Вихідна інформація для визначення типу фін.стійкості підпр.

Вихідна інформація для визначення типу фін.стійкості підпр.

Вихідна інформація для визначення типу фін.стійкості підпр.


Вихідна інформація для визначення типу фін.стійкості підпр.

Показники

1. Матеріальні активи (запаси)

2. Наявність власного оборотного капіталу (ВОК)=(Iр.П-Iр.A)

3. Функціонуючий капітал

(ФК)=[(I+II)р.П-I р.A]

4. Загальна Σ джерел фінансув. обор. акт.

(ДК)=(I+III)р.П – I р.A+ряд.1600 IІІр. П]

5. Надлишок (+), недостача (-) власного капіталу (ΔВОК)

6. Надлишок (+), недостача (-) ф-ючого капіталу (ΔФК)

7. Надлишок (+), недостача (-) загальних джерел фінансування (ΔДФ)

8. Трикомпонентний показник

Поч, кін.

Тип фінансової стійкості підприємства

Показники (різниця)*

Тип фінансової стійкості

абсол.

звич.

нестійк.

криз.

А

1

2

3

4

ΔВОК

>0

<0

<0

<0

ΔФК

>0

>0

<0

<0

ΔДФ

>0

>0

>0

<0

Трикомпонентний показник

1,1,1

0,1,1

0,0,1

0,0,0

*) Різниця оцінюється так: 1 - якщо Ф >0; 0 - якщо Ф <0.

Протягом року тип фінансової стійкості ВАТ «Одеський олійножиркомбинат» радикально змінився: від кризового до нормального за рахунок значного збільшення довгострокових зобов’язань і забезпечення.

Аналіз фінансової стійкості підприємства

Критерії та показники

Алгоритм розрахунку та критичне значення

Характеристика економічного змісту

I. Незалежність від зовнішніх джерел фінансування

К. автономії

Власний капітал/ загальний обсяг джерел фінансування

(>0,5)

1рП/Баланс П

Характеризує можливість підприємства виконати зовні-ні зобов'язання за рахунок власних коштів; його зростання свідчить про збільшення фінансової незалежності

К.залучених і власних коштів (або К. фін. ризику, або плече фін. важелю)

Позичковий капітал/ власний капітал (<1,0)

Σ(2,3,4рП) – 1рП

Скільки залучених коштів припадає на 1 грн. власного капіталу


II. Можливість оперативного управління власним капіталом

К. маневреності власного капіталу

Власні обігові кошти/ власний капітал (>0,5)

(1рП-1рА)/1рП

Показує, яка частина власних коштів підприємства знаходиться у мобільній формі, яка дозволяє відносно вільно маневрувати цими коштами

III. Ефективність використання ресурсів

Рентабельність активів (ROA), %

Фінансовий результат до оподаткування/ валюта балансу *100

тенденция к ↑

Рентабельність власного капіталу (ROE), %

Чистий прибуток/ власний капітал*100 (>0,4)

тенденция к ↑

IV. Динаміка виробнич. потенціалу та масштабів підпр.

Частка активів, визначаючих виробничий потенціал

Вартість основних засобів, запасів, та витрати майбутніх періодів/ загальна сума активів


V. Платоспроможність

Коефіцієнт покриття боргів

Оборотні активи / усі зобов’язання (>1)


Выводы:

1.1 Анализируемое предприятие в течении года теряет свою фин. независимость. Если на начало года доля собственного капитала в общих источниках финансирования составляла 0,667 что соответствовало нормативу (>0,5) то к концу года К. автономии составил 0,484

1.2 Если на начало года на 1 грн. собственных средств предприятие привлекало 0,5 грн заемных средств, то к концу года – 1,07 при нормативе <1

2.1 Характерной особенностью аализируемого предприятия является невозможность оперативно управлять собственным капиталом как на начало так и на конец года К. маневренности собственных вредств в течении года с 0,223 до 0,270 при нормативе >0,5

3.1 и 3.2 однозначный вывод по поводу эффективности использования фин. ресурсов сделать не представляется возможным. С другой стороны рентабельность активов на 3,94 п.п. с другой стороны рентабельность собственного капитала на 0,72 п.п.

4.1 Частка активів, що визначають виробничий потенціал знизився з 0,703 до 0,463, що свідчить про негативну динаміку виробничого потенціалу підприємства

5.1 У цілому підприємство є платоспроможним: його оборотні активи погашають всі зобов'язання – коефіцієнт покриття при нормативі >1 склав на початок року 1,448 на кінець року 1,253

Таким чином, за двома з п’яти критеріїв варто визнати зниження фінансової стійкості підприємства і підприємство можна віднести до перехідного типу: від нестійкого до звичайного типу фінансової стійкості

А1 – високоліквідні – «грошові кошти і поточні фінансові інвестиції»;

А2 – швидколіквідні – уся дебіторська заборгованість, що буде погашена за умовами договорів;

А3 – повільноліквідні – запаси, поточні біологічні активи, інші оборотні активи, витрати майбутніх періодів;

А4 – важколіквідні необоротні активи та необоротні активи, утримуванні для продажу та групи вибуття.

П1 – найбільш термінові – поточна кредиторська заборгованість ;

П2 – короткострокові –короткострокові кредити банків;

П3 – довгострокові –довгострокові зобов'язання і забезпечення;

П4 – постійні –зобов'язання перед власниками, формування власного капіталу та зобов’язання пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу та групами вибуття.

Баланс підприємства вважається абсолютно ліквідним, якщо виконуються такі співвідношення: А1>П1; А2>П2;А3>П3;А4<П4

Порівняння А11 та А22 дозволяє виявити поточну ліквідність підприємства, що свідчить про платоспроможність (неплатоспроможність) в найближчий час. Порівняння А33 відображає перспективну ліквідність, на основі якої прогнозується довгостроково орієнтована платоспроможність.

Аналіз ліквідності балансу, тис. грн.

Гр. акт.

поч

кін

Гр. зобов'яз.

поч

кін

Платіжний лишок (+) нестача (-)

поч

кын

А1

А2

А3

А4П1

П2

П3

П4

БалБал-

-

Як бачимо, перша нерівність не виконується і має протилежний знак у порівнянні з оптимальним варіантом, тому ліквідність балансу і на початок, і на кінець періоду не є абсолютною.

Слід зазначити, що на більшості підприємств не виконується перша нерівність, оскільки недоцільно при існуючих темпах інфляції містити в складі активів значну частину високоліквідних оборотних активів, що знецінюються в першу чергу.


А1 – високоліквідні – «грошові кошти і поточні фінансові інвестиції»;

А2 – швидколіквідні – уся дебіторська заборгованість, що буде погашена за умовами договорів;

А3 – повільноліквідні – запаси, поточні біологічні активи, інші оборотні активи, витрати майбутніх періодів;

А4 – важколіквідні необоротні активи та необоротні активи, утримуванні для продажу та групи вибуття.

П1 – найбільш термінові – поточна кредиторська заборгованість ;

П2 – короткострокові –короткострокові кредити банків;

П3 – довгострокові –довгострокові зобов'язання і забезпечення;

П4 – постійні –зобов'язання перед власниками, формування власного капіталу та зобов’язання пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу та групами вибуття.

П1+П2 – Поточні зобовязання

1) Коефіцієнт абсолютної ліквідності показує, яку частину поточної заборгованості підприємство може погасити найближчим часом( норматив > 0,2):

Л1 = (Грошові кошти +поточні фінансові інвестиції)/ поточні зобов'язання

відхил= Л1 кін- Л1 поч

2) Коефіцієнт поточної (проміжної) ліквідності показує, яка частина короткострокової заборгованості може бути погашена за рахунок грошових і розрахункових засобів. Він відбиває прогнозовані платіжні можливості підприємства за умови своєчасного проведення розрахунків з дебіторами ( норматив >1):

Л2= (Грошові кошти + поточні фінансові інвестиції + розрахункові засоби) / поточні зобов’язання

відхил= Л2 кін- Л2 поч

3) Коефіцієнт загальної ліквідності (покриття) показує, яка частина короткострокової заборгованості може бути погашена всіма оборотними активами. Показує платіжні можливості підприємства, оцінювані за умови не тільки своєчасних розрахунків з дебіторами і сприятливої реалізації готової продукції, але і продажу в разі потреби інших матеріальних оборотних коштів( норматив (>2-2,5):

Л3= Оборотні активи (2рА) / короткостр. зобов'язання (3р.П)

відхил= Л3кін- Л3 поч

4) Коефіцієнт покриття короткострокових зобов'язань власним оборотним капіталом ( норматив > 0,1):

Л4= ВОК(1рП-1рА)/ поточні зобовязання

відхил= Л4 кін- Л4 поч

Висновок:

1) значення коефіцієнта абсолютної ліквідності як на початок, так і на кінець року є менше нормативного. Якщо на початок року підприємство могло погасити 13,8% поточних зобов'язань, то під кінець року лише 9,3%, тобто відзначається негативна тенденція до зменшення абсолютної ліквідності.

2) Коефіцієнт поточної ліквідності на початок року склав 0,688 і свідчить про те, що за рахунок коштів і очікуваних фінансових надходжень (дебіторська заборгованість) могло бути погашене 68,8% поточних зобов'язань, що не відповідає нормативові. На кінець року значення коефіцієнта зросло до 1,048, що свідчить про можливість повного погашення поточних зобов'язань за рахунок грошових і розрахункових коштів.

