Нормативно-правові документи щодо запровадження

Теми рефератів

з дисципліни « Вища освіта і Болонський процес»

1. Філософія освіти ХХ1 століття.

2. Система і структура вищої освіти в Україні.

3. Проблеми вищої школи на рубежі століть.

4. Соціально-історичні характеристики розвитку вищої школи в Україні.

5. Перспективи розвитку національної освіти як соціокультурного явища.

6. Вища освіта України: досвід, проблеми і перспективи розвитку.

7. Роль освіти в розвитку партнерства України з іншими державами.

8. Основні засади та принципи формування зони європейської вищої освіти.

9.Основні підходи та етапи формування зони європейської вищої освіти.

10. Болонський процес як засіб інтеграції і демократизації вищої освіти країн Європи.

11. Європейська освітня інтеграція та адаптація вищої освіти України до вимог Болонського процесу.

12. Стратегічні завдання розвитку та вдосконалення вищої освіти України у контексті вимог Болонського процесу.

13. Принципи шляхи і засоби адаптації європейської системи вищої освіти у вищу освіту України.

14. Входження освіти й науки України в європейське інформаційне та освітнє поле як вагомий чинник соціально-економічного, інтелектуального, інноваційно-технологічного та культурного розвитку.

15. Загальні принципи формування систем вищої освіти європейських країн.

15.1. Вища освіта Великобританії, Іспанії, Італії.

15.2. Вища освіта Німеччини, Франції, Польщі.

15.3. Вища освіта США, Японії.

15.4. Вища освіта Росії.

15.5. Вища освіта України.

16. Порівняльний аналіз систем вищої освіти в країнах Європи.

17. Принципи формування змісту кваліфікацій і структур ступенів. Компетентнісний підхід.

18. Технологія проектування інноваційного навчального середовища в системі професійної підготовки фахівців в європейських країнах

19. Управління якістю підготовки фахівців у вищих навчальних закладах освіти.

20. Взаємовизнання дипломів як чинник інтеграції освіти. Європейський зразок додатка до диплома (DIPLOMA SUP PLEMENT).

21. Адаптація законодавства України до законодавства ЄС – один із важливих інструментів створення в Україні нової правової системи та громадянського суспільства.

22.Принципи, шляхи і засоби адаптації європейської системи вищої освіти у вищу освіту України.

23. Загальна характеристика європейської кредитно-трансферної системи та системи накопичення ЕСТS.

24. Характеристика змісту інформаційного пакету.

25. Оцінювання в системі ЕСТS.

26. Досвід використання ЕСТS у країнах Європи: додаткові переваги та проблеми ЕСТS.

27. Формування інноваційного освітнього середовища у вищих навчальних закладах у контексті вимог Болонського процесу.

28. Сприяння європейській співпраці в галузі гарантій якості освіти.

29. Запровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу ( КМСОНП) у вищу освіту України.

30. Реалізація положень Болонської декларації в системі вищої освіти і науки України.

31. Науково-методичні засади впровадження КМСОНП у вищу освіту України.

32. Концептуальні засади розвитку педагогічної освіти України та її інтеграції в європейський освітній простір.

33. Приклади впровадження КМСОНП у вищих навчальних закладах України.

34. Загальні принципи управління якістю підготовки фахівців у вищих навчальних закладах.

35. Особливості систем оцінки вищої освіти.

36. Порівняльний огляд систем оцінки вищої освіти у країнах Західної Європи, США, Східної Європи й СНД.

37. Програма дій щодо реалізації положень Болонської декларації в системі вищої освіти і науки України (затверджено наказом МОН від 23.01.04 р., № 49).

38. Криворізький технічний університет: історія і сучасність.

39. Формування ступеневої освіти в Україні.

40. Модульно-рейтингова система оцінювання знань: багатоманітність підходів та можливості уніфікації.

41. Кредитно-модульна система організації навчання: переваги, проблеми, шляхи вдосконалення.

42. Організація навчального процесу у вищій школі.

43. Сучасний ринок праці та вимоги до підготовки фахівців у світі Болонського процесу.

44. Професійне самовдосконалення та самовиховання майбутніх фахівців.

45. Гуманістичні аспекти вищої освіти.

46. Фундаменталізація освіти як шлях розв’язання глобальних проблем та задоволення насущних потреб особистості.

47. Виникнення та розвиток університетської освіти.

48. Університети у структурі світової вищої освіти.

Список рекомендованої літератури

1. Алексюк А. М. Педагогіка вищої освіти України. Історія, Проблеми. К.: Либідь, 1998.

2. Болонський процес у фактах і документах / Упорядники Степко М. Ф., Болюбаш Я. Я., Шинкарук В. Д., Грубінко В. В., Бабин І. І. – Київ-Тернопіль: Вид-во ТДПУ ім. В. Гнатюка, 2003. – 52с. (www. tspu. edu. ua).

3. Болюбаш Я. Я. Організація навчального процесу в вищих навчальних закладах освіти. – К.: ВВП «Компас», 1997. – 64с.

4. Ван дер Венде М. К. Болонская декларация: расширениедоступности и повышение конкурентоспособности высшегообразования в Европе // Высшее образование в Европе. – 2000. Том XXV. – № 3.

5. Величко О. Г. Болонський процес – це конкретні рішення і дії // Теория и практика металлургии. – Днепропетровск, 2004. – С. 3-1313.

6. Вітвицька С. С.Основи пед.агогіки вищої школи: Метод. посібник для студентів магістратури. – К.: Центр навчальної літератури, 2003. –16с.

7. Віхи історії Криворізького технічного університету / Укладач Л. В. Дояр. – Кривий ріг, 2006. – 19 с.

8. Вища освіта України і Болонський процес: Навчальний посібник / За редакцією В. Г. Кременя. Авторський колектив: М. Ф. Степко, Я. Я. Болюбаш, В. Д. Шинкарук, В. В. Грубінко, І. І. Бабин. – Тернопіль:Навчальна книга – Богдан, 2004. – 384 с.

9. Вульфсон Б. Л. Стратегия розвития ообразования на Западе на протяжении XXI столетия. – М.: Изд-во УРАО, 1999. – С. 114-125.

10. Джуринский А. Н. История зарубежной педагогики: Учебное пособие. – М.: ФОРУМ-ИНФРА, 1998. – С. 107-110.

11. Долженко О. В. Сорбонская и Болонская декларации: Информация к размышлению... // Вестник высшей школы: Алма-Ата. – 2000. – № 6.

12. Журавський В. С., Згуровський М. З. Болонський процес: головні принципи входження в Європейський простір вищої освіти. – К.: ІВЦ, Видавництво «Політехніка», 2003. – 200 с.

13. Келс Г. Р. Процесс самооценки. Руководство по самооценке для высшего образования. – М., 1999. – С. 23-24.

14. Корсак К. В. Світова вища освіта. Порівняння і визнання закордонних кваліфікацій і дипломів. / За. заг. ред. проф. Г. В. Щокіна: Монографія. – К.: МАУП-МКА, 1997. – 208 с.

15. Кремень В. Г. Болонський процес: зближення, а не уніфікація // Дзеркало тижня. – № 48(473). – 13-19 грудня 2003.

16. Кремінь В. Освіта і наука України: шляхи модернізації.

17. Левківський М. В. Історія педагогіки: Підручник. – К.: Центр навчальної літератури, 2003. – С.31-33.

18. Лукичев Г. А. Интеграция и зффективность - цели реформ в высшем образовании стран Европы // Научный вестник Московского государственного технического университета гражданской авиации. – 2000. –№26. – С. 13-18.

19. Мотова Г. Н., Наводнов В. Г., Куклин В. Ж., Савельев Б. С. Системи акредитации за рубежем .– М., 1998.– 180 с.

Національна доктрина розвитку освіти. – К., 2002. – 24с.

20. Основні засади розвитку вищої освіти України в контексті Болонського процесу (документи і матеріали 2003-2004 рр.) / За ред. В. Г. Кременя. – Київ - Тернопіль: Вид-во ТДПУ, 2004. – 147 с. (www. tspu. edu. ua).

21. Положення про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах // Як здобути вищу освіту: Права та гарантії. – К.: Четверта хвиля, 1998. – С. 84-103.

23. Проблеми введення системи зачетннх единиц в висшем профессиональном образовании / Под ред. В. Н. Чистохвалова. – М.: Изд-во РУДН, 2003. – 100 с.

24. Реформа высшего образования в Нидерландах // Голландский институт в Санкт-Петербурге.

25. Романенко М. І. Гуманізація освіти: концептуальні проблеми та практичний досвід / Монографія. – Дніпропетровськ: «Промінь», 2001. – 205 с.

26. Тимчасове положення про організацію навчального процесу в кредитно-модульній системі підготовки фахівців // Вища освіта України і Болонський процес: Навчальний посібник / За ред. В. Г. Кременя. Авторський колектив: Степко М. Ф., Болюбаш Я. Я., Шинкарук В. Д., Грубінко В. В., Бабин І. І. – Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2004.

27. Товажнянський Л. Л., Сокол Є. І., Клименко Б. В. Болонський процесс: цикли, ступени, кредити. – Харків: НТУ „ХПІ", 2004. – 144 с.

28. Шадріков В., Геворкян Е., Карабін 3., Кирінюк А., Наводнов В., Мотова Р., Петропавловській М.. Про процедуру комплексної оцінки вузу // Вища освіта в Росії. – 2001. – № 1. – С. 29-38.

29. Щербик Е. Е., Уразбаева Г. Т. Педагогические аспекти внедрения кредитной системи обучения в магистратуре.

Нормативно-правові документи щодо запровадження