ТА ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ ДЛЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

З ДИСЦИПЛІНИ «ЕКОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ»

для студентів напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит»

галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво»

факультету економіки

Херсон - 2013


Методичні рекомендації та індивідуальні завдання для контрольної роботи з дисципліни “Економічний аналіз” для студентів напряму підготовки 6.030509 “Облік і аудит” галузі знань 0305 „Економіка та підприємництво” факультету економіки/ Укладачі: д.е.н., професор О.А.Сарапіна, ст. викладач Н.Я. Стефанович.- Херсон: ХНТУ, 2013. – 42с.

Рецензент: к.е.н., доцент кафедри обліку і аудиту Пінчук Т.А.

Затверджено

на засіданні кафедри обліку і аудиту

протокол № 1 від 29.08.2013р.


Методичні вказівки до виконання контрольної роботи

Сутність контрольної роботи – проведення економічного аналізу акціонерних товариств України. Результати економічного аналізу доцільно представити у вигляді наведених нижче таблиць.

Варіантом контрольної роботи є порядковий номером студента у списку групи. Кожну роботу викладач приймає від кожного студента індивідуально. Захист контрольної роботи відбувається у формі співбесіди.

При виконанні контрольної роботи слід додержуватися наступних вимог:

- подавати розгляд кожного етапу з докладними поясненнями;

- за результатами кожного етапу аналізу фінансової звітності зробити необхідні висновки;

- виконується іконтрольна робота в окремому зошиті, охайно, без помилок.

Таблиця 1

Аналіз активу балансу

Склад майна На початок періоду На кінець періоду Зміна
сума питома вага, % сума питома вага, % сума питома вага, %
1.Валюта балансу
1.1.Основний капітал
1.2. Оборотний капітал
1.2.1. Матеріальні оборотні активи
1.2.2. Грошові кошти
1.2.3. Дебіторська заборгованість
1.3. Витрати майбутніх періодів

Таблиця 2

Аналіз наявності, складу і структури основного капіталу

Основний капітал На початок періоду На кінець періоду Зміна
сума питома вага, % сума питома вага, % сума питома вага, %
1.Основні засоби: - первісна вартість
- знос
- залишкова вартість
2.Незавершене будівництво
3.Нематеріальні активи
4.Довгострокові фінансові інвестиції
5.Інші необоротні активи
Разом основний капітал

Таблиця 3

Аналіз наявності, складу і структури оборотного капіталу

Оборотний капітал На початок періоду На кінець періоду Зміна
Сума Питома вага Сума Питома вага Сума Питома вага
1.Виробничі запаси
2.Незавершене виробництво
3.Готова продукція
4.Товари
Всього матеріальні оборотні активи
5.Дебіторська заборгованість за товари, роботи і послуги
6.Інші види дебіторської заборгованості
Всього коштів у розрахунках
7.Грошові кошти та їх еквіваленти
8.Короткострокові фінансові вкладення
Всього грошові кошти
9.Інші оборотні активи
10.Витрати майбутніх періодів
Всього оборотний капітал


Таблиця 4

Аналіз динаміки, складу і структури дебіторської заборгованості

Склад дебіторської заборгованості На початок періоду На кінець періоду Зміна
Сума Питома вага, % Сума Питома вага, % Сума Питома вага, %
1.За товари, роботи, послуги
2.За виданими авансами
3.З бюджетом
4.За внутрішніми розрахунками
5.Інша поточна дебіторська заборгованість
Всього

Таблиця 5

Оцінка власних та позикових джерел формування майна підприємства

Джерела формування На початок періоду На кінець періоду Зміна
Сума Питома вага, % Сума Питома вага, % Сума Питома вага, %
1. Всього джерел
1.1. Власний капітал, у т.ч.:
- Статутний капітал
- Резервний капітал
- Пайовий капітал
- Додатковий капітал
- Неоплачений капітал
- Вилучений капітал
- Нерозподілений прибуток
1.2. Забезпечення наступних витрат і платежів
1.3. Позиковий капітал, у т.ч.:
- Довгострокові кредити
- Інші довгострокові фінансові зобов’язання
- Короткострокові кредити
- Поточна заборгованість по довгостроковим зобов’язанням
- Кредиторська заборгованість
- Векселі видані
- Інші поточні зобов’язання
1.4 Доходи наступних періодів


Таблиця 6

Аналіз джерел формування основного капіталу (необоротних активів)

Основний капітал (необоротні активи) На початок періоду На кінець періоду Зміна Джерела покриття основного капіталу На початок періоду На кінець періоду Зміна
1.Нематеріальні активи 1. Власні джерела (всього)
2. Основні засоби 2. Власний капітал, використаний на покриття необоротних активів
3. Довгострокові активи 3. Довгострокові фінансові зобов’язання
Всього необоротні активи Всього джерел на покриття необоротних активів

Таблиця 7

Аналіз джерел формування оборотного капіталу

Оборотний капітал На початок періоду На кінець періоду Зміна Джерела покриття оборотного капіталу На початок періоду На кінець періоду Зміна
1. Оборотний капітал (всього) 1. Власний капітал (всього)
1.1. Виробничі запаси 1.1. На покриття оборотного капіталу
1.2. НЗВ
1.3. Готова продукція 2. Поточні зобов’язання
1.4. Товари 2.1. Короткострокові кредити
1.5. Грошові кошти
1.6. Дебіторська заборгованість 2.2. Кредиторська заборгованість
1.7. Поточні фінансові інвестиції 2.3. Інші поточні зобов’язання
1.8. Інші оборотні активи
Всього оборотний капітал Всього джерел на покриття оборотного капіталу

Таблиця 8

Аналіз складу і структури кредиторської заборгованості

Склад кредиторської заборгованості На початок періоду На кінець періоду Зміна
сума питома вага,% сума питома вага, % сума питома вага, %
1.Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги
2. Поточні зобов’язання за розрахунками
- з одержаних авансів
- з бюджетом
- з позабюджетних платежів
- зі страхування
- з оплати праці
- із внутрішніх розрахунків
3. Векселі видані
4. Інші поточні зобов’язання
Всього

Таблиця 9

Порівняльний аналіз кредиторської та дебіторської заборгованості

Статті дебіторської заборгованості На кінець періоду Статті кредиторської заборгованості На кінець періоду Перевищення
Дт Кт
1.Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги 1.Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги
2.Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом 2.Поточні зобов’язання з бюджетом
3. Поточні зобов’язання із внутрішніх розрахунків
3.Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків 4. Поточні зобов’язання зі страхування
5. Поточні зобов’язання з оплати праці
Разом Разом

Таблиця 10

Аналіз оборотності активів підприємства

Показники Напрямок позитивних змін За звітний період
1. Коефіцієнт оборотності активів > 0, збільшення
2. Коефіцієнт оборотності основних фондів > 0, збільшення
3. Коефіцієнт оборотності оборотних активів > 0, збільшення
4. Коефіцієнт оборотності запасів > 0, збільшення
5. Коефіцієнт оборотності готової продукції > 0, збільшення
6. Коефіцієнт оборотності дебіторської заборгованості > 0, збільшення
7. Коефіцієнт оборотності власного капіталу > 0, збільшення
8. Коефіцієнт оборотності кредиторської заборгованості > 0, зменшення

Таблиця 11

Періоди оборотності фінансових ресурсів підприємства

Показники Напрямок позитивних змін За звітний період
1. Період оборотності активів > 0, зменшення
2. Період оборотності основних фондів > 0, зменшення
3. Період оборотності оборотних активів > 0, зменшення
4. Період оборотності запасів > 0, зменшення
5. Період оборотності готової продукції > 0, зменшення
6. Період погашення дебіторської заборгованості > 0, зменшення
7. Період оборотності власного капіталу > 0, зменшення
8. Період погашення кредиторської заборгованості > 0, збільшення