3) Коефіцієнт загальної ліквідності і на початок і на кінець року не відповідає нормативові, що свідчить про низький рівень платоспроможність підприємства.

Показники ліквідності необхідні не тільки для різнобічно¬го аналізу платоспроможності підприємства, а й відповідають інтересам різних зовнішніх користувачів аналітичної інфор¬мації. Для постачальників найцікавіший - коефіцієнт абсолют¬ної ліквідності, кредиторам банкам — поточної ліквідності. Потенційні й дійсні акціонери в більшій мірі оцінюють плато¬спроможність підприємства за коефіцієнтом покриття.
А1 – високоліквідні – «грошові кошти і поточні фінансові інвестиції»;

А2 – швидколіквідні – уся дебіторська заборгованість, що буде погашена за умовами договорів;

А3 – повільноліквідні – запаси, поточні біологічні активи, інші оборотні активи, витрати майбутніх періодів;

А4 – важколіквідні необоротні активи та необоротні активи, утримуванні для продажу та групи вибуття.

П1 – найбільш термінові – поточна кредиторська заборгованість ;

П2 – короткострокові –короткострокові кредити банків;

П3 – довгострокові –довгострокові зобов'язання і забезпечення;

П4 – постійні –зобов'язання перед власниками, формування власного капіталу та зобов’язання пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу та групами вибуття.

П1+П2 – Поточні зобовязання

1) Коефіцієнт абсолютної ліквідності показує, яку частину поточної заборгованості підприємство може погасити найближчим часом( норматив > 0,2):

Л1 = (Грошові кошти +поточні фінансові інвестиції)/ поточні зобов'язання

відхил= Л1 кін- Л1 поч

2) Коефіцієнт поточної (проміжної) ліквідності показує, яка частина короткострокової заборгованості може бути погашена за рахунок грошових і розрахункових засобів. Він відбиває прогнозовані платіжні можливості підприємства за умови своєчасного проведення розрахунків з дебіторами ( норматив >1):

Л2= (Грошові кошти + поточні фінансові інвестиції + розрахункові засоби) / поточні зобов’язання

відхил= Л2 кін- Л2 поч

3) Коефіцієнт загальної ліквідності (покриття) показує, яка частина короткострокової заборгованості може бути погашена всіма оборотними активами. Показує платіжні можливості підприємства, оцінювані за умови не тільки своєчасних розрахунків з дебіторами і сприятливої реалізації готової продукції, але і продажу в разі потреби інших матеріальних оборотних коштів( норматив (>2-2,5):

Л3= Оборотні активи (2рА)

короткострокові зобов'язання (3р.П)

відхил= Л3кін- Л3 поч

4) Коефіцієнт покриття короткострокових зобов'язань власним оборотним капіталом ( норматив > 0,1):

Л4= ВОК(1рП-1рА)

відхил= Л4 кін- Л4 поч

Висновок:

1) значення коефіцієнта абсолютної ліквідності як на початок, так і на кінець року є менше нормативного. Якщо на початок року підприємство могло погасити 13,8% поточних зобов'язань, то під кінець року лише 9,3%, тобто відзначається негативна тенденція до зменшення абсолютної ліквідності.

2) Коефіцієнт поточної ліквідності на початок року склав 0,688 і свідчить про те, що за рахунок коштів і очікуваних фінансових надходжень (дебіторська заборгованість) могло бути погашене 68,8% поточних зобов'язань, що не відповідає нормативові. На кінець року значення коефіцієнта зросло до 1,048, що свідчить про можливість повного погашення поточних зобов'язань за рахунок грошових і розрахункових коштів.

3) Коефіцієнт загальної ліквідності і на початок і на кінець року не відповідає нормативові, що свідчить про низький рівень платоспроможність підприємства.

Показники ліквідності необхідні не тільки для різнобічно¬го аналізу платоспроможності підприємства, а й відповідають інтересам різних зовнішніх користувачів аналітичної інфор¬мації. Для постачальників найцікавіший - коефіцієнт абсолют¬ної ліквідності, кредиторам банкам — поточної ліквідності. Потенційні й дійсні акціонери в більшій мірі оцінюють плато¬спроможність підприємства за коефіцієнтом покриття.

Визначення класу позичальника


К

Клас по нормативах

Факт. рівень пок. на кін.


Кл

Уд.вес показника ,%

Рейт. оцінка


1


2


3

К абс. лікв.

>

0,2

0,15 -0,2

<

0,15

0,093

3

30

90

К пот. лікв.

>

0,6

0,5-0,6

<0,5

1,048

1

20

20

К аг. лікв.

>2

1-2

<1

1,355

2

30

60

К автон.

>

0,6

0>5-0,6

<0,5

0,484

3

20

60

Разом

Х

Х

Х

Х

Х

100

230

Відповідно до методики рейтингової оцінки кредитоспроможності, розробленої Ізмайловою К.В., до першого класу позичальників відносяться ті, хто набрав суму балів від 100 до 150;

до 2 – від 151-250; до 3 - від 251- 300.

Аналізоване підприємство відноситься до другого класу, тому кредит може надаватися йому на загальних умовах.

1.Рентабельність активів (показує величину чистого прибутку, що припадає на 1 грн. активів ) =

=Чистий прибуток/середньорічна вартість активів *100, % (3.16)

відхил= звіт рік – попередній рік

2.Рентабельність необоротних активів = чистий прибуток / /середньорічна вартість необоротних активів *100, % (3.17)

відхил= звіт рік – попередній рік

3.Рентабельність оборотних активів = чистий прибуток/ середньорічна вартість оборотних активів *100, % (3.18)

відхил= звіт рік – попередній рік

4.Рентабельність власного капіталу = чистий прибуток/ середньорічна вартість власного капіталу *100, % (3.19)

відхил= звіт рік – попередній рік

Однознаяный взвод об эффективности использования фин. ресурсов сделать не возможно, т.к. из 4 коэфиц. по 2м отмечается и по 2м на … п.п.

Показники ділової активності

Показник

Характеристика

К.оборотності активів = ЧД/ середньорічна вартість активів (Баланс)

Показує скільки разів за період обертається капітал, що вкладений в активи підприємства

К. оборотності оборотних активів = ЧД/ середньорічна вартість оборотних активів (2рА)

Характеризує швидкість обо-роту оборотних активів п/п за період, або суму доходу, яка отримується з кожної грн. активів

К. оборотності запасів = ЧД/ середньорічна вартість запасів (2рА)

На скільки ефективно підприємство розпоряджається своїми запасами

К.оборотності власного капіталу = ЧД / середньо-річна вартість власного капіталу (1рП)

Відображає швидкість обороту вкладеного власного капіталу

К. оборотності дебіторської заборгованості = ЧД / середньорічна вартість дебітор. заборгованості. (А2,2рА)

Показує кількість обо-ротів дебіторсь-кої заборго-ваності за пе-ріод.Як швидко підприємство отримує платежі

К. оборотності кредитор. заборгованості =ЧД/ середньорічна вартість кредитор. заборгованості

Як швидко підприємство погашає заборгованість

Строк погашення дебіторської заборгованості =365/п.5(днів)

-

Строк погашення кредитор. заборгованості =365/п.6(днів)

-

начало, конец, норматив відхилення


Аналіз оборотності оборотних засобів

Показники

Серед.річ

залишок обор.

засобів

Обсяг реалізації

(тис.грн.)

Оборотність

(днів)

Вплив чинників на зміну оборотності

к- сть дн.

чинн.

1.За попередній рік

42861

129551

(42861*360)/ 129551=119,12.При середньоріч них залишках звіт. р. та при обсягу реалізації поперед. р.

94694

129551

263,1

+144

↑ серед.річ. залишків обігових коштів

3.За звіт рік

94694

187060

182,2

-80,9

↑ обсягу реалізації

Загальне відхилення (р.3 гр.3 –р.1 гр.3)

63,1

182,2 – 114,1Проверка:

+144-80,9 = 63,1

182,2-119,1 = 63,1

Оборотність оборотних коштів у звітному році в порівнянні з попереднім уповільнилася на 63,1 дні, у тому числі за рахунок збільшення середньорічних залишків оборотних коштів на 144 дні. Однак, збільшення обсягу реалізації привело до прискорення оборотності на 80,9 дня, але не змінило загальної тенденції.

Уповільнення оборотності в цілому привело до додаткового залучення засобів у господарський оборот на суму 32787 тис.грн. (187060/360*63,1).

Визначимо резерв прискорення оборотності оборотних коштів (По):

По = Офакт - О’,де

Офакт – оборотність фактична;

О’ – оборотність умовна:

О’= (ОК-ОК’)* 360

Рф + Р’ ,де

ОК- середньорічні залишки оборотних коштів;

ОК’- резерви мобілізації оборотних коштів;

Рф- фактичний обсяг реалізації;

Р’- резерв збільшення обсягу реалізації.

Таким чином, з урахуванням резервів мобілізації оборотних засобів [37879= 3912+33967] та резервів збільшення обсягу реалізації [7280 тис.грн.]: