасної сім’ї. Функції сім'ї. Типи сімей. Психолого-педагогічні основи сімейного виховання. Негативні та позитивні фактори сімейного виховання. Принципи та умови сімейного виховання. Стиль сімейного виховання. Взаємодія сім’ї, школи й соціуму.

Філософсько-психологічні основи педагогічної діяльності. Типи педагогів. Педагогічні здібності. Види педагогічних здібностей. Педагогічна ерудиція і компетентність.

Змістовий модуль 4. Педагогічна технологія і техніка

Сутність та поняття педагогічної технології. Принципи і класифікація педагогічних технологій. Характеристика окремих педагогічних технологій. Здоров'язберегаючі технології в початковій школі. Технології особистісно орієнтованого навчання. Творці гуманістичних педагогічних систем: М.Монтессорі, Р. Штайнер, С. Френе та ін.

Педагогічне спілкування як педагогічна техніка.Сутність педагогічної техніки. Сутність та структура педагогічного спілкування. Якості особистості педагога, які стають значущими для продуктивного спілкування. Бар’єри сприйняття у спілкуванні. Конфлікти у педагогічній діяльності.

Перелік питаннь до атестаційного екзамену

1. Схарактеризуйте педагогіку як науку, її становлення і розвиток.

2. Розкрийте специфіку предмета педагогіки. Поясніть завдання педагогіки.

3. Дайте визначення основним категоріям педагогічної науки.

4. Схарактеризуйте систему педагогічних наук.

5. Розкрийте специфіку професійної діяльності вчителя початкової школи.

6. Розкрийте сучасні підходи до визначення професіограми педагога.

7. Висвітліть професійні вміння педагога: конструктивні, комунікативні, організаторські, дидактичні, сугестивні, перцептивні, гностичні, прикладні.

8. Схарактеризуйте систему освіти і виховання в Україні.

9. Поясніть сутність цілісного педагогічного процесу. Охарактеризуйте компоненти цілісного педагогічного процесу.

10. Розкрийте сутність поняття «соціалізація», об’єктивні та суб’єктивні детермінанти соціалізації людини

11. Поясніть місце і роль духовного виховання у системі формування творчої особистості молодшого школяра. Його взаємозв’язок з іншими видами виховання.

12. Доведіть значення процесу самовиховання для повноцінної самореалізації майбутнього вчителя початкової школи

13. Схарактеризуйте методи науково-педагогічних досліджень.

14. Схарактеризуйте педагогічне спілкування як педагогічну техніку.

15. Опишіть носії змісту цілісного педагогічного процесу: освітні стандарти, навчальні плани, навчальні програми, навчальну літературу.

Список рекомендованої літератури

1. Бондар В. І. Дидактика: ефективні технології навчання студентів / В.І Бондар. – К. : Либідь, 2005. – 262 с.

2. Вишневський О. І. Основи сучасної української педагогіки / О. І. Вишневський. – Дрогобич: Коло, 2003. – 528 с.

3. Волкова Н. П. Педагогіка / Н. П. Волкова. – К. : Видавничий центр «Академія», 2009. 576 с.

4. Зайченко І. В. Педагогіка / І. В. Зайченко. – К. : Освіта України, 2006. – 526 с.

5. Кузьмінський А. І. Педагогіка / А. І. Кузьмінський, В. Л. Омеляненко. – К. : Знання, 2007. – 447 с.

6. Лозова В. І. Теоретичні основи виховання і навчання / В. І. Лозова, Г. В. Троцко. – Х. : ОВС, 2002. – 400 с.

7. Мазоха Д. С. Педагогіка / Д. С. Мазоха. – К. : ЦУЛ, 2005. – 232 с.

8. Максимюк С. П. Педагогіка / С. П. Максимюк. – К. : Кондор, 2005. – 667 с.

9. Мойсеюк Н. Є. Педагогіка / Н. Є. Мойсеюк. – К. : ВАТ КДНК, 2007. – 656 с.

10. Пальчевський С. С. Педагогіка / С. С. Пальчевський. – К. : Каравела, 2008. – 576 с.

11. Педагогіка: хрестоматія / Уклад. А. І. Кузьмінський, В. Л. Омеляненко. – К. : Знання-Прес, 2003. – 634 с.

