ТРУДОВЕ НАВЧАННЯ Пояснювальна записка ПІДГОТОВЧИЙ КЛАС (70 год, 2 год на тиждень) 1-й КЛАС (70 год, 2 год на тиждень)

ТРУДОВЕ НАВЧАННЯ Пояснювальна записка ПІДГОТОВЧИЙ КЛАС (70 год, 2 год на тиждень) 1-й КЛАС (70 год, 2 год на тиждень)

ТРУДОВЕ НАВЧАННЯ Пояснювальна записка ПІДГОТОВЧИЙ КЛАС (70 год, 2 год на тиждень) 1-й КЛАС (70 год, 2 год на тиждень)ТРУДОВЕ НАВЧАННЯ

Пояснювальна записка

Трудове навчання у підготовчому та 1-3-х класах має загальнотрудовий, загальнотехнічний характер і виконує пропедевтичну функцію щодо подальшого (у 4-10-х та професійних класах чи училищах) професійно-трудового навчання. При цьому трудова підготовка розумово відсталих школярів має забезпечувати досягнення таких показників її ефективності, які відповідали б вимогам повноцінної праці у сфері побуту, матеріального виробництва, обслуговування, сільського господарства, тобто виконання видів діяльності, пов'язаних із найбільш поширеними галузями народного господарства та доступних для опанування даною категорією учнів. Основоположна роль у трудовому навчанні відводиться його змісту - педагогічно обґрунтованій, логічно впорядкованій і зафіксованій у навчальних програмах, підручниках і посібниках інформації, на основі якої учні засвоюють знання і трудові дії (навички та вміння), необхідні для їхньої трудової підготовки, та яка уможливлює проведення з ними корекційно-розвиткової роботи.

Добір змісту трудового навчання для допоміжної школи здійснюється щонайперше на основі принципів: достатності (необхідності) для навчання праці і корекції розвитку розумово відсталих дітей з метою їх підготовки для самостійного життя та доступності для сприймання і засвоєння цією категорією дітей.

Трудове навчання у допоміжній школі спрямовано на досягнення двох основних цілей: освітньої (засвоєння знань, умінь, навичок) та корекційно-розвиткової (виправлення порушень розвитку, психофізичний розвиток загалом).

Відповідно до освітньої мети, матеріал з трудового навчання будується за змістовими лініями, які передбачають:

1. Ознайомлення з основами трудового процесу.

  1. Трудова діяльність як засіб задоволення особистих і суспільних потреб.

  2. Трудова діяльність (праця) як цілеспрямований процес поетапного виконання трудового завдання (аналіз, планування, організація, виготовлення виробу, контроль).

  3. Складові трудової діяльності (праці): результат, предмет, засоби, процес праці.

  4. Організація і режим праці.

2. Опанування техніко-технологічними знаннями і трудовими операціями.

  1. Опанування знаннями про:

  1. Опанування трудовими операціями (діями) без використання інструментів і з використанням ручних інструментів, прийомами і послідовністю їх виконання.

Відповідно до корекційно-розвиткової мети, матеріал із трудового навчання будується за змістовими лініями, які забезпечують формування щонайперше:

  1. готовності працювати у сфері побуту, матеріального ви-робництва, обслуговування, сільського господарства, зокрема позитивного ставлення до праці; бережливого ставлення до предметів і засобів праці і т.д.;

  2. усвідомленої навчально-практичної діяльності, цілеспрямованості, організованості, охайності та інших важливих для праці якостей особистості, розвиток дитини загалом.

Слід зауважити, що ознайомлення учнів з основами трудового процесу, проведення корекційно-розвиткової роботи здійснюються в процесі опанування техніко-технологічними знаннями та трудовими операціями на основі використання змісту навчання, що уможливлює цей процес. Таким чином, навчальна програма містить суто освітній предметний матеріал.

Реалізацію усіх визначених (відповідно до освітньої та корекційно-розвиткової цілей) змістових ліній побудови трудового навчання у підготовчому та 1-3-х класах допоміжної школи пропонується здійснювати в процесі навчання видів праці за розділами: обробка матеріалів: паперу та картону (в т.ч. елементи графічної грамоти), пластиліну та глини, природних, текстильних матеріалів, а також дроту, деревини та ін. (при конструюванні та виконанні комбінованих робіт); сільськогосподарські роботи (за належної матеріальної бази); конструювання, елементи комп'ютерної грамоти.

У процесі навчання за названими розділами передбачено також засвоєння елементів соціально-побутового орієнтування (відомості про особисту гігієну, одяг і взуття, посуд, меблі і приміщення, транспорт та ін., пов'язані з ними способи дій, культуру поведінки).

Навчальна програма подається у вигляді таблиці, що містить три колонки. У першій колонці наводиться зміст навчального матеріалу, який складається з трьох компонентів, що представлені в такій послідовності:

Отже, в основу побудови змісту навчання покладаються техніко-технологічні відомості про матеріали, засоби праці, трудові операції та ін. Відповідно до відомостей передбачається опанування певними трудовими діями (операціями). Відповідно до відомостей і трудових операцій пропонується перелік можливих об'єктів виготовлення (виробів).

Відповідно до дібраного змісту трудового навчання, у другій колонці наводяться навчальні досягнення учнів, тобто ті знання та вміння, якими вони мають оволодіти в результаті засвоєння навчального матеріалу.

У третій колонці, відповідно до змісту навчання та очікуваних навчальних досягнень учнів, визначається спрямованість корекційно-розвиткової роботи на занятті, тобто виділяються вміння, розвиток яких уможливлюється конкретним змістом навчання. Формування наведених умінь сприятиме становленню однієї зі складових розвитку дитини: пізнавальної чи рухової сфери, емоційно-вольової, чи особистісної, діяльності. У процесі засвоєння навчального матеріалу передбачається максимально можливе формування означених умінь, враховуючи особливості та можливості розвитку учнів. Програма передбачає навчання за усіма визначеними розділами (обробка матеріалів, сільськогосподарські роботи, конструювання, елементи комп'ютерної грамоти). За відсутності належної матеріальної бази для проведення сільськогосподарських робіт пропонується

збільшити кількість годин на навчання обробки матеріалів або використовуються розділи програми, визначені як альтернативні.

