Харківський університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба ЗАТВЕРДЖУЮ Завідувач кафедри № 803 В. О. ІВАНЮК . .20 ...

Харківський університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба ЗАТВЕРДЖУЮ Завідувач кафедри № 803 В. О. ІВАНЮК . .20 ...

Харківський університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба ЗАТВЕРДЖУЮ Завідувач кафедри № 803 В. О. ІВАНЮК . .20 ...

Харківський університет Повітряних Сил

імені Івана Кожедуба

ЗАТВЕРДЖУЮ

Завідувач кафедри № 803

В. О. ІВАНЮК

. .20 р.


МЕТОДИЧНА РОЗРОБКА

для проведеннясемінарського заняття

з навчальної дисципліни

Військова підготовка

з розділу 3. Тактична і тактико-спеціальна підготовка

з модулю 3.5. Тактика авіації Повітряних Сил Збройних Сил України

блока змістових модулів 3.5.1. Основи тактики авіації ПС ЗСУ


Змістовий модуль 3.5.1.6 (Тема 6).Основи забезпечення бойових дій авіаційних частин (підрозділів).

Тема семінарського заняття №4.Основи забезпечення бойових дій авіаційних частин (підрозділів).

Навчальна група: студенти за всіма авіаційними ВОС

Час: 2 години

Місце проведення: навчальна аудиторія


Навчальні та виховні цілі:

поглибити і закріпити знання, що отримані студентами з питань призначення, завдань, складу, організаційної структури та об’єктів дій авіації ПС ЗС України;

прививати у студентів навички у пошуку, узагальненні та висловлюванні навчального матеріалу;

розвивати у студентів творчу активність, ініціативу і самостійність, формувати в них творче тактичне мислення.


Навчальні питання і розподіл часу:

Зміст заняття

Час (хв.)

Вступ.

Поточний контроль знань студентів.

1. Класифікація видів забезпечення та їх зміст.

2. Призначення та завдання підрозділів забезпечення авіаційної частини.

Підведення підсумків заняття.

5

10

40

30


5


Навчально-матеріальне забезпечення:

комп’ютер, мультимедійний проекційний апарат;

відеофрагменти.Навчальна література:

1. Моісеєнко В.Д., Полуйко О.М., Онипченко П.М., Патюков О.В. Тактика авіації Повітряних Сил Збройних Сил України. Частина І. Основи тактики авіації Повітряних Сил Збройних Сил України: навч. посіб. – Х.: ХУПС, 2008. – 146 с.

2. Котов О.Б., Моісеєнко В.Д., Полуйко О.М., Онипченко П.М., Патюков О.В. Тактика авіації Повітряних Сил Збройних Сил України. Частина ІІ. Основи тактики авіаційних частин (підрозділів): навч. посіб. – Х.: ХУПС, 2009. – 208 с.

ОРГАНІЗАЦІЯ ТА МЕТОДИКА ПРОВЕДЕННЯ ЗАНЯТТЯ


Організація проведення семінарського заняття.


Підготовка до семінарського заняття починається завчасно. Викладач під час підготовки до семінарського заняття повинен розглянути рекомендовані джерела інформації, які він до заняття завчасно повинен довести до студентів, а також вивчити методичні вказівки щодо проведення семінарського заняття.

При необхідності, викладач пропонує студентам підготовити реферат з метою всебічного розкриття найбільш складного навчального питання. Після чого визначається один з студентів для підготовки реферату, при цьому викладач надає студентові відповідні рекомендації щодо підготовки до реферату.

До вступної частини викладач повинен:

перевірити загальний порядок в аудиторії;

перевірити додержування студентами форми одягу;

дати вказівки щодо усунення недоліків;

після докладу командира (чергового) навчальної групи перевірити наявність студентів.

У ході проведення заняття викладач повинен слідкувати за додержуванням студентами статутних положень під час відповідей на запитання.


Порядок проведення семінарського заняття.


У вступній частинінеобхідно оголосити тему, розкрити мету семінарського заняття, які цілі повинні бути досягнути у ході заняття та довести навчальні питання, що розглядаються.

До розгляду першого навчального питання, з метою перевірки якості вивчення студентами лекційного матеріалу за даною темою проводиться письмовий експрес-контроль (летючка).

По закінченню експрес-контролю (летючки) викладач переходе до розгляду навчальних питань семінарського заняття, при цьому можуть бути застосовані наступні форми семінарського заняття: розгорнута бесіда, заслуховування та обговорення реферату, семінар-диспут або їх комплексне застосування, крім того для якісно підготовленої групи студентів можливо використання найбільш ефективної форми семінарського заняття – “мозковий штурм”.


1. Класифікація видів забезпечення та їх зміст


Забезпечення бойових дій авіаційних частин (підрозділів) це система заходів, спрямованих на підтримання авіаційних частин (підрозділів)у готовності до ведення бойових дій, зберігання їх боєздатності, створення сприятливих умов для своєчасного виконання поставлених їм бойових завдань, а також на заборону або попередження раптових дій противника та зниження впливу його ударів по військах (силах) та об'єктах.

Забезпечення організується та здійснюється на підставі рішення командира та вказівок старшого командира (начальника) силами та засобами авіаційних частин (підрозділів), а також спеціально виділеними рішенням старшого командира (начальника) силами та засобами.

У залежності від цілей, направленості, способу вирішення завдань, сил та засобів, що залучаються, ступеня впливу на результат бойових дій, забезпечення бойових дій авіаційних частин (підрозділів) поділяється на: бойове, матеріально-технічне, морально-психологічнеімедичне (рис. 1.1).
Бойове забезпечення авіаційних частин (підрозділів)– це забезпечення, яке організується та здійснюється з метою виключення раптового нападу противника, підвищення ефективності бойових дій своїх сил і засобів та зниження ефективності впливу противника.

Види бойового забезпеченняподані на рис. 1.2.


Розвідка організується та ведеться безперервно з метою своєчасного виявлення сил і засобів противника, можливих напрямків дій його головних сил, а також добування та аналізування відповідних даних про можливий характер дій повітряних (морських ) десантів противника.

Крім того, при необхідності, виявляються та визначаються параметри ядерних вибухів, ступінь хімічного та біологічного зараження місцевості.

Радіоелектронна боротьбає комплексом погоджених за метою, завданнями, місцем і часом заходів та дій щодо виявлення систем і засобів управління військами (силами) і зброєю, розвідки і РЕБ противника, радіоелектронного захисту своїх систем і засобів управління військами (силами) і зброєю.

Протидія технічним засобам розвідкиполягає в усуненні (ослабленні) або відтворенні демаскуючих ознак військ (сил), об'єктів і зброї шляхом проведення організаційних і технічних заходів за допомогою технічних засобів.

Маскуванняорганізується та здійснюється з метою підвищення живучості авіаційних частин (підрозділів)шляхом приховування від противника розміщення елементів бойового порядку, стану бойової готовності та боєздатності сил та засобів, дій підрозділів та ТТХ озброєння і військової техніки, введення противника в оману щодо істинних намірів, характеру та замислу своїх дій.

Забезпечення РХБ захисту організується та здійснюється з метою максимального зменшення втрат сил і засобів авіаційних частин (підрозділів), посилення їх захисту від впливу високоточної та інших видів зброї з використанням аерозолів (димів). Крім того, комплекс заходів забезпечення РХБ захисту може використовуватись для запобігання наслідкам ліквідації надзвичайних ситуацій та аварій, пов'язаних з розповсюдженням радіоактивних речовин та отруйних речовин, а також для контролю екологічного стану в інтересах авіаційних частин (підрозділів).

Штурманське забезпеченняполягає в організації і проведенні заходів, спрямованих на забезпечення безпеки польотів, а також на своєчасне подання командиру авіаційної частини довідкових даних, штурманських розрахунків і пропозицій, необхідних для прийняття рішення командиром авіаційної частини.

