ДОНБАСЬКА НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ БУДІВНИЦТВА І АРХІТЕКТУРИ ЗАВДАННЯ НА КУРСОВИЙ ПРОЕКТ СТУДЕНТОВІ (прізвище, ім’я, по батькові)...

ДОНБАСЬКА НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ БУДІВНИЦТВА І АРХІТЕКТУРИ ЗАВДАННЯ НА КУРСОВИЙ ПРОЕКТ СТУДЕНТОВІ (прізвище, ім’я, по батькові)...

ДОНБАСЬКА НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ БУДІВНИЦТВА І АРХІТЕКТУРИ ЗАВДАННЯ НА КУРСОВИЙ ПРОЕКТ СТУДЕНТОВІ (прізвище, ім’я, по батькові)...

ДОНБАСЬКА НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ БУДІВНИЦТВА І АРХІТЕКТУРИ

Кафедра___________”Автомобілі та автомобільне господарство”__________
Дисципліна____________________”Автомобільні двигуни”_________________
Напрям підготовки_________6.070106Автомобільний транспорт_________
Курс_______ Група________________ Семестр__________________


ЗАВДАННЯ


НА КУРСОВИЙ ПРОЕКТ СТУДЕНТОВІ


(прізвище, ім’я, по батькові)

I. Тема проекту ______”Проектування автомобільного двигуна”______________

II. Термін здачі студентом закінченого проекту «____» ____________ 201__ року

III. Вихідні дані до курсового проекту:

а) тип двигуна ______________________________________________________________

б) число циліндрів ___________________________________________________________

в) ступінь стиску ____________________________________________________________

г) номінальна потужність _____________________________________________________

д) частота обертання при номінальній потужності ________________________________

е) ступінь підвищення тиску (для двигунів із наддувом) ___________________________

Примітка. Параметри, що відсутні у завданні, вибираються студентом самостійно згідно з рекомендаціями, які наведені у довідковій літературі і підручниках. Вибір параметрів необхідно обгрунтувати у записці).

IV. Зміст розрахунково-пояснювальної записки (перелік питань, що належить розглянути):

Передмова;__________________________________________________________________

 1. Загальна характеристика двигуна, що проектується;____________________________

 2. Тепловий розрахунок ДВЗ;___________________________________________________

 3. Побудова індикаторної діаграми;____________________________________________

 4. Побудова зовнішніх швидкісних характеристик ДВЗ;____________________________

 5. Порівняння параметрів ДВЗ із аналогами і вибір прототипів;_____________________

 6. Кінематичний розрахунок кривошипно-шатунного механізму (КШМ);______________

 7. Динамічний розрахунок ДВЗ;_________________________________________________

 8. Розрахунок сумарного крутного моменту;_____________________________________

 9. Розрахунок і конструювання деталей КШМ; ___________________________________

 10. Розрахунок газорозподільного механізму (ГРМ);_________________________________

 11. Розрахунок системи змащення;_______________________________________________

 12. Розрахунок системи охолодження;____________________________________________

 13. Система живлення;________________________________________________________

Висновки;__________________________________________________________________

Перелік літератури___________________________________________________________

V. Зміст графічного матеріалу (з точним зазначенням обов`язкових креслень):_____________

____Лист 1 (формат А1): поперечний розріз двигуна, що проектується;_________________

____Лист 2 (загальний обсяг – формат А1): деталювання (поршень, шатун – обов’язково, _____________інші деталі – за узгодженням з керівником);_____________________________


VI. Дата видачі завдання « ___» ______________201__ року


КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН


Найменування етапів курсового проекту

Термін

виконання

Примітки

Студент_____________________________

(підпис)

Керівник_____________________________ ______________________________

(підпис) (Прізвище, ім’я, по батькові)«__»___________________201__р.