Загальна характеристика підприємства

ТАВРІЙСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРОТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ФАКУЛЬТЕТ ЕКОНОМІКИ ТА БІЗНЕСУ

Кафедра „Організація та управління

соціально-економічними системами”

Для виконання практичних робіт

з дисципліни "Планування і контроль діяльності підприємств"

для студентів ОКР «Бакалавр» факультету "Економіки та бізнесу"

денної/заочної форми навчання

ЧАСТИНА І

на тему: „Складання виробничої програми сільського господарства”

Студент __________________________ група ________________

Мелітополь, 2015


УДК 331.1

ББК 65.24 я 73-13

Планування і контроль діяльності підприємств.Робочий зошит для студентів економічних спеціальностей; включає вихідні дані, форми таблиць і методику складання виробничу програму основних сільськогосподарського підприємства (галузей рослинництва і тваринництва), передбачений для використання студентами на практичних заняттях або навчальній практиці з дисципліни "Бізнес планування»".

– Таврійський державний агротехнологічний університет, 2015. - 31 с.

Розробник:д.е.н., доцент Нестеренко С.А.

Рецензент:к.е.н., доцент кафедри економіки підприємства ТДАТУ

Болтянська Л.О.

Розглянуто та рекомендовано до друку на засіданні кафедри організації та управління соціально-економічними системами «___» ________2015 р., протокол № __. Затверджено методичною комісією факультету Економіки та бізнесу «» 20 р., протокол № .

Робочий зошит розробила: д.е.н., доцент Нестеренко С.А.


ВСТУП

Становлення ринкової економіки в Україні, що супроводжується процесами зміни відносин власності, суттєво впливає на формування і використання ресурсного потенціалу країни. Особливо це стосується основних галузей агровиробництва. Свідомий підхід людства до означених процесів здатен був мінімізувати уразливість населення щодо впливу умов господарювання, притаманних ринковій економіці. Однак, переважна частина суспільства, зокрема представники селянства, не змогли адаптуватись до процесів трансформування економіки. Наслідком цього стала недосконала система обліку і планування наявних виробничих ресурсів. Зазначені явища утворюють основні проблеми у функціонуванні сільськогосподарських підприємств в умовах становлення ринкової економіки. Тому дослідження процесів розвитку підприємств аграрної сфери, а також виявлення факторів, які мають домінуючий вплив на означені процеси є актуальними в умовах сьогодення.

Теоретичні питання організації праці та використання трудових ресурсів в науково-економічній літературі в різних контекстах досліджували багато вчених: Губені, П.Т.Саблук, Юрчишин та інші. Вони зазначають, що рівень використання ресурсів залежить від кількісних і якісних параметрів сільськогосподарського виробництва. В своїх працях зазначені науковці викривають багато проблем щодо планування ресурсного потенціалу в сучасних агроформуваннях. Однак, невпинний розвиток процесів реструктуризації агровиробництва є причиною постійної трансформації економічних відносин в агровиробництві. Це є запорукою постійного виникнення нових або недостатнього розгляду і обґрунтування вже існуючих проблем у процесах планування аграровиробничих підприємств.

Таким чином, метою складання робочого зошиту з дисципліни «Планування і контроль діяльності підприємств» для бакалаврів економічних спеціальностей є оволодіння студентом навичками дослідження методичних і прикладні засад процесів планування використання ресурсів з урахуванням впливу процесів трансформації відносин власності на селі.

Відповідно до мети дослідження в процесі виконання роботи студентом повинні бути послідовно вирішені такі задачі:

· обгрунтувати і скласти виробничу програму розвитку рослинництва ;

· обгрунтувати і скласти виробничу програму розвитку тваринництва;

· обгрунтувати і скласти маркетинговий план;

· тощо.

Об’єктом дослідження виступають процеси планування основних виробничих галузей сільськогосподарських підприємств України.

Предметом дослідження є сукупність теоретичних, методичних і практичних аспектів планування основних виробничих галузей сільськогосподарських підприємств.

