А2 = ГП+Т+ВО+ДЗ+ДЗзб+ДЗа+ДЗнд+ДЗвр+ІДЗ =

А2 = ГП+Т+ВО+ДЗ+ДЗзб+ДЗа+ДЗнд+ДЗвр+ІДЗ =

А2 = ГП+Т+ВО+ДЗ+ДЗзб+ДЗа+ДЗнд+ДЗвр+ІДЗ =

20


1.3. Аналіз фінансового станута фінансового результату вокзалу Ясинувата (ЛВОК Ясинувата) ДП «Донецька залізниця» за період 2010-2012рр.


Фінансовий стан підприємства це здатність підприємства фінансувати свою діяльність. Він характеризується забезпеченістю фінансовими ресурсами, необхідними для нормального функціонування підприємства, потребою в їх розміщенні і ефективністю використання,фінансовими взаємовідносинами з іншими юридичними особами,платоспроможністю і фінансовою стійкістю.

Фінансовий стан може бути стійким, нестійким і кризовим. Здатність підприємства своєчасно проводити платежі, фінансувати свою діяльність на розширеній основі свідчить про його хороший фінансовий стан.

Головна мета аналізу - своєчасно виявляти і попереджувати недоліки у фінансовій діяльності і знаходити резерви покращання фінансового стану підприємства і його платоспроможності.

Фінансовий аналіз складається з підбору, групування і вивчення даних про фінансові ресурси підприємства і їх використання з метою мобілізації ресурсів, необхідних для виконання планових або проектних завдань і погашення фінансових зобов’язань в процесі господарської діяльності підприємства. При аналізі розглядаються питання формування і використання окремих видів фінансових ресурсів, їх розміщення у різні види матеріальних цінностей (активи), оцінки платоспроможності і фінансової стійкості підприємства, швидкості обіговості коштів. Фінансовий аналіз називають ще аналізом балансу.

Важливим індикатором фінансового здоров’я підприємства є його платоспроможність, тобто можливість безперебійно сплачувати борги у відповідні терміни.

Розрізняють поточну (короткострокову) та перспективну платоспроможність.

Перспективна платоспроможність очікується в середньостроковій та довгостроковій перспективі і показує здатність підприємства вчасно розплатитися за своїми зобов’язаннями в перспективний період.

Поточна платоспроможність означає спроможність підприємства сплатити свої поточні зобов’язання негайно та в найближчому майбутньому. Поточна платоспроможність тотожна поняттю ліквідності – здатності реалізувати активи за короткий час і без значних втрат.

В економічній літературі розрізняють ліквідність активів, ліквідність балансу і ліквідність підприємства.

Під ліквідністю активу розуміють здатність активу перетворитися на гроші. Ліквідність активів визначається безвідносно до пасиву балансу, тоді як ліквідність балансу відбиває міру погодженості обсягів і ліквідності активів з розмірами і термінами погашення зобов’язань.

Ліквідність балансу ґрунтується на рівновазі активів і пасивів та показує ступінь покриття боргових зобов’язань підприємства його активами, строк перетворення яких на грошові кошти відповідає строку погашення зобов’язань.

Ліквідність підприємства характеризує можливість надходження грошових коштів не лише внаслідок реалізації активів, а й через рахунок залучення додаткових зовнішніх коштів, що стає можливим за наявності у підприємства позитивного іміджу та високої інвестиційної привабливості.

У бухгалтерському балансі активи групуються за ступенем зростання їх ліквідності, а зобов’язання розміщені в міру скорочення їх погашення.

Аналіз ліквідності балансу полягає в порівнянні активів, згрупованих за рівнем їх ліквідності із зобов’язаннями, згрупованими за строками їхнього погашення.

В залежності від ступеня ліквідності, тобто швидкості перетворення в грошові засоби, активи підприємств поділяються на наступні групи:

1. Найбільш ліквідні (абсолютно ліквідні) активи (А1). До них відносять всі статті грошових засобів підприємства та поточні фінансові інвестиції. Дана група розраховується наступним чином.


А1= ПФІ + ГКнв+ ГКів=

= ф.1 р.220+…+р.240, (1.1)


де ПФІ – поточні фінансові інвестиції;

ГКнв - грошові кошти в національній валюті;

ГКів– грошові кошти в іноземній валюті.


А12010= 325 тис. грн.;

А12011= 347 тис. грн.;

А12012= 350 тис. грн.


2. Швидко ліквідні активи (А2).

Сюди відносять активи, що потребують більше часу для перетворення їх у грошову форму: готова продукція, товари, дебіторська заборгованість, векселя отримані.

Ця група розраховується наступним чином:


А2= ГП+Т+ВО+ДЗ+ДЗзб+ДЗа+ДЗнд+ДЗвр+ІДЗ =

= ф.1 р.150+…+р.210, (1.2)


де ГП - готова продукція;

Т – товари;

ВО – векселі одержані;

ДЗ – дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги;

ДЗсб– дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом;

Дза- дебіторська заборгованість за виданими авансами;

ДЗнд- дебіторська заборгованість з нарахованих доходів;

ДЗВР- дебіторська заборгованість із внутрішніх розрахунків;

ІДЗ – інша поточна дебіторська заборгованість.


А22010 = 29 тис. грн.;

А22011 = 10 тис. грн.;

А22012= 44 тис. грн.


3. Повільно ліквідні активи (А3) – запаси (виробничі запаси, готова продукція, незавершене виробництво), дебіторська заборгованість (платежі по якій очікується не раніше ніж через 12 місяців після звітної дати), витрати майбутніх періодів, у тій частині, яка підлягає списанню протягом менше ніж 12 місяців; інші оборотні активи.

Розраховується цей показник наступним чином:


А3=ВЗ+ТВ+НВ+ІОА+ВМП =

= ф.1 р.100+…+р.140+р.250+р.270, (1.3)


де ВЗ – виробничі запаси;

ТВ – тварини на вирощуванні та відгодівлі;

НВ – незавершене будівництво;

ІОА – інші оборотні активи;

ВМП – витрати майбутніх періодів.


А32010 = 516 тис. грн.;

А32011 = 1 236 тис. грн.;

А32012= 2 029 тис. грн.


4. Важко ліквідні активи (А4). Сюди відносять необоротні активи підприємства, які передбачено використовувати більше ніж один рік (або операційний цикл, якщо він перевищує рік), а також дебіторська заборгованість, що знаходиться у важкому фінансовому стані; запаси готової продукції, що не мають попиту; витрати майбутніх періодів, які підлягають списанню протягом більше ніж 12 місяців.


А4=НА = ф.1 р.080, (1.4)

де НА – необоротні активи.


А42010 = 57 377 тис. грн.;

А42011 = 56 410 тис. грн.;

А42012= 73 899 тис. грн.


Згрупуємо отримані дані у таблицю й відобразимо у діаграмі:

Таблиця 1.6 –

Аналіз ліквідності: групування активів за ступенем ліквідності

Актив

Роки

Зміни, тис. грн. +/-

Темп приросту, %

2010

2011

2012

2010-2011

2011-2012

2010-2011

2011-2012

1.Високоліквідні активи (А1)

325

347

350

22

3

6,77

1

2.Швидко ліквідні активи (А2)

29

10

44

-19

34

-65,52

340

3.Повільно ліквідні активи (А3)

516

1 236

2 029

720

793

139,53

64

4.Важко ліквідні активи (А4)

57 377

56 410

73 899

-967

17 489

-1,69

31

Баланс

58 247

58 003

76 322

-244

18 319

0

32


Як видно з таблиці1.6, упродовж 2010-2012 років високоліквідні активи, тобто грошові кошти, мають тенденцію до збільшення: у 2011 році порівняно з аналогічним періодом 2010 року відбулося зростання на 22 тис. грн. або 7 %; у 2012 році по відношенню до попереднього року спостерігаємо зростання на 1 % або 3 тис. грн.

Швидко ліквідні активи протягом трьох років зазнають певних коливань:

у 2011 році порівняно з 2010р. спостерігаємо скорочення активів на 19 тис. грн. або 66 %, однак, у 2012 році відбулося зростання на 34 тис. грн. або 340 %. Дана група активів представлена лише статтею балансу «Інша поточна дебіторська заборгованість».

Повільно ліквідні активи протягом 3-х років мали тенденцію до зростання: у 2011 році до 2010 року зросли на 720 тис. грн. або 140 %, що відбулося за рахунок збільшення суми за статтею «Товари». У 2012 році по відношенню до 2011 року спостерігаємо також зростання повільно ліквідних активів на 793 тис. грн. або 64 % (збільшення товарів на 765 тис. грн., а також витрат майбутніх періодів на 30 тис. грн.).

Важко ліквідні активи, тобто необоротні активи протягом періоду займають більше 95 % сукупної вартості майна. У 2010 році необоротні активи ЛВОК Ясинувата становлять 57 377 тис. грн., у 2011р. – 56 410 тис. грн., у 2012р. – 73 899 тис. грн. Загальний приріст за 3 роки становить 16 522 тис. грн. або 29 %. Зростання вартості необоротних активів відбулося за рахунок введення в дію нових основних засобів (у 2011р. – 356 тис. грн., у 2012р. – 2 564 тис. грн.), а також дооцінки основних засобів (у 2011р. – 252 тис. грн.).

Рис. 1.9 – Динаміка активів (А1, А2, А3) ЛВОК Ясинувата за 2010-2012 рр.

Рис. 1.10 – Динаміка важко ліквідних активів (А4) ЛВОК Ясинувата за 2010-2012 рр.


Використовуючи дані фінансової звітності підприємства (ф.1 «Баланс») за 2010-2012 роки згрупуємо зобов’язання підприємства у відповідності із запропонованими строками погашення.

Найбільш термінові зобов’язання (П1). До них прийнято відносити кредиторську заборгованість підприємства – кредиторська заборгованість та поточні зобов’язання за розрахунками:


П1=КЗ = ф.1 р.530+…р.610, (1.5)


де КЗ - кредиторську заборгованість підприємства.


П12010= 25 438 тис. грн.

П12011= 17 624 тис. грн.

П12012= 34 014 тис. грн.


2. Короткострокові пасиви (П2) – короткострокові кредити та інші позикові кошти, що підлягають погашенню протягом 12 місяців, в т.ч. доходи майбутніх періодів та векселі видані. Розраховується цей показник наступним чином:

П2=ПЗ – КЗ+ЗВП+ДМП = ф.1 р.500+…р.520+р.630, (1.6)


де ПЗ – поточні зобов’язання;

ЗВП – забезпечення витрат і платежів,

ДМП – доходи майбутніх періодів.


П22010= 0 тис. грн.

П22011= 0 тис. грн.

П22012= 0 тис. грн.


3. Довгострокові пасиви (П3). Ця група пасивів представлена довгостроковими зобов’язаннями підприємства – довгострокові зобов’язання, доходи майбутніх періодів у частині понад 12 місяців:


П3=ДЗ+ЗВП+ДМП = ф.1 р.480 (1.7)


де ДЗ – довгострокові зобов’язання.


П32010= 66 тис. грн.

П32011= 0 тис. грн.

П32012= 0 тис. грн.


4. Постійні (стійкі) пасиви (П4). Це перший розділ пасиву балансу, а саме власний капітал – зобов’язання перед власниками з формування власного капіталу, забезпечення наступних витрат і платежів:

П4= ф.1 р.380+р.430 (1.8)

П42010= 32 743 тис. грн.

П42011= 40 379 тис. грн.

П42012= 42 308 тис. грн.


Згрупуємо отримані дані у таблицю й відобразимо у діаграмі:

Таблиця 1.7 –

Аналіз ліквідності:групування пасивів ЛВОК Ясинувата за період 2010-2012рр.

Пасив

Роки

Зміни, тис. грн. +/-

Темп приросту, %

2010

2011

2012

2010-2011

2011-2012

2010-2011

2011-2012

1.Найтерміновіші зобов-ня (П1)

25 438

17 624

34 014

-7 814

16 390

-31

93

2.Короткострокові пасиви (П2)

0

0

0

0

0

-

-

3.Довгострокові пасиви (П3)

66

0

0

-66

0

-100

-

4.Постійні пасиви (П4)

32 743

40 379

42 308

7 636

1 929

23

5

Баланс

58 247

58 003

76 322

-244

18 319

0

32


Найбільш термінові зобов’язання (кредиторська заборгованість та поточні зобов’язання за розрахунками) упродовж 2010-2012 років мали тенденцію як до скорочення, так і до зростання: у 2011 році по відношенню до 2010 року відбулося скорочення на 7814тис. грн. або 31 %, у 2012 році по відношенню до 2011р. відбулося зростання на 16390тис. грн. або 93 %.Найбільшу частку в найбільш термінових зобов’язаннях складають поточні зобов’язання із внутрішніх розрахунків, тобто кредиторська заборгованість із внутрішньовідомчих розрахунків.

Короткострокові пасиви (короткострокові кредити та інші позикові кошти, що підлягають погашенню протягом 12 місяців) у 2010-2012 роках на підприємстві відсутні.

Довгострокові пасиви, тобто довгострокові зобов’язання у частині понад 12 місяців, впродовж 2011-2012рр. також відсутні. У 2010 році довгострокові зобов’язання складаються з відстрочених податкових зобов’язань у розмірі 66 тис. грн., тобто суми податків на прибуток, які сплачуватимуться в наступних періодах внаслідок виникнення тимчасової різниці між балансовою вартістю активів або зобов'язань та оцінкою цих активів або зобов'язань, яка використовується з метою оподаткування.

Постійні пасиви в структурі джерел формування капіталу вокзалу займають значну частину, а саме: у 2010 році складають 32 743 тис. грн. або 56 %, у 2011 році – 40 379 тис. грн. або 70 %, у 2012 році – 42 308 тис. грн. або 55 %. У 2011 році по відношенню до 2010 року відбулося зростання власного капіталу на 7 636 тис. грн. або 23 %, у 2012 році по відношенню до 2011р. – на 1 929 тис. грн. або 5 %.

Рис. 1.11 – Динаміка пасивів (П1, П2, П3, П4) ЛВОК Ясинувата за 2010-2012 рр.

Аналіз ліквідності балансу полягає в порівнянні активів, згрупованих за рівнем їхнього ліквідності із зобов’язаннями, згрупованими за строками їхнього погашення.

В таблиці 1.8 порівняно суми в розрізі наведених груп за активом і пасивом балансу. Баланс підприємства вважається ліквідним, якщо виконуються такі умови:

А1≥П1;

А2≥П2;

А3≥П3;

А4≤П4.


Якщо на підприємстві виконуються перші три умови, то, виходячи з «балансу» активу і пасиву, остання нерівність системи (за четвертою групою) буде забезпечена «автоматично».

У разі якщо одна або декілька нерівностей системи мають протилежний знак порівняно з оптимальним варіантом, ліквідність балансу відрізняється від абсолютної.

Порівняння найбільш ліквідних коштів (A1) і швидко ліквідних активів (А2) з найтерміновішими зобов’язаннями (П1) і короткостроковими пасивами (П2) дозволяє оцінити поточну ліквідність.

Порівняння ж активів, що повільно реалізуються, з довгостроковими і постійними пасивами відображає перспективну платоспроможність.

Таблиця 1.8 –

Аналіз ліквідності балансу ЛВОК Ясинуватаза період 2010-2012рр.

А

2010

2011

2012

П

2010

2011

2012

Платіжний надлишок або нестача

2010

2011

2012

А1

325

347

350

П1

25438

17624

34014

-25113

-17277

-33664

А2

29

10

44

П2

0

0

0

29

10

44

А3

516

1236

2029

П3

66

0

0

450

1236

2029

А4

57377

56410

73899

П4

32743

40379

42308

24634

16031

31591

Б

58247

58003

76322

Б

58247

58003

76322

-

-

-


На досліджуваному підприємстві ЛВОК Ясинувата спостерігається наступна ситуація:

У 2010 році: А1П1; А22; А33; А44.

У 2011 році: А1П1; А22; А33; А44.

У 2012 році: А1П1; А22; А33; А44.


В ході проведення аналізу ліквідності балансу вокзалу Ясинувата за період 2010-2012рр. слід зазначити, що протягом трьох років у підприємства спостерігається дефіцит грошових коштів для здійснення вчасних розрахунків задля погашення кредиторської заборгованості та поточних зобов’язань. Однак, якщо враховувати той факт, що вокзал Ясинувата є відособленим структурним підрозділом державного підприємства «Донецька залізниця», а також те, що для організації діяльності вокзалу державне підприємство «Донецька залізниця» наділяє його необхідними основними фондами, оборотними і грошовими коштами, то слід вирізняти звичайну кредиторську заборгованість від господарської діяльності та заборгованість із внутрішньовідомчих розрахунків, яка в структурі найбільш термінових зобов’язань займає більше 99 % заборгованості. За таких умов грошові кошти та «нормальна» дебіторська заборгованість вокзалу (група А1та А2) покривають вже у 2010р. 92 %, у 2011р. 64 %, у 2012р. 27 % кредиторської заборгованості та поточних зобов’язань вокзалу. Як бачимо, протягом періоду дослідження відбувається погіршення фінансової незалежності вокзалу, перша умова ліквідності балансу все одно не виконується. Необоротні активи профінансовані як за рахунок власних коштів, так і за рахунок кредиторської заборгованості, що є передумовою погіршення фінансового стану та порушення фінансової стійкості підприємства. Протягом періоду аналізу необоротні активи вокзалу недофінансовані за рахунок власних коштів у середньому на 24 085 тис. грн.

Таким чином, протягом 2010-2012рр. баланс вокзалу Ясинувата не є ліквідним, основною причиною чого є відсутність у підприємства грошових засобів для здійснення розрахунків, а також недофінансування необоротних активів.

Для більш детальної оцінки можливостей підприємства виконати свої зобов’язання застосовуються показники ліквідності.

Головна ознака ліквідності – формальне перевищення у вартісній оцінці оборотних активів над поточними пасивами. Чим біле це перевищення, тим сприятливішим є фінансовий стан з позицій ліквідності.

Основним абсолютним показником ліквідності є робочий капітал (власні оборотні кошти), що досить розповсюджений в англо-американській практиці фінансового аналізу.

Робочий капітал — це величина оборотних коштів, що залишається у підприємства після розрахунків за короткостроковими зобов’язаннями.


Робочий капітал = (Оборотні активи + Витрати майбутніх періодів*) – (Поточні зобов’язання + Доходи майбутніх періодів**)=(Ф.1 р.260 + р.270* - р.620 – р.630**), (1.9)


де * — враховується та частка витрат майбутніх періодів, яка буде використана впродовж 12 місяців з дати балансу;

** — враховується та частка доходів майбутніх періодів, яка буде погашена впродовж 12 місяців з дати балансу.

Прийнято вважати, що величина робочого капіталу повинна перевищувати 30% загального обсягу оборотних активів підприємства. Зростання показника за інших однакових умов розглядається як позитивна тенденція.

Роб.кап. 2010= - 24 568 тис. грн.;

Роб.кап. 2011= - 16 031 тис. грн.;

Роб.кап. 2012= - 31 591 тис. грн.

Від’ємне значення робочого капіталу у 2010-2012 роках свідчить про те, що оборотні засоби підприємства сформовані лише за рахунок позикових коштів, що є негативною тенденцією в умовах сучасної кризи.

Поглиблений аналіз ліквідності підприємства проводиться на основі відносних коефіцієнтів.

Слід відмітити, що назви коефіцієнтів в різних джерелах не збігаються. Тому важливо звертати увагу на якісний склад таких показників.

Коефіцієнт поточної ліквідності (коефіцієнт загальної ліквідності, коефіцієнт покриття, ліквідності третього ступеня) — характеризує достатність оборотних активів для задоволення поточних зобов’язань:


Кпл= (оборотні активи + витрати майбутніх періодів*)/(поточні зобов’язання + доходи майбутніх періодів**) = (ф.1 р.260+р.270)/(ф.1 р.620+р.630), (1.10)


Значення цього показника має перевищувати 100%. В економічно розвинутих країнах значення цього показника знаходиться в межах 150%, в Україні в середньому по підприємствах значення цього показника дорівнює 105%.

Коефіцієнт швидкої ліквідності (коефіцієнт ліквідності другого ступеня, коефіцієнт суворої, критичної, проміжної ліквідності, «кислотний тест») — характеризує можливість погашення підприємством поточних зобов`язань поточними активами за відрахуванням запасів:


Кшл= (оборотні активи – запаси + витрати майбутніх періодів*)/ (поточні зобов’язання + доходи майбутніх періодів**) = (ф.1 р.260-(р.100+..+р.140)+р.270)/(ф.1 р.620+р.630), (1.11)


Західні аналітики рекомендують коефіцієнт швидкої ліквідності більше ніж 0,5. Коефіцієнт швидкої ліквідності характеризує очікувану платоспроможність підприємства в короткостроковому періоді, тобто періоді, що дорівнює середній тривалості одного обороту дебіторської заборгованості за умови її своєчасного погашення.

Коефіцієнт абсолютної ліквідності (ліквідності першого ступеня) — показує, яка частка поточних зобов`язань може бути погашена миттєво (наприклад, у випадку критичного стану):


Кал= (грошові кошти та їх еквіваленти)/ (поточні зобов’язання + доходи майбутніх періодів**) = (ф.1 р.230+р.240)/(ф.1 р.620+р.630), (1.12)


Теоретично достатнім вважається його значення вище за 0,2-0,5, тобто 20-50 % своїх короткострокових боргів підприємство може погасити водночас.

Коефіцієнт захищеного періоду — це час, за який підприємство може здійснювати поточну операційну діяльність за рахунок ліквідних активів, не залучаючи додаткових джерел фінансування:


Кзп= (оборотні активи + витрати майбутніх періодів)/ (середньоденні операційні витрати) = (ф.1 р.260+р.270*)/(ф.2 р.040+р.070+р.080+р.090):360, (1.13)


При розрахунку коефіцієнта захищеності середньоденні операційні витрати отримують діленням річних операційних витрат на 360.

Цей коефіцієнт показує, скільки днів підприємство зможе існувати при форс мажорних обставинах.

Вищенаведені показники розраховані та зведені в таблиці 1.9.

Як видно з таблиці 1.9, коефіцієнт захищеного періоду впродовж всього періоду має тенденцію до зростання: у 2010 році коефіцієнт захищеного періоду становить 16 днів, у 2011р. відбулося збільшення до 29 днів, у 2012 році відбулося збільшення до 40 днів, тобто при виникненні форс-мажорних обставин підприємство зможе здійснювати операційну діяльність як мінімум 16/29/40 дн. відповідно.Таблиця 1.9 –

Аналіз коефіцієнтів ліквідності ЛВОК Ясинуватаза період 2010-2012рр.

Показники аналізу

Роки

Зміни, тис. грн. +/-

Темп приросту, %

2010

2011

2012

2010-2011

2011-2012

2010-2011

2011-2012

Робочий капітал

-24 568

-16 031

-31 591

8 537

-15 560

-34,75

97,06

Коефіцієнт абсолютної ліквідності

0,013

0,020

0,010

0,01

-0,01

54,11

-47,74

Коефіцієнт швидкої ліквідності

0,014

0,020

0,013

0,01

-0,01

47,19

-38,57

Коефіцієнт поточної ліквідності

0,034

0,090

0,071

0,06

-0,02

164,29

-21,19

Коефіцієнт захищеного періоду

16,341

29,406

39,577

13,07

10,17

79,96

34,59


Рис. 1.12 – Динаміка коефіцієнту захищеного періоду вокзалу за 2010-2012 рр.


Коефіцієнт абсолютної ліквідності, який протягом усього періоду становив КАЛ(2010-2012)=0,01-0,02 свідчить про те, що у випадку критичного стану підприємство не здатне миттєво погасити навіть мінімальну частку поточних зобов’язань. Однак, навіть за умови своєчасного погашення дебіторської заборгованості така ситуація є критичною при таких значних обсягах кредиторської заборгованості та заборгованості з оплати праці та соціального страхування.

Коефіцієнти швидкої та поточної ліквідності протягом 2010-2012 років не перевищують нормативу та становлять 0,01-0,03, що значно менше за рекомендоване значення, тому говорити про відновлення ліквідності в найближчій перспективі не доречно та не доцільно.

Рис. 1.13 – Динаміка коефіцієнтів ліквідності вокзалу за 2010-2012 рр.


Таким чином, в ході аналізу фінансового стану вокзалу Ясинувата за період 2010-2012рр. можна зробити висновки, що підприємство знаходиться у «не доброму» фінансовому становищі.

Проаналізуємо також фінансові результати діяльності вокзалу Ясинувата за період 2010-2012рр.

Фінансові результати діяльності підприємства оцінюються цілим набором показників, де вихідними категоріями є доходи, витрати, прибутки, збитки. У звіті про фінансові результати виокремлюють чистий дохід, валовий прибуток та прибутки за видами діяльності.

Чистий дохід від реалізації продукції (надання послуг) протягом періоду 2010-2012рр. має тенденцію до зростання. У 2010 році чистий дохід склав 20 284 тис. грн., у 2011р. – 21 232 тис. грн., тобто спостерігаємо збільшення на 948 тис. грн. або 5 %. У 2012 році чистий дохід становить 24 285 тис. грн., тобто відносно попереднього періоду зріс на 3 053 тис. грн. або 15 %. Загальний приріст становить 20 % або 4 001 тис. грн.

Собівартість реалізованої продукції (наданих послуг) протягом періоду аналізу також зростає: у 2010 році собівартість склала 18 105 тис. грн., у 2011 році – 18 469 тис. грн., у 2012 році – 21 028 тис. грн. Загальний приріст становить 16 % або 2 923 тис. грн.

Протягом усього періоду 2010-2012рр. діяльність вокзалу Ясинувата є прибутковою. Так, у 2010 році вокзал отримав чистий прибуток у розмірі 1 220 тис. грн., у 2011 році – 1 698 тис. грн., у 2012 році – 21 028 тис. грн. Темп приросту за весь період становить 70 % або 853 тис. грн.

Очевидно, що для аналізу кінцевих результатів діяльності підприємства доцільно користуватися не лише абсолютними показниками прибутку чи збитку, адже за допомогою останніх неможливо порівнювати, наприклад, ефективність діяльності різних за розміром підприємств.

Тому розраховують співвідношення отриманого ефекту (доходу, прибутку) з наявними чи вже використаними ресурсами, тобто обчислюють показники ефективності, серед яких основними є показники рентабельності, які ототожнюють з прибутковістю та дохідністю.

Ці показники повніше за розмір прибутку та його абсолютних змін відображають результати діяльності підприємства, тобто вони є кориснішими під час фінансового аналізу підприємства.

Важливішим показником, який характеризує виробничо-господарську діяльність підприємства є рівень його рентабельності (див. табл. 1.10):а) виробництва:

(1.14)


де П – чистий прибуток, тис. грн.;

С – собівартість реалізованої продукції, тис. грн.


б) усієї реалізованої продукції:

(1.15)

де Пвал– валовий прибуток, тис. грн.;


в) продажу (проданої продукції):

(1.16)


де В – виручка від продажу продукції, тис. грн.

Таблиця 1.10 –

Оцінка фінансового результатуЛВОК Ясинувата за 2010-2012рр.

Найменування показників

Код строки

Роки

2010

2011

2012

Чистий дохід від реалізації продукції, тис. грн.

ф.2 р.035

20 284

21 232

24 285

Валовий прибуток, тис. грн.

ф.2 р.050

2 179

2 763

3 257

Чистий прибуток, тис. грн.

ф.2 р.220

1 220

1 698

2 073

Собівартість реалізованої продукції, тис. грн.

ф.2 р.040

18 105

18 469

21 028

Рентабельність виробництва, % (Рвир)

- 

6,74

9,19

9,86

Рентабельність проданої продукції, % (Рпр)

- 

6,01

8,00

8,54

Рентабельність усієї реалізованої продукції, % (Рпрод)

- 

12,04

14,96

15,49


Для більшої наочності зобразимо динаміку рентабельності у вигляді діаграми.

Рис. 1.14 – Динаміка рентабельності ЛВОК Ясинувата за 2010-2012рр.

Використовуючи показники рентабельності в динаміці можна зробити такі аналітичні висновки: протягом усього періоду спостерігаємо прибуткову (рентабельну) діяльність вокзалу Ясинувата при рівні рентабельності від 6 до 15 %. Усі показники рентабельності в динаміці мають тенденцію до зростання, що є позитивним трендом діяльності та розвитку вокзалу Ясинувата.