Соціальний супровід клієнта».

ПРОГРАМА КУРСУ

«СОЦІАЛЬНИЙ СУПРОВІД КЛІЄНТА»

Пояснювальна записка

Безпосереднім результатом посилення уваги держави до соціальної сфери стало створення та неухильний розвиток в Україні системи центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, що виражається, як у збільшенні їх числа, розширенні охоплення різних категорій клієнтів соціальною роботою. Реалізація соціальних програм і проектів у системі діяльності центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді висуває перед спеціалістами потребу в оволодінні теоретичними знаннями та методичними навичками роботи з клієнтами.

Одним із першочергових завдань розвитку системи центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді є підготовка спеціалістів щодо надання соціальних послуг різним категоріям клієнтів, що ґрунтується на вивченні базових потреб клієнта та розробці індивідуальної стратегії роботи з ним. Соціальний супровід як форма соціальної роботи є методикою практичної реалізації ефективної соціальної роботи з різними категоріями клієнтів і займає чільне місце в арсеналі професійних навичок соціального працівника.

Програма містить базові знання з теорії соціальної роботи щодо надання соціальної допомоги, типовий технологічний алгоритм соціальної роботи з клієнтами незалежно від їх категорій, практику реалізації соціальної роботи з клієнтами в Україні, технології соціального супроводу як форми соціальної роботи, основи професійних навичок спеціалістів, які безпосередньо працюють з клієнтами.

Мета програми: підготовка спеціалістів до практичної реалізації надання соціальних послуг різним категоріям клієнтів, що здійснюється у формі соціального супроводу.

Навчальна програма надасть студентам можливість отримати теоретичні знання щодо проблем та потреб різних категорій клієнтів, які потребують соціальної допомоги; технологій соціальної роботи з різними категоріями клієнтів; методики «ведення випадку» як базової методики соціальної роботи з клієнтами; сутності соціального супроводу як технології соціальної роботи з клієнтами; етапності здійснення соціального супроводу; принципів та механізмів оцінювання ефективності реалізації соціального супроводу клієнтів; функціональних обов'язків та кваліфікаційних вимог до спеціалістів, які здійснюють соціальний супровід клієнтів.

Студенти оволодіють вміннями щодо реалізації соціального супроводу окремих категорій клієнтів; налагодження співпраці спеціалістів, які надають соціальні послуги окремим категоріям населення; документального оформлення соціального супроводу клієнтів.

Набуті студентами практичні навички, дозволять організувати роботу щодо надання соціальної допомоги клієнтам у сфері діяльності центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді на міському та районному рівнях.

Вивчення навчальної дисципліни «Соціальний супровід клієнта» організуються на принципах кредитно-модульної системи, яка сприяє систематичнійі динамічній роботі студентів над засвоєнням теоретичної дисципліни, з використанням модульної технології навчання та рейтингового оцінювання якості засвоєння навчального матеріалу.

Дисципліна «Соціальний супровід клієнта» розрахована на 54 години (1,5 кредита). З них:28 годин – на самостійну та індивідуальну роботу, 26 годин – аудиторних.


ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

ЗМІСТОВІ МОДУЛІ

Змістовий модуль Назва Теми Аудиторна робота Індивідуальна робота Самостійна робота Всього
Лекції Лабораторні заняття Семінарські, практичні заняття
Технології соціальної роботи з клієнтами Індивідуальна соціальна робота з клієнтами
Соціально-педагогічна модель «ведення випадку»
Методика здійснення соціального супроводу клієнта Соціальний супровід як форма індивідуальної роботи з клієнтом
Етапи здійснення соціального супроводу клієнта
Професійні якості спеціаліста, який здійснює соціальний супровід
Механізми оцінки ефективності соціального супроводу
Організація супроводу різних категорій осіб Організація соціального супроводу клієнтів у системі ЦСССДМ
Кризові центри соціально-психологічної допомоги
Всього