Методичні засади дослідження. З метою виявлення існуючих проблем формування і використання ресурсів на селі в умовах становлення ринкової економіки передбачений аналіз стану формування і використання продукції в аграрних формуваннях, який пропонується проводити за допомогою загально наукових методів: аналіз, синтез, дедукція, індукція та методи матеріалістичної діалектики. Для досягнення мети аналізу студентам пропонується використовувати такі наукові методи дослідження: системний аналіз; монографічний (для статистичних групувань при виявленні основних тенденцій і явищ в межах певних типів підприємств аграрної сфери та з метою можливої подальшої апробації отриманих результатів в межах конкретного підприємства); функціональний аналіз (для оцінки впливу соціально-демографічних та економічних факторів на процеси формування і використання трудових ресурсів аграрної сфери); економіко-статистичні методи (для вияву основних тенденцій розвитку досліджуваних процесів: групувань, побудови рядів динаміки, графоаналітичний, метод найменших квадратів, метод аналітичного вирівнювання; для вияву основних факторів впливу та його меж – кореляційний).

Основою досліджень, проведених за допомогою даного робочого зошиту повинні стати Закони України, Постанови Верховної Ради України Кабінету Міністрів України, Державного комітету статистики України, Міністерства праці та соціальної політики України, Міністерства аграрної політики України, обласних управлінь статистки, обласних центрів зайнятості; літературні джерела, нормативні акти та методичні матеріали, що регламентують господарську діяльність підприємств в умовах реструктуризації агровиробництва; особисті спостереження виконавця та ін.

Дані методичні вказівки містять 18 таблиць, а також список рекомендованих літературних джерел, який складається з __ найменувань.


Зміст (структура) виробничого плану

1. Титульний лист

2. Резюме

3. Галузь підприємства та його продукція

4. Дослідження ринку та маркетинг-план

5. План виробництва

6. Організаційний план

7. Оцінка ризику і програма управління ним

8. Фінансовий план

9. Інвестиційний план

10. Охорона навколишнього середовища

11. Додатки


1. ТИТУЛЬНИЙ ЛИСТ

Загальна характеристика підприємства

_________________________________________________________________

повна назва підприємства

____________________________________________________________________________________________________________________________________

скорочена назва підприємства

Номер та дата державної реєстрації підприємства_______________________

__________________________________________________________________

Назва органу, який здійснив реєстрацію________________________________

__________________________________________________________________

Підпорядкованість__________________________________________________

Вид діяльності______________________________________________________

__________________________________________________________________

Форма власності ___________________________________________________

Адреса підприємства______________________________________________

__________________________________________________________________

Банківські реквізити_________________________________________________

__________________________________________________________________

Адреса місцевої податкової адміністрації_______________________________

__________________________________________________________________

Керівник підприємства______________________________________________

прізвище, ім'я, по батькові

Телефон___________________________________________________________

Головний бухгалтер__________________________________________________________

прізвище, ім'я, по батькові

12. Телефон___________________________________________________________
2. РЕЗЮМЕ

Завдання

Узагальнити ключові положення бізнес-плану за такими питаннями:

1. Короткий виклад концепції й суті бізнесу, які пояснюють його переваги на ринку.

2. Показ можливостей і стратегію їх реалізації.

3. Характеристику цільового ринку (основні споживачі, особливості їх обслуговування, обсяги продажу, ваша передбачувана частка ринку).

4. Ваші найвагоміші конкурентні переваги.

5. Основні економічні показники вашого майбутнього підприємства (дохід, прибутковість, період часу для досягнення беззбитковості, строки повернення інвестицій).

6. Коротку характеристику знань, досвіду, ноу-хау основних працівників.

7. Загальні фінансові потреби (скільки коштів вкладаєте в розвиток свого бізнесу і скільки необхідно позичити, коли і як передбачається здійснити повернення інвестицій партнерам і кредиторам).