Учитель, враховуючи матеріальні можливості школи, регіональні виробничі та національні традиції, в процес трудового навчання в 1-3-х класах може вводити такі альтернативні розділи: виготовлення виробів із лози (обробка природних матеріалів); виготовлення аплікації з соломи (обробка природних матеріалів); виготовлення м'якої іграшки (обробка текстильних матеріалів, конструювання); в'язання спицями і гачком (обробка текстильних матеріалів); елементи комп'ютерної грамоти (на 10 і більше годин).

За основною навчальною програмою елементи комп'ютерної грамоти вивчаються в третьому класі у другому семестрі (третя та четверта чверті). Правила безпечної праці, санітарно-гігієнічні вимоги, правила організації робочого місця учні засвоюють протягом вивчення усіх тем за визначеними розділами, проте у програмі цей матеріал наводиться у зв'язку з ознайомленням дітей із новими засобами праці, матеріалами та правилами роботи з ними.

Передбачене програмою конструювання здійснюється на основі використання різних видів конструкторів та матеріалів (паперу, картону, текстильних, природних та інших придатних для цього матеріалів - дроту, деревини, поролону, пластелинутощо). Відповідно до матеріалів вивчаються і необхідні дня роботи інструменти, пристосування (засоби праці).

Змістом навчальної програми (побудованої як за лінійним, так і за концентричним принципами) передбачено систематичне повторення як теоретичного, так і практичного матеріалу з метою його закріплення. Рекомендується спрямовувати учня на обов'язкове застосування набутих знань (догляд за рослинами, санітарно-гігієнічні вимоги, правила безпеки праці та ін.) в його повсякденній життєдіяльності.

Оскільки програмою передбачено використання вчителем альтернативних розділів, жорсткий розподіл годин на кожний вид праці не пропонується. Однак уможливлюється розподіл годин на різні види праці та розділи на розсуд учителя в межах годин, відведених на кожний навчальний семестр, виходячи з матеріально-технічної бази школи, регіональних і національних традицій.

У процесі трудового навчання значна увага має приділятись і засвоєнню учнями техніко-технологічних знань, зокрема знань про трудові дії, їх усвідомленості, оскільки учні вербально відтворюють переважно знання про об'єкти праці, їх деталі, а не про дії, які виконуються для їх виготовлення. Потребує значної уваги навчання учнів дій розмічання, контрольно-вимірювальних, організації робочого місця та праці в цілому, а також власне трудових дій (особливо з використанням знарядь) праці за показниками правильності та швидкості виконання.

ПІДГОТОВЧИЙ КЛАС

(70 год, 2 год на тиждень)з/п

К-сть

годин

Зміст навчального матеріалу

Навчальні досягнення учнів

Спрямованість корекційно-розвиткової роботи та очікувані результати


1

2

3

4

5

Перший семестр

(34 год)

Перша чверть

1

6

Глина і пластилін

1) Техніко-технологічні відомості.


Учень:
Властивості матеріалів: пластилін холодний–твердий, теплий–м'який; глина суха–тверда, розмочена–м'яка. Кольори пластиліну (глини). Правила роботи з пластиліном (глиною) –положення рук, використання підкладної дошки, мити руки після уроку.

- називає властивості матеріалу – твердий, м'який та кольори пластиліну з допомогою вчителя; визначає правила роботи за запитаннями вчителя;

Формування організаційних умінь навчально-практичної діяльності: розташовувати матеріали та інструменти на парті (пластилін, підкладна дошка).

Розвиток сприймання на основі формування дій обстеження предмета - виявлення властивостей матеріалу: дотику (пластилін холодний чи теплий, глина мокра тощо); стискування, надавлювання (пластилін твердий чи м'який).

Формування уявлення про пластилін і глину.2) Трудові операції. Розминання, відщипувавня, розкачування долонями на підкладній дошці та між долонями. Скачування, сплющування між долонями. Вдавлювання поверхні. Примазування.- має уявлення про трудові операції з пластиліном, виконує трудові операції шляхом наслідування дій учителя;


Формування діяльності на основі розвитку рухів пальців рук, дрібної моторики в процесі виконання трудових дій з пластиліном: розминання, розкачування, сплющування.3) Об'єкти виготовлення. Палички, кульки, м'ячики (великі, маленькі, однакові), яблуко, драбинка, ялинка, квадрат, трикутник із паличок.


- називає предмети виготовлення. Виготовляє разом з учителем палички, кульки, яблуко, ялинку та інші предмети;


Розвиток мовлення на основі збагачення словника назвами трудових операцій і назв об'єктів

виготовлення.

Розвиток просторових уявлень.

Розвиток уваги.


2

4

Природні матеріали

1) Техніко-технологічні відомості.

Природні матеріали: листя, квіти, плоди дерев - каштани, горіхи. Властивості природних матеріалів: форма, колір, крихкість засушеного листя.
Учень:

- називає природні матеріали за

запитаннями вчителя: що це? «як

називається?»;

- має уявлення про властивості природних матеріалів;
Формування діяльності та мислення на основі початкових умінь аналізу природних матеріалів: визначати форму і колір.

Розвиток мислення на основі вміння класифікувати природні матеріали за видами (квіти, плоди, листя).2) Трудові операції.

Збирання природного матеріалу, класифікація. Викладання композицій.- розкладає матеріали за формою, розміром з допомогою та за вказівкою вчителя;


Розвиток просторового орієнтування на площині аркуша паперу.

Формування діяльності: вміння діяти за показом учителя.3) Об'єкти виготовлення.

Композиції з листя та квітів.


- викладає композиції з листя, квітів, наслідуючи дії вчителя.


3

8

Папір

1) Техніко-технологічні відомості.

Папір має колір. Основні кольори: білий, червоний, зелений, синій, жовтий, чорний.

Папір можна зім'яти, розірвати, скласти, розрізати ножицями, у воді розмокає, якщо підпалити - горить.Учень:

- показує колір на вимогу вчителя («Покажи папір червоного кольору» і т.п.);


- відтворює назву дії за вчителем («Я розрізаю папір», «Яку дію я виконую?»);Розвиток сприймання на основі

1) добору кольорів за назвою,

2) навчання дій виявлення властивостей паперу: зім'яти, розірвати, скласти, розрізати, розмочити, підпалити. Формування супроводжуючого мовлення (називання дій, що виконуються).

Розвиток мовлення на основі збагачення словника назвами трудових операцій: розірвати, зігнути, скласти та ін.2) Трудові операції. Розривання паперу, розривання шматочків, згинання паперу по прямих лініях у будь-якому напрямку, згинання аркуша паперу навпіл, поєднуючи кути і сторони; складання паперу з ріжка на ріжок.


- виконує трудові операції за наслідуванням: розриває папір, відриває шматочки, згинає по прямих лініях;

Формування особистісних якостей: уважності, спостережливості. Розвиток фізичної сфери: координації рухів рук і дрібної моторики.

Розвиток мислення на основі формування вмінь класифікувати геометричні фігури за кольором, величиною.3)Об'єкти виготовлення. Складання паперу. Розривання паперу. Виготовлення з паперу прямокутників, квадратів, трикутників. Класифікація виготовлених з паперу геометричних форм за кольором, розміром, величиною (маленькі, великі). Складання візерунків на аркуші паперу.


- розпізнає геометричні фігури — квадрат, трикутник; складає візерунки з геометричних фігур за наслідуванням учителя: з квадратів різних розмірів однакового кольору; з квадратів різного кольору одного розміру; з трикутників різного розміру; з трикутників різного кольору.


Розвиток просторового орієнтування на площині аркуша паперу. Формування особистісної якості наполегливості

Друга чверть

4

6

Глина і пластилін

1) Техніко-технологічні відомості.

Застосування глини і пластиліну. Властивості пластиліну: можна розминати руками, розкочувати, відщипувати, вдавлювати, відрізувати, витягувати, з'єднувати один з одним.
Учень:

- має уявлення про застосування пластиліну (глини), називає об'єкти праці з пластиліну, глини за запитаннями вчителя;

- відрізняє ознаки, властивості за показом дії учителя;
Формування уявлень про властивості глини і пластиліну.

Розвиток мовлення на основі збагачення словника назвами дій: розкачувати, вдавлювати та ін.

Розвиток пам'яті на основі запам'ятовування дій із пластиліном.

Формування уявлень про трудові дії з пластиліном.2) Трудові операції.

Відщипування маленьких шматочків пластиліну. Скочування. Розкочування. Витягування між долонями. Зліплювання кінців паличок.


- виконує трудові операції за наслідуванням;

Формування діяльності на основі розвитку моторики пальців рук при виконанні трудових дій із пластиліну. Виховання особистісної якості охайності в роботі. Розвиток мовлення на основі засвоєння назв об'єктів виготовлення.3) Об'єкти виготовлення.

Палички, кульки, бублики, огірок, морква, кружечок, букви.


- називає об'єкти виготовлення - палички, кульки, кружечки та ін.;

- виготовляє вироби з пластиліну за показом учителя.


Формування діяльності та мислення на основі вміння аналізу предмета (з'ясування форми за запитаннями вчителя).

5

4

Природні матеріали

1) Техніко-технологічні відомості.

Властивості природних матеріалів, що використовуються на уроках: колір, форма, величина, тверда чи м'яка поверхня.Учень:

- має уявлення про колір, форму, величину природних матеріалів;

- називає колір, величину за допомогою вчителя («Якого кольору солома?», «Листя восени?»);

- називає природні матеріали;Розвиток сприймання на основі формування дій обстеження предмета: дотику (поверхня тверда, м'яка, гладенька).2) Трудові операцій

Класифікація природного матеріалу за формою, розміром, величиною, кольором. Викладання простих композицій за зразком.


- розкладає природний матеріал за видами, формою, розміром, кольором;


Розвиток мислення на основі вміння порівнювати і класифікувати природний матеріал за видами, формою, розміром, кольором.
3) Об'єкти виготовлення. Композиції з листя, соломи, черепашок, кукурудзи та інших матеріалів.

- викладає композиції з природного матеріалу за наслідуванням дій учителя.

Розвиток просторового орієнтування на площині аркуша паперу при складанні композицій. Формування діяльності на основі вміння зіставляти виріб зі зразком

6

6

Папір.

1) Техніко-технологічні відомості.

Використання паперу у побуті (газети, книжки, зошити, серветки ). Властивості паперу (повторення).Учень:

- має уявлення про використання паперу,

-називає предмети, виготовлені з паперу, за запитаннями вчителя («3 чого виготовлена книжка?»);
Розвиток уявлення про використання паперу в побуті. Розвиток мовлення на основі збагачення словникового запасу словами-назвами предметів із паперу. Розвиток пам'яті на основі згадування основних властивостей паперу.2) Трудові операції. Згинання аркуша паперу навпіл. Складання аркуша паперу. Складання візерунків з деталей геометричних фігур. Складання цілого з частин.


- називає трудові операції («згинаю папір», «складаю папір») шляхом повторення названого і показаного вчителем;


Розвиток діяльності та мислення на основі вміння аналізу предметів із паперу (їх частин). Розвиток мовлення на основі засвоєння назв дій із папером.

Формування супроводжуючого мовлення (дій, що виконуються).3) Об'єкти виготовлення.

Складання і розривання кольорового паперу. Виготовлення квадратів, трикутників - великих і маленьких. Складання візерунків у смужці паперу за зразком: а) з квадратів і трикутників одного кольору; б) з квадратів і трикутників різного кольору та розміру. Складання будиночка із квадратів та трикутника (із готових деталей).


- виконує трудові операції за наслідуванням (складання та розривання паперу);

- визначає великі та маленькі фігури (показує);

- складає візерунки на смужці паперу за наслідуванням;

- викладає за зразком із готових деталей (квадрат і трикутник) будиночок.


Формування діяльності на основі розвитку точності та координації рухів.

Розвиток просторового орієнтування на площині аркуша паперу. Формування цілісності та структурності сприймання. Формування діяльності на основі вміння виготовляти виріб за зразком.

Другий семестр

(36 год)

Третя чверть

7

6

Глина і пластилін.

1) Техніко-технологічні відомості.

Вироби з пластиліну і глини (посуд, іграшки). Кольори глини і пластиліну. Властивості пластиліну (повторення).Учень:

- називає посуд, іграшки, зроблені з пластиліну, глини, за готовими виробами та запитаннями учителя, розрізняє кольори;
Формування організаційних умінь навчально-практичної діяльності: розташовувати матеріали та інструменти. Розвиток мовлення на основі збагачення словника назвами предметів, виготовлених із глини та пластиліну. Розвиток пам'яті на основі пригадування властивостей пластиліну.2) Трудові операції.

Витягування з одного шматка окремих деталей – «голівки», «носика» пташки. Розташування предметів на площині - вище, нижче, посередині. Згинання країв у розплющеного шматка. Вдавлювання на поверхні кулі.- виконує трудові операції за наслідуванням: витягування пластиліну, вдавлювання, згинання країв;

- розташовує предмети на площині за зразком;


Формування уявлень про дії з пластиліном. Розвиток дрібної моторики під час виконання трудових операцій із пластиліну.

Розвиток просторового орієнтування на площині - вище, нижче, посередині.3) Об'єкти виготовлення. Пташка (витягування голівки та носика), грибок, блюдечко, тарілка (загинання країв у розплющеного шматка пластиліну), кухлик, викладання за зразком букви, цифри, геометричної фігури з паличок пластиліну.


- виготовляє з пластиліну (глини) з допомогою та під контролем учителя пташку, грибок, блюдечко;

- викладає за наслідуванням букви, цифри, геометричні фігури.


Формування діяльності на основі формування вмінь копіювати дії та працювати за зразком. Розвиток просторових уявлень на основі виготовлення геометричних фігур, букв, цифр.

Конкретизація уявлень про посуд, геометричні фігури, тварини, що виготовлені з глини, пластиліну. Виховання охайності.

8

7

Природні матеріали

1) Техніко-технологічні відомості.

Природні матеріали (залежно від місцевих умов) та їх характеристики щодо особливостей використання: шишки, жолуді, шкаралупа горіха та ін.
Учень:

- розпізнає і називає за наочною опорою (натуральні предмети, малюнки) природні матеріали;
Розвиток сприймання на основі розпізнавання та називання природних матеріалів.

Розширення уявлення про природні матеріали.2) Трудові операції.

Класифікація природного матеріалу за кольором, розміром, призначенням, назвою. З'єднання деталей за допомогою пластиліну. Створення композицій із природних матеріалів.- розкладає природний матеріал за кольором, величиною, назвою, як продовження розпочатого вчителем; розуміє, що деталі можна з'єднувати пластиліном; прикріплює, приєднує деталі пластиліном за наслідуванням;


Розвиток мислення на основі вмінь порівнювати і класифікувати природний матеріал за кольором, величиною, призначенням. Формування уявлення про з'єднання деталей за допомогою пластиліну.3) Об'єкти виготовлення. Створення композицій за зразком.

- складає композиції за зразком.

Формування діяльності на основі вміння працювати за зразком: порівнювати, зіставляти результати своїх дій зі зразком, контролювати свої дії. Формування позитивного ставлення до праці на основі усвідомлення значущості його результатів.

9

7

Папір.

1) Техніко-технологічні відомості.

Правила складання візерунків на смужці паперу за кольором, розміром, формою. Шаблон. Застосування шаблона. Обведення олівцем. Вирізування по контуру. Правила безпечної праці.Учень:

- називає кольори паперу; знає назви інструментів і матеріалів: «ножиці», «олівець», «шаблон»; має уявлення про правила безпечної праці ножицями, олівцем;Розвиток мовлення на основі збагачення словника назвами інструментів: шаблон, ножиці тощо.2) Трудові операції.

Обведення шаблона олівцем, вирізування по контуру ножицями.


- обводить шаблон олівцем за допомогою вчителя;

- вирізує геометричну фігуру по прямій лінії - квадрат, трикутник;


Формування зосередженості уваги на діяльності. Розвиток просторових уявлень стосовно геометричних фігур під час обведення шаблона та вирізування.
3) Об'єкти виготовлення. Обведення шаблонів, вирізування квадратів і трикутників. Складання візерунків із деталей у формі трикутника та квадрата на смужці паперу та візерунків на аркуші паперу (будинок, ялинка) за зразком.


- викладає візерунки на папері із трикутників і квадратиків за зразком і наслідуванням.


Формування діяльності на основі розвитку координації та точності рухів рук.

Формування діяльності та мислення на основі розвитку вмінь аналізувати зразки візерунків, окремих предметів за їх частинами та розташуванням. Формування особистісної якості - цілеспрямованості діяльності.

Четверта чверть

10

6

Глина і пластилін

1) Техніко-технологічні відомості.

Застосування глини і пластиліну. Властивості глини і пластиліну. Кольори глини і пластиліну (повторення).


Учень:

- має початкові уявлення про застосування глини і пластиліну, називає кольори; називає властивості за запитаннями та дією;


Розвиток пам'яті на основі пригадування властивостей глини і пластиліну.
2) Трудові операції.

Поділ цілого шматка пластиліну, глини на частини. З'єднання частин (щільно притискувати одну частину до одної).- ділить шматок пластиліну на частини за показом, вимогою; - з'єднує частини пластиліну притискуванням;


Формування діяльності на основі корекції та розвитку дрібної моторики пальців рук під час виготовлення предметів із пластиліну.3) Об'єкти виготовлення. Пірамідка, зайчик, чебурашка, чоловічок, овочі, фрукти - на вибір учителя. Посуд, букви, цифри - за зразком.

- виготовляє овочі, фрукти, букви, цифри за даним зразком.

