Оқыту принциптері (ұстанымдары)Ғылымилық. Жүйелілік. Сананылық және белсенділік.

АААА

А.С.Макаренко бойынша ұжымның даму принциптері:жариялық, жауапты, бағыныштық, перспективті бірізділік, жұптық іс-әрекет.

А.С.Макаренко жеке адам тәрбиесінің қоғамдық бағыттылығы тұрғысынан ұжымның кейбір белгілерін көрсетеді:Ұжым тәрбиенің мақсаты және объектісі,Ұжым адамдарды жалпы мақсаттылыққа біріктіреді, Ұжым қоғамның бөлігі,Ұжымның өзін-өзі басқару органдары мен басқарушылары болады.

А.С.Макаренконың белгілеген ұжым сатылары:Бірінші саты-ұжымның құрылуы. Екінші сатыда белсенділердің ықпалы арта түседі.Үшінші және одан кейінгі сатылар ұжымның кемелденуі.

Адамгершілік тәрбие міндеттері: моральдік ережелерді меңгеру,адамгершілік жүріс – тұрыс іскерліктерін қалыптастыру,адамгершілік сана қалыптастыру

Адамзат дәуірінің әр даму кезеңдеріндегі тәрбие және білім беру теориясы мен практикасын зерттейтін педагогика ғылымымының саласы:Педагогика тарихы.

Азаматтық тәрбие міндеттері:адами абыройды және ішкі еріндікті қалыптастыру, азаматтарға және мемлекеттке сыйластық қалыптастырды,тәртіптілікті қалыптастырды

Акселерация дегеніміз:Жасөспірімдік жастағы балалардың физиологиялық, психологиялық тұлғасының жылдам дамуы.

Акселерацияға тән ерекшелік: ақыл- ойдың дамуы,балалардың бойының жедел өсуі

Ақпараттық технология: ақпаратты өңдеумен байланысты процестер. адам іс-әрекеті арқылы ауызша,жазбаша немесе басқа түрлі тәсілдермен жеткізілетін қажетті мағлұматтар жиынтығы. ақпаратты өңдеу процесінде қолданылатын құралдар мен әдістер жиынтығы

Ақыл ой тәрбиесінің міндеті (міндеттері):танымдық белсенділік және қызығушылық дамыту, ой қабілеттерін дамыту, ғылыми дниетаным қалыптастыру

Аристотель тәрбие мақсатын: Жан рақымды дамыту деп білді, Ақыл-есті дамыту деп білді, Еркін-жігерді дамыту деп білді

Ата аналарға отбасын жақсарту мақсатында жеке дара көмек көрсете отырып, мұғалім: Педагогикалық әдептілік сақтау керек. Мақсатты түрде белгілі бір жоспарды ұстану керек.Ата-аналардың педагогикалық сауатын дамытуды ұйымдастыру керек.

Аттестаттау принциптері: еріктілік, ашықтық, эксперттік бағалардың жүйелігі және тұтастығы

Аттестаттау ұстанымдары: обьективтілік, сыпайылық, игі ниеттілік

Аттестациялау(сараптау):маман шеберлігінің деңгейін анықтайтын тәсіл, Мұғалімдердің кәсіби дайындығын жетілдіру жүйесі, Педагогтар мен мектеп басшыларының біліктілігін көтеру тәсілі.

ӘӘӘӘ

Әдіснама деңгейлері: философиялық ,Жалпы ғылымилық, Нақты ғылымилық

Әдіснамалық білімнің 4-құрылымдық деңгейі:Философиялық, Жалпы ғылыми, Нақты ғылыми, Технологиялық

Әдіснаманың жалпы ғылымилық принциптері:сенергетика, жүйелілік, мәдениеттанушылық, іс-әрекеттік

Әдістемелік жұмысты қорытындылау формалары:ғылыми-педагогикалық конференциялар,педагогикалық оқулар, жеке мұғалімдердің немесе әдістемелік бірлестіктерді шығармашылық бірлестіктері

Әдістемелік шығармашылық жұмыс істеу формалары біріктіріледі:ұжымдық, жеке, топтық

Әдістемелік шығармашылық жұмыс істеу формалары біріктіріледі:ұжымдық, жеке, топтық

Әдістерді жіктеу ұстанатын принциптер: жеке тұлға іс-әрекет нәтижесінде дамып қалыптасуы, жеке тұлғаның мотивтері, тілек-талаптары, ынтасы, жеке тұлғаның қалыптасып келе жатқан қасиеттері

Әдістерді жіктеу:ортақты және ерекшелікті табуға көмектеседі, мағыздыңы және кездейсоқтықты табуға көмектеседі, теориялық және практикалықты табуға көмектеседі

Әлеуметтеннуді адамдардың әлеуеттері мен шығармашылық қабілеттерін өздері іске асыруы, ортаның тұлғаның өзіндік дамуына кедергі жасайтың негативті ықпалдарының өту процесі ретінде тсіндірілетін ізгілік (гуманистік) психология өкілдері:Г.Олпорт, А.Маслоу,К.Роджерс

Әлеуметтену факторлары (А.В. Мудрик бойынша):микрросоциум, тәрбие институттары, діни ұйымдар: мемлекет, ел, қоғам, мәдениет, этнос, тұратын аймағы, тұратын жерінің трі, БАҚ

Әлеуметтенуді адамдардың әлеуеттері мен шығармашылық қабілеттерін өздері іске асыруы, деп танитын ізгілік(гуманистік) ипсихология өкілдері:Г.Олпорт А.Маслоу К.Роджерс

Әлеуметтенудің мәнін ашатын ұғым: бейімделу. сыртқы ықпал. ортамен кіріктіру,Өзін-өзі жаңғырту. өзін-өзі дамыту,ортамен қарым- қатынас жүйесі

Әңгімелесу түрлері:эпизоттық, әңгімелесу-экспромт, Жеке этикалық ,кенеттен әңгімелесу

Әр адамның меңгеруіне тиісті философияда дәлелденген мәдениет түрлері(Э.С. Маркарян бойынша):рухани, материалдық, адамгершлік

Әр елдердің білім беру жүйелерінің қызметтерін және дамуын зерттейтін педагогика ғылымы саласы:Салыстырмалы педагогика.

ББББ

Бағалау анықтайды:Білімнің игерілу дәрежесін, Ептіліктің игерілу дәрежесін,Дағдылардың игерілу дәрежесін

Бақылаудың түрлері:Алдын ала бақылау. Күнделікті бақылау. қорытынды бақылау.

Балалар ұжымы технологиясы қамтиды (А.С.Макаренко бойынша):қос ықпал ету, преспективалар қою, дәстүрлер қалыптастыру

Балалар ұжымымен жұмыстар жргізудегі мұғалімнің кәсіби маңызды қасиет-сапаларына көңіл бөлген ғалымдар:К.Успанов. Н.Д.Хмель. В.А.Сластенин.

Балалар ұжымының педагогикалық теориясын дамытуға үлестерін қосқан педагог-ғалымдар: П.П.Блонский. Л.С.Выготский. С.Т.Щацкий. П.Н.Лепешинский А.С.Макаренко. Т.Е.Конникова

Балалық өмірлік жолын айқындайды:Отбасы жағдайы. Ата-аналарының кәсіптері.Ата-аналарының материалдық жағдайы.

Баланың жас ерекшеліктеріне қарай өзіндік сенімдерінің, көзқарастарының қалыптасуында сананы қалыптастыру әдісі (әдістері): дәріс. әңгіме-сұқбат. ақыл-кеңес.

Баланың отбасындағы мәселелері туралы ҚР конституциясының тарауында былай делінген:Балаларды қоғау мен тәрбиелеу-ата-ананың табиғи құқығы және міндеті. Балалар үкіметтің қамқорлығына алынған. Балалар құқық қорғау орындарының қамқорлығын қажет етеді.

Баланың отбасындағы орындайтын тапсырмаларының деңгейі арқылы көруге болады: Ата-ананың ұйымдастыру және бағыттаушы рөлін. Ата-ана бала арасындағы қарым-қатынас сипатын. Ата-ананың тәрбие құралдарын.

Баланың өмір сүру, тіршілік ету, жеке тұлғалық және салауатты даму құқығын жариялаған құжат:«бала құқығы туралы конвенция», ББҰ бас ассамблиясы шешімі, конвенция

Баланың өмірлік жолын айқындайды: Әлеуметтік орта. Мемлекет саясаты. Қоғамдағы жағдай.

Баланың, дамуы оқыту мен тәрбиеден тәуелсіз, яғни спонтанды, өзінен-өзі жүреді, ол табиғатынан берілген ішкі қасиет (имманентті) деп түсіндірушілер:Э. Мейман, Ж. Пиаже, А.Ф, Лазурский

Басқару әдістернің негізгі топтары: әкімшілік-ұйымдастыру әдістері, Психологиялық-педагогикалық ықпал ету әдістері, Қоғамдық әсер ету әдістері, Әлеуметтік-педагогикалық әдістер

Басқару іс-әрекеттері процесінде мынандай қызметтер орындалады:Мақсаттарды айқындау.Жоспарлау ұйымдастыру. Келісім жасау.Реттеу. Ынталандыру.

Басқару іс-әрекеттері үдерісіндегі қызметтер:: Мақсаттарды айқындау. Ұйымдастыру. Жоспарлау.Сендіру

Басқаруда басшылыққа алатын ақпараттар: аналитикалық , бағалаушылық , жобалаушылық

Басқаруда негізге алынады: бастапқы ақпарат. тактикалық ақпарат. жылдам ақпарат.

Басқарудағы педагогикалық ақпарат түрлері:бастапқы, тактикалық, оперативті

Басқаруды ұйымдастыру формалары мен бағыттары: нұсқау-әдістемелік, әдістемелік бірлестіктер, педагогтарды жаппай сауаттандыру, сауықтыру

Бастауыш сынып жасындағы бала:Әртүрлі жағдайды өз қиялында бейнелей алады. Өз қиялында өауіпті де үрейлі жағдайларды да тудыра алады. Кездесетін барлық жағдайларды да тудыра алады.

Баяндау әдісіндегі әнгіме түрлері: Баяндап айту,Әңгімелей отырып баяндау, Әңгімелей отырып бекіту, Әңгімелеп баяндау, Әңгімелеп бекіту

Биологиялық бағыт өкілдері Ч.Ломброзо З.Фрейд Л.С.Выготский Н.К. Крупская Л.И. Божович Э. Торндайк

Болжамның рөлі:Ғылыми зерттеудің тірек көзі. Уақытша бар фактіні жүйеге келтіру. Проблеманың мәнін түсіну барысында дамиды.

Біліктілікті көтеру мақсатында іс-шаралар ұйымдастырылуы мүмкін:Негізі жұмыс орнында үзіліссіз өткізілетін қысқа мерзімді тақырыптық оқулар. Сала, ұйым, мекеме деңгейінде жүргізілетін тақырыптық проблемалы емес орташа мерзімді семинарлар. Мамандардың кәсіби қызмет бағытында біліктілік көтеру мекемесінде ұзақ мерзімді оқу

Білім беретін мемлекеттік стандарттар жауап беретін талаптар: Жалпы мәдени ортаның жағдайы.Білім беру салаларының және сатыларының сабақтастығы стандарт ережелерінің бұзылмауы. Білім алушылардың мүмкіндіктері мен қажеттіліктері.

Білім беру жүйесін стандарттау қажет:баламалы оқулықтардың қосылуы үшін ,Тың оқу жоспарлауының енгізілуі үшін, мектептегі оқу процесінің жаңа еркін ұйымдастыру формаларына жету үшін.

Білім беру жүйесінің негізгі нормативтік құжаттары: Оқу жоспары.Оқу бағдармалар.Оқулықтар.

Білім беру мемлекеттік стандарттары жауап беретін талап (талаптар):білім алушылардың мүмкіндіктері мен қажеттіліктері, жалпы мәжени ортаның жағдайын есепке алу, білім беру салаларының және сатыларының сабақтастық ережелерінің бұзылмауы

Білім беру мемлекеттік стандарттары:азаматтардың толыққанды, сапалы білім алуын қамтамасыз етеді, білім беру кеңістігін сақтауды қамтамасыз етеді, білім беруді және оны басқаруды ізгілендіруді қамтамасыз етеді

Білім беру мемлекеттік стандарты құрастырылады:Білім беру деңгейіне орай, Оқу жүктемесінің жоғары шекті көлемі, Білім беру бағытына орай

Білім беру стандарты: Міндетті оқыту компоненттерін анықтайтын құжат. Міндетті білім берудің негізгі құжаты. Білім беру нормаларын анықтайтын құжат.

Білім беру философиясы мәртебесін аңықтаудағы көзқарастар:Білім беру филасофиясы ғылыми білімдердің пәнаралық саласы, қолданбалы филасофия, білім беру философиясы жеке ғылыми сала емес

Білім беру философиясының нысаны білім берудің пәнаралық және сыртқы факторларын ескеруші сипаттамалары: Құндылық. Жүйелік. Ғылымилық.

Білім беру философиясының функциялары:сипаттаушылық және түсіндірушілік, турлендірушілік, болжамдық

Білім беру» ұғымының мазмұндық аспектілері:білім беру-құндылық, жүйе, процесс және нәтиже

Білім берудің көздеріне сәйкес оқыту әдістері жіктемесінің арасында ең кең тарағаны(Огородников И.Т.,Перовский С.И.,Голант Е.Я.);Сөздік немесе ауызша баяндау әдісі, Көрнекілік әдістер, Тәжірибелік әдістер

Білім берудің құндылық сипаттамалары өзара байланысқан үш бөліктерді қарастырады:білім беру –құндылық:тұлғалық, қоғамдық, мемлекеттік

Білім берудің мемлекеттік стандарттарының қызметтеріне жатпайды: педагогикалық технологияларды іріктеу; ұйымдастыру формаларын іріктеу; қыту әдістерін таңдау

Білім берудің мемлекеттік стандарттарының функциялары: білім беруді және оны басқаруды ізгілендіру. Азаматтарды толыққанды сапалы, білім алуын қамтамасыз ету. Білім беру кеңістігін сақтау.

Білім берудің өнімін тұтынушылар: Қоғам , Мемлекет Жеке адам

Білім берудің түрлері: жалпы білім, политехникалық білім, кәсіптік білім

Білім берушілік іс-әрекет субъектілері: оқушы, мұғалім, ғалым және басқарушы

Білім мазмұны дегеніміз:Оқушылардың ғылыми білім, біліктілік және дағдыны игеру үдерісі. Оқушылардың дүниетанымдық адамгершілікті эстетикалық идея жүйесін меңгеруі. Оқушылардың ақыл-ой танымдық және шығармашылық қабілетін дамыту үдерісі..

Білім мазмұнын анықтайтын нормативті құжаттар:оқу жоспарлары, оқу бағдарламалары, оқулықтар,оқу құралдары

Білім мазмұнын іріктеудің жалпы дидактикалық өлшемдер жүйесі: Өзінше ойлай алатын шығармашылық тұлға қалыптастыру, Оқыту материалдарын жоғары ғылыми және практикалық мәнділікте көрсету, Білім мазмұнын құрастыруда халықаралық тәжірибені ескеру, Білім мазмұнының мектептің оқу-әдістмемелік және материалдық базасына сәйкестігі.

Білім мазмұнының оңтайлы түрін көрсету.Мектеп оқушының оқу жүктемесін мөлшерлеуге көмектесу.Оқу нәтижесін дұрыс мөлшерлеу.

Білім мазмұнының формальды теориясын ұстанушылар:Гераклит.Цицерон.Песталоцци.

Білім мен іскерлікті есепке алу түрлері:Күнделікті, Мерзімді, Қорытынды

Білім,білік және дағдыны қалыптастыру процесі қажет етеді:Диагностикалауды. Бақылауды. Оқу-танымдық іс-әрекеттерінің нәтижесін анықтауды.

ВВВВ

В.В.Краевский мен И.Я. лернер білім берудің мазмұнын әлеуметтік тәжірибе ретінде қарастырып, мазмұн келесі өзара байланысты құрамдас бөліктерден тұратындығын айтады:Табиғат, қоғам, техника,Дағды, іскерлік, Интеллектуалдық рәсім,Іс-әрекеттің құралы.

В.П.Беспалько бойынша білім туралы хабарларды меңгеру деңгейлері:Түсіну, Тану, Қайта жаңғырту, Қолдану.

ГГГГ

Г.И.Шукина бойынша тәрбие әдістері жктеледі:Жеке тұлғаның санасын қалыптастыру әдістері. Іс-әрекетті ұйымдастыру мен қоғамдық мінез-құлық тәжірибесін қалыптастыру әдістері. Мінез-құлық пен іс-әрекетті ынталандыру әдістері.

Г.И.Щукина бойынша мектепішілік басқару бағыттары:психологиялық, ұйымдастырушылық, әдістемелік..

Г.И.Щукина оқытудың төмендегідей әдістерін көрсетеді:Ақпараттық-дамыту әдістері;эвристикалық әдістері Білімді,білік және дағдыны жетілдіру мен бекітуді оқыту әдістері; Жаттығу,практикалық жұмыс

Гректін «paidagogas» сөзінің мағынасы:Баланы жетектеуші.Қожасының баласын жетектеуші құл.Тәрбие туралы ғылымның аты.

ҒҒҒҒ

Ғылым ретінде педагогиканың негізін қалаған:Я. А. Коменский.

Ғылыми бақылаудың күнделікті, қарапайым бақылаудан айырмашылығы: Зерттеу нәтижесінде алдын-ала белгіленеді, Нәтиже міндетті түрде белгіленеді, Алдын ала мәліметтер өңделеді. бақылаудың міндеттері анықталып, нысандары белгіленеді, жоспары жасалады.

Ғылыми бақылаудың күнделікті, қарапайым бақылаудан айырмашылығы:бақылаудың міндеттері анықталып, нысандары белгіленеді, жоспары жасалады. нәтижесі міндетті түрде белгіленеді. Алынған мәліметтер өңделеді.

Ғылыми дүнетанымҚоғамдық сананың дамыған формасы Философиялық көзқарас Адамгершілік көзқарас Эстетикалық көзқарас.

Ғылыми дүниетаным құрамдас бөліктері:ғылыми-философиялық білімдер, шындықты тану әдістер, ғылыми жетістіктер

Ғылыми дүниетанымға енеді:адамгершілік жүйесі, эстетикалық жүйе, ғылыми –философиялық жүйе

Ғылыми дүниетанымға енетін көзқарастар жүйесі:адамгершілік, эстетикалық, ғылыми-философиялық

Ғылыми дүниетанымды іске асыру жолдары: мұғалімнің әлеуметтік және кәсіби позициясын көрсетуі. пәнаралық байланыстарды іске асыру. ғылыми білімдер жүйесін қалыптастыру.

Ғылыми дүниетанымның диалектикалық мәні: тұрмыс пен ойлауда, қоғамда, табиғатта

Ғылыми дүниетанымның құрылымдық компоненттері:адам мұраты көзқарас және сенім, ғылыми білімдер жүйесі

Ғылыми дүниетанымның құрылымы(И.Ф.Харламов бойынша): адам мұраты құрайды, көзқарас және сенім құрайды, ғылыми біліктілер жүйесі құрайды

Ғылыми- педагогикалық зерттеу әдістері:Әдіснамалық зерттеу әдістері. Эмпирикалық зерттеу әдістері. Теориялық зерттеу әдістері. Педагогикалық эксперимент,педагогикалық сауалнама,педагогикадағыматематикалық

Ғылыми педагогикалық зерттеу әдістерінің тобы:Педагогикалық тәжірибесін зерттеу әдістері.Теориялық зерттеу әдістері.Математикалық зерттеу әдістері.

Ғылыми педагогикалық зерттеулер іргелі, қолданбалы, теориялық.

ДДДД

Даму барысында адамда:Жеке тұлға ретінде қалыптасады. Ғылыми дүниетанымы қалыптасады. Сана мен өзіндік сана қалыптасады.Жеке тұлға ретінде қалыптасады.Дербес жаңғыртушы іс-әрекет иесі болып жетіледі.

Даму оқыту мен тәрбиенің көмегі арқылы тарихи қалыптасқан іс-әрекет формаларын меңгеру арқылы жүреді және бұл жағдайда олар (оқыту мен тәрбие) тек жеткен деңгейге ғана сүйенбейді, сонымен қатар оның алдында да жүреді деп түсіндірушілер:П.П.Блонский. К.Д.Ушинский. Л.С.Выготский

Даму:Әр қилы факторлардың ықпалымен жүзеге асатын адам ағзасындағы сандық және сапалық өзгерістер. Алдын ала көзделген сапалық қасиеттердің адамдарда қалыптасуының белгілі мақсатқа бағытталған процесі. Эволюциялық ауысу немесе революциялық секіріс түрінде жүзеге асатын өрлеу процесі

Дамудың оқыту мен тәрбиенің көмегі арқылы тарихи қалыптасқан іс әрекет формаларын меңгеру негізінде жүретінін түсіндірген:П.П.Блонский, К.Д.Ушинский

Дара ерекшеліктерге:Жеке тұлғаның түйсіктерінің, қабылдауының,ойлауының, есінің ерекшеліктері, Жеке тұлғаның қиялының өзіндік бегілері, қызығудың,беімділікті ерекшкліктері, Жеке тұлға қабілетінің, темпераментің,мінез-құлықтың ерекшкліктері.

Дәріс бірліктерінің басымдылығын негізге алған арнайы сабақ типтері:жаңа материалды игеру, бекіту,қайталау, білімді бақылау, тексеру

Дәстүрлі емес әдістемелерде сынып жетекшінің негізгі қызметтері:баланың денсаулығын сақтау. баланың адамгершілігін тәрбиелеу. Баланың қабілетін дамытуға қамқорлық

Дәстүрлі педагогикада тұлғаның базалық мәдениетін қалыптастыруда тәрбиелік істердің мынадай бағыттары ұсынылады:Ғылыми дүниетаным тәрбиесі. Эстетикалық тәрбие. Дене тәрбиесі. Азаматтық тәрбие. Еңбек тәрбиесі.Қоғамдық тәрбие.

Дене тәрбиесі міндеттері:ағзаны шынықтыру, санитарлық-гигиеналық іскерлістер қалыптастыру,еңбек қаблеттілігін арттыру

Диагностикалау қамтиды:Бақылау мен тексеруді. Жинақталған статистикалық деректерді талдауды. Дидактикалық процестің жүргізілу процесін

Диалектикалық мәнін ашатын ғылыми дүниетаным:тұрмыс пен ойлаудың, қоғамның, табиғаттың

Дидактика ғылым ретінде қарастырады: қалай оқытамыз, не үшін оқытамыз, нені оқытамыз

Дидактика ғылым ретінде қарастыратын мәселелер:Не үшін оқыту керек. Нені оқыту кереқ. Қалай оқыту керек.

Дидактика ғылым ретінде төмендегідей мәселелерді қарастырады:кімді оқытамыз, нені үйретеміз, неге оқытамыз

Дидактикада оқыту технологиялары төмендегідей сипаттарымен жіктеледі:Қолдану деңгейі. Философиялық негіз.Тәжірибе меңгерудің ғылыми мінездемесі.

Дидактикада оқыту технологияларының жіктелу және топталу сипаттамасы:Қолдану деңгейі бойынша. Тәжірибе меңгерудің ғылыми тұжырымдамасы бойынша. Тұлғалық құрылымға бағдарлануы бойынша

Дидактикалық мақсаттарға байланысты сабақ типтері:Жаңа білімді түсіндіру. Білімді бекіту. Білім, ептілік және дағдыларды тексеру. жаңа білім материалын хабарлау. ептіліктер мен дағдыларды қалыптастырып, бекіту, қорытындылау

Дидактикалық мақсаттарға байланысты сабақ түрі:Жаңа білімді меңгеру. Өткен материалды қайталау. Білімді бақылау, тексеру

Дидактиканың негізгі категориялары:оқыту. педагогтік іс-әрекет. Білім беру Білім мазмұны. Оқыту әдісі.

Дүниетаным - бұл:Ақиқатты дүниеге деген көзқарастар жүйесі. Адамның алатын орнына деген көзқарастар жүйесі.Адамның өз-өзіне қатынасына деген көзқарастар жүйесі.

Дүниетаным дүние туралы мағлұматтардың жиынтығы ғана емес, ол:қоғамның саналы мақсат –мүдделері әлеуметтік құндылықтар, гуманистік құндылықтар, діни, натуралистік, үйреншікті

Дүниетаным функциялары (Б.Т.Лихачев бойынша): болжамдық, тәрбиелік және дамытушылық, ағартушылық және ұйымдастырушылық

Дүниетаным функциялары (И.Ф.Харламов бойынша):ақпараттық, бағдар беру, баға беру

Дүниетаным:Дүниеге деген көзқарас жүйесі. Адамның алатын орнына деген көзқарас жүйесі. Адамның өз-өзіне қатынасына деген көзқарас жүйесі. қоғамның жағдайына деген көзқарастар жүйесі

Дүниетанымды қалыптастыруды анықтайтын шарттар:Болмысына және өзіне деген қатынасы, көзқарастары. Тәжірибесі, білімі, білігі, ұстанымы. Гуманистік қарым-қатынасы, талапшылдығы

Дүниетанымның құрылымы:Сенім. Білім. Көзқарас

Дүниетанымның құрамды бөліктері:дүниетанымның философиялық негіздері, жеке тұлғаның құндылық бағыттары, жеке тұлғаның дүниетанымының қалыптастыру жолдары мен тәсілдері

Дүниетанымның құрамды бөліктері; Білім. Сенім. Адам мұраты

Дүниетанымның формалары: Діни Мифологиялық Саяси. Көркемдік.

ЕЕЕЕ

Еңбек тәрбиесін мазмұндық негізін мыналар құрайды:Оқу еңбегі.өзіндік қызмет еңбегі.Қоғамдық пайдалы еңбек.

Еңбек тәрбиесінің мазмұндық негізі:Қоғамға пайдалы еңбек. Өндірістік еңбек. Оқу еңбегі.

ЖЖЖЖ

Жалпы адамзаттық мәдениет:Адамзат жинақтаған мәдениет мұрасы, Адамдардың іс-әрекетін үйлестірудегі шара, Интеграцияланудағы шара, Тәрбие мақсатын анықтаушы.

Жалпы білім беретін бағдарламалар бағытталады:жеке адамның қоғам мен өмірге бейімделуін қамтамасыз етуге ,оқушының кәсіптік таңдауын шешуге

Жалпы білім беретін бағдарламалар:Жеке адамның мәдениетінің қалыптасуына бағытталады. Жеке адамның қоғам мен өмірге бейімделуін қамтамасыз етеді.Оқушының кәсіптік таңдауын шешуге бағытталады.

Жалпы білім беретін мектептің құрылымы:Бастауыш Негізгі орта Мектепке дейінгі Жалпы орта

Жалпы білім беретін оқу бағдарламалары мазмұнына қарай бөлінеді:мектепке дейіңгі білім. бастауыш білім негізгі орта және жалпы орта білім

Жалпы білім беруші мекемелердің білім стандарттарының бөліктері: Мемлекеттік.ұлттық-аймақтық. Мектептік.

Жалпы білім беруші мекемелердің білім стандарты үш бөліктен құралады:жалпы адамзатты, мемлекеттік, ұлттық мемлекеттік

Жалпы педагогика бөлімдері:Жалпы негіздері, тәрбие теориясы, дидактика, мектептану.

Жаңа педагогикалық технологияның ерекшеліктері:Білім беруді ізгілендіру. Дамыта оқыту. Бағдарламалап оқыту.

Жаңа педагогикалық технологияның міндеттері:оқу бағдарламасының түрлендірілген нұсқаларын құрастыру, білім сапасын жаңа деңгейге көтеру, педагогикалық қызметтің өзекті мәселелерін білу

Жас ерекшелік психологиясына кіреді: ересектер психологиясы,кәрілік психологиясы; балалар психологиясыжеткіншектер психологиясы, жастар психологиясы.

Жас ерекшеліктер:Белгілі бір жас кезеңіне тән анатомиялық сапалар, Белгілі бір жас кезеңіне тән физиологиялық сапалар, Белгілі бір жас кезеңіне тән психикалық спалар.

Жас кезеңдерінің даму шарттарына: Анатомиялық, физиологиялық жағдайы, Психологиялық педагогикалық жағдай, Дене көрсеткіштерінің жағдайы.

Жас ұрпақтың өмірі мен тәрбиесі үшін жұмыс жасайтын ең алғашќы мекемелер қай қоғамда пайда болды:Құлдық қоғамда.

Жасөспірімдік шақ және оның ерекшеліктері:балалардың тәртібі нашарлап,сабаққа үлгерімі төмендейді, бойы бұрынғыға қарағанда бір жылда екі есе шапшаңдықпен өседі, жүйке жүйесінің құрылымы морфологиялық жағынан жетіліп болады

Жеке адамның санасын қалыптастыру әдістері: Әңгімен мазмұнының оқушылардың жас ерекшеліктеріне мен әлеуметтік тәжірибесіне сәйкестігі, Әңгіменің қызықты, әсерлі болуы, Оқушыларды әңгімеге тарту.Әңгіме барысында көрнекіліктер қолдану.

Жеке тұлға дамуының қозғаушы күші: Ішкі қарама-қайшылық, Сыртқы қарама-қайшылық, Жалпы және жеке қарама-қайшылық.

Жеке тұлға проблемасының негіз бағыттыры:Биологиялық Әлеуметтің Биоәлеуметтік..

Жеке тұлға» ұғымы: Қоғамдық мәні бар адам Биологиялық және әлеуметтік қасиеттерді біріктіреді

Жеке тұлға» ұғымының мәні:Өзіне биологиялық және әлеуметтік қасиеттер мен сапаларды біріктіреді. Қоғамдық қатынастар жүйесінің бір бөлігі. Әлеуметтік қатынастардың және саналы іс-әрекеттің субьектісі

Жеке тұлғаға бағыталған білім берудің ғылым – теориялық негіздерін зерттеген ғалымдар:Е.В. Бондаревская. И.С. Якиманская. К. Роджерс

Жеке тұлғаның дамуына әсер ететін факторлар:Тұқым қуалаушылық. Әлеуметтік орта.Тәрбие.

Жеке тұлғаның ең маңызды белгілері:Даралығы. Саналылығы. Жауапкершіліктері

Жеке тұлғаның өзара әрекеттесу ортасы, тәрбие құралы:әлеуметтік, рухани, материалдық

Жеке тұлғаның санасын қалыптастыру әдістері:әңгімелесу, баяндама. дискуссия

Жеткіншектердің дағдарыс кезеңіне тән белгілері:Қыңырлық, эгоизм, Тұйықтылық, ашуланшаншақ, Эффект сезімі.

Жоғарғы білім денгейн анықтайтын адамның білім менгеру нәтижелері:кәсіби құзыреттілік, мәдениеттілік,сауаттылық және білімділік

Жоғары білім нәтижесіне жетудегі адамның иерархиялық білім «сатылары»:Кәсіби құзіреттілік. Сауаттылық және білімділік. Мәдениет және менталитет.

Жоғары мектеп аты:университет академия институт

жоғары мектептегі кәсіби даярлаудың сатылары: бакалавриат; докторантура; магистратура

Жоспарлау дегеніміз:жағдайды жан-жақты анықтау және нәтижеге бағыттау, міндеттерді шешу жолдарын, әдістерін, құралдарын таңдау, мақсат-міндеттерді анықтау

Жоспарлау:жағдайды жан жақты анықтау және нәтижеге бағыттау.міндеттерді шешу жолдарын, әдістерін, құралдарын таңдау.мақсат, міндеттерді анықтау.

Жылдық оқу-тәрбие жұмысы жоспарының құрылымы:Кіріспе Қойылатын міндеттер Жоспардың негізгі бөлімдерін сипаттау

ЗЗЗЗ

Зерттеліп отырған құбылыстағы байланыстарды көрсетеді және солардан туындайды:заңдар. Заңдылықтар. Принциптер

ИИИИ

И.П. Подласый бойынша оқыту әдістері:Практикалық. Көрнекілік. Сөздік.

И.П.Подласый оқыту әдістерін келесі топтарға бөлді:Практикалық;іс-тәжірибе,жаттығу,оқу-өндірістік еңбек; көрнекілік.Сөздік;кітаппен жұмыс әдісі.Бейне таспа әдісі

И.П.Подласый оқытудың келесі жіктемесін ұсынады:Иллюстрация;бейне әдіс;жаттығу;лабороториялық;практикалық.Білімді,білік және дағдыны жетілдіру мен бекітуді оқыту әдістері. Танымдық ойындар;программалық оқыту;білімді беруді бақылау;ситуациялық

И.С. Якиманская тұлғаға бағдарланған, білім берудің толық жіктемесін жасап оны шартты түрде үш негізгі топқа бөлді: пәндік-дидактикалық. әлеуметтік-педагогикалық.психологоялық.

И.Я. Кондратьев пен В.П. Симонов бойынша білімді меңгерудің деңгейлері:Затты айыра білу. Есте сақтау Түсіну. Қолдану.

Институционалдық белгі бойынша тәрбие бөлінеді:отбасылық. конфессионалды(діни). Мектептік

КККК

Кларин М.В, Г.М.Құсайынов, В.П.Беспалько, Ж. Қараев-тардың) пайымдауынша педагогикалық технологияОқыту процесін ұйымдастырудың өткізудің жа жақты ойластырылған педагогикалық қызметтің моделі; Оқытуда мақсатты нәтижеге жетудің кепілдік беретін жазбаша үлгі жоспары. оқыту процесінде адамның іс әрекетімен техниканың мүмкіндіктерін барынша тиімді пайдалану т.б.. Өнер, шеберлік, білік, білімді меңгерудің жаңа жолы (оқытуды ұйымдастырудың жаңаша формалары, әдіс – тәсілдері)

ҚҚҚҚ

Қазақ тілінде алғаш «Педагогика» оқулығын жазған педагог:М. Жұмабаев.

Қазақстан Республикасының білім беру жүйесінің сатысы: Бастауыш білім беру мектебі Негізгі білім беру мектебі, Жалпы орта білім беру мектебі Психологиялық-педагогикалық ықпал ету әдістері. Әлеуметтік-педагогикалық әдістер.

Қазақстан Республикасындағы Білім беру туралы Заңдар қабылданған жылдар:1992ж 1999ж 2007ж

Қазақстанда «Білім туралы» Заңдары қабылданды:1992 1999 2007

Қазақстандық ғылым-педагог Н.Д. Хмель бойынша педагогикалық процестің негізгі сипаттамалары:Оқушылардың ұлгерімі. Оқушылар ұжымының қалыптасқандығы. Оқушылардың қоғамдық белсенділігі.

Қазіргі зерттеушілер бақылау қояды бақылаудың даралық және ұжымдық формаларын үйлестіруін. алынған ақпарат мазмұнының обьективтілігі мен нақтылығын. бақылау мазмұнының бағдарламалық талаптарға сәйкес болуын

Қазіргі зерттеушілер бақылауға келесідегідей дидактикалық талаптар кояды:Бақылау мазмұнының бағдарламалық талаптарға сәйкес болуы.Алынған ақпарат мазмұнының обьективтілігі мен анықтығы. Бақылаудың даралық және ұжымдық формаларын үйлестіру.

Қазіргі зерттеушілердің бақылауға қоятын талаптары: Бақылау мазмұнының бағдарламалық талаптарға сәйкес болуы. Алынған ақпарат мазмұнының объективтілігі мен нақтылығы.Бақылаудың даралық және ұжымдық формаларын үйлестіру.

Қазіргі кездегі педагогикалық зерттеулерде қолданылатын анкетаның(сауалнаманың) түрлері: Ашық. Жабық. Атаулы.

Қазіргі қоғамдық пайдалы жұмыстарға қатысуда оқушы белсенділігі мыналарға байланысты:Мектепте ұйымдастырылатын жұмыстардың тиімділігіне.Мұғалім позициясына. Қойылатын талаптардың мазмұнына. Мектепте ұйымдастырылатын жұмыстардың көлеміне.мектеп директорының позициясына.Сынып жетекшісінің өз алдына мақсат қоюына

Қазіргі педагогика ғылымына баланың жас кезеңдерінің жіктелуі:Сәбилік кезең(1 жасқа дейін) мектепке дейінгі кезеңнің алдындағы кезең(1 жастан 3 жасқа дейін). Мектепке дейінгі кезең(1жастан 6жасқа дейінгі),бастауыш мектеп кезеңі(6 жастан 10 жасқа дейін). Орта мектеп кезеңі немесе жеткіншек кезең (10 жастан 15 жасқа дейін),жоғары мектеп жасындағы кезең(15 жатан 18 жасқа дейін).

Қазіргі педагогиканың әдіснамасы:әдіс туралы ғылым. зерттеу процесі туралы ілім. тәрбие принциптерін зерттейтін ғылым Бір нәрсені тану туралы ғылым . Зерттеу үдерісі туралы ілім

Қазіргі сабаққа қойылатын дидактикалық талаптар:Әрбір сабақтың білім беру мақсатын дәл анықтау.Сабақтың ақпарттылығын реттеу.Танымдық іс-әрекеттің жаңа технологияларын енгізу.Оқытудың әрқилы түрлерін, формалары мен әдістерін тиімді ұштастыру.Ғылымның жаңа жетістіктерін негізге алу.Сабақта барлық дидактикалық принциптерді жүзеге асыру. Білім алушылардың қызығушылығын ояту Білім алушылар ұғынатын пәндік байланыстарды орнату.

Қалыптастырушы тұғырдағы тәртіп үлгісі:Үлгі көрсету.Түсіндіру. Жаттығу

Қандай пәдер педагогика ғылымының құрылымына енбейді?Биология.

Қарым-қатынас стилі бойынша тәрбие бөлінеді:авторитарлық демократиялық либералдық

ҚР «Білім туралы» заңы білім беру саласындағы мемлекеттік саясаттың қағидалары: ҚР азаматтары білім алуға тең құқылы Жеке тұлғаның білімінің жіне дарының дарынының дамуына жағдай жасау Оқушыларды кәсіптік бағытқа бейімдеу

ҚР Конституциясының 27-тарауында отбасы мен балалар құқығын қорғау мәселесі:Неке мен отбасы,аналық,әкелік және балалық мемелекет қамқорлығының аясында Балаларды қорғау және тәрбиелеу ата-ананың табиғи құқығы және міндеті Кәмелетке толған және еңбекке жарамды балалар еңбекке жарамсыз ата-аналарына қамқорлық жасау тиіс

Құзыреттілік тұғыр дегеніміз:мұғалім мен оқушының біріккен іс-әрекеті «педагог оқушылар» жүйесінің қызметі жеке тұлғаның табысқа жету жолындағы білімі мен білігінің көрсеткіші.

Құқықтық тәрбие міндеттері:заңға сыйластық қатынас орнату, қарапайым құқықтық сауаттылық ашу, құқықтық жауапкершілік қалыптастыру

Құрамы бойынша тәрбие формалары жіктеледі:жеке. Топтық. ұжымдық және фронталдық

ММММ

Мақсатқа байланысты эксперименттің түрлері:Нақтылаушы.Жасампаз-өзгертуші(жасанды) Тексеру.

Мақсаттарға, қатынастарға әсер ететін тұлғаның санасын қалыптастыру әдістері:баяндау. Диспут.дебат

Мақсатына қарай педагогикалық эксперименттің түрлері:Статистикалық эксперимент әдістері.Жасампаз эксперимент.Тексеру эксперименті.

Мария Монтессори оқушылардың жекелеп оқуына ынғайлы пәндер деп мыналарды көрсетті:Грамматикалық пәндер.Математикалық пәндер. Биологиялық пәндер.

Мектеп басқарудағы жоспарлаудың түрлері: ағымдағы . жылдық. перспективті

Мектеп басшылардың сапалы қасиеттері: Адамгершілік. рухани. гуманистік

Мектеп басшысы білуге міндетті:Мектеп түрі мен мақсатын. Ақпараттық жабдықталуын. Материалдық –техникалық жабдықталуын.

Мектеп бітірушінің базалық мәдениетін қалыптастыру үшін мектептің шешуі тиіс негізгі міндеттері (Н.Е.Щуркова бойынша): ұжымды ұйымдастыру мен дамыту. тәрбиелеуші және дамытушы іс-әрекеттерді ұйымдастыру. оқушы жеке тұлғасының қалыптасуына жағдай жасау

Мектеп директорының қызметін, жұмысын басқарудағы деңгейін сипаттайтын көрсеткіштер: шығармашылық, педагогикалық шеберлік, білімдарлық, жоғары идеялық ұжымшылдық

Мектеп жетекшілері білуге міндетті: Мектеп ақпараттық жабдықталуын ,Мектептің материалдық жағдайы, Оқу-тәрбие жұмыстарын ұйымдастырудың тәртібі; мектептің белгіленген мақсаттарға жетудегі басты шарттары

Мектеп жоспарлары: жылдық жоспар, перспективалы жоспар, стратегиялық жоспар.

Мектеп жоспарын жасауда сақталатын принциптер:ғылымилық, ұжымдық. оңтайлылық және нақтылық. перспективтік және объективтік.

Мектеп жұмысын басқарудың негізгі принциптері: ғылымилық; мақсаттылық; кешенділік

Мектеп оқушысының достарымен қарым-қатынаста көрінетін жеке ерекшелігі: тұлғалық қасиеттерінің қалыптасуы

Мектеп оқушысының жеке ерекшелігі дегеніміз-оның:Жыныстық және рухани дамуы.Жан-жақты тұтас жетіліу.Тұлғалық қасиетттерінің қалыптасуы.

Мектеп пен жоғары оқу орындарындағы баға қоюдың субъекьтивті қателіктері:көңіл-күйге орай баға қоя салу.Орташа бағалау ұстанымында болу. Баланың тәртібіне қойылатын баға пән үлгеріміне ауыстырылады.

Мектеп пен отбасының ынтымақтастық әрекеттері:ата-аналармен ұйымдастырушылық-педагогикалықжұмыс. ата-анамен педагогикалық ағарту жұмыстары. баланың оқу үлгерімі мен тәрбиесін жақсарту бойынша жүйелі жұмыстар

Мектепте әдістемелік жұмысты ұйымдастыруға әсер ететін факторлар:мұғалімдердің педагогикалық мәдениетінің деңгейі. ұжымдағы моральдық-психологиялық жағдай. білім саласындағы мемлекеттік саясат, заңдық актілер мен құжаттар

Мектепте әдістемелік жұмысты ұйымдастырудың формалары әр түлі факторларға байланысты өзгеріске түседі:Білім саласындағы мемелекеттік аясат. Мұғалімдердің педагогикалық деңгейі. Моральдік-психологиялық климат. Мұғалімдер мен ұжым арасындағы нақты ситуация.

Мектепте білім мазмұнын анықтау мына мәселелерді қамтамасыз етуі тиіс:табиғат, қоғам, техника, мәдениет, адам жайындағы білімді қалыптастыру, диалектикалық-материалистік көзқарасты тәрбиелеу, адамды жан-жақты дамытуміндеттерін жинақты шешу, жастарды өмірге,еңбекке, мамандық таңдауға даярлау

Мектепте жасалады:жылдық жоспар. перспективалық жоспар. стратегиялық жоспар.

Мектептегі әдістемелік жұмыс формалары:Пәндік әдістемелік бірлестіктері. Проблемалық (инновациялық)сабақтар.Әдістемелік кеңестер, озық тәжірибе мектебі, жас мұғалімдер мектебі

Мектептегі әдістемелік жұмыстардың міндеттері:Мектептің педагогикалық ұжымы іс-әрекетінде педагогикалық тәжірибені жүйелі зерттеу.Инновациялық бағытталақты қалыптастыру, Мұғалімнің даярлық деңгейін арттыру, Зерттеу жөніндегі жұмыстарды ұйымдастыру.

Мектептегі басқару әдістерінің негізгі топтары: педагогикалық қызметкерлерді экономикалық тұрғыдан қызықтыру, психологиялық-педагогикалық ықпал жасау және әсерлендіру ,Қоғамдық ықпалдарды пайдалану; қоғамдық әсер әдістері

Мектептегі басқару субьектілері: мектеп кеңесі, педагогикалық кеңес, әдістемелік кеңес

Мектепті басқару мәселелерін зерттеді: Т.И.Шамова Ю.А. Конаржевский П.В. Худоминский

Мектепті басқару органы:мектеп кеңесі, педагогикалық кеңес, әдістемелік кеңес

Мектепті басқарушысы (басқарушылары):Директор . Директордың тәрбие ісі жөніндегі орынбасары. Директордың оқу ісі жөніндегі орынбасары

Мектепті инновациялық басқару аспектілерін зерттеді:М.М.Поташник. Л.И.Моисеев. В.С.Лазарев.

Мектепті педагогикалық жүйе ретінде жұмыс бағыттары: Оқушылар және педагогикалық ұжымды қалыптастыру, Білім мазмұнын нығайтуда әдістерді, формаларды пайдалану , мақсаттарды және оған қол жету нәтижесін айқындау

Мектептің іс-әрекетін қадағалау:Білім мазмұнының ғылымилығын тексеру. Педагогикалық үдерістің жүзеге асуын тексеру. Сабақта қойылған мақсаттың нәтижелілігін тексеру.

Мектептің жеке басқару органдары: директордың оқу ісі жөніндегі орынбасары, директордың тәрбие ісі жөніндегі орынбасары, директор

Мектептің жыл жұмыс мазмұнын талдаудың мазмұнына енеді:Оқушылардың тәрбиелілік деңгейі. Әдістемелік жұмыстың сапасы. Педагогикалық кеңес жұмысының мазмұны.

Мектептің жылдық жоспары мынадай принциптер негізінде құрастырылады: Оқыту-педагогикалық құжаттама. Мектеп ішіндегі ақпарат құжаттамасы. Қаржы-шаруашылық құжаттамасы.

Мектептің жылдық жоспарынан басқа құжат түрлері: Оқыту-педагогикалық құжаттама. Мектеп ішіндегі ақпарат құжаттамасы. Қаржы-шаруашылық құжаттамасы.

