Тема 4. Наступні чотири тести відносяться до графіку:

Тема 4. Наступні чотири тести відносяться до графіку:

Тема 4. Наступні чотири тести відносяться до графіку:

Тема 4.


1. Закон попиту передбачає, що:

а) коли ціна товару падає, обсяг запланованих покупок зростає

б) крива попиту звичайно має позитивний нахил

в) перевищення пропозиції над попитом викличе зниження ціни

г) якщо доходи у споживачів зростають, то вони завжди купують більше товарів


2. Вальрас Л. розробив

а) модель коригування ринкових цін

б) модель коригування випуску продукції

в) модель коригування ринкової рівноваги

г) модель коригування дефіциту товару на ринку


3. Встановлення державою ціни на рівні, вищому за рівноважний, викликає:

а) появу стійкого надлишку товару

б) появу дефіциту товару

в) зменшення пропозиції

г) збільшення попиту


4. За законом пропозиції зростання цін (за решти незмінних умов) супроводжується:

а) зростанням обсягу пропозиції

б) зростанням пропозиції

в) зменшенням пропозиції

г) зменшенням обсягу пропозиції


5. До нецінових чинників попиту не належить:

а) доходи споживачів

б) кількість споживачів (місткість ринку)

в) ціни і доступність товарів-субститутів та товарів-комплементів

г) підвищення цін на ресурси, з яких виробляється товар

д) смаки і уподобання


6. За інших рівних умов зростанняпропозиції в цілому призведе:

а) до росту рівноважних ціни і кількості продукції

б) до зниження рівноважних ціни й обсягу продукції

в) до росту ціни і зниження кількості продукції

г) до зниження ціни і росту обсягу


7. Закон попиту передбачає, що:

а) перевищення пропозиції над попитом викликає зниження ціни

б) якщо доходи споживачів зростають, то вони купують більше товарів

в) крива попиту має позитивний нахил

г) коли ціна товару знижується, то обсяг покупок зростає8. Закон пропозиції виражає:

а) прямий зв'язок між ціною і кількістю продаваного товару

б) зворотний зв'язок між ціною і кількістю продаваного товару

в) зв'язок між еластичними і нееластичними товарами

г) міру еластичності кожного товару.


9. Зміна попиту в цілому виявляється через:

а) зміщенням кривої попиту праворуч;

б) зміщення кривої попиту ліворуч;

в) зміщення кривої попиту праворуч або ліворуч;

г) пересування по кривій попиту вгору чи вниз.


10. Зміна якого чинника невикличе зміщення кривої попиту

а) смаків і переваг споживачів

б) доходу споживачів

в) ціни товару

г) місткості ринку ( кількості споживачів )


11. Крива ринкового попиту на квитки для шанувальників сеансів екстрасенсорного лікування зрушується праворуч якщо:

а) зменшені ціни квитків

б) знижені ціни на готельні номери

в) впала популярність екстрасенсорики

г) знижені прибутки прихильників нетрадиційної медицини


12. Маршалл А. розробив

а) модель коригування ринкових цін

б) модель коригування випуску

в) модель коригування ринкової рівноваги

г) модель коригування дефіциту товару на ринку


13. Удосконалення технології зміщує:

а) криву пропозиції праворуч

б) криву попиту ліворуч

в) криву попиту праворуч

г) криву пропозиції ліворуч


14. На ринковий попит невпливає:

а) рівень доходу споживачів;

б) ціни на субститути;

в) ціни на товари-компліменти;

г) ціни на ресурси;

д) кількість покупців.


15. Надлишок споживача - це сума грошей:

а) яка не потрібна споживачу

б) яку держава забирає у споживача за допомогою податків

в) яку виграє споживач через різницю між ціною, що він готовий заплатити, і ринковою ціною

г) яку споживач бажає віддати тим фірмам - виробникам, у яких найбільш високоякісна продукція


16. Зміна якого фактора невикликає зміщення кривої попиту?

а) Ціни товару

б) Розмірів та розподілу національного доходу

в) Смаків та уподобань споживачів

г) Кількості чи віку споживачів


17. Очікування у майбутньому підвищення ціни на певний товар належить до:

а) цінових чинників попиту

б) нецінових чинників попиту

в) цінових чинників пропозиції

г) нецінових чинників пропозиції

д) нецінових чинників як попиту, так і пропозиції

Наступні чотири тести відносяться до графіку:

Ціна●А


●В


●Б

Кількість товару18. Які з нижче наведених змін неможуть бути проілюстровані переміщенням точки ринкової кон'юнктури з положення А в положення Б?

а) поліпшення технології виготовлення даного товару

б) зниження ціни на сировину, яка використовується при виробництві даного товару

в) зростання доходів споживачів даного товару

г) збільшення обсягу закупки даного товару


19. Переміщення від точки Б до точки А може бути пов'язане з

а) зниженням обсягу попиту

б) скороченням попиту в цілому

в) зсувом попиту

г) ростом обсягу пропозиції


20. Рух від точки Б до точки В неможе бути викликано

а) ростом обсягу пропозиції

б) збільшенням обсягу попиту

в) зростанням попиту в цілому

г) нічого з зазначеного не підходить


21. Переміщення від точки Б до точки В може бути викликано

а) зміною ціни даного товару

б) зсувом пропозиції даного товару

в) зміною ціни товару-субституту чи товару-компліменту

г) зміною ціни використовуваних у виробництві ресурсів.


22. Коли ринкова ціна нижча за ціну рівноваги, то:

а) виникає дефіцит товарів

б) з’являються надлишки товарів

в) формується ринок покупців

г) падає ціна ресурсів


23. Підвищення цін на матеріали, необхідні для виробництва товару Х, викличе:

а) зміщення кривої попиту на товар Х вгору праворуч

б) зміщення кривої пропозиції на товар Х вгору ліворуч

в) зміщення кривої попиту і пропозиції на товар Х вгору

г) зміщення кривої пропозиції на товар Х вниз праворуч


24. Підвищення ціни бензину переміщує криву попиту на автомобільні шини

а) ліворуч, оскільки бензин і шини є товарами-субститутами

б) ліворуч, оскільки бензин і шини є товарами-комплементами

в) праворуч, оскільки бензин і шини є товарами-комплементами

г) праворуч, оскільки підвищення ціни на бензин зменшує купівельну спроможність споживачів


25. Попит – це:

а) потреба, задовольнити яку бажає економічний суб’єкт;

б) гроші, які економічний суб’єкт готовий заплатити за певний товар;

в) плани покупця щодо придбання певного товару у певній кількості;

г) кількість товару, яка може бути куплена при тих чи інших цінах за його одиницю.


26. Крива попиту переміститься праворуч і вгору у результаті:

а) збільшення доходів споживачів

б) зменшення числа покупців

в) переходу на товар-замінник

г) підвищення митних бар’єрів


27. Скорочення пропозиції товару веде до збільшення:

а) попиту на взаємозамінні товари

б) виторгу продавця, якщо попит на товар є еластичним за ціною

в) виторгу продавця, якщо попит на товар є нееластичним за доходом

г) попиту на взаємодоповнюючі товари


28. Рівноважна ринкова ціна олії зросте, якщо

а) уряд надасть виробникам олії дотацію

б) уряд зафіксує ціну олії на рівні, вищому за рівноважну

в) домогосподарки почнуть робити заготовки салатів з олією на зиму

г) зросте число виробників олії


29. Чим можна пояснити зміщення кривої пропозиції на товар А?

а) Зміною цін на ресурси, необхідні для виробництва товару А

б) Зниженням ціни на товар А

в) Підвищенням ціни товару А

г) Зменшенням попиту на товар А


30. Чим можна пояснити зміщення кривої пропозиції на товар ліворуч і вгору:

а) зростанням цін на вхідні ресурси

б) впровадженням нових технологій

в) уведенням дотацій

г) збільшенням числа виробників


31. Що може призвести до збільшення рівноважної ціни товару?

а) Збільшення попиту на товар

б) Збільшення пропозиції товару

в) Одночасне та однакове збільшення попиту і пропозиції

г) Одночасне та однакове зменшення попиту і пропозиції


32. Скорочення попиту на товар і зміщення кривої попиту на нього ліворуч є наслідком:

а) зменшення доходів споживачів

б) очікування підвищення ціни товару

в) скорочення пропозиції товару

г) підвищення цін товарів-замінників


33. Удосконалення технології переміщує:

а) криву попиту вгору і праворуч;

б) криву попиту вниз і ліворуч;

в) криву пропозиції вниз і праворуч;

г) криву пропозиції вгору і ліворуч.


34. Факторами змін попиту неє:

а) зміна кількості покупців;

б) зміна доходів покупців;

в) зміна цін на товари-компліменти;

г) зміна моди;

д) зміна збутової політики підприємства;

е) ні одна з відповідей не є вірною.

35. Що з нижче перерахованого не призведе до зсуву кривої попиту на пиво?

а) зростання цін на воблу

б) ріст цін на солод

в) зниження цін на вино

г) зростання доходів споживачів пива


36. Що неналежить до методів ведення нецінової конкуренції?

а) реклама

б) надання кредиту споживачам

в) надання гарантійного обслуговування

г) сезонний розпродаж товарів


37. Якщо попит знижується в цілому, то крива попиту зсувається:

а) вниз і ліворуч

б) за годинниковою стрілкою

в) вгору і праворуч

г) проти годинникової стрілки


38. Якщо два товари взаємозамінні, то підвищення ціни на перший викличе:

а) зниження попиту на другий товар

б) підвищення попиту на другий товар

в) зниження пропозиції на обидва товари

г) зниження попиту на обидва товари


39. Якщо на ринку певного товару одночасно зростуть попит і пропозиція то:

а) рівноважна ціна та рівноважна кількість зростуть

б) рівноважна ціна та рівноважна кількість не зміняться

в) рівноважна ціна зросте, але вплив на рівноважну кількість невизначений

г) рівноважна кількість зросте, але вплив на рівноважну ціну невизначений


40. Якщо попит скоротиться, а пропозиція зросте, то

а) рівноважна кількість знизиться

б) рівноважна ціна зменшиться

в) вірно а) і б)

г) а) і б) не вірно


41. Які фактори невпливають на пропозицію певного товару?

а) витрати виробництва;

б) кількість продавців;

в) зміна цін на інші товари;

г) зміна ставки податку з доходів громадян;

д) правильна відповідь відсутня.


42. Як вплине подорожчання бензину на ціну рівноваги картоплі на базарі?

а) залишиться незмінною;

б) зросте, оскільки обсяги постачання скоротяться і попит підвищиться;

в) знизиться через активізацію попиту на інші товари;

г) зросте, оскільки пропозиція цього товару на ринку зменшиться.


43. Яка категорія відображає здатність та бажання людей платити за що-небудь?

а) потреба; б) попит; в) необхідність; г) бажання.


44. Як вплине мода на товар на величину його рівноважного обсягу?

а) обсяг залишиться незмінним, але ціни зростуть;

б) зросте з одночасним зростанням ціни рівноваги;

в) зросте через збільшення попиту та зменшення пропозиції;

г) правильна відповідь відсутня.


45. Якщо ціна нижче рівноважної, то:

а) зявляються надлишки товарів;

б) виникає дефіцит товару;

в) формується ринок покупця;

г) падає ціна на ресурси.


46. Якщо на товари Гіфена збільшити ціну, то виробник отримає:

а) меншу виручку від продажу

б) більшу виручку від продажу

в) таку ж саму виручку від продажу

г) інформації не достатньо, щоб зпрогнозувати ситуацію


47. Якщо пропозиція товару та попит на нього зростають в цілому, то:

а) ціна зросте

б) зросте загальна кількість товару

в) ціна не зміниться

г) добробут населення зросте


48. Якщо на товарному ринку в миттєвому періоді збільшиться попит в цілому, то

а) збільшаться рівноважні ціна та кількість товару

б) зменшаться рівноважні ціна та кількість товару

в) збільшиться тільки рівноважна ціна

г) збільшиться тільки рівноважна кількість товару


49. Якщо споживачі та виробники в майбутньому очікують підвищення цін на товар, то

а) рівноважні ціна та кількість товару збільшиться

б) рівноважна ціна товару збільшиться

в) рівноважна кількість товару збільшиться

г) рівноважні ціна та кількість товару зменшаться


50. Надлишок споживача є:

а) різниця між ринковою ціною і витратами

б) різниця між ціною, яку готовий заплатити споживач, та ринковою ціною

в) різниця між доходом і постійними витратами

г) загальна корисність від споживання

51. Якщо ціна нормального товару А знижується, то:

а) споживач придбає цього товару більше

б) споживач не змінить обсягів свого споживання

в) споживач придбає цього товару менше

г) всі відповіді невірні


52. Яка з подій незмістить кривої попиту на кольорові олівці:

а) підвищення ціни на кольорові олівці

б) збільшення числа дітей, які займаються в художніх студіях

в) значне зниження цін на акварельні фарби

г) підвищення середньої заробітної плати


53. За інших рівних умов зростанняпропозиції в цілому призведе:

а) до зниження ціни і росту рівноважного обсягу продукції

б) до зниження рівноважних ціни й обсягу продукції

в) до росту ціни і зниження кількості продукції

г) до росту рівноважних ціни і кількості продукції


54. Якщо на товари Гіфена збільшити ціну, то виробник отримає:

а) більшу виручку від продажу

б) меншу виручку від продажу

в) таку ж саму виручку від продажу

г) інформації не достатньо, щоб зпрогнозувати ситуацію


55. Для взаємозамінних товарів перехресна еластичність попиту:

а) більше нуля

б) менше нуля

в) більше, ніж цінова еластичність

г) дорівнює нулю


56. Зменшення ціни на 5% призводить до зниження обсягу пропозиції на 8%. Це означає, що пропозиція:

а) еластична

б) нееластична

в) одиничної еластичності

г) абсолютно нееластична


57. Коли будь-яка кількість товару продається за однаковою ціною, то попит на цей товар є:

а) абсолютно еластичним

б) нееластичним

в) еластичним

г) абсолютно нееластичним


58. Припустимо, що пропозиція товару Х абсолютно нееластична Якщо попит на цей товар виросте, то ціна рівноваги:

а) збільшиться, а обсяг рівноваги залишиться незмінним

б) зменшиться, а обсяг рівноваги збільшиться

в) і обсяг рівноваги зменшаться

г) збільшиться, а обсяг рівноваги зменшиться


59. У випадку, коли не дивлячись на зміну ціни товару, загальний виторг не змінюється, коефіцієнт цінової еластичності:

а) рівний 1 б) менше 1 в) рівний 0 г) більше 1


60. Яке із вказаних нижче значень коефіцієнта еластичності за доходом відноситься до товарів першої необхідності?

а) більше 0, але менше 1 б) менше 0 в) більше 1 г) 1


61. Якщо попит на сільськогосподарські продукти нееластичний, то при гарному врожаї доходи фермерів:

а) скоротяться, бо відносне зниження цін буде більшим за відносне збільшення обсягу продаж

б) виростуть, бо підвищення попиту викличе збільшення цін на продукцію

в) залишаться незмінними, бо відносне збільшення обсягу продаж буде дорівнювати відносному зниженню цін

г) виростуть, бо збільшиться обсяг продукції, що продається


62. Крива абсолютно нееластичного попиту являє собою:

а) вертикальну лінію

б) горизонтальну лінію

в) криву лінію

г) пряму лінію під кутом 45о


63. Крива абсолютно еластичної пропозиції має вигляд:

а) горизонтальної лінії;

б) вертикальної лінії;

в) кривої лінії;

г) прямої лінії з відємним нахилом;

д) криву лінію з позитивним нахилом.


64. Прикладом еластичного попиту може слугувати попит на:

а) відвідання кінотеатрів;

б) послуги ритуальної служби;

в) хліб;

г) сіль.


65. Товар можна віднести до низькоякісного, якщо:

а) еластичність його попиту за доходом дорівнює (-5)

б) цінова еластичність його попиту дорівнює 1,5

в) еластичність його попиту за доходом дорівнює 1,5

г) перехресна еластичність його попиту дорівнює 566. Цінова еластичність попиту буде нижчою:

а) на товари першої необхідності, ніж на предмети розкоші

б) у випадках, коли споживачі використовують цей товар з найбільшою користю для себе

в) чим більші альтернативні витрати виробництва товарів

г) чим менше необхідний товар споживачеві


67. Якщо попит на жувальну гумку еластичний за ціною, то зниження ціни на неї призведе до

а) росту витрат населення на жувальну гумку

б) зниження витрат населення на жувальну гумку

в) зменшення виручки від продажу жувальної гумки

г) зниження попиту на продукти харчування


68. Якщо збільшення ціни на чай на 3% викликало збільшення попиту на каву на 6%, то коефіцієнт перехресної еластичності попиту дорівнює

а) 2 б) 18 в) 9 г) 0,5


69. Якщо цінова еластичність пропозиції сирої нафти складає 2,5, на скільки повинна піднятися ціна, щоб обсяг виробництва збільшився на 20%?

а) на 8 %

б) на 12,5 %

в) на 50 %

г) на 17,5 %


70. Попит на товар є абсолютно еластичним за ціною. Якщо пропозиція товару зменшиться, то рівноважна ціна

а) не зміниться, а рівноважний обсяг зменшиться

б) зросте, а рівноважний обсяг зменшиться

в) зросте, а рівноважний обсяг не зміниться

г) і рівноважний обсяг не зміняться


71. Якщо збільшення ціни на 8% призводить до зниження обсягу попиту на 6%, то даний попит:

а) нееластичний;

б) одиничної еластичності;

в) еластичний;

г) абсолютно еластичний;

д) абсолютно нееластичний.


72. Якщо на товари з ефектом сноба збільшити ціну, то виробник отримає:

а) більшу виручку від продажу

б) меншу виручку від продажу

в) таку ж саму виручку від продажу

г) інформації не достатньо, щоб зпрогнозувати ситуацію73. Товари першої необхідності належать до товарів, що мають:

а) нееластичний попит;

б) одинично еластичний попит;

в) еластичний попит;

г) абсолютно еластичний попит;

д) абсолютно нееластичний попит.


74. Товари розкоші мають

а) еластичний попит;

б) одинично еластичний попит;

в) нееластичний попит;

г) абсолютно еластичний попит;

д) абсолютно нееластичний попит.