Формування діяльності та мислення на основі розвитку вмінь аналізувати вироби за окремими частинами.

Розвиток мовлення на основі збагачення словникового запасу новими назвами предметів: піраміда, чебурашка та ін.

Формування діяльності на основі зацікавленого ставлення до її результатів. Виховання особистісних якостей - цілеспрямованості й охайності.

11

5

Природні матеріали

1) Техніко-технологічні відомості.

Властивості природного матеріалу, що використовується (шишки, пір'я).


Учень:

- має уявлення про властивості природного матеріалу; розрізняє предмети за назвою: «Покажи шишку, пір'я»;Розвиток мовлення на основі збагачення словника назвами природних матеріалів (пір'я тощо), їх властивостей. Розвиток пам'яті на основі видів природного матеріалу.2) Трудові операції.

Викладання різних композицій за зразком.


- викладає композиції за зразком;


Формування діяльності на основі розвитку умінь керуватися зразком під час викладання композицій із природного матеріалу.
3) Об'єкти виготовлення.

Фігурки пташок, звірів, риб. Різні композиції з природного матеріалу за зразком.


- виготовляє фігурки пташок, звірів, риб за показом учителя (за наслідуванням).


Розвиток уявлення про форму, розмір фігурок пташок, звірів, риб.

Формування цілісності, структурності й осмисленості сприймання. Формування діяльності на основі зацікавленого ставлення до її результатів.

12

4

Папір

1) Техніко-технологічні відомості.

Аплікація, правила виконання. Різання по кривій.

Наклеювання деталей на аркуш паперу. Поняття про середину геометричних фігур (квадрат, коло, овал). Правила безпечної роботи з олівцем, ножицями, клеєм.


Учень:

- володіє початковими знаннями про аплікацію, про наклеювання деталей на аркуш паперу; визначає середину за її позначенням (учитель робить відповідну позначку - крапку тощо);


Збагачення уявлень про геометричні фігури (коло, овал) і правила безпечної роботи з ножицями.

2) Трудові операції.

Різання по кривій. Складання візерунків на смужці паперу та на площині круглої та овальної форми. Наклеювання візерунків на аркуші паперу за зразком.


- складає візерунки на площині круглої та овальної форм за наслідуванням;

Формування особистісних якостей - уважності, спостережливості.

Розвиток просторового орієнтування на обмеженій площині круглої та овальної форм.3) Об'єкти виготовлення. Аплікації на смужці паперу, на площині круглої чи овальної форми (форми заготовлені вчителем).

- виготовляє аплікацію за зразком та з допомогою учителя.

Формування діяльності та мислення на основі розвитку вмінь порівнювати результати праці із зразком як елемент самоконтролю. Формування особистісних якостей - наполегливості і цілеспрямованості.
1-й КЛАС

(70 год, 2 год на тиждень)

з/п

К-сть годин

Зміст навчального матеріалу

Навчальні досягнення учнів

Спрямованість корекційно-розвиткової роботи та очікувані результати


1

2

3

4

5

Перший семестр

(34 год.)

Перша чверть

1

6

Глина і пластилін


1) Техніко-технологічні відомості.

Властивості пластиліну: холодний пластилін - твердий, теплий-м'який і в'язкий. Кольори пластиліну. Властивості глини: суха глина - тверда, розмочена - м'яка. Кольори глини: сірий, червоний, жовтий. Засоби праці: стека, нитка, підкладна дошка, їх призначення та правила користування. Організація робочого місця та санітарно-гігієнічні вимоги при виконанні ліпних робіт.


Учень:

- знає кольори і властивості пластиліну (глини), називає їх; має уявлення про призначення засобів праці (стеки, нитки, підкладна дошка), називає їх за пред'явленням;

Формування діяльності на основі вмінь організації робочого місця. Розвиток пам'яті на основі пригадування властивостей глини і пластиліну та дій обстеження, спрямованих на їх виявлення (дотик, стискування, надавлювання та ін.).

Розвиток мовлення на основі збагачення словника назвами властивостей пластиліну, а також засобів праці (стека, нитки, підкладна дошка). Формування особистісних якостей - організованості й охайності.2) Трудові операції.

Відривання, відрізання за допомогою нитки та стеки, розминання пластиліну. Розкачування пластиліну в долонях і на підкладній дошці. Скачування колоподібними рухами в долонях. Сплющування. Вдавлювання поверхні кулі з пластиліну. Розкачування в долонях до овальної форми. Примазування частин. Зліплювання.

Відривання, відрізання, розкачування примазування, розминання, скачування, сплющування, вдавлювання, зліплювання глини.


- має початкові уявлення про трудові операції - виконує за наслідуванням: розминання, розкачування, скачування, сплющування, вдавлювання, примазування, зліплювання, відривання, відризання;


Формування діяльності на основі розвитку дрібної моторики в процесі виконання трудових операцій із пластиліну.

Розвиток умінь виконувати трудові операції за наочною опорою (показом, малюнком).

Розвиток мислення на основі збагачення словника назвами трудових дій.3) Об'єкти виготовлення. М'ячик, вишеньки, лялька з двох кульок різної величини, драбинка, ялинка, літак, яблуко, помідор, слива, картопля, огірок, буряк, бублики на нитці (за вибором учителя).


- виготовляє вироби за допомогою вчителя, називає. їх.


Збагачення уявлень про предмети навколишнього середовища та їх властивості форм, величин, колір фруктів, овочів (відповіді на запитання: що червоне? що зелене? тощо).

Розвиток мовлення на основі збагачення словника назвами об'єктів виготовлення. Формування діяльності на основі розвитку позитивного ставлення до отримання продуктів діяльності.

2

4

Природні матеріали

1) Техніко-технологічні відомості.

Природні матеріали: листя, квіти, черепашки, плоди дерев - каштани, горіхи, жолуді, шишки та інші - залежно від місцевих умов. Властивості природних матеріалів: колір, форма, величина, крихкість засушеного листя та квітів. Збирання та зберігання природного матеріалу.

Способи прикріпленння засушеного листя та квітів до паперу. Засоби праці та правила користування (клей, пензлик ). Правила безпечної праці та санітарно-гігієнічні вимоги.Учень:

- називає природні матеріали за їх показом (натуральні об'єкти); має початкові уявлення про властивості матеріалів (колір, величина);

- називає способи прикріплення листя до паперу, засоби праці, як відповідь на запитання вчителя, знає назви - клей, пензлик;Формування сприймання на основі вмінь розрізняти природні матеріали за зразком, малюнком, назвою («Покажи жолудь», «Покажи малюнок, де є горіх», «Назви, що це»).2)Трудові операції.

Збирання природного матеріалу. Прикріплення засушеного листя та квітів до паперу за допомогою пластиліну. Наклеювання на папір засушеного листя і квітів.

Учень:

- наносить клей пензликом на папір, прикріплює до паперу засушене листя з допомогою вчителя (за наслідуванням);


Розвиток вибірковості уваги та сприймання під час збирання природного матеріалу. Формування діяльності на основі розвитку вмінь виконувати трудові операції за наслідуванням. Розвиток супроводжуючого мовлення (про послідовність дій, що виконуються).
3)Об'єкти виготовлення.

Композиції (орнаменти) з листя, грибочки, пташки, зайчики.

- виготовляє композиції з листя (орнаменти), пташок, звірів за зразком та з допомогою вчителя (визначення послідовності).

Формування діяльності, сприймання та мислення на основі розвитку вміння аналізувати зразок виробу (назва предмета, його частин, матеріал, розмір, колір, форма, розміщення).

3

8

Папір

1) Техніко-технологічні відомості.

Властивості паперу: мнеться, згинається, розривається, всмоктує вологу, можна різати. Види паперу за призначенням: газетний, для писання, малювання, обгортковий, серветковий, туалетний. Основні кольори паперу: білий, сірий, червоний, жовтий, синій, зелений, коричневий, чорний. Засоби праці та правила їх використання: гладилка. Організація робочого місця.


Учень:

- називає властивості паперу за практичною дією вчителя (учитель ріже папір, учень каже: «Папір можна різати»); називає види паперу за малюнками, знає основні кольори паперу, називає їх;Розвиток пам'яті на основі пригадування властивостей паперу, призначення. Розвиток мовлення на основі проговорювання дій з папером, які виконує вчитель (супроводжуюче мовлення), та збагачення словника назвами кольорів паперу та дій з ним.2) Трудові операції. Згинання паперу навпіл. Розривання паперу по згину. Складання паперу з ріжка на ріжок. Згинання квадрата по діагоналі. Використання гладилки.- виконує трудові операції за наслідуванням: розриває папір навпіл, по згину, складає папір з ріжка на ріжок, по діагоналі;


Формування супроводжуючого мовлення - умінь давати словесне позначення трудових операцій: «Я згинаю папір», «Я відриваю папір» і т.д. Формування стійкості та вибірковості уваги.3) Об'єкти виготовлення. Іграшки з паперу: стріла, планер, човник. Пакет для насіння, стакан. Шапочка-пілотка, картуз (на вибір учителя).- виготовляє іграшки з паперу на основі трудових операцій за наслідуванням.


Розвиток мислення на основі формування вмінь визначати предмети за назвою (покажи пакет, човник і т.д.). Формування особистісної якості - цілеспрямованості.


Друга чверть

4

4

Глина і пластилін

1) Техніко-технологічні відомості.

Використання глини: виготовлення глиняних іграшок, посуду. Приготування глини (замочування). Підготовка пластиліну -розминання (підігрівання).Учень:

- знає, де можна використати глину і пластилін, називає вироби зроблені з цих матеріалів, має уявлення про підготовку глини і пластиліну;Становлення діяльності на основі формування зацікавленого ставлення до її результатів та усвідомлення їх значення для людини.

Збагачення уявлень щодо використання глини і пластиліну.2) Трудові операції. Розминання, розкачування, скачування, витягування з цілого шматка, примазування частин.


- вміє самостійно виконувати трудові операції з розминання пластиліну, розкачування, скачування; виконує трудові операції за наслідуванням - витягування з цілого шматка та примазування частин;Формування елементів самостійності в діяльності. Розвиток дрібної моторики в процесі виконання трудових операцій: розминання, розкачування глини і пластиліну.3) Об'єкти виготовлення. Морква, груша, сніговик, піраміда, риба, каченя, гриби, посуд (на вибір учителя).


- виготовляє вироби з пластиліну (глини) самостійно та з допомогою вчителя (за показом).


Розвиток мислення на основі формування умінь аналізувати вироби за кольором, формою, величиною, частинами. Формування елементів самостійності в діяльності.

5

6

Природні матеріали

1) Техніко-технологічні відомості.

Властивості природних матеріалів (які використовуються): колір, форма, величина, поверхня - тверда, м'яка. Однодетальні та багатодетальні вироби. Способи з'єднання деталей, частин.Учень:

- називає властивості природного матеріалу: форму, колір, величину та поверхню; має уявлення про способи з'єднання деталей виробів із природних матеріалів (пластиліном);Уточнення уявлень про властивості природних матеріалів (поверхня тверда, м'яка) та можливості їх використання (виготовлення іграшок, сувенірів). Формування цілісності та структурності сприймання.2) Трудові операції. З'єднання природних матеріалів пластиліном способом примазування, вдавлювання природних матеріалів у пластилін.- виконує трудові операції під керівництвом учителя: з'єднує природні матеріали пластиліном;


Формування діяльності на основі розвитку вмінь аналізувати спосіб виконання завдання за малюнками.3) Об'єкти виготовлення.

їжак із соснової шишки. Мишеня з жолудя чи шишки. Каченя з жолудів. Гриб із плодів каштана та жолудя, чоловічок із жолудів (на вибір учителя).- виготовляє вироби з природних матеріалів (шишок, жолудів, каштанів) за зразком та з допомогою вчителя.


Формування діяльності та мислення на основі розвитку вмінь аналізувати зразки виробів за частинами (кількість деталей і матеріали, з яких вони зроблені).

