3.1.Розрахунок накопичення органічних добрив та насиченості ними ріллі ПОРЯДОК ВИКОНАННЯ РОБОТИ Таблиця 5 Таблиця 6. Внесення органічних...

3.1.Розрахунок накопичення органічних добрив та насиченості ними ріллі ПОРЯДОК ВИКОНАННЯ РОБОТИ Таблиця 5 Таблиця 6. Внесення органічних...

3.1.Розрахунок накопичення органічних добрив та насиченості ними ріллі ПОРЯДОК ВИКОНАННЯ РОБОТИ Таблиця 5 Таблиця 6. Внесення органічних...

3.1.Розрахунок накопичення органічних добрив та насиченості ними ріллі

Застосування органічних добрив є одним із найважливіших заходів, що дає можливість не лише поповнити запаси мінеральних елементів живлення в ґрунті, але й створює умови для розширеного відтворення його родючості, для підтримання позитивного балансу органічної речовини та оптимальної структури ґрунтового шару.

В практиці сільськогосподарського виробництва використовують різні види органічних добрив. Використання як органічного добрива відходів життєдіяльності тварин, зокрема підстилкового та рідкого гною, набуло значного поширення. Це дає змогу не лише мати постійне джерело органічних добрив, але значною мірою вирішує проблему утилізації відходів тваринництва і сприяє покращенню екологічної ситуації.

Для планування внесення органічних добрив, визначення забезпеченості ріллі органікою та екологічного обґрунтування шляхів розвитку тваринництва важливо знати розміри накопичення різних видів гною. Для цього використовують відповідні формули.

На основі даних маси органіки, що нагромаджується в господарстві і вноситься на поля, можна розрахувати насиченість ріллі органічними добривами, яка є важливим показником її стану.


ПОРЯДОК ВИКОНАННЯ РОБОТИ

  1. Переводимо площу ріллі з % в гектари, прийнявши за 100 % всю площу сільськогосподарських угідь.

Площа сільськогосподарських угідь – 3400га;

Площа ріллі – 70%

Отже, 3400 га – 100%

Х га – 70%

Площа ріллі (Х)=3400*70/100=2380 (га)


  1. Переводимо площу кожної із трьох сівозмін з % в гектари, прийнявши за 100% розраховану вище площу ріллі.

Таблиця 1

Площа ріллі, га

Площі сівозмін

Польова 1

Польова 2

Польова 3

%

га

%

га

%

га

2380

40

952

30

714

30

714


Площа ріллі – 2380 га

Отже, 2380 га – 100 %

Х га – 40%

Площа Польової 1=2380*40/100=952 (га)

Польової 2 =2380*30/100=714 (га)

Польової 3 =2380*30/100=714 (га)


  1. Враховуючи % спеціалізації кожної культури розраховуємо площу в гектарах для кожної з вказаних культур, прийнявши за 100% всю розраховану площу ріллі.

Таблиця 2

Культури

% спеціалізації

Площа, га

Жито

17

404,6

Ячмінь

13

309,4

Картопля

24

571,2

Багаторічні трави

16

380,8

Кукурудза

10

238

Кормовий буряк

15

357

Люпин

5

119

Всього

100

2380


Площа ріллі – 2380 га

Площі культур:

жита =(2380*17)/100=404,6 га

ячмінь =(2380*13)/100=309,4 га

картопля =(2380*24)/100=571,2 га

багаторічні трави =(2380*16)/100=380,8 га

кукурудза =(2380*10)/100=238 га

кормовий буряк =(2380*15)/100=357га

люпин =(2380*5)/100=119 га

  1. Складаємо набір культур для кожної з трьох сівозмін, враховуючи тип сівозміни, % спеціалізації культури та площу сівозміни в %. Набір культур включає в себе перелік культур, що вирощуються на полях даної сівозміни та їх площу в %.

Таблиця 3

Сівозміни

Сільськогосподарські культури

% спец. сіво-зміни

жито

ячмінь

картопля

багаторічні трави

кукурудза

корм. буряк

люпин

Польова 1

7

5

13

-

3

7

5

40

Польова 2

5

5

4

9

4

3

-

30

Польова 3

5

3

7

7

3

5

-

30

Всього

17

13

24

16

10

15

5

100


  1. Переводимо площу кожної культури в кожній з трьох сівозмін з % в гектари, прийнявши за 100 % площу ріллі.

