Перелік питань на 4 модульний контроль з цивільного права (особлива частина)

Перелік питань на 4 модульний контроль з цивільного права (особлива частина)

Перелік питань на 4 модульний контроль з цивільного права (особлива частина)

Перелік питань на 4 модульний контроль з цивільного права (особлива частина)


1.Вставте пропущене у наведеному положенні Цивільного кодексу України: якщо учасник конкурсу протягом ______від дня оголошення його результатів не пред'явив вимогу про повернення йому речі, поданої на конкурс, вважається, що засновник конкурсу має право подальшого володіння нею.


Ст.1157 – протягом місяця2. Визначте підстави припинення зобов'язання у зв'язку з публічною обіцянкою винагороди.

Ст..1149.1. Зобов'язання у зв'язку з публічною обіцянкою винагороди припиняється у разі: 1) закінчення строку для передання результату; 2) передання результату особою, яка першою виконала завдання. 3) скасування оголошення про винагороду (див. коментар до ст. 1147 ЦК України).

3. Які істотні умови оголошення конкурсу?

1)   предмет конкурсу. 2)   винагорода (премія), яка має бути виплачена переможцеві за кращий результат. 3)   строк подання творів на конкурс чи виконання певної дії

4. Ким відшкодовується шкода, завдана особі, яка без відповідних повноважень рятувала здоров'я та життя фізичної особи від реальної загрози для неї?

Ст. 1161 ЦК .відшкодовується державою у повному обсязі. 


5. Які з безпідставно набутих речей не підлягають поверненню?

Стаття1215.
1.Не підлягає поверненню безпідставно набуті:


1) заробітна плата і платежі, що прирівнюються до неї, пенсії, допомоги, стипендії, відшкодування шкоди, завданої каліцтвом, іншим ушкодженням здоров'я або смертю, аліменти та інші грошові суми, надані фізичній особі як засіб до існування, якщо їх виплата проведена фізичною або юридичною особою добровільно, за відсутності рахункової помилки з її боку і недобросовісності з боку набувача;


2) інше майно, якщо це встановлено законом.


6. За яких умов безпідставно набуте майно не підлягає поверненню?

Перераховані виплати не підлягають поверненню за умови, що особа, яка зробила такі виплати, здійснила їх, по-перше, добровільно, по-друге, за відсутності рахункової помилки з її боку і, по-третє, за відсутності недобросовісності з боку набувача. Тобто, якщо, наприклад, виплата стала наслідком якоїсь іншої помилки платника (помилки у документах тощо), вищеперераховані виплати поверненню не підлягають. Не підлягає поверненню також інше майно, якщо це встановлено законом. Так, наприклад, якщо боржник виконав зобов'язання після закінчення строку позовної давності, таке виконання не підлягає поверненню в силу положень ст. 267 ЦК.


7. Яке рішення не може прийняти засновник конкурсу (конкурсна комісія, журі) за наслідками оцінювання результатів інтелектуальної, творчої діяльності, які подані на конкурс?

ст. 1155 ЦК за наслідками оцінювання результатів інтелектуальної, творчої діяльності, які надані на конкурс, засновник конкурсу (конкурсна комісія, журі) може прийняти рішення про:1) присудження всіх призових місць та нагород (премій), які були визначені умовами конкурсу;2) присудження окремих призових місць, якщо їх було встановлено декілька, та нагород (премій);3) відмову у присудженні призових місць, якщо жодна з робіт, наданих на конкурс, не відповідає його вимогам;4) присудження заохочувального призу та (або) нагороди (премії).


8. Що зобов’язана вчинити особа, яка набула майно або зберегла його у себе за рахунок іншої особи (потерпілого) без достатньої правової підстави? 

Особа, яка набула майно або зберегла його у себе за рахунок іншої особи (потерпілого) без достатньої правової підстави (безпідставно набуте майно), зобов'язана повернути потерпшому це майно. Особа зобов'язана повернути майно і тоді, коли підстава, на якій воно було набуте, згодом відпала (ст. 1212 Цивільного кодексу України).


9. Вставте пропущене у наведеному положенні Цивільного кодексу України: у разі безпідставного одержання чи збереження грошей __________________

Стаття 1214. 2. У разі безпідставного одержання чи збереження грошей нараховуються проценти за користування ними (стаття 536 цього Кодексу).