12. Подласый И. П. Педагогика : учебник для студентов педвузов: в 2кн. / И. П. Подласый. – М. : Владос, 2000. – 576 с.

13. Савченко О. Я. Дидактика початкової школи / О. Я. Савченко. – К. : Грамота, 2012. – 504 с.

14. Фіцула М. М. Педагогіка / М. М. Фіцула. – К. : Академія, 2007. – 544 с.

15. Ягупов В. В. Педагогіка / В. В. Ягупов. – К. : Либідь, 2003. – 560 с.

«Психологія»

Метою викладання навчальної дисципліни «Психологія загальна, вікова та педагогічна» є формування системи знань про загальні закономірності розвитку психіки людини на різних вікових етапах, вироблення умінь аналізувати різноманітні психічні явища, встановлювати психологічні закономірності процесі навчання, виховання, педагогічної діяльності.

Основними завданнямививчення дисципліни “Психологія загальна, вікова з основами психодіагностики” дати знання про основні категорії та поняття курсу, закономірності психічного розвитку та формування особистості на основних етапах людського життя, ознайомити майбутніх вчителів початкової школи з найбільш актуальними проблемами сучасної психологічної науки,

Згідно з вимогами освітньо-кваліфікаційної характеристики студенти повинні оволодіти знаннями про:

- основні категорії та поняття курсу;

- методи дослідження сучасної психології;

- основні закономірності психічного розвитку ;

- найважливіші етапи психічного розвитку особистості;

- особливості розвитку пізнавальних та емоційно-вольових психічних процесів;

- специфіку та механізми становлення індивідуально-психологічних властивостей особистості;

- імена та праці вчених, які зробили внесок у розвиток вікової психології;

уміннями:

- застосовувати отримані психологічні знання при вирішенні навчальних та виховних завдань у роботі з дітьми молодшого шкільного віку;

- використовувати окремі методики психолого-педагогічної діагностики психічного розвитку дітей молодшого шкільного віку;

- аналізувати особливості діяльності та поведінки дітей на різних вікових етапах;

- давати психологічне пояснення конкретним психологічним явищам;

- встановлювати причинно-наслідкові зв'язки між психічними явищами;

- аналізувати психологічні факти, оцінювати їх, порівнювати різні психологічні явища;

- встановлювати залежність і виявити відмінності між психічними явищами.

Характеристика змісту

Змістовий модуль 1. Загальна психологія.

Предмет психології. Методи дослідження в сучасній психології.

Поняття про психологію як науку. Явища дійсності, які складають предмет психологічної науки. Принципи психології. Основні галузі психологічних знань. Принципи класифікації галузей психології та структура сучасної психологічної науки. Поняття про загальну психологію. Зв’язок психології з іншими науками. Психологія та педагогіка. Пси­хологія і філософія. Психологія та історія. Психологія і соціологія.

Основні методи дослідження в психології. Спостереження, його різновиди. Вимоги до наукового спостереження. Експеримент. Види експерименту, їх характеристики. Додаткові методи психології: тест, опитування, аналіз продуктів діяльності. Особливості , позитивні та негативні сторони додаткових методів психології. Етапи психологічного дослідження.

Психологія особистості. Психологічний аналіз діяльності. Поняття про особистість. Структура особистості. Співвідношення понять особистість, індивід, індивідуальність. Потреби як джерело активності особистості. Види потреб. Мотивація як прояв потреб особистості. Мотиви та їх види. Інтереси та їх різновиди. Переконання. Прагнення. Настанова особистості.

Поняття про діяльність. Структура діяльності. Уміння та навички як структурні елементи діяльності. Основні різновиди діяльності та їх розвиток у людини.

Соціальні групи. Спілкування.Поняття про групи. Класифікація груп. Основні характеристики групи: розмір, композиція, психологічний клімат, групові норми та цінності. Групова диференціація. Структура міжособистісних взаємин. Статус особистості в групі. Методи вивчення структури міжособистісних взаємин у групі.

Поняття про спілкування. Засоби спілкування. Вербальні та невербальні засоби спілкування. Мова як засіб спілкування, функції спілкування. Функції спілкування. Механізми міжособистісного сприймання. Різновиди спілкування.

