Лабораторна робота №13-14 Виконання роботи:

Лабораторна робота №13-14 Виконання роботи:

Лабораторна робота №13-14 Виконання роботи:


Лабораторна робота №13-14

MS Access.Аналізпредметноїобласті.Створеннятаблиць.Роботаз формами.


Мета:

Навчитися аналізувати представлену предметну область, визначати її об’єкти, та параметри. Створювати нову базу даних в СУБД MS Access.


Виконання роботи:


з/п

Завдання

Примітка

Створити принципову структурну схему майбутньої бази даних.


Визначити предметну область бази даних:_________________________________________


Провести аналіз предметної області. Визначити основні складові частини даного підприємства або організації. Завершенням аналізу є визначення ключових об’єктів та їх параметрів.


Об’єкти предметної області:______________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


У вигляді додатку створити схему бази даних. Вказати об’єкти, їх параметри та схематично вказати зв’язки між об’єктами із зазначенням їх типу.


Запустити програму СУБД MS Access. Та створити нову базу даних. Назва бази повинна співпадати із назвою предметної області.


Перейти до режиму створення таблиць.

а) на основі даних про об’єкт предметної області створити відношення в базі даних.

б) імена полів повинні співпадати (відповідати) параметрам об’єкта предметної області. Ключове поле отримує назву Код_(далі назва даного відношення).

в) при створенні назв полів відношення вказати їх основний формат, що відображає характер інформації, яка буде міститися в даному полі.

г) після збереження таблиці під відповідною назвою відкрити її в режимі Конструктора та вказати додаткові параметри форматів даних: довжину поля, маску введення даних, можливість або неможливість відсутності інформації в записі, передбачити режим введення даних у поле за допомогою підстановок даних із інших відношень.


Перейти до вікна «Схема даних» та сформувати зв’язки між певними полями відношень.

а) при наявності у структурній схемі зв’язків типу Багато-до-багатьох необхідно сформувати підлеглу таблицю, що буде поєднувати у конфігурації Один-до-багатьох дві або більше основних таблиць.

б) для встановлення зв’язку типу Один-до-багатьох необхідно помістити копію ключового поля головної таблиці (один) у перелік полів підлеглої таблиці (багато), змінюючи тип поля з Ключового на Числовий.

в) при встановленні зв’язків необхідно активізувати позначку про збереження цілісності даних.


На наступному етапі створюються форми для внесення даних у таблиці.


Форми створюються за допомогою Майстра форм. Стандартна процедура створення форми за допомогою майстра передбачає перенесення полів таблиці на площину форми, надання представленню полів відповідного розміру та розташування в залежності від вибраного типу форми. Наступний крок надає відповідного зовнішнього вигляду формі. Останній параметр необхідно відредагувати, відкривши форму в режимі Конструктора.


При створенні підлеглої форми виконуємо завдання в два етапи:

 1. Спочатку створюємо форму у вигляді таблиці для підлеглого відношення, а потім створюємо форму «у стовпець» для головного відношення.

 2. Відкриваємо форму головного відношення в режимі Конструктора та поміщаємо об’єкт «Підлегла форма» на площину вихідної форми та вказуємо на вже створену форму підлеглого відношення. При необхідності можна змінити формат та розташування об’єктів як головної, так і підлеглої форм.

По завершенню внесення змін необхідно зберегти основну форму.

Застосування інструменту підлеглих форм та майстра підстановок можливе лише при наявності правильно сформованих зв’язків між відношеннями.

Після створення форм для усіх таблиць база даних готова до запису даних. Частина даних може бути записана безпосередньо з режимі таблиці.
Контрольні запитання:


 1. Що називається базою даних?

 1. Що таки СУБД, наведіть приклади?

 1. Які об’єкти навколишнього середовища можуть бути названі об’єктами предметної області?

 1. З яких елементів складається основне вікно програми MS Access?

 1. Які способи створення та редагування таблиць ви знаєте?

 1. З якою метою і як використовується «Підстановка»?

 1. Які типи полів таблиці можна встановити?

 1. Яке призначення об’єкту «Форма» в MS Access?

 1. Яким чином можна змінити зовнішній вигляд та перелік полів форми?

 1. Який зв’язок між елементами основної та підлеглої форм у відношеннях?Висновки: