Установіть відповідність між відокремленим членом речення та реченням, у якому він вжитий

Відокремлений член Приклад речення
Означення А Птиця, струшуючи краплини з крил, перелякано зірвалася з води.
Прикладка Б Розвійтеся ж вітром, листочки зів’ялі!
Додаток В Дніпро! Ти тихо в день ясний пливеш, заглиблений в минуле…
Обставина Г На призьбі сиділа його мати, вже немолода жінка.
Д Нікого тут нема, крім мене й господині.
 1. Установіть відповідність.
Відношення Слова
Антонімічні А горизонт - обрій, аероплан - літак, будинок - халупа
Синонімічні Б компанія - кампанія, квартирка - кватирка, адресат - адресант
Омонімічні В говорити - мовчати, всередині – зовні, правда - брехня
Паронімічні Г дорога до мети – дорога людина, хороми – палац, надземний - підземний
Д водяна пара – пара чобіт, листя на березі – відпочивали на березі Десни, лист берези – лист паперу
 1. Визначте, якою частиною мови є виділені слова в реченні:

А (1) вдалині, (2) згубившись у полях, петляючи і тонучи в тополях, на Білу Церкву пролягає шлях, (3) рахманний і (4) освітлений при зорях (М.Луків).

Слово Частина мови
Вдалині А Займенник
Згубившись Б Дієприкметник (як форма дієслова)
Рахманний В Дієприслівник (як форма дієслова)
Освітлений Г Прикметник
Д Прислівник
 1. Визначте правильне тлумачення фразеологізмів.
Фразеологізм Значення
Велике цабе А Утискувати, визискувати когось
Б Поважна особа, яка займає високу посаду
В Захоплення влади на короткий час
Г Перебільшено вихваляти когось
Заткнути за пояс А Знищити
Б Приборкати
В Перевершити
Г Дошкуляти
Вискочити на сухе А Бути щасливим
Б Уникнути кари
В Зазнати невдачі
Г Знищити докази
Грати першу скрипку А Покарати кого-небудь
Б Бути незадоволеним
В Бути головним у якій-небудь справі
Г Давати згоду на одруження

Прочитайте текст (окремі розділові знаки пропущено).

Виконайте завдання 34-37 до нього й позначте відповіді в бланку

(1) По небу паслися пухнасті отари, їхні хвилясті окрайці були налиті сяйвом, рельєфно виділялися на голубих прогалинах. (2) Зеленою притьмареною смугою віддалявся Буг, і коли машина піднялась угору, даличінь могутніми руками почала підіймати лілово-сизі ліси. (3) Орлинно клекотала по яругах весіння вода, била гарматними вибухами, спадаючи згори вниз. (4) Високо-високо, ледве не торкаючись хмарок, співали жайворонки; білокрилий бусел ходив по жовто-зеленій долині так поволі неначе статечний господар за плугом. (5) Хвилястими розрізненими димками царували поля. (6) І ці весінні шуми, і повіви, і барви, і картини не раз хвилювали і заспокоювали Дмитра. (7) І погляд, і чуття його ширше охоплювали ці світи, вони стали стократ дорожчими, зрозумілішими, красивішими і ближчими.

(За М.Стельмахом)

 1. Позначте речення, у яких допущено орфографічні помилку:

А) першому, п’ятому

Б) другому, третьому

В) третьому, четвертому

Г) п’ятому, шостому

 1. Позначте речення, у якому допущено пунктуаційну помилку:

А) першому

Б) другому

В) третьому

Г) четвертому

 1. Ускладнене відокремленою обставиною речення:

А) перше

Б) третє

В) п’яте

Г) сьоме

 1. Однорідними означеннями ускладнено речення:

А) друге

Б) п’яте

В) шосте

Г) сьоме

Виконайте конструктивні завдання 38 – 41

та позначте відповіді в клітинах бланку

 1. Утворіть від слів «дивак»та«птах»іменники за допомогою суфікса «-ств-».
 1. Зробіть фонетичний запис слів «дочці»та«ящірка».
 1. Запишіть можливі форми числівника «111»у місцевому відмінку однини.
 1. Складіть та запишіть речення за поданою схемою: [ …... ], (як …..), (як …..).

Сформулюйте самостійно відповідь до завдання 42 і запишіть її на спеціально відведених для цього рядках

 1. Складіть і запишіть невеликий роздум (10-12 речень) на тему «Корінь навчання гіркий, а плід його солодкий». Сформулюйте тезу висловлювання, наведіть два-три переконливі докази, що найкраще аргументуватимуть Ваші думки. Сформулюйте висновок.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Затверджено на засіданні циклової комісії суспільно-філологічних дисциплін

Протокол № 7 від " 9 " квітня 2013 року

Голова циклової комісії ____________________ Концевич О.В.

Екзаменатор ___________________ Концевич О.В.

Бердичівський педагогічний коледж Житомирської обласної ради КОД:_______

Освітньо-кваліфікаційний рівень МОЛОДШИЙ СПЕЦІАЛІСТ

Напрям підготовки 0101 Педагогічна освіта