Увага.Поняття про увагу. Фізіологічне підґрунтя уваги. І. Павлов та 0.Ухтомськии про фізіологічні механізми уваги. Види уваги та їх характеристика. Мимовільна та довільна увага. Характеристика умов, що викликають довільну та мимовільну увагу. Післядовільна увага. Властивості уваги. Стійкість уваги. Концентрація уваги. Переключення уваги та його різновиди. Умови, від яких залежить переключення уваги. Об'єм уваги. Розподіл уваги. Індивідуальні особливості уваги.

Відчуття. Сприймання.Поняття про відчуття. Їх роль у житті та діяльності людини. Рефлекторна природа відчуттів, рецептори та аналізатори. Класифікації та різновиди відчуттів. Характеристики відчуттів: якість, інтенсивність ,тривалість відчуттів. Основні властивості відчуттів. Сенсибілізація. Синестезія. Адаптація відчуттів та її види. Післядія в аналізаторі. Компенсаторні можливості у сфері відчуттів.

Поняття про сприймання. Властивості сприймань: предметність, цілісність, структурність, константність, осмисленість. Аперцепція. Класифікація сприймань. Види сприймань. Сприймання простору, руху, часу.

Пам'ять. Поняття про пам'ять. Теорії пам'яті. Асоціативна теорія пам'яті. Фізіологічна теорія. Фізична теорія. Біохімічна теорія. Різновиди пам'яті. Характеристика основних процесів пам'яті. Запам'ятовування та його різновиди. Відтворення та його різновиди, забування та його причини. Типи пам'яті та її індивідуальні особливості.

Мислення. Поняття про мислення як вищу форму пізнавальної діяльності людини. Соціальна природа мислення. Особливості процесу мислення. Розумові дії та мислительні операції: аналіз, синтез, порівняння, абстрагування, узагальнення, класифікація, систематизація. Форми мислення. Поняття, його види та основні характеристики. Судження та умовивід як форми мислення їх різновиди. Міркування. Основні види мислення : наочно-дійове, наочно-образне, словесно-логічне. Індивідуальні особливості мислення. Самостійність, критичність, гнучкість, широта, послідовність, швидкість мислення.

Уява. Поняття про уяву. Уява як специфічний вид діяльності. Уява і особистість. Фізіологічне підґрунтя уяви. Процес створення образів уяви. Аглютинація. Аналогія. Гіперболізація. Наголошування. Схематизація. Типізація. Різновиди уяви. Мимовільна та довільна уява. Творча і репродуктивна уяви. Художня, технічна та наукова уява. Мрія як особлива форма уяви.

Емоції та почуття. Воля і вольова діяльність. Поняття про емоції та почуття. Фізіологічне підгрунття емоцій та почуттів. Форми переживання почуттів. Емоції. Афекти. Стрес. Пристрасті. Настрій, його вплив на діяльність людини, фрустрація та її види. Почуття та особистість. Зміст вищих почуттів. Моральні почуття. Естетичні почуття. Праксичні почуття. Інтелектуальні почуття.

Поняття про волю. Функції волі. Особливості вольової діяльності. Структура вольової дії. Види вольових дій. Локалізація контролю. Основні вольові якості: цілеспрямованість, ініціативність, рішучість, наполегливість, самостійність, самовладання. Сила волі. Безвілля, його причини і переборення.

Індивідуально-психологічні особливості особистості.Поняття про темперамент. Фізіологічна основа темпераменту. Типи вищої нервової діяльності і темперамент. Типи темпераменту та їх психологічна характеристика. Основні властивості темпераменту. Роль темпераменту в діяльності людини.

Поняття про характер. Структура характеру. Формування характеру. Характер і темперамент.

Поняття про здібності. Якісна і кількісна характеристика здібностей. Структура здібностей. Різновиди здібностей. Здібності і типи людей. Природні передумови формування здібностей. Індивідуальні відмінності у здібностях.

Змістовий модуль 2. Вікова психологія

Вступ до вікової психології.

Предмет, завдання вікової психології. Основні розділи вікової психології. Методи вікової психології. Основні закономірності психічного розвитку. Поняття “психічний розвиток”. Рушійні сили психічного розвитку дитини. Фактори психічного розвитку. Стабільні і кризові періоди в психічному розвитку. Сензитивний період розвитку. Соціальна ситуація розвитку. Періодизація психічного розвитку людини. Періодизація П.Блонського, Л.Виготського, Д.Ельконіна, та інші. Провідний вид діяльності. Новоутворення.

