Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка ЗАТВЕРДЖУЮ Завідувач кафедри _________ Любинський О.І. (Балашов...

Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка ЗАТВЕРДЖУЮ Завідувач кафедри _________ Любинський О.І. (Балашов...

Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка ЗАТВЕРДЖУЮ Завідувач кафедри _________ Любинський О.І. (Балашов...

ЗАВДАННЯ НА ДИПЛОМНУ РОБОТУ СТУДЕНТУ


Кам’янець-Подільський національний університет
імені Івана Огієнка

Факультет: природничий

Кафедра: географії та екології, біології та методики її викладання

Освітньо-кваліфікаційний рівень:магістр

Спеціальність: 8.04010401 Географія*, 8.04010201 Біологія*


ЗАТВЕРДЖУЮ

Завідувач кафедри

_________ Любинський О.І. (Балашов Л.С.)

“____” ______________20___року


З А В Д А Н Н Я
НА МАГІСТЕРСЬКУ РОБОТУ(ПРОЕКТ) СТУДЕНТУ


Пахолківа Андрія Романовича


1. Тема роботи (проекту): Генезис та геоморфологічна структура басейну р. Мукша.

Керівник роботи: Касіяник Ігор Петрович, кандидат географічних наук, доцент

Затверджені наказом по університету від “24” жовтня 2014 року за № 12

2. Термін подання студентом проекту (роботи): травень 2014 р.

3. Вихідні дані до роботи (проекту):

Мета дослідження: аналіз основних психолого-педагогічних причин неуспішності старшокласників з біології з метою визначення оптимальних методів, прийомів, засобів і педагогічних умов її подолання.

Об’єкт дослідження: неуспішність старшокласників з біології як психолого-педагогічне явище.

Предмет дослідження: причини неуспішності учнів з біології, шляхи та педагогічні умови її подолання.

Методи дослідження:аналіз психолого-педагогічних праць з тематики дослідження; анкетування, тестування учнів, опитування та бесіди з учителями й учнями; констатувальний та формувальний експеримент; статистичні методи дослідження.


Теоретичною базоюдослідження є психолого-педагогічні праці з тематики дослідження.

4. Зміст розрахунково-пояснювальної записки (перелік питань, які потрібно розробити):На основі аналізу наукових праць з тематики дослідження проаналізувати сутність поняття «неуспішність учнів», виявити основні критерії та показники неуспішності учнів, види і форми її діагностики.

2. Провести діагностування успішності учнів старших класів з біології та виявити основні причини неуспішності.

3. На основі констатувального експерименту обґрунтувати та запровадити у практику старшої школи методи, прийоми та засоби, спрямовані на подолання неуспішності старшокласників з біології, перевірити їх ефективність.

4. Визначити основні педагогічні умови та розробити рекомендації вчителям щодо подолання неуспішності учнів з біології.

5. Перелік графічного матеріалу (з точним зазначенням обо­в’яз­кових)


6. Консультанти розділів роботи (проекту)

Розділ

Прізвище, ініціали та посада

консультанта

Підпис, дата

завдання

видав

завдання

отримав


7. Дата видачі завдання __________________________________

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН

з/п

Назва етапів дипломної

роботи (проекту)

Термін виконання етапів роботи (проекту)

При­міт­ка

1.

Затвердження теми роботи та призначення наукового керівника.

26-30 серпня

2012 р.

виконано

2.

Отримання завдання на проведення дослідження.

Вересень 2012 р.- травень 2013 р.

виконано

3.

Підготовка календарного плану виконання роботи, погодження його з науковим керівником та затвердження завідувачем відповідної кафедри.

1-10 вересня

2012 р.

виконано

4.

Підготовка та узгодження розширеного плану-проспекту дипломної роботи.

10-20 вересня

2012 р.

виконано

5.

Підготовка чернеткового варіанту роботи для першого читання науковим керівником.

Березень 2013 р.

виконано

6.

Усунення зауважень наукового керівника, подання чернеткового варіанту на друге читання.

Квітень 2013 р.

виконано

7.

Врахування рекомендацій наукового керівника, доповнення роботи додатковими дослідженнями, що проводилися впродовж практики.

Травень 2013 р.

виконано

8.

Підготовка роботи до рецензування; отримання зовнішньої рецензії.

1-5 червня 2013 р.

виконано

9.

Чистове оформлення роботи; подання роботи і зовнішньої рецензії науковому керівникові на підготовку відгуку.

За 3-4 тижні до захисту

виконано

10.

Написання відгуку науковим керівником, його доповідь завідувачу кафедри про завершення роботи.

За 3-2 тижні

виконано


Студент _________ _______________________

(підпис) (ініціали та прізвище)


Керівник роботи ________ _______________________

(підпис) (ініціали та прізвище)