 

10. Вставте пропущене у наведеному положенні Цивільного кодексу України: набувач зобов’язаний повернути потерпілому безпідставно набуте майно ___________________-в натурі.


11. Що є об’єктом деліктних зобов’язань?

Об'єктом деліктних зобов'язань є дії боржника по усуненню небезпеки (загрози) життю і здоров'ю фізичних осіб, їхньому майну та майну юридичнихосіб.


12. Яку відповідальність несуть особи, спільними діями або бездіяльністю яких завдано шкоду?

Особи, спільними діями або бездіяльністю яких було завдано шкоди, несуть солідарнувідповідальність перед потерпілим. 


13. Назвіть способи відшкодування шкоди, завданої майну потерпілого.

 З урахуванням обставин справи суд за вибором потерпілого може зобов'язати особу, яка завдала шкоди майну, відшкодувати її в натурі(передати річ того ж роду і такої ж якості, полагодити пошкоджену річ тощо) або відшкодувати завдані збиткиу повному обсязі. 

14. Чи підлягає відшкодуванню шкода, завдана потерпілому внаслідок його умисних дій?

Не підлягає


15. Які обставини враховує суд при визначенні розміру грошового відшкодування моральної шкоди?

Суд, зокрема, повинен з'ясувати, чим підтверджується факт заподіяння позивачеві моральних чи фізичних страждань або втрат немайнового характеру, за яких обставин чи якими діями (бездіяльністю) вони заподіяні, в якій грошовій сумі чи в якій матеріальній формі позивач оцінює заподіяну йому шкоду та з чого він при цьому виходить, а також інші обставини, що мають значення для вирішення спору" (п. 5 Постанови Пленуму Верховного Суду України від 31 березня 1995 року N 4 "Про судову практику в справах про відшкодування моральної (немайнової) шкоди").

16. Враховуючи обставини, за яких було завдано шкоду у стані крайньої необхідності, суд може _________________________

Враховуючи обставини, за яких було завдано шкоди у стані крайньої необхідності, суд може покласти обов'язок її відшкодування на особу, в інтересах якої діяла особа, яка завдала шкоди, або зобов'язати кожного з них відшкодувати шкоду в певній частці або звільнити їх від відшкодування шкоди частково або в повному обсязі.

17. Що зобов’язана вчинити особа, яка застрахувала свою цивільну відповідальність, у разі недостатності страхового відшкодування для повного відшкодування завданої нею шкоди?

Особа, яка застрахувала свою цивільну відповідальність, у разі недостатності страхової виплати (страхового відшкодування) для повного відшкодування завданої нею шкоди зобов'язана сплатити потерпілому різницю між фактичним розміром шкоди і страховою виплатою (страховим відшкодуванням).

18. Ким відшкодовується шкода завдана іншій особі у разі здійснення особою права на самозахист?

Якщо у разі здійснення особою права на самозахист вона завдала шкоди іншій особі, ця шкода має бути відшкодована особою, яка її завдала. Якщо такої шкоди завдано способами самозахисту, які не заборонені законом та не суперечать моральним засадам суспільства, вона відшкодовується особою, яка вчинила протиправну дію.

19. За яких підстав підлягає відшкодуванню шкода, завдана внаслідок недоліків, товарів робіт і послуг?

 Продавець, виготовлювач товару, виконавець робіт (послуг) зобов'язаний відшкодувати шкоду, завдану фізичній або юридичній особі внаслідок конструктивних, технологічних, рецептурних та інших недоліків товарів, робіт (послуг), а також недостовірної або недостатньої інформації про них. 

Відшкодування шкоди не залежить від їхньої вини, а також від того, чи перебував потерпілий з ними у договірних відносинах. 

Продавець, виготовлювач товару, виконавець робіт (послуг) звільняються від відшкодування шкоди, якщо вони доведуть, що шкода виникла внаслідок непереборної сили або порушення потерпілим правил користування або зберігання товару (результатів робіт, послуг). 


20. Продавець, виготовлювач товару, виконавець робіт (послуг) зобов’язаний відшкодувати шкоду, завдану фізичній або юридичній особі недоліками товарів, робіт, послуг внаслідок ____________________

конструктивних, технологічних, рецептурних та інших недоліків товарів, робіт (послуг), а також недостовірної або недостатньої інформації про них.

21. Хто визначає суб’єкта відповідальності за шкоду, завдану внаслідок недоліків товарів?

(ст. 1210) Шкода, завдана внаслідок недоліків товару, що є нерухомим майном, підлягає відшкодуванню виготовлювачем товару.

Шкода, завдана внаслідок недоліків товару, що є рухомим майном, у тому числі таким, що є складовою частиною іншого рухомого чи нерухомого майна, включаючи електроенергію, підлягає відшкодуванню виготовлювачем товару або іншою особою, визначеною відповідно до закону.


22. Назвіть підстави звільнення від відповідальності продавця чи виготовлювача товарів, виконавця робіт (послуг).

(ч. 2 ст 1209) Виготовлювач товару, що є нерухомим майном, виконавець робіт (послуг) звільняються від відшкодування шкоди, якщо вони доведуть, що шкода виникла внаслідок непереборної сили або порушення потерпілим правил користування або зберігання товару, результатів робіт (послуг).


23. Яка діяльність визнається джерелом підвищеної небезпеки?


(ст.. 1187)Джерелом підвищеної небезпеки є діяльність, пов'язана з використанням, зберіганням або утриманням транспортних засобів, механізмів та обладнання, використанням, зберіганням хімічних, радіоактивних, вибухо- і вогненебезпечних та інших речовин, утриманням диких звірів, службових собак та собак бійцівських порід тощо, що створює підвищену небезпеку для особи, яка цю діяльність здійснює, та інших осіб.


24. Вкажіть суб’єктів відповідальності за шкоду, заподіяну джерелом підвищеної небезпеки.


2. Шкода, завдана джерелом підвищеної небезпеки, відшкодовується особою, яка на відповідній правовій підставі (право власності, інше речове право, договір підряду, оренди тощо) володіє транспортним засобом, механізмом, іншим об'єктом, використання, зберігання або утримання якого створює підвищену небезпеку.

3. Особа, яка неправомірно заволоділа транспортним засобом, механізмом, іншим об'єктом, завдала шкоди діяльністю щодо його використання, зберігання або утримання, зобов'язана відшкодувати її на загальних підставах.

4. Якщо неправомірному заволодінню іншою особою транспортним засобом, механізмом, іншим об'єктом сприяла недбалість її власника (володільця), шкода, завдана діяльністю щодо його використання, зберігання або утримання, відшкодовується ними спільно, у частці, яка визначається за рішенням суду з урахуванням обставин, що мають істотне значення.

5. Особа, яка здійснює діяльність, що є джерелом підвищеної небезпеки, відповідає за завдану шкоду, якщо вона не доведе, що шкоди було завдано внаслідок непереборної сили або умислу потерпілого.


25. Коли припиняється обов’язок батьків (усиновлювачів), піклувальника відшкодувати шкоду, завдану неповнолітнім?


(Ст. 1179 ч.3)Обов'язок батьків (усиновлювачів), піклувальника, закладу, який за законом здійснює щодо неповнолітньої особи функції піклувальника, відшкодувати шкоду припиняється після досягнення особою, яка завдала шкоди, повноліття або коли вона до досягнення повноліття стане власником майна, достатнього для відшкодування шкоди.


26. Вставте пропущене у наведеному положенні Цивільного кодексу України : після досягнення повноліття малолітньою особою суд може зобов’язати її відшкодувати шкоду ________________-


( ч. 5 ст. 1178)Після досягнення повноліття особа може бути зобов'язана судом частково або в повному обсязі відшкодувати шкоду, завдану нею у віці до чотирнадцяти років життю
або здоров'ю потерпілого, якщо вона має достатні для цього кошти, а особи, які визначені частиною першою цієї статті, є неплатоспроможними або померли.


27. У якому випадку має місце додаткова відповідальність батьків (усиновлювачів)?