6

6

Папір

1) Техніко-технологічні відомості.

Засоби праці та матеріали для роботи з папером, їх призначення та правила користування: ножиці, гладилка, шаблон, мірка, олівець, пензлик, клей. Правила безпечної праці з ріжучими інструментами. Аплікація, деталі аплікації. Використання шаблона, мірки. Розмічання деталей за шаблоном. Економне розміщення шаблона на аркуші паперу. Прийоми різання ножицями по прямих лініях. Наклеювання деталей аплікації на аркуш паперу. Організація робочого місця.

Учень:

- називає інструменти та матеріали для роботи з папером (ножиці, олівець, шаблон, пензлик, клей); має уявлення про безпечну працю з ножицями;


Розвиток мовлення на основі збагачення словникового запасу назвами інструментів (олівець, ножиці, пензлик), матеріалів (папір, клей), виробів (аплікації).

Виховання особистісних якостей - обережності та охайності.2) Трудові операції. Різання ножицями по прямих лініях. Розмічання деталей по шаблону та їх вирізання. Використання мірки. Нанесення клею пензликом на папір. Наклеювання деталей аплікації на аркуш паперу.


- розмічає деталі за шаблоном, вирізує деталі ножицями по прямій лінії, наносить клей пензликом на папір, наклеює деталі на папір за зразком;


Розвиток мислення на основі формування вміння здійснювати класифікацію за назвою на матеріали, інструменти, вироби (папір, ножиці, іграшки); за запитаннями: «Папір належить до інструментів чи матеріалів?».3) Об'єкти виготовлення. Геометричні фігури із смужок кольорового паперу (квадрати, трикутники). Аплікації з деталей геометричних фігур (будинок, ялинка) - наклеювання за формою та кольором.


- вирізує геометричні фігури з паперу, робить аплікації за зразком.


Розвиток просторового орієнтування на площині аркуша паперу (розташування геометричних фігур за зразком з урахуванням місця розміщення). Становлення діяльності та розвиток мислення на основі формування вміння зіставляти виріб зі зразком.

Другий семестр

(36 год)

Третя чверть

7

4

Глива і пластилін

1) Техніко-технологічні відомості.

Види ліплення: площинне (рельєф), об'ємне (скульптура).


Учень:

- має первинне уявлення про площинне й об'ємне ліплення (чим відрізняється);Формування початкового уявлення про площинне й об'ємне ліплення, чим воно відрізняється.

Розвиток мислення на основі формування вмінь порівнювати, знаходити однакове, різне у виробах (однакове - пластилін, форма; різне - кількість деталей, спосіб прикріплення). Розвиток дрібної моторики у процесі ліплення виробів із глини та пластиліну.
2) Трудові операції. Площинне та об'ємне ліплення з використанням стеки.


- виконує трудові операції з використанням стеки;


Розвиток діяльності та мислення на основі формування вміння аналізувати за зразком об'єктів виготовлення.
3) Об'єкти виготовлення. Рельєфи ягід. Стилізовані фігурки людини (ляльки), тварин (коник, ведмедик) на вибір учителя.


- виготовляє стилізовані фігурки тварин за наслідуванням, за зразком.

Виховання охайності і організованості в роботі.

8

5

Природні матеріали

1) Техніко-технологічні відомості.

Властивості природних матеріалів, що використовуються на уроках (шишки, шкаралупа волоського горіха, каштани, жолуді, черепашки, листя кукурудзи та ін. - залежно від місцевих природних умов).Учень:

- має уявлення про властивості природних матеріалів: шкаралупа горіха тверда, каштан - можна різати ножем, має круглу форму, черепашки - тверді, їх не можна розламати, листя кукурудзи - сухе листя, його можна зв'язати ниткою;Розвиток зв'язного мовлення на основі навчання давати відповіді на запитання про основні характеристики природного матеріалу (каштан круглий, коричневий, його можна різати ножем і т.д.).2) Трудові операції. З'єднання деталей пластиліном. Розміщення деталей на підставці.


- виконує трудові операції за наслідуванням і зразком;


Розвиток просторового орієнтування на площині. Розвиток діяльності та мислення на основі формування вміння аналізувати зразок об'єкта виготовлення за матеріалом, формою, складовими частинами, деталями (називати за запитаннями вчителя).3) Об'єкти виготовлення. Зайчик, жук, жабеня, собачка з черепашок. Пташка із шишки ялини, пластиліну і гілочок. Човник, курчатко із шкаралупи волоського горіха. Ягнятко із шишок, хлопчик-лісовик із шишки та жолудя (на вибір учителя). Оформлення макетів. Фігурки людини з листя кукурудзи та ниток.- виготовляє вироби з природних матеріалів за наслідуванням і за зразками виробів.


Розвиток мовлення на основі формування вміння складати словесний звіт про виконане завдання («Я зробив фігурку людини», «Я зробив фігурку людини із листя кукурудзи».) та поповнення словника назвами виробів.

9

5

Папір (аплікація)

1) Техніко-технологічні відомості.

Відтінки кольорів паперу та їх поєднання в аплікації. Правила складання аплікації з різних геометричних форм (розміщення, чергування кольорів і форм). Прийоми вирізування деталей аплікації по кривих лініях. Вимоги економного розміщення деталей на аркуші паперу.Учень:

- має уявлення про складання аплікації з геометричних фігур - чергування кольорів, розмірів і фігур; розрізняє основні кольори та їх відтінки, величину (більша, менша);Розвиток сприймання та мислення на основі формування вмінь розрізняти та класифікувати предмети за формою, розміром, кольором, за пред'явленим зразком.2) Трудові операції. Вирізування деталей аплікації по кривих лініях. Класифікація геометричних фігур за основними кольорами та їх відтінками. Складання аплікації з різних геометричних форм. .


