ЗМІСТ виробничої практики для студентів V курсу Виробничу практику студенти проходять у 10 семестрі, тривалість практики 4 тижні....

ЗМІСТ виробничої практики для студентів V курсу Виробничу практику студенти проходять у 10 семестрі, тривалість практики 4 тижні....

ЗМІСТ виробничої практики для студентів V курсу Виробничу практику студенти проходять у 10 семестрі, тривалість практики 4 тижні....

ЗМІСТ

виробничої практики для студентів Vкурсу

Виробничу практику студенти проходять у 10семестрі,

тривалість практики 4 тижні.


№ п\п


Зміст роботи

Терміни виконання завдань (в год.)


Форма

звітності студента

Відомості про виконання

1.

Настановча конференція на факультеті (мета та завдання виробничої практики, обов’язки студентів-практикантів, зміст роботи студентів на період практики, вимоги до звітної документації).

2

Записи у щоденнику виробничої практики.


2.

Ознайомлення з об’єднанням підприємств (підприємством, організацією),економічним підрозділом, керівниками, розпорядком роботи на підприємстві

2

Записи у щоденнику виробничої практики, опис


3.

Проходження інструктажу з техніки безпеки та протипожежної безпеки

2

Записи у щоденнику виробничої практики


4.

Ознайомлення із технологією, структурою виробничого процесу та його організацією у просторі й часі


2

Записи у щоденнику виробничої практики: спостереження, аналіз, висновки


5.

Спеціалізація і кооперування виробництва, уніфікація продукції

3

Записи у щоденнику виробничої практики: спостереження, аналіз, висновки


6.

Ознайомлення з:

 • статутом об’єднання підприємств;

 • колективним договором

 • положенням про економічний відділ;

 • посадовою інструкцією економіста

1


2

2


1

Положення, записи у щоденнику виробничої практики, опис, форми


7.

Документооборот на підприємстві і зв’язок між підрозділами та з управлінням підприємства


2


Записи у щоденнику виробничої практики, опис, форми


8.

Регулювання праці персоналу та оплата праці:

- основна;

- доплата;

- надбавки;

- преміювання;

Розрахунки чисельності по категоріях;

Складання балансу робочого часу.

2


2


1

Положення


Розрахунки


Розрахунки


9.

Стратегічне планування, складання бізнес-плану

2


Бізнес-план


10.

Регулювання договірної роботи в об’єднаннях підприємств

1

Опис, договори, положення


11.

Організація циклу дослідження виробництва

2

Положення, графіки, форми, розрахунки ефективності


12.

Регулювання руху фондів та акціонерного капіталу

2

Опис, форми, положення


13.

Регулювання доходів:

- складання та аналіз виконання бюджету підприємства;

- аналіз платоспроможності підприємства

11

ПоложенняРозрахунки, форми


14.

Аналіз потужності підприємства

 • проектної

 • поточної

 • резервної

4

Записи у щоденнику, розрахунки, показники потужності, висновки, пропозиції.


15.

Розрахунок показників фінансового стану підприємства на основі річних форм стастичної звітності (ф. №1 – “Баланс”, ф. 2 “Звіт про фінансовірезультати”, ф.3 “Звіт про рух готових коштів”, ф. 4 “Звіт про власний капітал”, ф. №1-Б “Звіт про фінансові результати і дебіторську та кредиторську заборгованість”.)

6

Записи у щоденнику, форми звітності за базовий і звітний роки, розрахуноки коефіцієнтів:

 • автономії,

 • забезпечення боргів,

 • загальна ліквідності,

 • термінової та абсолютної ліквідності: пропозиції,


16.

Розрахунок порівняльних цін на продукцію, послуги підприємства на 1 січня планового року (2-3 вироби (послуги) та визначення інструкції по складанню звітності ф. №1 ціни (пром.) Звіт про ціни виробників промислової продукції)

8

Записи у щоденнику, калькуляції на вироби на початок базового і звітного років з розрахунками та поясненнями по статтях


17.

Вивчення інструкції та ознайомлення зі звітом по ф. №2-Б “Звіт про випуск, розміщення та обіг цінних паперів (річна,квартальна)”

4

Записи у щоденнику


18.

Складання звіту по ф. №1 – підприємництво (річна) та ф. №1- підприємництво (коротка) річна “Звіт про основні показники діяльності підприємства” та аналіз цих звітів за базовий і звітний роки

6

Записи у щоденнику, заповнені форми звітності за базовий і звітний роки, зведення в одну таблицю, висновки, пропозиції, розрахунки відхилень


19.

Аналіз стану основних засобів на підприємстві на основі звіту ф. № 11-03Звіт про наявність та рух основних засобів, аортизацію (знос), річна базовий і звітний роки

4

Записи у щоденнику, форми звітності за базовий і звітний роки, аналіз стану основних засобів


20.

Інвестиційна діяльність підприємства за 2007 рік згідно даних:

 • ф.№ 1 інвестиціїЗвіт про інвестції в основний кпітал (капітальні вкладення)”;

 • ф. №2 інвестиції “Звіт про капітальні інвестиціїрічна;

 • ф. № 10 3Е3 «Звіт про іноземні інвестиції в Україну» квартальна;

 • ф. № 13 3Е3 «Звіт про іноземні інвестиції в Україну» квартальна;

4

Записи у щоденнику, вивчення інструкцій по заповненню форми, висновки, пропозиції


21

Вивчення інструкцій по складанню звітності по:

 • ф. № 4 НТ «Звіт про набуття прав інтелектуальної власності та використаня обєктів права інтелектуальної власності», річна;

 • ф. № 7 НТ (ліцензія) «Звіт про укладання договорів стосовно розпорядження майновими правами інтелектуальної власності», річна

2

2


Записи у щоденнику, запис у звіт про набуття права інтелектуальної власності на підприємстві та ліцензіях
22.

Вивчення інструкцій по складанню звітності по:

 • ф. № 1-П (термінова) «Терміновий звіт про виробництво промислової продукції (робіт, посуг)» за грудень попереднього року, січень, лютий поточного року;

 • ф. № 1-П – НПП «Звіт про виробництво промислової продукції», річна, коротка річна за базовий і звітний роки;

 • ф. № 1-ПЕ «Місячний звіт про економічні показники за видами економічної діяльності…», місячна за грудень попереднього року, січень, лютий поточного року;

 • ф. № 9 3Е3 «Звіт про експорт і імпорт послуг», квартальна за 1, 2, 3, 4 квартал попереднього року;

 • ф. № 1-ПВ «Звіт з праці» місячна за грудень попереднього року, січень, лютий поточного року; квартальна – за 1, 2, 3, 4 квартали попереднього року;

 • ф. № 3-ПВ «Звіт про використання робочого часу», піврічна за 1 і 2-ге півріччя попереднього року;

 • ф. № 6-ПВ «Звіт про кількість працівників, їхній якісний склад та професійне навчання», річна за 2 попередні роки;

 • ф. № 1-ПВ (умови праці) «Звіт про стан умов праці, пільги та компенсації за роботу зі шкідливими умовами» , річна – за попередній рік

6

5

42
54

3

2

Записи у щоденнику, заповнені форми звітності.
Аналіз показників виробництва, їх динаміка, відхилення, планування (стратегічне, поточне, оперативне)

Праці: продуктивність, кількісний склад, структура, оплата праці, нормування, середньомісячна зарплата


23.

Вивчення інструкцій по складанню звітності по:

 • ф. № 3-МТП «Залишки та витрати матеріалів», річна за попереднім рік;

 • ф. № 4-МТП «Звіт про залишки і використання енергетичних матеріалів та продуктів перероблення нафти», річна за попередній рік;

 • ф. № 11-МТП «Звіт про результати використання палива, тепло енергії та електроенергії, піврічна за 2-ге півріччя попереднього року»

22

2

Записи у щоденнику, заповнення форми звітності


24.

Рахунок фактичної собівартості продукції і двох-трьох виробів за грудень попереднього року і січень поточного року, вінесення умовно-постійних та умовно-змінних витрат на фактичну собівартісь виробів. Розрахунок маржинального прибутку і точки беззбитковості

4

Записи у щоденнику, розрахунок, аналіз, висновки, пропозиції


25.

Зовнішньоекономічна діяльність підприємств

2

Опис


26.

Добір матеріалів по дипломній роботі

5

Таблиці, графіки, пояснення


27.

Звітність за проходження практики та консультації у факультетського керівника практики, та керівників практики
6Кожного понеділка о 1430 (щоденники, форми звітності, матеріали практики, виконання змісту практики)


28.

Підготовка звітної документації студента-практиканта (звіт студента-практиканта про проходження практики, щоденник виробничої практики; характеристика діяльності студента-практиканта, підписана керівником та засвідчена керівником підприємства)

5

Оформлення звітної документаціїІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ

Керівником практики планують студента-практиканта тематичні індивідуальні завдання відповідно до:

Індивідуальні завдання обов’язкові до виконання і входять в перелік звітної документації студентів-практикантів.

Виконання індивідуальних завдань оцінюється керівниками: від бази практики та керівником-методистом випускової кафедри.


СХЕМА ЗВІТУ СТУДЕНТА – ПРАКТИКАНТА


 1. Результати ознайомлення із специфікою роботи підприємства (організації)

 1. Звіт про виконану роботу з питань планування

 1. Звіт про виконання роботи з організації планово-економічної роботи

 1. Звіт про виконання роботи з аналізу господарської діяльності й оперативно-статистичного обліку підприємства (організації):

 1. Звіт про виконану методологічну роботу

 1. Пропозиції та побажання щодо проведення виробничої практики

 1. Список використаної літератури та нормативних документів


Дата Підпис


ПРИМІТКА:

Звіт підписується та оцінюється керівником від бази практики і разом із іншими документами подається на рецензування керівнику практики від університету.

Звіт з практики захищається студентом в комісії, призначеній завідуючим кафедри.


ІНДИВІДУАЛЬНЕ ЗАВДАННЯ


студента __________________________________________________________

(прізвище, ініціали)


на _____________________ практику

(вид практики)


№ з/п

Найменування робіт

Форма подання

Відмітка про виконанняКерівник практики


Студент-практикант