Навігаційне забезпеченняпроводиться з метою досягнення найбільшої точності і надійності літаководіння, точного виводу літаків (вертольотів) за місцем і часом на задані об’єкти (цілі), забезпечення високої ефективності їх ураження, десантування повітряних десантів, наведення літаків і вертольотів на наземні і повітряні цілі.

Топогеодезичне забезпеченняорганізується з метою підготовки та своєчасного доведення до командира і штабу авіаційної частини топогеодезичних даних, які необхідні для вивчення характеру та властивостей місцевості, її оцінки для ефективного використання озброєння та військової техніки, а також для виконання розрахунків при плануванні, організації та веденні бойових дій.

Радіотехнічне забезпеченняорганізується і здійснюється з метою рішення завдань управління авіацією, літаководіння, зльоту та посадки літаків, контролю та регулювання польотів в районі аеродрому.

Пошуково-рятувальне забезпеченняполягає у здійсненні допомоги екіпажам, які покинули пошкоджений літак або здійснили вимушену посадку як на своєї території, так і на території, яку займає противник шляхом організації їх пошуку і евакуації.

Метеорологічне забезпеченняорганізується і здійснюється з метою урахування метеоумов при підготовці і веденні бойових дій авіаційної частин (підрозділів) у визначеному регіоні (районі) бойових дій, використання метеоумов для ефективного застосування авіаційної техніки та авіаційного озброєння, забезпечення безпеки польотів і проведення заходів щодо захисту авіаційних частин (підрозділів) від зброї масового ураження.

Існують такі види матеріального-технічного забезпечення: технічне забезпечення і тилове забезпечення.

Технічне забезпечення авіаційних частин (підрозділів)організується з метою підтримання бойової готовності авіаційних частин (підрозділів)шляхом забезпечення їх озброєнням, військовою технікою і військово-технічним майном, підтримання їх в постійній готовності до застосування, відновлення (ремонту) озброєння і військової техніки у разі пошкоджень (поломок) і повернення їх до ладу.

Види технічного забезпеченняподані на рис. 1.3.
Інженерно-авіаційне забезпеченняскладає основу технічного забезпечення в авіаційних частинах (підрозділах) та організується і здійснюється з метою підтримання засобів авіаційного озброєння у постійній бойовій готовності, а також досягнення заданого рівня його бойового застосування.

Ракетно-технічне забезпеченняорганізується і здійснюється з метою своєчасної підготовки і доставки ракет та комплектуючих елементів для їх утримання в установленому ступені готовності, проведення технічного обслуговування та забезпечення справності.

Автотехнічне забезпеченняорганізується і здійснюється з метою забезпечення авіаційних частин (підрозділів) автомобільною технікою загального призначення, засобами пересування озброєння, автомобільним майном, підтримання автомобільної техніки і засобів пересування у стані який забезпечує постійну бойову готовність і високу мобільність, відновлення автомобільної техніки та повернення її до ладу.

Метрологічне забезпечення– це комплекс заходів, що мають на меті підтримання потрібної точності та достовірності контролю параметрів озброєння й ефективності його бойового застосування, забезпечення граничних можливостей озброєння та його оперативного відновлення, а також визначення і застосування наукових, нормативних, технічних та організаційних основ, необхідних для досягнення єдності вимірювань, своєчасності та достовірності контролю параметрів об'єктів вимірювань.

Військові засоби вимірювальної техніки повинні використовуватись тільки за призначенням і утримуватись у готовності до застосування, за виключенням випадків знаходження на зберіганні.

Технічне забезпечення розвідкиорганізовується і здійснюється з метою своєчасного забезпечення авіаційних частин (підрозділіів) необхідною кількістю засобів розвідки, їх накопичення до встановлених норм, збереження, обслуговування і ремонт.

Технічне забезпечення РЕБорганізовується з метою підтримання радіотехнічних засобів РЕБ у готовності до зостосування за призначенням, безвідмовності і максимальної ефективності їх застосування, укомплектованості військ засобами РЕБ, своєчасного їх ремонту у разі пошкодження та приведення до справного стану.

Технічне забезпечення РХБ захисту військмає на меті забезпечення авіаційних частин (підрозділів)засобами захисту, підтримання засобів захисту у справному стані і постійній бойовій готовності до бойового застосування, забезпечення надійної роботи, а також швидкого відновлення засобів захисту та повернення їх до ладу після пошкодження.

Технічне забезпечення зв'язку, РТЗ, автоматизованих та інформаційних системорганізується і здійснюється підрозділами зв’язку, РТЗ та автоматизованих засобівз метою утримання у справному стані, постійній готовності до бойового застосування, відновлення і ремонту засобів зв’язку, РТЗ, автоматизованих та інформаційних систем.

Технічне забезпечення служб тилуорганізується та здійснюється з метою своєчасного укомплектування технікою тилу і забезпечення технічним майном, а також технічно грамотної експлуатації техніки тилу, її обслуговування і своєчасного ремонту.

Забезпечення стрілецькою зброєю та боєприпасамиорганізується і здійснюється з метою забезпечення бойової готовності та безвідмовності стрілецької зброї, боєприпасів до них, приладів спостереження і управління вогнем та забезпечення ними авіаційних частин (підрозділів).

Тилове забезпечення авіаційних частин (підрозділів)– це комплекс заходів, спрямованих на задоволення матеріальних, транспортних, побутових та інших потреб авіаційних частин (підрозділів)з метою підтримання їх у готовності для ведення бойових дій.

Основні види тилового забезпеченняподані на рис. 1.4.

Матеріальне забезпеченняорганізовується та здійснюється з метою своєчасного і повного задоволення потреб авіаційнихчастин (підрозділів) у матеріальних засобах, усіх видах озброєння, бойової та іншої техніки, у ПММ, продовольстві, речовому, інженерному, хімічному, квартирному та іншому майні, матеріалах та спеціальних рідинах різного призначення, а також у воді.

Інженерно-аеродромне забезпеченняорганізується і здійснюється з метою своєчасної підготовки і розвитку аеродромів, які створюються та експлуатуються з урахуванням

забезпечення високої бойової готовності і живучості авіаційних частин (підрозділів), їх розосередженого базування і можливості маневру у ході ведення бойових дій.

Аеродромно-технічне забезпеченняорганізується і здійснюється з метою безпосереднього забезпечення на аеродромах (посадочних майданчиках) польотів частин (підрозділів) різних родів авіації ПС ЗС України і окремих ЛА.
Аеродромно-технічне забезпечення включає: підготовку до польотів аеродромів (посадочних майданчиків), аеродромних споруд і наземної техніки забезпечення польотів; забезпечення ЛА авіаційним пальним, авіаційними засобами ураження та іншими матеріальними засобами; організацію харчування і побутового обслуговування льотного складу і ІТС при здійсненні польотів і веденні бойових дій; евакуацію літаків (вертольотів), які зазнали аварії або здійснили змушену посадку у районі аеродрому (посадочного майданчику) до місць проведення ремонту та обслуговування.

Транспортне забезпеченняорганізується і здійснюється з метою створення умов для перевезень сил і засобів авіаційних частин (підрозділів), а також підвезення матеріальних засобів.

Квартирно-експлуатаційне забезпечення організується і здійснюється з метою створення необхідних житлово-побутових умов для особового складу при розквартируванні і тимчасовому розміщенні.

Торговельно-побутове забезпеченняорганізується і здійснюється з метою своєчасного і повного задоволення потреб особового складу у товарах і побутовому обслуговуванні.

Фінансове забезпеченняорганізується і здійснюється з метою своєчасного і повного задоволення потреб авіаційних частин (підрозділів) у грошових засобах.

Ветеринарне забезпеченняорганізується і здійснюється з метою якісного ведення господарства для забезпечення особового складу авіаційних частин (підрозділів) у продовольстві.

Морально-психологічне забезпечення авіаційних частин (підрозділів)– це комплекс організаційних, духовних і спеціальних заходів щодо формування у особового складу високих морально-психологічних і бойових якостей, підтримання високого рівня морально-психологічного стану, досягнення і утримання морально-психологічної переваги над противником з метою ефективного виконання бойових завдань.

Складові морально-психологічного забезпеченнятакі:

інформаційно-пропагандистське забезпечення та зв’язки з громадськістю;

психологічне забезпечення;

соціально-правове забезпечення;

культурно-освітня робота;

духовне виховання;

інформаційно-психологічна протидія.

Медичне забезпечення авіаційних частин (підрозділів)– це комплекс заходів, спрямованих на збереження боєздатності та зміцнення здоров'я особового складу, своєчасне надання медичної допомоги пораненим та хворим і скоріше повернення їх у стрій, а також запобігання виникненню та розповсюдженню захворювань особового складу.

Медичне забезпечення у воєнний час включає:

систему лікувально-евакуаційних заходів;

систему лікувально-профілактичних, санітарно-гігієнічних і протиепідемічних заходів;

заходи медичної служби із захисту особового складу від зброї масового ураження;

заходи із забезпечення медичним майном, а також медичного забезпечення польотів.

Піклування командира (начальника) про здоров'я підлеглих є одним з основних його посадових обов'язків у діяльності щодо забезпечення постійної бойової готовності авіаційної частини (підрозділу).


2. Призначення, завдання та організаційна структура частин (підрозділів) забезпечення


Для забезпечення бойових дій авіаційної частини передбачається створення відповідних підрозділів забезпечення.

Підрозділи забезпечення авіаційної частини призначені:

для тилового забезпечення і технічного забезпечення служб тилу авіаційної частини на одному-двох аеродромах;

для забезпечення зв’язку, АСУ та РТЗ авіаційної частини на одному-двох аеродромах.

Основні завдання для підрозділів тилового забезпечення і технічного забезпечення служб тилутакі:

утримання у постійній експлуатаційній готовності (та при необхідності поточний ремонт) аеродрому, службових, казармених фондів та інженерних мереж;

аеродромно-технічне та матеріальне забезпечення бойової підготовки авіаційної частини;

забезпечення особового складу авіаційної частини гарячою їжею та його лазне-пральне обслуговування;

підтримання в експлуатаційній готовності автомобільної і спеціальної техніки;

проведення заходів щодо попередження передумов виникнення льотних і дорожньо-транспортних пригод;

надання медичної допомоги пораненим і хворим, проведення санітарно-гігієнічних і протиепідемічних заходів;

проведення комплексу заходів із захисту від зброї масового ураження, маскування аеродромів і об’єктів, з охорони і наземної оборони аеродрому;

проведення заходів щодо створення необхідних житлово-побутових умов для особового складу авіаційної частини при його розквартируванні і тимчасовому розташуванні;

задоволення потреб особового складу авіаційної частини у грошовому забезпеченні;

забезпечення усіма видами матеріальних засобів інших частин і підрозділів, які закріплені на постачання до авіаційної частини.

Основні завданняпідрозділів зв’язку, АСУ та РТЗ такі:

забезпечення авіаційної частини всіма родами і видами зв’язку;

забезпечення автоматизованого управління авіаційною частиною за допомогою засобів автоматизації за функціональним призначенням;

здійснення радіосвітлотехнічного та радіонавігаційного забезпечення польотів авіаційної частини;

підтримання в експлуатаційній готовності засобів зв’язку, АСУ та РТЗ, автомобільної і спеціальної техніки;

проведення заходів щодо попередження передумов виникнення льотних і дорожньо-транспортних пригод.Розробив:


Методична розробка обговорена і схвалена на засіданні кафедри №803,

протокол від . .20 р. № .