Мектептің жылдық жұмыс жоспары мына принциптер негізінде құрастырылады:Жоспарлаудың ғылымилығы.Жоспардың нақтылығы.Жоспардың перспективтілігі

Мектептің жылдық жұмыс жоспарын құрастыру ұстанымдары:Жоспардың нақтылығы. Жоспардың перспективтілігі. Жоспарлаудың ғылымилығы.

Мектептің оқу-педагогикалық құжаттары:Оқушыларды тіркейтің алфавиттік кітапша. Сыныптық журнал. Факультативті сабақты өткізу журналы

Мектептің оқу-тәрбие үрдісінде жүргізілетін әдістемелік жұмыс формалары:Проблемалық семинарлар мен практикумдар. Озық тәжірибе мектебі. Жас мұғалім мектебі.

Мектептің тәрбие жұмысы бағыттары бойынша тәрбие бөлінеді:адамгершілік және еңбек азаматтық және экологиялық, экологиялық және эстетикалық

Мектептің іс-әрекетін қадағалау дегеніміз:білім мазмұнының оңтайлы түрін көрсету, мектеп оқушының оқу жүктемесін мөлшерлеуге көмектесу, оқу нәтижесін дұрыс мөлшерлеу

Мектепшілік бақылау әдістері:Мектеп құжаттарын тексеру Ақпарат жинау Оқушылардың жеке құжаттарын тексеру

Мектепшілік бақылау формалары.жекелік, тақырыптық – қорыту. пәндік – қорыту , кешенді қорыту. сыныптық-қорыту

Мектепшілік бақылаудың Портнов Л.М. белгіленген түрлері: алдын-ал. ағымдағы . қорытынды

Мектепшілік педагогикалық талдау топтамасының түрлері: параметрикалық. Тақырыптық. Қорытынды

Мектепшілік тексерудің түрлері:тақырыптық тексеру , ағымдық тексеру , сыныптық-жинақтаушылық тексеру

Мектепшілік бақылау әдістері: Мектеп құжаттарын зерттеу, Әлеуметтік бағыттылық, Алдыңғы қатарлы педагогикалық тәжірибені зерттеу

Мектепішілік бақылау формалары фронталдық. Тақырыптық. сыныптық-қорыту. Ұжымдық.

Мектепішілік бақылауға бірнеше талаптар қойылады:Жүйелілік. Объективтілік. Әсерлілік. Тексерушінің құзырлылығы.

Мектепішілік бақылауға қойылатын талап (талаптар):жүйелілік және объективтілік., әділдік, тексерушінің құзырлылығы.

Мектепішілік басқару фунциялары: ұйымдастыру, бақылау, талдау

Мектепішілік тексеруді ұйымдастыруда кемшіліктер мен түсінбеушілікті болдырмаудағы келесі талаптарды білу қажет: жүйелілікті, ықпалдылықты, тексерушынің өз ісін жетік білуі

Мектепішілік тексерудің түрі мен әдістері мыналарға байланысты:Мақсатына, міндеттеріне. тексеру нысанына. уақыт жағдайына

Модульдік оқыту технологиясының құрылымдық бөліктері: кіріспе бөлім (модульге, тақырыпқа еңгізу), сөйлесу бөлімі (оқушылардың өзара сөйлесу арқылы танымдық қызметін ұйымдастыру), Қорытынды бөлім (бақылау)

Мұғалім басқару шешімдерін өңдеуге ақпарат түрі: Бастапқы ақпарат. Тактикалық ақпарат. Жедел ақпарат.

Мұғалім практикалық іс-әрекетінде тәрбие әдістерін тандауда басшылыққа алады:мақсаттарды басшылыққа алады, принциптерін басшылыққа алады, мазмұнын басшылыққа алады

Мұғалім практикалық іс-әрекетінде тәрбие әдістерін таңдауда басшылыққа алады: мақсаттарды, принциптерді, мазмұнын.

Мұғалімге басқару шешімдерін өндеуге ақпараттың үш түрі аса қажет–олар:Бастапқы ақпарат.Тактикалық ақпарат. Жедел ақпарат.

Мұғалімдерді аттестациялау (сараптау) барысында үш түрлі сараптау комиссиясы түзеледі-олар:Бас сараптау комиссиясы. Аудандық сараптау комиссиясы . Білім мекемесіндегі сараптау комиссиясы.

Мұғалімдерді аттестациялау (сараптау) принциптері:Еріктілік. Жариялылық. Шынайлылық. Жүйелілік, тұтастық, әділдік

Мұғалімдерді аттестациялаудың мақсаты:Оқу-тәрбие процесінің сапасын арттыру. Шығармашылықты дамыту. Педагогтардың кәсіби сәйкестілігін аңғару, мұғалім еңбегін бағалау, кәсіби өсуге ынталандыру. біліктілікті жетілдіруге ұмтылдыру

Мұғалімнің әдістемелік жұмыста нығайтылған қабілеттері: жалпы мәдени даярлық және әдіснамалық мәдениет, зерттеушілік және диагностикалық мәдениеті, кәсіби және басқарушылық мәдениеті

Мұғалімнің теориялық және практикалық даярлығын қамтамасыз етуге бағытталған әдістемелік жұмыс: проблемалық практикумдар. проблемалық семинарлар. проблемалық (инновациялық) дәрістер.

Мінез – құлықты қалыптастыру және іс әрекетті ұйымдастыру әдістері:талап, жаттығу,қоғамдық пікір

Мінез құлықты қалыптастыру және іс-әрекетті ұйымдастыру әдістері:тәрбиелеуші жағдай, тапсырма, тәрбиелеушілік жағдай туындату, талап қою

Мінез-құлық тәжірибесін қалыптастыру және іс-әрекетті ұйымдастыру әдістері:талап, жаттығу, қоғамдық пікір

НННН

Н.Д. Хмель бойынша педагогикалық үдерістің негізгі сипаттамалары:Ол ұстаздардың қатысуымен және басшылығымен жүзеге асады. Оқушылардың қоғамдық өмірді жзеге асыруға дайындығы. Оқушылардың бірлескен іс-әрекеті. оқушылар ұжымының қалыптасқандығы. Оқушылардың үлгерімі. Оқушылардың қоғамдық белсенділігі.

Н.Д.Хмель бойынша педагогикалық процестің негізгі сипаттамалары: оқушылар ұжымының қалыптасқандығы

Негізге алынған философиялық тұжырымдама бойынша:ізгілік, прагматикалық, жекелік және ұжымдық

Негізгі іс-әрекет:еңбек, ойын, оқу

ОООО

Оқу бағдарламаларының түрлері:түбірлі(типтік) . оқу-жұмыс. авторлық

Оқу бағдарламасының мазмұндық құрылысын анықтайтын тәсіл:оқу материалы қарапайымнан күрделіге ауысып отырады . оқыту материалдары оқушылардың жас ерекшелігіне сай болады. оқу материалы қол жетерлік деңгейде болады.