Методичні поради

Цей розділ бізнес-плану пишеться в останню чергу. Містить короткі висновки (2-3 сторінки тексту) з кожного розділу плану. Головна його мета - зацікавити читача в більш детальному вивченні бізнес-плану. Саме від нього найбільшою мірою залежатиме чи розглядатиметься бізнес-план повністю.

3. ГАЛУЗЬ ПІДПРИЄМСТВА ТА ЙОГО ПРОДУКЦІЯ

Завдання

1. Охарактеризувати поточну ситуацію і тенденцію розвитку галузі

2. Розкрити концепцію поведінки підприємства в галузі

3. Дати характеристику даного виду продукції

4. Розкрити стратегію зростання підприємства

В цьому розділі необхідно відповісти на такі запитання:

– якою була динаміка продажу продукції в галузі вашого бізнесу за останні 5 років;

– які очікуються темпи росту по галузі (або взагалі зміни обсягів реалізації продукції);

– скільки нових фірм виникло в цій галузі за останні три роки;

– які нові продукти вийшли на даний ринок;

– дати характеристику продукту, з яким виходити на ринок (якість, дизайн, упаковка);

– конкурентний потенціал товару, тенденції його споживання;

– чи маєте ви або плануєте отримати юридичний захист на зразок патенту, зареєстрованої торгової марки тощо.

Методичні поради

Головне завдання - переконатись у перспективності галузі, в якій буде діяти ваш бізнес, і викликати довіру до нього описом позитивних якостей і особливостей запропонованого вами продукту і підприємства, де він буде вироблятись.

Якщо підприємство вже існує, то необхідно почати опис з короткої історії бізнесу: коли засновано бізнес, основні етапи його розвитку, реальні успіхи. Слід все узгодити з наміченими цілями та орієнтирами підприємства, а також станом справ у галузі, тенденціями її розвитку, короткою характеристикою нових продуктів ринків. Крім того, бажано розглянути нові фактори, що в перспективі можуть позитивно чи негативно впливати на цю галузь. Описуючи галузь, важливо показати абсолютні розміри ринку, схильний він до росту чи застою, основні сегменти ринку (групи споживачів).

У цьому ж розділ і. розкривається концепція поведінки підприємства в галузі. Для цього необхідно вказати на статус вашого бізнесу (він починається, розширюється чи зменшується), а також чітко описати продукт, з яким виходите на ринок:

– його основні якості, а також дизайн, упаковка. При цьому якісні характеристики товару слід пов'язувати з потребами його потенційних покупців;

– конкурентний потенціал товару, тенденції його споживання;

– рівень захисту товару чи має підприємство патент, авторське право, зареєстровану торгову марку тощо.

4. ДОСЛІДЖЕННЯ РИНКУ ТА МАРКЕТИНГ-ПЛАН

Завдання

1. Визначити потенційних споживачів продукції.

2. Дати оцінку конкурентної позиції бізнесу на ринку.

3. Визначити ваше місце на ринку і реальну чисельність клієнтів.

4. Обґрунтувати ціну. Скласти рекламу.

Зверніть увагу на такі питання:

– вибір ринків, на які постачатимуть продукцію;

– проінформованість про потенційних конкурентів;

– розкрити елементи маркетинг плану:

а) схема розповсюдження товарів,

б) ціноутворення,

в) реклами,

г) методи стимулювання продажу,

д) формування громадської думки про ваші товари.

Методичні поради

Девізом цього розділу є: "Головне не продукція, а товар". Саме для того, щоб переконати інвестора в наявності ринку для вашого продукту та пояснити йому стратегію виходу вашого бізнесу на ринку і складається цей розділ бізнес-плану.

Процес дослідження ринку складається з таких етапів:

1. Визначення потенційних споживачів вашої продукції та класи­фікація їх на більш-менш однорідні групи (сегментація ринку), тобто визначення свого цільового ринку.

2. Обґрунтування вибору місця розміщення підприємства.

3. Оцінка конкурентної позиції вашого бізнесу на ринку.

4. Визначення загальної місткості вашого ринку і реальної чисель­ності ваших клієнтів.

5. Прогнозна оцінка вашого річного продажу як добутку кількості ваших клієнтів на можливі витрати середнього споживача на купівлю вашого продукту протягом року.

Розробка маркетинг-плану, як правило, починається з короткої характеристики загальної маркетингової стратегії, що видає, на яких показниках продукту вашого бізнесу (якість, ціна, обслуговування, гарантії тощо) буде зосереджено увагу. Реалізація наміченої сі ратна її маркетингу здійснюється шляхом:

– формування цінової політики. При цьому враховують три основні фактори - собівартість свого продукту, наявність унікальних якостей свого продукту, ціни продуктів-конкурентів і продуктів-замінників; використовують різні стратегії ціноутворення – закріплення на ринку, "зняття вершків", цінових ліній, "геометричної ціни", знижок з цін, "опортуністичного ціноутворення";

– вибору каналів реалізації продукції (оптові торгові організації, власний магазин, торгові агенти тощо;

– вибору способу організації рекламної кампанії;

– формування політики підтримки вашого продукту (його сервіс і гарантійне обслуговування).

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ______________

5. ПЛАН ВИРОБНИЦТВА

1. Спланувати посівні площі, урожайність і валові збори та потребу в насінні для господарства.

2. Розрахувати валове виробництво продукції тваринництва.

3. Розрахувати потребу у кормах та скласти баланс кормів на календарний р.

4. Розрахувати затрати на утримання основних засобів виробництва.

5. Спланувати грошово-матеріальні витрати на виробництво продукції рослинництва і тваринництва.

6. Зробити розподіл продукції рослинництва і тваринництва.

7. Розрахувати вихід готової продукції від переробки.

Завдання 1

Планування виробництва продукції рослинництва

Мета завдання. Опанувати методику планування посівних площ, урожайності, валових зборів та потреби в насінні для господарства.

Умова завдання.

1. Господарство використовує 100 га сільськогосподарських угідь. Площа ріллі, що перевищує 50 га орендується. Склад сім'ї - 6 чол.

2. Господарство планує створити цех з переробки молока.

3. У додатку 1 наведено структуру землекористування, орієнтовні сівозміни, досягнута за попередні три роки урожайність та її приріст, норми висіву насіння на 1 га вирощуваних культур.

4. У додатку 2 наведено нормативи виходу побічної продукції (в процентах) до основної та втрати продукції при її доробці. Урожайність кукурудзи на зерно, дана у масі після доробки.

5. Насіння для посіву кукурудзи на зерно і кормових буряків закуповується.

6. Потреба на особисте споживання для одного члена сім'ї : зернові на борошно - 1,2 ц; ячмінь, горох - 0,4 ц.

Методичні поради

У табл. 1 також потрібно зазначити напрям спеціалізації господарства. Наступним кроком є планування урожайності вирощування культур. У даному завданні використовуються метод урахування досягнутого рівня за попередні три роки та планового приросту урожайності на основі скорочення втрат при збиранні, поліпшенні технології виробництва та якості робіт. Вихідні дані беруть з додатку 1, а розрахунки проводять у табл. 2.

Середній досягнутий рівень урожайності визначається за формулою середньозваженої:

,

де, У - середній рівень урожайності за 3 попередні роки ц/га ;

1. В. З - валовий збір, ц.;

2. S - посівна площа , га.

Додавши до досягнутого середнього рівня урожайності за попередні три роки приріст урожайності за рахунок запланованих заходів отримують нормативну урожайність, яка і буде використовуватись в усіх наступних розрахунках.

У табл. 3 переносять культури та їх площі з табл. 1 даного завдан­ня, а планову урожайність основної продукції - з табл. 2.

Урожайність побічної продукції визначається, враховуючи її співвідношення до урожайності основної продукції (додаток 2):

,

де, Уп - урожайність побічної продукції, ц/ га;

Уо - урожайність основної продукції, ц/ га;

Вп - норматив виходу побічної продукції відносно основної, %.

Валовий збір продукції визначається шляхом множення площі даної культури на відповідну урожайність:

ВЗ = У * ПК,

де, ВЗ - валовий збір, ц ;

У- урожайність (основної чи побічної) продукції відносно основної, %;

Пк - площа вирощування даної культури, га,

При цьому буде визначено валовий збір основної продукції в первісно оприбуткованій масі, а також валовий збір побічної продукції. Так як значна частина основної продукції зазнає доробки, за виключенням кукурудзи на зерно, то потрібно визначити валовий збір її в масі після доробки. Для цього використовують скидки (додаток 2). Маса після доробки визначається за формулою:

,

де, ВЗд - валовий збір у масі після доробки, ц;

ВЗ - валовий збір у початково-оприбуткованій масі, ц;

Вд - скидка при доробці, %.

Наступним кроком є розрахунок потреби в насінні, яку визначають, виходячи з норми висіву (додаток 1) та площі даної культури. Розрахунки проводять за формулою:

Пн = Пк * Нн,

де, Пн - потреба в насінні, ц;

Пк - площа вирощування культури, га;

Нн - норма висіву на 1 га, ц.

Щоб визначити, яким насінням (власним чи купованим) буде проводитися посів, порівнюють потреби в насінні даної культури з власним виробництвом даного насіння (основна продукція в масі після доробки). Якщо це насіння не виробляється в даному господарстві, то воно закуповується. Повністю закуповується насіння для посіву кукурудзи на зерно і кормовий буряк. Потрібно також враховувати, що кукурудзу на силос, можна сіяти власним насінням.

Витрати продукції на особисті потреби визначають, враховуючи кількість членів сім'ї та потреби на одного члена (наведені в умовах завдання):

Оп = Кч * Пч,

де, Оп - кількість продукції на особисті потреби, ц;

Кч - кількість членів сім'ї, чол.;

Пч - потреба на одного члена сім'ї.

До круп'яних культур потрібно віднести: ячмінь, кукурудзу, горох..

Решта продукції (валовий збір за вирахуванням маси власного насіння та витрати на особисті потреби) може бути використано на годівлю тварин та реалізацію.

Таблиця 1

Землекористування та сівозміна господарства, спеціалізованого на виробництві____________

Номер поля Культура Площа
га %

Всього

Таблиця 2

Планування урожайності сільськогосподарських культур для господарства, ц/ га

Номер поля Культура Середньозважена урожайність, ц/га Приріст, ц/га Нормативна урожайність, ц/га

Розрахунок валового виробництва продукції рослинництва, потреба в насінні та кількості продукції на її особисті потреби у господарстві

Культура Площа, га Урожайність, ц/ га Валовий збір основної продукції, ц Валовий збір, ц побічної продукції ц. Потреба у насінні, ц На особисті потреби, ц Зали­шок про­дукції, ц
основ­ної продук­ції побічної продукції на 1 га всього, ц у тому числі
первісно оприбуткована маса маса після доробки власне куповане

Примітка. Для наступних розрахунків береться маса основної продукції після доробки.


Додаток 1

Посівна площа культур, досягнутий рівень урожайності за попередні роки, норма висіву насіння

Культура Площа, га Досягнутий рівень урожайності, ц/га Приріст урожайності, ц /га Норма висіву насіння, ц
основний фонд страхо­вий запас в % до основ­ного
1. Озима пшениця 45,0 1,0 2,00
2. Ярий ячмінь 37,0 2,0 2,00
3. Кукурудза на зерно 65,0 1,0 0,30
4. Горох 31,9 1,5 3,5
5. Кукурудза на силос 20,0 0,30
6. Кормові буряки 18,0 0,16 -
7. Люцерна всього - - 0,20 -
в тому числі, на сіно 7,0 - -
на зелений корм 10,0 - -
8. Пасовища 8,0 - -

Додаток 2

Нормативи виходу побічної продукції та втрати продукції при її доробці, %

Культура Нормативи виходу побічної продукції, % до основної Втрати продукції при її доробці, %
1. Озима пшениця 2,8
2. Ярий ячмінь 2,2
3. Горох 3,8
4. Кукурудза на зерно -
5. Кормові буряки -

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Завдання 2

Виробництво продукції тваринництва

Мета завдання. Опанувати методику розрахунку валового виробництва продукції тваринництва.

Умови завдання.

1.У додатку 1 наведено середньорічне поголів'я голів, їх продуктивність.

2. Приплід телят 95 голів від 100 корів.

3. Частину продукції для власного виробництва залишають для особистих потреб з розрахунку на одного члена господарства: м'ясо в забійній масі - не менше 75 кг., молоко коров'яче - 350 кг.

4. Забійний вихід: велика рогата худоба - 48 % від живої маси; свині - 66 %.

Методичні поради

Всі розрахунки проводяться в робочій табл. 1. У таблицю переносять необхідні статево-вікові групи тварин, їх середньорічне поголів'я, продуктивність тварин із додатку 1.

Валове виробництво молока /Вв/ розраховується, виходячи з поголів'я /Пс/ відповідної групи тварин та продуктивності /Ус/:

Вв = Пс * Ус

де, Вв - валове виробництво молока, /кг/;

Пс - середньорічне поголів'я тварин, гол.;

Ус - продуктивність 1 гол., /кг/.

Необхідну кількість продукції на особисті потреби /Кпо/ визначають шляхом множення норми на 1 члена сім'ї /Нц/ на кількість членів сім'ї /Кц/ беруть із завдання 1/:

Кпо = Нч * Кч

Показники Вв і Кпо при потребі потрібно перевести в центнери /за виключенням яєць/. Показник м'яса в даному випадку /Кпо/ вийде в забійній масі, а потребу необхідно покривати в живій масі, то треба враховувати відсоток виходу Зв забійної маси з живої ваги Мт. При цьому покриття потреб може бути не одним видом тварин, а кількома: великою рогатою худобою, свиньми.

Додаток 1

У даному випадку потребу покриваємо свиньми.

Види тварин Середньорічне поголів'я, гол. Продуктивність однієї голови
Корови 5200 кг
Нетелі 800 г
Телиці до 2 років 700 г
Телиці до 1 року 470 г
Молодняк свиней 500 г

Таблиця 1

Розрахунок виходу гною

Вид тварин Поголів'я тварин, гол. Норматив виходу гною на 1 гол., т Буде одержано гною, т
Корови
Нетелі
Телиці до 2 років
Телиці до 1 року
Свині

Примітка. Всі органічні добрива використовуються на власні поля.

Таблиця 2

Валовий вихід і розподіл продукції тваринництва

Вид тварин Середньорічне поголів'я тварин Продуктивність однієї голови Валове виробництво продукції Розподіл продукції на особисті потреби На особисті потреби Залишки продук­ції для реалізації, ц.
жива вага, ц забійний вихід, ц

Розрахунок виходу приплоду: 35 * 0,95 = 33 гол., із нього 19 гол. бички, решта – телички


Завдання 3

Потреба у кормах та баланс кормів

Мета завдання. Оволодіти методикою розрахунку потреби у кормах на календарний рік в залежності від валового виходу продукції за видами та нормами затрат кормових одиниць на один центнер.

Умови завдання.

1. Валове виробництво продукції беремо із завдання 2 (табл. 1).

2. Потреба у кормах і підстилці, структуру витрат кормів наведено в табл. 1.

3. Страхові запаси:

концентрованих кормів - 10 %;

грубих і соковитих - 15 % від загальної потреби.

4. Зелена маса кукурудзи на силос - стебла кукурудзи і гичку кормових буряків силосують. Вихід силосу - 85 % від сировини. Частка бобових в структурі концентрованих кормів - 25 %.

Методичні поради

Потреба худоби в кормах визначається, виходячи із кількості продукції і прийнятих норм використання кормів на виробництво одиниці продукції.

Планову потребу кормових одиниць визначають добутком валового виробництва продукції за видами на норму витрат кормових одиниць для виробництва 1ц продукції.

При цьому в план виробництва молока необхідно включити приплід з розрахунку, що одна голова приплоду прирівнюється до 1,5 ц молока.

Дані потреби у кормоодиницях розподіляють відповідно до структури витрат кормів:

Кп = Кв*Н/100

де, Кп - потреба в конкретному виді кормів, ц. к. од.;

Кв - потреба в кормах для даної групи тварин, ц. к. од;

Нс - питома вага даного конкретного корму в структурі витрат кормів для даної групи, %.

Після проведення розрахунків по всіх наявних групах тварин і птиці підсумовують потребу за видами кормів. Від даної суми нормативом створюють страхові запаси /з умов завдання/. Додавши страховий фонд до потреби у кормах отримують всю потребу в кормах разом із страховим фондом у кормових одиницях. Щоб перевести її в натуральний вираз відповідні показники діляться на коефіцієнти переводу в натуру:

Кн = Кко / Кпн

де, Кн - кількість корму в натурі, ц;

Ко - кількість корму в кормових одиницях, ц. к. од;

Кпн - коефіцієнт переводу в натуральний вираз.

Вихід силосу розраховуємо в табл. 3. Дані беремо із завдання 1 табл.3.

Баланс кормів складаємо в табл. 4.

Використовуємо дані із табл. 1, 2, 3 даного завдання і завдання 1 табл.3.

Коефіцієнт переводу кормів у натурі

1. Концентровані корма 1,1 ц. к. од.
2. Кормовий буряк 0,12 ц. к. од.
3. Картопля 0,30 ц. к. од.
4. Силос кукурудзи 0,20 ц. к. од.
5. Жом 0,09 ц. к. од.
6. Зелені корма 0,21 ц. к. од.
7. Сіно 0,52 ц. к. од.
8. Грубі корма 0,20 ц. к. од.
9. Сінаж 0,33 ц. к. од.
10. Молоко 0,34 ц. к. од.
11. Перегін 0,13 ц. к. од.
12. Сінне борошно 1,00 ц. к. од.

Примітка. Вартість кормів урахована в укріпленні нормативи затрат на 1 голову тварин з розрахунку по собівартості.


Таблиця 1

Затрати кормових одиниць на виробництво продукції тваринництва

Назва продукції Кількість продукції, ц 3-ти к. од . на 1 ц п-ції Всього к.од. ц. Концен­тровані корма Сіно Грубі корми Трав’яне борошно Силос Кормовий буряк Зелені корма Молоко Перегній
% к. од. % к. од. % к. од. % к. од. % к. од. % к. од. % к. од. % к. од. % к. од.
Молоко 1,33 13,3 7,7
Привіс великої рогатої худоби 9,00
Привіс свиней 7,0
Яйця тис.шт. 4,0
Всього
Страх. Фонд
Разом із страх, фонду
Потре­ба в натурі, ц

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


Таблиця2

Розрахунок потреби у підстилці

Вид тварин Поголів'я, гол. Норма підстилки на 1 гол. Потреба у підстилці, всього
Корови
Нетелі
Телиці до 2 років
Телиці до 1 року
Свині

Всього

Таблиця 3

Розрахунок виходу силосу

Вид побічної продукції Кількість, ц % виходу силосу Вихід силос, ц
Кукурудза на силос
Гичка кормових буряків
Стебла кукурудзи
Всього

Таблиці 4

Баланс кормів та підстилки у фізичній масі

Види кормів і підстилки Потреба Власне виробництво Надли­шок Нестача Купівля


Завдання 4

Основні засоби виробництва

Мета завдання. Володіти методикою планування витрат на утримання основних засобів господарства.

Умови завдання.

Наявність основних засобів за видами та марками, ціни за одиницю наведено в додатку 1.

Зробити розподіл основних засобів по групах і нарахувати амортизацію (табл.1).

Методичні поради

Дані переносимо із додатку 1 в табл. 1.

Вартість основних засобів визначається шляхом множення ціни за одиницю основних засобів на їх кількість.

Сума витрат на амортизаційні відрахування визначається за формулою.

,

Вп - балансова вартість основних засобів на початок планового року.

На - норма відрахувань.

Додаток 1

Наявність основних засобів виробництва та їх ціна

Назва Кіль­кість Марка Місце застосування Ціни за одиницю, грн.
1. Трактор Юмз-6кл Універсал
2. Трактор Т- 70с Універсал
3. Автомобіль Газ - 536 Універсал
4. Сівалка СЧПН-8А Кукурудза на зерно і силос
5. Сівалка СЕТ- 3,6А Зернові, культури, трави
6. Сівалка ССТК-8 Кормові буряки
7. Плуг ПЛН-3-35 Універсал
8. Культиватор КРН-4,26 Універсал
9. Борона БЗСС 1.0 Універсал
10. Лущильник ЛДБ-5А Універсал
11. Котки ЗКВГ-1,4 Універсал
12. Розкидач РОЦ-6А Внесення органічних добрив
13. Розкидач і МВУ-0,5 Внесення міндобрив
14. Комбайн з підбирачем СК-5м-1-04 Зернові
15. Комбайн КСС-2,6 Кодк. на земельну масу
16. Причіп 2ПТС-4 Універсал
17. Навантажувач-подрібнювач ПСХ-5 Універсал
18. Ручний візок ТУ-300 Універсал
19. Кормороздавач РММ-5.0 Утримання великої рогатої худоби
20. Універсальна дробарка ДКП-5 Універсал
21. Автоматичне прив'язування, відв'язування ОСК-25А Утримання великої рогатої худоби
22. Поїлка автоматична ПА-18 Утримання великої рогатої худоби
23. Транспортер скребок ТСН-3,05 Утримання великої рогатої худоби
24. Агрегат доїльний ДАСФ-3-30 Утримання дійного стада
25. Збірноблочна водонапорна башта БР-15А Універсал
26. Приміщення для тварин
27. Гараж до с.ч. техніки
28. Склад для збереження с.ч. продукції
29. Склад для збереження матеріалів


Таблиця 1

Розрахунок амортизаційних відрахувань на основні засоби виробництва

Назва Балансова вартість Вартість ОЗВ, грн. Група % відрахування Сума амортизаційних відрахувань
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

Примітка. Річні норми амортизаційних відрахувань у % від балансової вартості в розмірах: I група - 5 %, II група - 25 %, III група - 15%.

Сума амортизаційних відрахувань уже врахована у нормативи затрат на 1 га посіву та 1 голову тварин.


Завдання 5

Планування грошово-матеріальних витрат на виробництво продукції

Мета завдання. Оволодіти методикою планування затрат на виробництво продукції і визначення собівартості одиниці.

Умова завдання.

1. Площу сільськогосподарських культур і валове виробництво продукції беремо із завдання 1, поголів'я тварин і виробництво продукції із завдання 2.

2. Нормативи витрат на 1 га сільськогосподарських культур наведено в табл. 1, на 1 голову тварин у табл. 2.

Методичні поради

Грошові матеріальні затрати визначають добутком нормативу витрат на площу в га (поголів'я тварин) табл. 1, табл. 2.

При обчисленні собівартості продукції рослинництва на побічну продукцію із загальної суми затрат відносять 10 % на зернові і 20 % на гичку кормового буряка.

При обчисленні собівартості продукції тваринництва 1т. гною оцінюють в 5 грн. (виробництво гною, завдання 2).

Методика обчислення собівартості згідно з діючою інструкцією

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Таблиця 1

Розрахунок затрат на продукцію рослинництва