?????????(коментар до ст. 1179)Загальне правило про самостійну відповідальність неповнолітнього віком від 14 до 18 років за завдану ним шкоду має виняток - обов'язок батьків (усиновлювачів) або піклувальника відшкодувати завдану шкоду у разі відсутності у підлітка майна, достатнього для відшкодування, їх відповідальність носить додатковий (субсидіарний) характер. Тобто потерпілий спочатку пред'являє вимогу про відшкодування завданої шкоди до основного боржника — особи, яка завдала шкоди, а у разі незадоволення вимог у повному обсязі чи частково — до батьків (усиновлювачів) або піклувальника неповнолітнього.


28. Яким чином відшкодовується шкода у разі відсутності у неповнолітньої особи майна, достатнього для відшкодування завданої нею шкоди?


(ст.. 1179)У разі відсутності у неповнолітньої особи майна, достатнього для відшкодування завданої нею шкоди, ця шкода відшкодовується в частці, якої не вистачає, або в повному обсязі її батьками (усиновлювачами) або піклувальником, якщо вони не доведуть, що шкоди було завдано не з їхньої вини. Якщо неповнолітня особа перебувала у закладі, який за законом здійснює щодо неї функції піклувальника, цей заклад зобов'язаний відшкодувати шкоду в частці, якої не вистачає, або в повному обсязі, якщо він не доведе, що шкоди було завдано не з його вини.


29. У якому випадку суд може зобов’язати малолітню особу відшкодувати завдану нею шкоду після досягнення повноліття?


(ст.. 1178) Після досягнення повноліття особа може бути зобов'язана судом частково або в повному обсязі відшкодувати шкоду, завдану нею у віці до чотирнадцяти років  життю  або  здоров'ю потерпілого, якщо вона має достатні для цього кошти, а особи, які визначені частиною першою цієї статті, є неплатоспроможними або померли.


30. Ким відшкодовується шкода, завдана малолітньою особою?


1. Шкода, завдана малолітньою особою (яка не досягла чотирнадцяти років), відшкодовується її батьками (усиновлювачами) або опікуном чи іншою фізичною особою, яка на правових підставах здійснює виховання малолітньої особи, — якщо вони не доведуть, що шкода не є наслідком несумлінного здійснення або ухилення ними від здійснення виховання та нагляду за малолітньою особою.

2. Якщо малолітня особа завдала шкоди під час перебування під наглядом навчального закладу, закладу охорони здоров'я чи іншого закладу, що зобов'язаний здійснювати нагляд за нею, а також під наглядом особи, яка здійснює нагляд за малолітньою особою на підставі договору, ці заклади та особа зобов'язані відшкодувати шкоду, якщо вони не доведуть, що шкоди було завдано не з їхньої вини.

3.  Якщо малолітня особа перебувала в закладі, який за законом здійснює щодо неї функції опікуна, цей заклад зобов'язаний відшкодувати шкоду, завдану нею, якщо не доведе, що шкоди було завдано не з його вини.

4. Якщо малолітня особа завдала шкоди як з вини батьків (усиновлювачів) або опікуна, так і з вини закладів або особи, що зобов'язані здійснювати нагляд за нею, батьки (усиновлювачі), опікун, такі заклади та особа зобов'язані відшкодувати шкоду у частці, яка визначена за домовленістю між ними або за рішенням суду.31. Вставте пропущене у наведеному положенні Цивільного кодексу України: додаткова відповідальність батьків (усиновлювачів) або піклувальників має місце якщо________


32. Які витрати зобов’язана відшкодувати потерпілому фізична або юридична особа, яка завдала шкоди каліцтвом або іншим ушкодженням здоров'я фізичній особі?зобов'язана відшкодувати потерпілому заробіток (дохід), втрачений ним внаслідок втрати чи зменшення професійної або загальної працездатності, а також відшкодувати додаткові витрати, викликані необхідністю посиленого харчування, санаторно-курортного лікування, придбання ліків, протезування, стороннього догляду тощо.


33. Назвіть періодичність здійснення відшкодування шкоди, завданої каліцтвом, іншим ушкодженням здоров'я або смертю потерпілого.

Відшкодування шкоди, завданої каліцтвом, іншим ушкодженням здоров'я або смертю потерпілого, здійснюється щомісячними платежами.


34. Визначте порядок визначення розміру втраченого фізичною особою заробітку, внаслідок каліцтва або іншого ушкодження здоров’я, що підлягає відшкодуванню.

Розмір втраченого фізичною особою внаслідок каліцтва або іншого ушкодження здоров'я заробітку (доходу), що підлягає відшкодуванню, визначається у відсотках від середнього місячного заробітку (доходу), який потерпілий мав до каліцтва або іншого ушкодження здоров'я, з урахуванням ступеня втрати потерпілим професійної працездатності, а за її відсутності - загальної працездатності.

35. У якому випадку суд може постановити рішення про відшкодування шкоди, завданої каліцтвом, іншим ушкодженням здоров’я або смертю потерпілого за рахунок майна недієздатної особи, частково або в повному обсязі?

 Якщо опікун недієздатної особи, яка завдала шкоди, помер або у нього відсутнє майно, достатнє для відшкодування шкоди, а сама недієздатна особа має таке майно,


36. Хто має право на відшкодування шкоди, завданої смертю потерпілого?1. У разі смерті потерпілого право на відшкодування шкоди мають непрацездатні особи, які були на його утриманні або мали на день його смерті право на одержання від нього утримання, а також дитина потерпілого, народжена після його смерті.

Шкода відшкодовується:

1) дитині - до досягнення нею вісімнадцяти років (учню, студенту - до закінчення навчання, але не більш як до досягнення ним двадцяти трьох років);

2) чоловікові, дружині, батькам (усиновлювачам), які досягли пенсійного віку, встановленого законом, - довічно;

3) інвалідам - на строк їх інвалідності;

4) одному з батьків (усиновлювачів) або другому з подружжя чи іншому членові сім'ї незалежно від віку і працездатності, якщо вони не працюють і здійснюють догляд за: дітьми, братами, сестрами, внуками померлого, - до досягнення ними чотирнадцяти років;

5) іншим непрацездатним особам, які були на утриманні потерпілого, - протягом п'яти років після його смерті.37. Які доходи потерпілого включаються або не включаються при визначенні розміру відшкодування шкоди, завданої фізичній особі каліцтвом або іншим ушкодженням здоров’я? ????


38. Вставте пропущене у наведеному положенні Цивільного кодексу України: особа, на яку покладено обов’язок відшкодувати шкоду, завдану каліцтвом або іншим ушкодженням здоров’я потерпілого, має право вимагати___________якщо працездатність потерпілого зросла порівняно з тією, яка була в нього на момент вирішення питання про відшкодування шкоди.зменшення розміру відшкодування шкоди


39. Визначте порядок обчислення середньомісячного заробітку. Середньомісячний заробіток (дохід) обчислюється за бажанням потерпілого за дванадцять або за три останні календарні місяці роботи, що передували ушкодженню здоров'я або втраті працездатності внаслідок каліцтва або іншого ушкодження здоров'я. Якщо середньомісячний заробіток (дохід) потерпілого є меншим від п'ятикратного розміру мінімальної заробітної плати, розмір втраченого заробітку (доходу) обчислюється виходячи з п'ятикратного розміру мінімальної заробітної плати


40. Назвіть витрати потерпілого, які належать до додаткових витрат, та підлягають відшкодуванню в разі завдання шкоди каліцтвом або іншим ушкодженням здоров’я

додаткові витрати, викликані необхідністю посиленого харчування, санаторно-курортного лікування, придбання ліків, протезування, стороннього догляду 


41. У якому обсязі державою відшкодовується шкода, завдана фізичній особі внаслідок її незаконного засудження?

У повному обсязі незалежно від вини посадових і службових осіб органу дізнання, попереднього (досудового) слідства, прокуратури або суду.


42. Вставте пропущене у наведеному положенні Цивільного кодексу України: якщо кримінальну справу закрито на підставі Закону про амністію або акта про помилування ________

Право на відшкодування шкоди не виникає.

43. За яких підстав шкода завдана фізичній або юридичній особі внаслідок постановлення судом незаконного рішення в цивільній справі, відшкодовується державою в повному обсязі?

В разі встановлення в діях судді ( суддів ), які вплинули на постановлення незаконного рішення, складу злочину за обвинувальним вироком суду, що набрав законної сили.


44. Які види шкоди підлягають відшкодуванню, завданої громадянинові незаконними діями органів дізнання, досудового слідства, прокуратури і суду?