Таблиця 12

Аналіз рівня і динаміки показників звіту про фінансові результати

І. Фінансові результати

Стаття Абсолютна величина Питома вага Зміна
за звітний період за попередній період за звітний період за попередній період сума % питома вага
Дохід (виручка) від реалізації продукції
ПДВ
Акцизний збір
Інші вирахування з доходу
Чистий дохід
Собівартість реалізації
Валовий:
прибуток
збиток
Інші операційні доходи
Адміністративні витрати
Витрати на збут
Інші операційні витрати
Фінансові результати від операційної діяльності:
прибуток
збиток
Дохід від участі в капіталі
Інші фінансові доходи
Інші доходи
Фінансові витрати
Втрати від участі в капіталі
Інші витрати
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:
прибуток
збиток
Податок на прибуток від звичайної діяльності
Фінансові результати від звичайної діяльності:
прибуток
збиток
Надзвичайні:
доходи
витрати
Податки з надзвичайного прибутку
Чистий:
прибуток
збиток

ІІ. Елементи операційних витрат

Найменування показника Абсолютна величина Питома вага Зміна
За звітний період За попередній період За звітний період За попередній період сума % питома вага
Матеріальні затрати
Витрати на оплату праці
Відрахування на соціальні заходи
Амортизація
Інші операційні витрати
Разом

Таблиця 13

Аналіз доходів підприємства

Доходи Абсолютна величина Питома вага, % Зміна
За звітний період За попередній період За звітний період За попередній період сума % питома вага
Чистий дохід від реалізації
Інші операційні доходи
Всього доходів операційної діяльності
Дохід від участі в капіталі
Інші фінансові доходи
Інші доходи
Надзвичайні доходи
Разом доходів

Таблиця 14

Аналіз витрат підприємства

Витрати Абсолютна величина Питома вага, % Зміна
За звітний період За попередній період За звітний період За попередній період сума % питома вага
Собівартість реалізації
Адміністративні витрати
Витрати на збут
Інші операційні витрати
Всього витрат операційної діяльності
Фінансові витрати
Втрати від участі в капіталі
Інші витрати
Податок на прибуток від звичайної діяльності
Надзвичайні витрати
Разом витрат

Таблиця 15

Факторний аналіз прибутку

Показники За звітний період За попередній період Зміна
1.Чистий виторг від реалізації
2.Собівартість реалізації
3. Інші операційні доходи
4. Адміністративні витрати
5.Витрати на збут та інші операційні витрати
6. Фінансові доходи
7. Фінансові витрати
8. Податок на прибуток
10. Надзвичайні доходи
11. Надзвичайні витрати
9.Чистий прибуток

Таблиця 16

Вплив факторів на чистий прибуток

Показники Сума
1.Зміна цін
2.Обсяг реалізованої продукції
3.Обсяг випуску продукції
4. Інші операційні доходи
5. Адміністративні витрати
6. Витрати на збут та інші операційні витрати
7. Фінансові доходи
8. Фінансові витрати
9. Податок на прибуток
10. Надзвичайні доходи
11. Надзвичайні витрати
Всього

ВАРІАНТ 1

ВАТ „Укрстальконструкція”

БАЛАНС

на 1 січня 2009 р.

Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
І. Необоротні активи
Нематеріальні активи:
Залишкова вартість
Первісна вартість
Накопичена амортизація (12) (21)
Незавершене будівництво
Основні засоби:
Залишкова вартість
Первісна вартість
Накопичена амортизація (1938) (2178)
Довгострокові біологічні активи:
Справедлива (залишкова) вартість
Первісна вартість
Накопичена амортизація
Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств
Інші фінансові інвестиції
Довгострокова дебіторська заборгованість
Відстрочені податкові активи
Інші необоротні активи
Усього за розділом І
ІІ. Оборотні активи
Запаси:
виробничі запаси
поточні біологічні активи
незавершене виробництво
готова продукція
товари
Векселі одержані
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:
чиста реалізаційна вартість
первісна вартість
резерв сумнівних боргів (511) (276)
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
з бюджетом
за виданими авансами
з нарахованих доходів
із внутрішніх розрахунків
Інша поточна дебіторська заборгованість
Поточні фінансові інвестиції
Грошові кошти та їх еквіваленти:
в національній валюті
в іноземній валюті
Інші оборотні активи
Усього за розділом ІІ
ІІІ. Витрати майбутніх періодів
IV. Необоротні активи та групи вибуття
Баланс