Психологія дітей немовлячого, раннього, дошкільного віку. Соціальна ситуація розвитку дитини немовлячого віку. Особливості психічного розвитку новонародженого. Розвиток рухів у немовлячому віці. Хапання. Маніпуляції і маніпуляції направлені на результат. Формування передумов особистісного розвитку дитини немовлячого віку. Криза одного року.

Соціальна ситуація розвитку дитини раннього віку. Прямоходіння, розвиток предметної діяльності та оволодіння мовою – найважливіші досягнення дитини в ранньому віці. Предметно-маніпулятивна діяльність – провідний вид діяльності в ранньому віці.. Розвиток мовлення в ранньому дитинстві. Розвиток пізнавальної сфери дитини раннього віку. Передумови формування особистості дитини раннього віку. Особливості емоційної сфери дитини переддошкільного віку. Криза трьох років.

Психологічна характеристика дитини дошкільного віку. Загальна характеристика ігрової діяльності дошкільника. Роль іграшок в психічному розвитку дитини. Елементи трудової та навчальної діяльності та їх розвиток в дошкільному дитинстві. Зображувальна діяльність дошкільника. Пізнавальний розвиток дитини дошкільного віку. Формування особистості дитини дошкільного віку. Соціальна ситуація розвитку в дошкільному віці.

Психічний розвиток у молодшому шкільному, підлітковому та юнацькому віці.

Соціальна ситуація розвитку дитини на етапі переходу від дошкільного до молодшого шкільного віку. Психологічна готовність дитини до навчання у школі. Основні показники готовності. Криза приходу до школи.

Особливості психічного розвитку дітей шестирічного віку. Проблеми навчання дітей шестирічного віку. Специфіка організації навчання дітей шестирічного віку. Варіанти розвитку першокласників. Чинники адаптації дітей до школи.

Загальна характеристика молодшого шкільного віку. Особливості пізнавальних процесів молодшого школяра. Розвиток соціальної та пізнавальної активності першокласників в умовах навчання.

Провідний вид діяльності молодших школярів. Структура учбової діяльності. Ігрова та трудова діяльність молодших школярів. Формування емоційно-вольової сфери та самооцінки молодшого школяра. Розвиток мотиваційної та потребової сфери у молодших школярів. Індивідуально-особистісні особливості молодших школяра.

Загальна характеристика підліткового віку. Розвиток пізнавальних процесів. Соціальна ситуація розвитку підлітка. Особливості спілкування та взаємодії підлітків з ровесниками. Сутність “кризи” підліткового віку. Формування особистості підлітка. Загальна характеристика ранньої юності. Розвиток пізнавальних процесів. Соціальна ситуація розвитку . Формування особистості в період ранньої юності. Проблема вибору професії.

Змістовий модуль 3. Педагогічна психологія

Психологія виховання та навчання.

Психологія індивідуального підходу до дитини. Психологічні механізми формування якостей особистості. Проблема управління вихованням і її психологічний зміст. Виховання як формування цілісної особистості. Вікові аспекти виховання. Психологічні особливості виховання дітей з асоціальною поведінкою.

Мотиви учіння. Види учіння та структура учбової діяльності. Розвиток самостійності особистості в учінні в загальноосвітній школі. Психологічні фактори, які визначають успіхи чи неуспіхи в учінні. Неуспішність, її причини та запобігання.

Психологія педагогічної діяльності і особистості педагога. Психологічна структура педагогічної діяльності. Здібності в структурі суб'єкта педагогічної діяльності. Види здібностей за В.А.Крутецьким: дидактичні здібності, академічні, перцептивні, мовленнєві, організаторські, авторитарні, комунікативні, прогностичні, здібність до розподілу уваги одночасно між кількома видами діяльності.

Характеристика педагогічних умінь. Педагогічні уміння вчителя за А.К.Марковою. Стилі педагогічної діяльності: авторитарний, демократичний, ліберальний. Педагогічне спілкування. Стиль спілкування педагога, його вплив на формування особистісних якостей вихованців.