1) заробіток та інші грошові доходи, які він втратив внаслідок незаконних дій;

2) майно (в тому числі гроші, грошові вклади і відсотки по них, цінні папери та відсотки по них, частка у статутному фонді господарського товариства, учасником якого був громадянин, та прибуток, який він не отримав відповідно до цієї частки, інші цінності), конфісковане або звернене в доход держави судом, вилучене органами досудового розслідування, органами, які здійснюють оперативно-розшукову діяльність, а також майно, на яке накладено арешт;

3) штрафи, стягнуті на виконання вироку суду, судові витрати та інші витрати, сплачені громадянином;

4) суми, сплачені громадянином у зв'язку з поданням йому юридичної допомоги;

5) моральна шкода.


45. Ким відшкодовується шкода, завдана фізичній або юридичній особі в результаті прийняття органом державної влади нормативно-правового акту, що був визнаний незаконним і скасований?

Державою.


46. Що слід розуміти під незаконними діями органів дізнання, досудового слідства, прокуратури або суду?

незаконного засудження, незаконного повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, незаконного взяття і тримання під вартою, незаконного проведення в ході кримінального провадження обшуку, виїмки, незаконного накладення арешту на майно, незаконного відсторонення від роботи (посади) та інших процесуальних дій, що обмежують права громадян


47. У яких випадках виникає право на відшкодування шкоди, завданої фізичній особі незаконними діями органу дізнання, досудового слідства, прокуратури або суду?

 Шкода, завдана фізичній особі внаслідок її незаконного засудження, незаконного притягнення до кримінальної відповідальності, незаконного застосування як запобіжного заходу тримання під вартою або підписки про невиїзд, незаконного затримання, незаконного накладення адміністративного стягнення у вигляді арешту чи виправних робіт


48. За вчинення яких дій у процесі дізнання, досудового слідства або судового розгляду фізична особа втрачає право на відшкодування шкоди?

Шляхом самообмови перешкоджала зясуванню істини.


49. У яких випадках заповіт посвідчується при свідках?

За бажанням заповідача

Посвідчення заповіту іншою посадовою, службовою особою

Посвідчення заповіту нотаріусом, якщо заповідач через фізичні вади не може сам прочитати заповіт.

50. Назвіть підстави (причини), за наявності яких заповідач може позбавити в заповіті права на спадкування будь-яку особу.

Заповідач без зазначення причин може позбавити права на спадкування будь-яку особу з числа спадкоємців за законом.


51. Назвіть підстави для спадкування за законом. ????


52. Визначте склад спадщини


До складу спадщини входять усі права та обов'язки, що належали спадкодавцеві на момент відкриття спадщини і не припинилися внаслідок його смерті.


53. Назвіть строк для прийняття спадщини.

6 місяців з часу відкриття спадщини


54. Хто не може бути спадкоємцями за законом?


Спадкоємцями за законом можуть бути:

Фіз особи, юр особи, держава, АРК, терит громади іноз держави та ін суб публ права


55. Яким чином частки спадкоємців у спадщині при спадкуванні за заповітом? ????


56. Який заповіт є секретним?

Секретним є заповіт, який посвідчується нотаріусом без ознайомлення з його змістом


57. Назвіть спадкоємців п’ятої черги.

інші родичі спадкодавця до шостого ступеня спорідненості включно

утриманці спадкодавця


58. У яких випадках може бути реалізовано право на обов’язкову частку у спадщині?

Неповнолітні, повнолітні непрацездатні діти спадкодавця, непрацездатна вдова (вдівець) та непрацездатні батьки спадкують, незалежно від змісту заповіту, половину частки, яка належала б кожному з них у разі спадкування за законом (обов'язкова частка).


59. На кого може бути покладено заповідальний відказ?

На спадкоємця


60. Яким чином може бути змінена черговість спадкування за законом?

Черговість одержання спадкоємцями за законом права на спадкування може бути змінена нотаріально посвідченим договором заінтересованих спадкоємців, укладеним після відкриття спадщини.


61. У яких випадках заповіт визнається нікчемним?


Заповіт, складений особою, яка не мала на це права, а також заповіт, складений з порушенням вимог щодо його форми та посвідчення, є нікчемним.


62. Хто має право скласти заповіт?