Пасив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
І. Власний капітал
Статутний капітал
Пайовий капітал
Додатковий вкладений капітал
Інший додатковий капітал
Резервний капітал
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
Неоплачений капітал
Вилучений капітал
Усього за розділом І
ІІ. Забезпечення наступних витрат і платежів
Забезпечення виплат персоналу
Інші забезпечення
Цільове фінансування
Усього за розділом ІІ
ІІІ. Довгострокові зобов’язання
Довгострокові кредити банків
Довгострокові фінансові зобов’язання
Відстрочені податкові зобов’язання
Інші довгострокові зобов’язання
Усього за розділом ІІІ.
ІV. Поточні зобов’язання
Короткострокові кредити банків
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями
Векселі видані
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги
Поточні зобов’язання за розрахунками:
з одержаних авансів
з бюджетом
з позабюджетних платежів
зі страхування
з оплати праці
з учасниками
із внутрішніх розрахунків
Інші поточні зобов’язання
Усього за розділом ІV
V. Доходи майбутніх періодів
Баланс

ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ за 2008р.

1. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття Код рядка За звітний період За попередній період
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)
Податок на додану вартість (90299) (72257)
Акцизний збір
Інші вирахування з доходу (184) (28)
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) (422905) (327586)
Валовий: прибуток
збиток
Інші операційні доходи
Адміністративні витрати (7299) (5303)
Витрати на збут (925) (1718)
Інші операційні витрати (1840) (2099)
Фінансові результати від операційної діяльності: Прибуток
збиток
Доход від участі в капіталі
Інші фінансові доходи
Інші доходи
Фінансові витрати (286) (1150)
Витрати від участі в капіталі
Інші витрати (25392) (25601)
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування: прибуток
збиток
Податок на прибуток від звичайної діяльності (4117) (7181)
Фінансові результати від звичайної діяльності: прибуток
збиток
Надзвичайні: доходи
витрати
Податки з надзвичайного прибутку (8)
Чистий: прибуток
Збиток

ІІ. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Найменування показника Код рядка За звітний період За попередній період
Матеріальні затрати
Витрати на оплату праці
Відрахування на соціальні заходи
Амортизація
Інші операційні витрати
Разом

ІІІ. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Назва статті Код рядка За звітний період За попередній період
Середньорічна кількість простих акцій
Скоригована середньорічна кількість простих акцій
Чистий прибуток, що припадає на одну просту акцію
Скоригований чистий прибуток, що припадає на одну просту акцію
Дивіденди на одну просту акцію

ВАРІАНТ 2

ВАТ „Укрстальконструкція”

БАЛАНС

на 1 січня 2008 р.

Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
І. Необоротні активи
Нематеріальні активи:
Залишкова вартість 49,7 40,3
Первісна вартість 52,4 52,4
Накопичена амортизація (2,7) (12,1)
Незавершене будівництво
Основні засоби:
Залишкова вартість 2723,1 3261,0
Первісна вартість 3829,3 5198,7
Накопичена амортизація (1106,2) (1937,7)
Довгострокові біологічні активи:
Справедлива (залишкова) вартість
Первісна вартість
Накопичена амортизація
Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств 950,0 950,0
Інші фінансові інвестиції 1270,2 476,2
Довгострокова дебіторська заборгованість 151,9 392,9
Відстрочені податкові активи 616,0
Інші необоротні активи
Усього за розділом І 5760,9 5120,4
ІІ. Оборотні активи
Запаси:
виробничі запаси 25307,4 18253,8
поточні біологічні активи
незавершене виробництво
готова продукція 61,2
товари 830,1 2172,1
Векселі одержані
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:
чиста реалізаційна вартість 54850,2 53569,0
первісна вартість 55034,1 54080,0
резерв сумнівних боргів (183,9) (511,0)
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
з бюджетом 161,3
за виданими авансами 3,7 76541,0
з нарахованих доходів
із внутрішніх розрахунків
Інша поточна дебіторська заборгованість 24620,0
Поточні фінансові інвестиції 1376,4 31527,5
Грошові кошти та їх еквіваленти:
в національній валюті 141,4 93,2
в іноземній валюті 856,3 129,9
Інші оборотні активи 6137,2 11753,0
Усього за розділом ІІ 114345,2 194039,5
ІІІ. Витрати майбутніх періодів 4,1 1,9
IV. Необоротні активи та групи вибуття
Баланс 120110,0 199161,8