ПЛАНИ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ

Зміст лекційних занять

№ п/п Змістові модулі (теми лекцій) Всього
МОДУЛЬ І. ТЕХНОЛОГІЇ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ З КЛІЄНТАМИ ТЕМА 1. ІНДИВІДУАЛЬНА СОЦІАЛЬНА РОБОТА З КЛІЄНТАМИ План. 1. Типовий технологічний алгоритм соціальної роботи з клієнтами. 2. Етапи соціальної роботи з клієнтами (підготовчий етап, етап реалізації соціальних послуг, підсумковий етап) ТЕМА 2. СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНА МОДЕЛЬ «ВЕДЕННЯ ВИПАДКУ» План. 1. Концептуальні основи соціально-педагогічної моделі «ведення випадку». 2. Умови та принципи реалізації соціального супроводу. 3. Етапи роботи з клієнтом за моделлю «ведення випадку».

№ п/п Змістові модулі (теми лекцій) Всього
МОДУЛЬ ІІ. МЕТОДИКА ЗДІЙСНЕННЯ СОЦІАЛЬНОГО СУПРОВОДУ КЛІЄНТА ТЕМА 1. СОЦІАЛЬНИЙ СУПРОВІД ЯК ФОРМА ІНДИВІДУАЛЬНОЇ РОБОТИ З КЛІЄНТОМ План. 1. Сутність соціального супроводу клієнтів як форми надання соціальної допомоги. (Мета та завдання соціального супроводу. Принципи реалізації соціального супроводу клієнта). 2. Комплекс соціальних послуг, які надаються клієнту в процесі соціального супроводу. ТЕМА 2. ЕТАПИ ЗДІЙСНЕННЯ СОЦІАЛЬНОГО СУПРОВОДУ КЛІЄНТА. План. 1. Основні етапи реалізації соціального супроводу клієнта. 2. Структури, які залучаються до роботи з клієнтом в ході соціального супроводу. 3. Оформлення документації щодо здійснення соціального супроводу. ТЕМА №. 3. ПРОФЕСІЙНІ ЯКОСТІ СПЕЦІАЛІСТА, ЯКИЙ ЗДІЙСНЮЄ СОЦІАЛЬНИЙ СУПРОВІД. План. 1. Функції соціального працівника у ході здійснення соціального супроводу. 2. Формування мультидисциплінарної команди кваліфікованих спеціалістів. 3. Супервізія індивідуальної роботи з клієнтом. ТЕМА 4. МЕХАНІЗМИ ОЦІНКИ АКТИВНОСТІ СОЦІАЛЬНОГО СУПРОВОДУ. План. 1. Сутність оцінювання ефективності соціального супроводу. 2. Послідовність дій в процесі оцінювання ефективності.
№ п/п Змістові модулі (теми лекцій) Всього
МОДУЛЬ ІІІ. ОРГАНІЗАЦІЯ СОЦІАЛЬНОГО СУПРОВОДУ РІЗНИХ КАТЕГОРІЙ ОСІБ ТЕМА 1. ОРГАНІЗАЦІЯ СОЦІАЛЬНОГО СУПРОВОДУ КЛІЄНТІВ У СИСТЕМІ ЦСССДМ План. 1. Категорії осіб у складних життєвих обставинах, які перебувають під соціальним супроводом спеціалістів ЦСССДМ. 2. Практика організації соціального супроводу окремих категорій клієнтів. ТЕМА 2. КРИЗОВІ ЦЕНТРИ СОЦІАЛЬНО_ПСИХОЛОГІЧНОЇ ДОПОМОГИ. План. 1. Мета та основні завдання діяльності кризового центру соціально-психологічної допомоги. 2. Основні соціальні потреби та характеристики клієнтів. 3. Механізм взаємодії центру з органами виконавчої влади, державними установами.

ЗМІСТ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ

№ п/п Теми практичних занять Література
Заняття 1. Технологічний алгоритм соціальної роботи з клієнтами. План 1. Типовий технологічний алгоритм соціальної роботи з клієнтами. 2. Етапи соціальної роботи з клієнтом. Підготовчий етап. 3. Складання плану індивідуальної допомоги клієнту. Етап реалізації соціальних послуг. 4. Підсумковий етап: аналіз та оцінка індивідуальної роботи. Основна література: 5, 6 Додаткова література: 6, 8
Заняття 2. Соціально-педагогічна модель «ведення випадку». План 1. Концептуальні основи соціально-педагогічної моделі «ведення випадку». 2. Умови та принципи надання соціальних послуг при застосуванні моделі «ведення випадку». Основна література: 5, 6. Додаткова література: 6, 8.
Заняття 3. Соціальний супровід як форма роботи з клієнтом. План. 1. Сутність соціального супроводу клієнтів як форми надання соціальної допомоги. 2. Основні завдання та принципи реалізації соціального супроводу клієнта. 3. Комплекс соціальних послуг, які надаються клієнту в процесі соціального супроводу. Основна література: 1, 5, 6. Додаткова література: 5, 8.

№ п/п Теми практичних занять Література
Заняття 4. Реалізація соціального супроводу клієнта. План 1. Основні етапи реалізації соціального супроводу клієнта. 2. Діагностика потреб та проблем клієнта. 3. Складання договору про співпрацю. Розробка плану соціального супроводу. 4. Реалізація соціального супроводу. Оцінка ефективності. Коригування плану дій. Завершення соціального супроводу клієнта. 5. Функції соціального працівника в ході здійснення соціального супроводу. Формування мультидисциплінарної команди кваліфікованих спеціалістів. 6. Структури, які залучають до роботи з клієнтом у ході соціального супроводу. Основна література: 2, 5, 6 Додаткова література: 8, 10
Заняття 5. Механізми оцінки ефективності соціального супроводу. План 1. Сутність оцінювання ефективності соціального супроводу. 2. Послідовність дій у процесі оцінювання ефективності. 3. Базова оцінка соціального супроводу. Мета та завдання базового оцінювання. 4. Поточна оцінка. Коригування послуг. 5. Оцінювання на етапі завершення соціального супроводу клієнта. Припинення роботи з клієнтом. Основна література: 2, 6. Додаткова література: 3, 4, 5.


№ п/п Теми практичних занять Література
Заняття 6. Організація соціального супроводу клієнтів у системі ЦСССДМ. План 1. Причини, які порушують життєдіяльність осіб, які вони не можуть подолати самостійно. 2. Структура надання індивідуальних соціальних послуг клієнтам служб для сім’ї, дітей та молоді. 3. Практика організації соціального супроводу окремих категорій клієнтів. Основна література: 1, 6, 7. Додаткова література: 1, 2, 8, 11.
Заняття 7. Кризові центри соціально-психологічної допомоги. План 1. Організація діяльності центру та забезпечення його функціонування. 2. Основні соціальні потреби та характеристики клієнтів центру. 3. Основні вимоги роботи з клієнтом. 4. Планування соціальної роботи та складання договору про співробітництво. 5. Механізм взаємодії центру з органами виконавчої влади, державними установами. 6. Визначення організацій партнерів діяльності центру та налагодження контактів з ними. Основна література: 1, 6, 7. Додаткова література: 1, 2, 8, 11.


САМОСТІЙНА РОБОТА

№ п/п Теми Завдання Література
МОДУЛЬ І. ТЕХНОЛОГІЇ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ З КЛІЄНТАМИ
ТЕМА 1 Індивідуальна соціальна робота з клієнтами Підготовка та захист опорного конспекту на тему «Технологічний алгоритм соціальної роботи з клієнтами». Основна література: 5, 6. Додаткова література: 6, 8.
ТЕМА 2 Соціально-педагогічна модель «ведення випадку» Підготовка реферату на тему «Концептуальні основи соціально-педагогічної моделі «ведення випадку». Основна література: 5, 6. Додаткова література: 6, 8.

№ п/п Теми Завдання Література
МОДУЛЬ ІІ. МЕТОДИКА ЗДІЙСНЕННЯ СОЦІАЛЬНОГО СУПРОВОДУ КЛІЄНТА
ТЕМА 1 Соціальний супровід як форма індивідуальної роботи з клієнтом Підготовка реферату на тему: - Технологія соціальної роботи з клієнтами. - Форми надання індивідуальної допомоги клієнту. - Завдання та принципи реалізації соціального супроводу клієнта. - Сутність соціального супроводу клієнтів як форми надання соціальної допомоги. - Комплекс соціальних послуг, які надаються клієнту в процесі соціального супроводу. Основна література: 1, 5, 6. Додаткова література: 5, 8.
ТЕМА 2 Етапи здійснення соціального супроводу клієнта Підготовка реферату на тему: - Основні етапи соціальної роботи з клієнтом. - Діагностика проблем та потреб клієнта. - Характеристика основних етапів здійснення соціального супроводу. - Складання договору про співпрацю з клієнтом. - Особливості складання плану соціального супроводу клієнта. - Структури, які залучаються до роботи з клієнтом у ході соціального супроводу. Основна література: 2, 5, 6. Додаткова література: 8, 10.
ТЕМА 3 Професійні якості спеціаліста, який здійснює соціальний супровід Підготовка есе на тему: - Функції соціального працівника у ході здійснення соціального супроводу. - Формування мультидисциплінарної команди кваліфікованих спеціалістів у процесі соціального супроводу клієнта. Основна література: 2, 5, 6. Додаткова література: 8, 10.
ТЕМА 4 Механізми оцінки ефективності соціального супроводу Підготовка доповіді на тему: - Сутність оцінювання ефективності соціального супроводу клієнта. - Базова оцінка: вивчення ситуації, діагностика, планування. - Оцінювання ефективності соціального супроводу на етапі безпосереднього падання послуг клієнтам - поточна оцінка. - Оцінювання ефективності на етапі завершення соціального супроводу клієнта. Основна література: 2, 6. Додаткова література: 4, 5, 9.

№ п/п Теми Завдання Література
МОДУЛЬ ІІІ. ОРГАНІЗАЦІЯ СОЦІАЛЬНОГО СУПРОВОДУ РІЗНИХ КАТЕГОРІЙ ОСІБ
ТЕМА 1 Організація соціального супроводу клієнтів у системі ЦСССДМ Підготовка реферату на тему: - Структура надання індивідуальних соціальних послуг клієнтам центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді. - Основні проблеми та потреби, які розв'язуються у процесі соціального супроводу різних категорій клієнтів. Основна література: 1, 6, 7. Додаткова література: 1, 2, 8, 9.
ТЕМА 2 Кризові центри соціально-психологічної допомоги Підготовка есе на тему: - Основні вимоги роботи з клієнтом кризового центру соціально-педагогічної допомоги. - Взаємодія центру з органами виконавчої влади, державними установами. - Визначення організацій-партнерів діяльності центру та налагодження контакті в з ними. Основна література: 1, 6, 7. Додаткова література: 1, 2, 8, 9.

ОСНОВНА ЛІТЕРАТУРА

1. Актуальні проблеми соціально-педагогічної роботи (модульний курс дистанц. навчання) / А. Й. Капська, О. В. Безпалько, Р. X. Вайнола; Заг. Ред. А. Й. Капської. - К.: 2002. - 164 с.

2. Капська А.Й. Соціальна робота: Навч. посібник. - К.: Центр навч. літератури, 2005. - 328 с

3. Соціальна робота в Україні: теорія та практика: посібник для підвищення кваліфікації працівників центрів соціальних служб для молоді. - Ч. З / За заг. ред. А. Я. Ходорчук. - К.: ДЦССМ, 2002. - 172 с

4. Соціальна робота в Україні: теорія та практика: посібник для підвищення кваліфікації психологів центрів соціальних служб для молоді. - Ч. 5 /За ред. А. Я. Ходорчук. - К.: ДЦССМ, 2003. -264 с

5. Соціальна робота: технологічний аспект / За ред. проф. А.Й.Капської. -
К.: ДЦССМ, 2004. - 364 с

6. Технології роботи з різними категоріями клієнтів центрів соціальних служб для молоді : Методичний посібник / С. В. Толстоухова, О.О. Яременко, О. В. Вакуленко та ін.. - К.: ДЦССМ, Державний ін.-т проблем сім'ї та молоді, 2003. - 88 с

7. Толстоухова С. В. Нормативно-правова база діяльності центрів ССМ щодо здійснення соціальної роботи з неповнолітніми та молоддю, які перебувають в умовах позбавлення волі // Соціальна робота з неповнолітніми, які перебувають у місцях позбавлення волі. / За ред. Синьова В. М. - К.: ДЦССМ, 2003. - С 5 - 8.

8. Харченко С.Я., Краснова Н.П., Харченко Л.П. Соціально-педагогічні технології: Навчально-методичний посібник для студентів вищих навчальних закладів. - Луганськ: Альма-матер, 2005. – 552

.


ДОДАТКОВА ЛІТЕРАТУРА

1. Вакуленко О.В. Соціально-демографічні особливості неповнолітніх, які перебувають у конфлікті з законом // Соціальна робота з молоддю в Україні: Зб.інформ.-метод.матеріалів. -К., Столиця, 1997.

2. Іванова І.Б. Програма діяльності центрів ССМ щодо соціальної роботи з дітьми та молоддю з особливими потребами // Соціальна робота з молоддю в Україні: 36.інформ.-метод.матеріалів. - К.: Столиця, 1997. – С 63-75.

3. Методичні рекомендації соціальним працівникам щодо соціального супроводу прийомних сімей / Н.М. Комарова (кер. авт. кол.), Г.М. Бевз, Л.С. Волинець та ін. - К.: УІСД 1999. - 103 с.

4. Організація і технології соціальної роботи з дітьми вулиці / За ред. проф. А.Й. Капської. - К.: Інтернаціональний Союз. Ліга соціальних працівників України, 2003. - 260 с.

5. Прийомна сім'я: оцінка ефективності опіки (методичні рекомендації для соціальних працівників) / О.О. Яременко, Н.М. Комарова, Г.М. Бевз, Л.С. Волинець та ін. - К.: Укр. ін-т соц.досліджень, 2000. - 78 с.

6. Социальная работа / Под общей ред. проф. В.Й. Курбатова. Сер. «Учебники, учебные пособия». -Ростов н/Д: «Феникс», 1999. - 576 с.

7. Социальная педагогика: Учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений / Под ред. В.А. Никитина - М.: Туманит, изд. центр ВЛАДОС, 2000. – 272 с.

8. Соціальна робота в Україні на початку XXI століття: проблеми теорії і практики: Матеріали доповідей на Міжнародній науково-практичній конференції 29-31 жовтня 2002 року. Ч. II. - К., 2002. - 316 с.

9. Соціальні служби - родині: Розвиток нових підходів в Україні /За ред. І.М. Григи, Т.В. Семигіної. - К., 2002. - 128 с.

10. Технології створення та функціонування прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу. Збірник методичних матеріалів / Авт. кол. Г. М. Бевз, А.Й. Капська, Н.М. Комарова та ін. - К.: Державний ін-т проблем сім'ї та молоді, 2003. - 188 с

11. Трубавіна І.М. Соціально-педагогічна робота з неблагополучною сім'єю. Навч. посіб. - К.: ДЦССМ, 2002. - 132 с.

12. Энциклопедия социальной работы. В 3 т. / Пер. с англ. - М.: Центр общечеловеческих ценностей, 1993, 1994.


Питання до заліку з курсу

Соціальний супровід клієнта».

1. Типовий технологічний алгоритм соціальної роботи з клієнтами.

2. Етапи соціальної роботи з клієнтом.

3. Підготовчий етап. Установлення позитивного контакту.

4. Вивчення ситуації. Діагностика проблем та потреб клієнта.

5. Обговорення перспективи співробітництва спеціаліста з клієнтом.

6. Складання плану індивідуальної допомоги.

7. Етап реалізації соціальних послуг.

8. Форми надання індивідуальної допомоги клієнту.

9. Цикли етапу реалізації соціальних послуг.

10. Стратегія соціального працівника на етапі реалізації.

11. Підсумковий етап.

12. Аналіз та оцінка реалізації індивідуального плану роботи.

13. Визначення досягнень клієнта.

14. Стратегія соціального працівника на підсумковому етапі.

15. Концептуальні основи соціально-педагогічної моделі «ведення випадку».

16. Умови та принципи реалізації соціального супроводження.

17. Етапи роботи з клієнтом за моделлю «ведення випадку».

18. Сутність соціального супроводу клієнтів як форми надання соціальної допомоги.

19. Мета та завдання соціального супроводу клієнта.

20. Принципи реалізації соціального супроводу клієнта.

21. Комплекс соціальних послуг, які надаються клієнту в процесі соціального супроводу.

22. Соціально-економічні послуги.

23. Юридичні послуги.

24. Соціально-педагогічні послуги.

25. Психологічні послуги.

26. Соціально-медичні послуги.

27. Інформаційні послуги.

28. Основні етапи реалізації соціального супроводу клієнта.

29. Діагностика потреб та проблем клієнта.

30. Складання договору про співпрацю.

31. Розробка плану соціального супроводу.

32. Реалізація соціального супроводу.

33. Оцінка ефективності. Коригування плану дій.

34. Завершення соціального супроводу клієнта.

35. Структури, які залучаються до роботи з клієнтом в ході соціального супроводу.

36. Налагодження взаємодії між спеціалістами різних структур.

37. Оформлення документації щодо здійснення соціального супроводу.

38. Функції соціального працівника у ході здійснення соціального супроводу.

39. Комунікативна функція.

40. Організаторська функція.

41. Прогностично-діагностичний напрям допомоги.

42. Соціально-педагогічна профілактика.

43. Охоронно-захисна функція.

44. Соціально-психологічна реабілітація.

45. Корекційно-реабілітаційна допомога.

46. Соціально-терапевтична допомога.

47. Освітньо-виховна допомога.

48. Формування мультидисциплінарної команди кваліфікованих спеціалістів.

49. Супервізія індивідуальної роботи з клієнтом.

50. Сутність оцінювання ефективності соціального супроводу.

51. Послідовність дій в процесі оцінювання ефективності.

52. Оцінка: вивчення ситуації, діагностика, планування.

53. Мета та завдання базового оцінювання.

54. Оцінювання на етапі безпосереднього надання послуг клієнтам - поточна оцінка.

55. Коригування послуг.

56. Оцінювання на етапі завершення соціального супроводу клієнта.

57. Оцінка змін.

58. Вивчення нових потреб.

59. Розробка, якщо це потрібно, нового, додаткового плану соціальної допомоги.

60. Припинення роботи з клієнтом.

61. Додаткове кураторство клієнта і оточення, якщо це потрібно для профілактики небажаних наслідків і закріплення позитивних змін.

62. Особи, які перебувають у складних життєвих обставинах.

63. Причини, які порушують життєдіяльність осіб, які вони не можуть подолати самостійно.

64. Структура надання індивідуальних соціальних послуг клієнтам центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді.

65. Категорії осіб у складних життєвих обставинах, які перебувають під соціальним супроводом спеціалістів ЦСССДМ.

66. Практика організації соціального супроводу окремих категорій клієнтів.

67. Основні проблеми та потреби, які розв'язуються у процесі соціального супроводу різних категорій клієнтів.

68. Мета та основні завдання діяльності кризового центру соціально-психологічної допомоги.

69. Організація діяльності центру та забезпечення його функціонування.

70. Основні соціальні потреби та характеристики клієнтів центру.

71. Основні вимоги роботи з клієнтом.

72. Діагностування проблем та потреб клієнта центру.

73. Планування соціальної роботи та складання договору про співробітництво.

74. Визначення кінцевого результату роботи з клієнтом.

75. Механізм взаємодії центру з органами виконавчої влади, державними установами. Визначення організацій-партнерів діяльності центру та налагодження контакті в з ними.