Відповідно до Цивільного кодексу України кожний громадянин має право залишити за заповітом усе своє майно або частину його (не виключаючи предметів звичайної домашньої обстановки та вжитку) одній чи кільком особам як тим, що входять, так і тим, що не входять до кола спадкоємців за законом, а також державі або окремим державним, кооперативним та іншим громадським організаціям.

Особи, які мають право складати заповіт, повинні відповідати таким вимогам:

Таким чином, право заповідати належне їм майно володіють тільки фізичні особи (громадяни), які володіють повною цивільною дієздатністю.

Це означає, що громадянин, який бажає скласти заповіт, повинен бути повнолітнім (тобто досягти 18 – ти років).

До винятків можна віднести наступні випадки:

1. У випадку реєстрації шлюбу фізичною особою, яка не досягла повноліття - з моменту реєстрації шлюбу така особа набуває повної цивільної дієздатності.

2. У випадку, коли фізична особа досягла 16 – річного віку та працює за трудовим договором.3. У випадку, коли фізична особа досягла 16 – річного віку та займається підприємницькою діяльністю.

4. Якщо неповнолітня особа записана матір’ю чи батьком дитини, вона набуває повної цивільної дієздатності.

63. Вкажіть розмір обов’язкової частки у спадщині.

Обов’язкова частка у спадщині визначається в розмірі половини від тієї частки, яка належала б кожному зі спадкоємців, що мають право на неї, при спадкуванні за законом, незалежно від змісту заповіту.


64. Вкажіть визначення поняття «спадкування».

Спадкування— перехід прав та обов'язків (спадщини) від фізичної особи, яка померла (спадкодавця), до інших осіб (спадкоємців) (ст.1216 ЦК України).


65. Протягом якого строку може бути відкликана заява про прийняття спадщини?


Таке відкликання може бути вчинене протягом строку, встановленого законодавством для прийняття спадщини.( Для прийняття спадщини встановлюється загальний строк у шість місяців, який починається з часу відкриття спадщини, тобто з дня смерті спадкодавця або з дня, з якого він був оголошений померлим.)

66. Хто має право на обов’язкову частку у спадщині?

- малолітні діти спадкодавця,

- неповнолітні діти спадкодавця,

- повнолітні непрацездатні діти спадкодавця (в тому числі усиновлені),

- непрацездатна вдова(вдівець),

- непрацездатні батьки(усиновителі).67. Ким, окрім нотаріуса, може бути посвідчений заповіт?

мають право такі посадові, службові особи:68. Визначте порядок спадкування за заповітом, якщо між спадкоємцями у заповіті розподілені лише права.

Якщо заповідач розподілив між спадкоємцями у заповіті лише свої права, до спадкоємців, яких він призначив, переходить та частина його обов'язків, що є пропорційною до одержаних ними прав.


69. Визначте місце відкриття спадщини за умови, що місце проживання спадкодавця невідоме і у нього відсутнє нерухоме майно

За відсутності нерухомого майна місцем відкриття спадщини є місцезнаходження основної частини рухомого майна, що може бути підтверджено свідоцтвом про державну реєстрацію транспортного засобу, витягом з реєстру прав власності на цінні папери, ощадною книжкою тощо.


70. Назвіть спадкоємців четвертої черги.

У четверту чергу право на спадкування за законом мають особи, які проживали зі спадкодавцем однією сім'єю не менш як п'ять років до часу відкриття спадщини.


71. Коли починає спливати строк для прийняття спадщини?

1. Для прийняття спадщини встановлюється строк у шість місяців, який починається з часу відкриття спадщини. 2. Якщо виникнення у особи права на спадкування залежить від неприйняття спадщини або відмови від її прийняття іншими спадкоємцями, строк для прийняття нею спадщини встановлюється у три місяці з моменту неприйняття іншими спадкоємцями спадщини або відмови від її прийняття. Якщо строк, що залишився, менший як три місяці, він продовжується до трьох місяців


72. Назвіть підстави спадкування за законом.

Спадкування за законом має місце тоді, коли воно не змінене заповітом, тобто спадкодавець у заповідальному розпорядженні не призначив спадкоємців особисто. У цьому випадку спадкове майно розподіляється між особами, які названі у числі спадкоємців у відповідних статтях ЦК України. Такі особи називаються законними спадкоємцями, або колом спадкоємців за законом