Міністерство освіти і науки України Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка Природничий факультет...

Міністерство освіти і науки України Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка Природничий факультет...

Міністерство освіти і науки України Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка Природничий факультет...


Міністерство освіти і науки України

Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка

Природничий факультетЗвіт


Студента 5 курсу, ___________ групи природничого факультету


Спеціальності (шифр, назва) __________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

(прізвище, ім’я та по батькові)

про проходження практики у __________________________________________

(назва навчального закладу)

_______________________________________________________________________________

(місцезнаходження навчального закладу)


Керівник практик з фаху

____________________________________________________________________

(прізвище, ім’я та по батькові)


Керівник практики відкафедри педагогіки___________________________________________________________________

(прізвище, ім’я та по батькові)


Керівник практики від кафедри психології освіти

___________________________________________________________________

(прізвище, ім’я та по батькові)
2013-2014 н. р.

І. Навчальна робота


1. Загальні відомості про місце і час проходження практики _________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________.

2. Відвідування уроків:

а) зі спеціальності ____________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________;

б) з інших предметів__________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________.

3. Проведення уроків самим студентом:

а) кількість проведених уроків та їх критична оцінка:

- чи вдалось провести уроки всіх основних типів (якщо ні, вказати причину)___

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________;

-труднощі, які були при плануванні, у підготовці та в процесі проведення уроку або частини його, як їх подолали__________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________;

б) засоби, що використовувались для активізації розумової діяльностіучнів на уроці _______________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________;

в) які види наочностей виготовив студент, їх оцінка та роль на уроках ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________.

4. Перевірка зошитів, письмових робіт , щоденників учнів __________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________.

5.Робота з учнями, що не встигають з предметів (вказати прізвища) __________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________.

6. Індивідуальна та диференційована робота з учнями, її результати_________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________.

7.Позакласна робота з спеціальності, її зміст (тематика та форми проведення заходів, їх кількість, ознайомлення з роботою гуртка, проведення факультативних занять в школі та ін.) ___________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________.

8. Труднощі у виконанні завдань педпрактики з навчальної роботи, шляхи їх подолання ___________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________.

9. Оволодіння уміннями та навичками проведення навчальної роботи ________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________.

10.Загальні висновки про навчальну роботу ______________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________.


ІІ. Виховна робота

1.Клас, за яким закріплений студент. Прізвище, ім’я по батькові класного керівника ___________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________.

2. Спостереження за роботою класного керівника, відвідування проведених ним виховних заходів (загальні враження)___________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________.

3.Відвідування позакласних виховних заходів, проведених іншими студентами (кількість, короткий аналіз) ____________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________.

4.Зміст роботи, проведеної студентом як помічником класного керівника (як класним керівником):

а) вивчення колективу класу та окремих учнів ____________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________;

б) організація колективних позакласних заходів, тема залікового виховного заходу______________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________;

в) керівництво суспільно-корисною працею учнів _________________________;

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________;

г) індивідуальна робота з учнями_______________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________.

д) робота з батьками учнів_____________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________.

5.Труднощі у підготовці і проведенні виховних заходів ____________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________.

6. Ознайомлення із системою виховної роботи школи______________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________.

7.Оволодіння вміннями та навичками організації і проведення виховної роботи

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________.

8.Загальні висновки про виховну роботу_________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________.


ІІІ. Методична робота

1. Бесіди з директором школи, його заступниками, класним керівником та вчителями (вказати теми бесід)_________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________.

2. Ознайомлення із документацією та планами роботи школи (вказати конкретно) __________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________.

3. Вивчення досвіду роботи кращих учителів _____________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________.

4. Ознайомлення з психолого-педагогічною та методичною літературою під час практики ___________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________.

5. Профорієнтаційна робота____________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________.


ІV. Науково-дослідницька робота

1. Тема науково-дослідницької роботи; вивчена література з теми; опис спостережень/експериментів, анкетувань/ за темою дослідження____________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________.

2. Банк педагогічного досвіду __________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________.


V. Висновки

1. Що дала педпрактика студенту _______________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________.

2. Позитивне в організації та проведенні практики ________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________.

3. Недоліки, виявлені під час практики ___________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________.

4. Пропозиції щодо вдосконалення підготовки, організації і проведення педагогічної практики_________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________.


VІ. Список використаної літератури

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Дата «_____» ____________________ 200 ___ р.


Практикант ___________________________________________ ___________

(П. І. П.) (підпис)

Вчитель з фаху ______________________ “______________” ___________

(П. І. П.) (оцінка прописом) (підпис)

Класний керівник _____________________ “_______________” ___________

(П. І. П.) (оцінка прописом) (підпис)