Таблиця 4

Сівозміни

Площа під сільськогосподарськими культурами

Площа сівозмін, га

жито

ячмінь

картопля

багаторічні трави

кукурудза

корм. буряк

люпин

Польова 1

161,84

123,76

228,48

152,32

95,2

142,8

47,6

952

Польова 2

121,38

92,82

171,36

114,24

71,4

107,1

35,7

714

Польова 3

121,38

92,82

171,36

114,24

71,4

107,1

35,7

714

Всього

404,6

309,4

571,2

380,8

238

357

119

2380

ПОЛЬОВА 1

Площа – 952 га

Площі культур:

жита =952*17/100=161,84га

ячмінь =952*13/100=123,76га

картопля =952*24/100=228,48га

багаторічні трави =952*16/100=152,32га

кукурудза =952*10/100=95,2га

кормовий буряк =952*15/100=142,8га

люпин =952*5/100=47,6га


ПОЛЬОВА 2

Площа – 714 га

Площі культур:

жита=714*17/100=121,38га

ячмінь=714*13/100=92,82га

картопля=714*24/100=171,36га

багаторічні трави=714*16/100=114,24га

кукурудза=714*10/100=71,4га

кормовий буряк=714*15/100=107,1га

люпин=714*5/100=35,7га


ПОЛЬОВА 3

Площа – 714 га

Площі культур:

жита=714*17/100=121,38га

ячмінь=714*13/100=92,82га

картопля=714*24/100=171,36га

багаторічні трави=714*16/100=114,24га

кукурудза=714*10/100=71,4га

кормовий буряк=714*15/100=107,1га

люпин=714*5/100=35,7га

  1. Розраховуємо масу підстилкового гною, що накопичується в господарстві, за формулою:

m (0)=(m(k)+m(c)+m(м))*(T(c)+T(з)+T(n)/ )n(m)*K1, (3.1)

де: m(0) – маса гною в кг;

m (k), m(c)– маса (вихід) відповідно калу і сечі на одну голову за добу в кг (дод. табл.1); m(м)– маса підстилкового матеріалу на одну голову на добу в кг(дод. табл.2);

T(c), T (з), T (n)– тривалість відповідно стійловому періоду, перебування в загонах та пасовищного періоду в добах (див. вих. дані);

n(m) – число голів відповідного виду тварин (див. вих. дані);

K1– коефіцієнт перерахунку гною при зберіганні (перепрівший гній, К1=0,71).

Розрахунки проводимо окремо для кожного з видів тварин.

За формулою (3.1) розраховуємо:

m(0) (корів) = (35+10+4)*(186+64+115/3)*540*0,71=5416176,78 (кг);

m(0)(нетелі) = (20+7+4)*(186+64+115/3)*260*0,71 =1649997,258 (кг);

m(0)(молодняк) = (10+4+4)*(186+64+115/3)*310*0,71 =1142305,794 (кг);

m(0)(коні) = (33+15+3)*(186+64+115/3)*102*0,71=1064923,789 (кг);

m(0)(свині) =(3,5+1,5+3,2)*(210+155)*380*0,71=807511,4 (кг).

Розрахунок норми виходу пташиного посліду проводимо за формулою:

Н=П*М*Г, кг

М=0,8*П, кг

де: П – вихід пташиного посліду від однієї птиці за рік, кг (кури – 6 кг в рік);

М – маса підстилкового матеріалу;

Г – поголів’я птиці, шт.

Н (кури)=0,8*6*860=4128 (кг);


  1. Знаходимо загальну масу підстилкового гною, що отримується в господарстві та переводимо її з кг в т:

m(з)= m(0)/1000, (3.2)

де: m(з)– загальна маса гною в т;

m(0) – сумарна маса гною в кг (див. попер. розр.).

m(з)=100850043,021/1000=10085,043(т).

  1. Розраховуємо масу гною, яка вноситься під культури в цілому по господарству відповідно до % внесення органічних добрив (див. вих. дані), прийнявши за 100% значення m(з).Таблиця 5

Культури

% внесення орг. добрив (гною)

Маса внесеного гною, т

Жито

7

705,95

Ячмінь

7

705,95

Картопля

26

2622,11

Багаторічні трави

-

-

Кукурудза

28

2823,82

Кормовий буряк

32

3227,21

Люпин

-

-

Всього

100

10085,04

m(з)=10085,043 ( т)

маса гною, яка вноситься під культури:

жито=10085,043*7/100= 705,95 (т)

ячмінь=10085,043*7/100=705,95 (т)

картопля=10086,043*26/100=2622,11 (т)

кукурудза=10085,043*28/100=2823,82 (т)

кормовий буряк=10085,043*32/100=3227,21 (т)

9. Розраховуємо насиченість культур органікою в цілому по господарству за формулою

D(0)=m/S, (3.3)

де D(0)– насиченість культури органікою в т/га;

m – маса гною, що внесена під дану культуру (див. табл.5) в т;

S – площа, що зайнята даною культурою в га (див. табл. 2).