- розрізняє геометричні фігури; вирізує деталі аплікації по кривих лініях;


Розвиток мислення та сприймання на основі вміння класифікувати геометричні фігури за кольором та їх відтінками. Розвиток сприймання на основі формування вміння визначати місце окремих деталей при складанні аплікації за зразком.
3) Об'єкти виготовлення. Аплікація з готових деталей геометричних форм (повітряні кульки, лялька, сніговик). Аплікація з вирізаних учнями за шаблоном деталей (човник, пірамідка, фрукти, овочі).- виготовляє аплікації з геометричних фігур, вирізаних за шаблоном та за готовими деталями.


Формування діяльності на основі розвитку вмінь організовувати практичну діяльність: добирати матеріали, інструменти, шаблони.

10

6

Текстильні матеріали (нитки)

1) Техніко-технологічні

відомості.

Нитки в побуті: для шиття,

вишивання, плетіння гачком і спицями, виготовлення оздоблень (китиці, шнурки, сувеніри). Властивості ниток: товщина (товсті, тонкі), можна розірвати, відрізати ножицями, скрутити, сплести, зв'язати; нитки мають колір.


Учень:

- має уявлення про використання ниток у побуті (для шиття, вишивання, плетіння), знає властивості - колір, товщину;Збагачення уявлень про використання ниток у побуті та про їх властивості.

Розвиток мовлення на основі формування вміння застосовувати в ньому знання.2) Трудові операції. Відривання та відрізування нитки заданої довжини, зав'язування нитки вузликом, намотування ниток на картон. Плетіння кіски. Зав'язування вузликів. Скручування. Класифікація за товщиною, кольором.

уміє відрізати нитку ножиця
ми, відірвати, намотати на кар
тон;

- визначає кольори ниток;

Розвиток мислення на основі формування вміння класифікації ниток за словесною характеристикою їх властивостей (товщина, колір, призначення).3) Об'єкти виготовлення. Китиці з ниток. Шнурок. Стилізовані фігурки (дівчинка, хлопчик).


- виготовляє китички, стилізовані фігурки за показом і зразком.


Розвиток самоконтролю за діяльністю (порівняння свого виробу зі зразком).

Четверта чверть

11

4

Глина і пластилін

1) Техніко-технологічні відомості.

Макетування (на елементарному рівні). Розташування деталей з глини чи пластиліну на підставці з цупкого паперу. Закріплення деталей на підставці та його послідовність.Учень:

- знає як закріпити деталі з пластиліну на підставці, має уявлення про послідовність дій;Розвиток плануючого мовлення на основі формування вмінь визначати послідовність практичних дій з макетування казки за зразком (назва персонажів і по-черговість їх прикріплення до підставки).2) Трудові операції. Розташування деталей на підставці залежно від задуму. Закріплення деталей на підставці.


- уміє закріпити деталі з пластиліну на підставці;


Розвиток просторового орієнтування на площині.

Формування діяльності на основі корекції та розвитку координації рухів рук та дрібної моторики.
3) Об'єкти виготовлення. Макети: «Колобок», «Ріпка», «По гриби» (на вибір учителя).


- виготовляє макет «Колобок» із окремих частин з допомогою вчителя.

Формування емоційної сфери в процесі обговорення сюжету казки. Розвиток мовлення на основі формування вміння складати словесний звіт про виконання завдання («Це казка «Колобок»).


12

4

Папір (аплікація)

1) Техніко-технологічні відомості.

Геометричний орнамент. Правила складання геометричного орнаменту. Визначення послідовності розташування та наклеювання деталей.


Учень:

- знає правила складання геометричного орнаменту;

- має уявлення про послідовність розташування деталей;Розвиток пам'яті на основі проговорювання основних геометричних форм. Формування діяльності та мовлення на основі розвитку вмінь визначати послідовність виконання практичного завдання за запитаннями вчителя («3 чого починаєш виконувати орнамент? Що далі?» і т.д.).
2) Трудові операції. Розташування елементів аплікації. Наклеювання елементів аплікації, деталей і окремих предметів.


- розташовує елементи аплікації за зразком, уміє наклеїти окремі предмети;


Розвиток просторового орієнтування на площині аркуша паперу в процесі виготовлення аплікації. Формування охайності й організованості в роботі.3) Об'єкти виготовлення. Аплікація з деталей геометричних фігур. Геометричний орнамент у квадраті (з готових деталей).


- виготовляє аплікації з геометричних фігур і з готових деталей за зразком.


Розвиток діяльності та мислення на основі формування вмінь аналізувати зразки виробів та зіставляти з ними результати своєї роботи.13

6

Текстильні матеріали

1) Техніко-технологічні відомості.

Нитки, властивості ниток: товщина, колір. Засоби праці, їх призначення та правила користування: ножиці, голки, наперсток. Зберігання голок (гольник, подушечка для голок). Шиття, вишивання «голка вгору - голка вниз». Правила безпечної праці з голкою. Організація робочого місця.


Учень:

- визначає властивості ниток, називає колір, призначення; знає засоби праці, називає їх; має уявлення про безпечну працю з голкою, ножицями, про шиття, вишивання;Розвиток мовлення на основі збагачення словника назвами матеріалів, інструментів і виробів. Виховання обережності і дисциплінованості в роботі.2) Трудові операції. Шиття по проколах («голка вгору-голка вниз»), по намічених лініях на тонкому картоні, вишивання візерунків по проколах, вишивання по малюнку із самостійним проколюванням.


- уміє шити по проколах, по наміченій лінії;


Становлення діяльності на основі формування вмінь користуватись зразками, малюнками для здійснення самоконтролю. Формування самостійності виконання трудових завдань.3) Об'єкти виготовлення. Закладка з цупкого паперу для книжок, візерунки із зображенням контурів рослин, птахів та ін. за задумом учителя


- виготовляє закладку з цупкого паперу за зразком.


Формування діяльності та мовлення на основі розвитку вмінь складати словесний звіт про виконану роботу у вигляді відповідей на запитання та прояву зацікавленого ставлення до результатів праці.

Програму підготували:

кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник
Інституту спеціальної педагогіки АПН України Г. М. Мерсіянова;

професор, доктор психологічних наук
Інституту спеціальної педагогіки АПН України О. П. Хохліна