Значення D(0)для відповідної культури не залежить від типу сівозміни, оскільки розраховується в середньому для господарства.

Насиченістю органікою

D(жита)=705,95/404,8=1,74 (т/га)

D(ячменю)=705,95/309,4=2,28(т/га)

D(картоплі)=2622,11/571,2=4,59(т/га)

D(кукурудзи)=2823,81/238=11,86 (т/га)

D(кормового буряка)=3227,21/357=9,04 (т/га).

10. Розраховуємо масу гною, яка вноситься під культуру в кожній із сівозмін за формулою:

m(r)=D(0)*S1, (3.4)

де m(r)– маса гною, що вноситься під культуру в т;

D(0)– насиченість відповідної культури органікою ( див. попередній розділ);

S1– площа в га, яку займає дана культура в сівозміні (див. табл. 4).

ПОЛЬОВА 1

m(жито)=1,74*161,84=281,6 (т);

m(ячмінь)=2,28*123,76=282,17 (т);

m(картопля)=4,59*228,48=1048,72 (т);

m(кукурудза)=11,86*95,2=1129,07 (т);

m(кормовий буряк)=9,04*142,8=1290,91 (т).

ПОЛЬОВА 2

m(жито)=1,74*121,38=211,2 (т);

m(ячмінь)=2,28*92,82=211,63(т);

m(картопля)=4,59*171,36=786,54 (т);

m(кукурудза)=11,86*71,4=846,8 (т);

m(кормовий буряк)=9,04*107,1=968,18 (т).

ПОЛЬОВА 3

m(жито)=1,74*121,38=211,2 (т);

m(ячмінь)=2,28*92,82=211,63 (т);

m(картопля)=4,59*171,36=786,54 (т);

m(кукурудза)=11,86*71,4=846,8 (т);

m(кормовий буряк)=9,04*107,1=968,18 (т).

11. Знаходимо загальну масу органіки, яка вноситься в кожній сівозміні як суму значень m(r)для культур в сівозміні.

Загальна маса органіки

в польовій 1 =4032,47 (т);

в польовій 2 = 3024,35 (т);

в польовій 3 = 3024,35 (т).

12. Знаходимо насиченість в цілому кожної сівозміни, поділивши сумарне значення m(r)для сівозміни на її площу в га.

Насиченість:

польової 1=4032,47/952=4,235 (т/га);

польової 2=3024,35/714=4,235 (т/га);

польової 3=3024,35/714=4,235 (т/га).

13. Знаходимо загальну масу органіки, яка вноситься в господарстві в цілому, просумувавши значення m(r), отримане для кожної сівозміни в цілому. Поділивши отримавши суму на площу ріллі, знайдемо насиченість органікою

D(0)для господарства в цілому.

Загальна насиченість дорівнює 10081,17 т;

Загальна маса органіки становить 4,235 т/га.

14. Результат розрахунків заносимо в таблицю 6.


Як видно з таблиці насиченість польових сівозмін підстилковим гноєм становить 4,235т/га, хоча оптимальна насиченість для зони Полісся становить 14 т/га. Відповідно для покращення властивостей грунту необхідно збільшити кількість гною, що вноситься. Це сприятиме відтворенню родючості грунту.

Таблиця 6. Внесення органічних добрив та насиченість органікою

Тип сівозміни

Культура

Площа, S


Насиченість органікою, D (0), т/га

Маса внесеного гною, m(r), т

(%)

(га)

Польова1

Жито

7

161,84

1,74

281,6

Ячмінь

5

123,76

2,28

282,17

Картопля

13

228,48

4,59

1048,72

Багаторічні

трави

-

152,32

0

-

Кукурудза

3

95,2

11,86

1129,07

Кормовий буряк

7

142,8

9,04

1290,91

Люпин

5

47,6

0

-

По сівозміні


40

952

4,235

4032,47

Польова 2

Жито

5

121,38

1,74

211,2

Ячмінь

5

92,82

2,28

211,63

Картопля

4

171,36

4,59

786,54

Багаторічні трави

9

114,24

0

-

Кукурудза

4

71,4

11,86

846,8

Кормовий буряк

3

107,1

9,04

968,18


Люпин

-

35,7

0

-

По сівозміні


30

714

4,235

3024,35

Польова 3

Жито

5

121,38

1,74

353,11

Ячмінь

5

92,82

2,28

44139

Картопля

4

171,38

4,59

786,54

Багаторічні трави

9

114, 24

0

-

Кукурудза

4

71,4

11,86

846,8

Кормовий буряк

3

107,1

9,04

968,18

Люпин

-

35,7

0

0

По сівозміні


30

714

4,235

3024,35

В цілому по господарству


100

2380

4,235

10081,17