СВІТЛО завжди ПРОСвічує ТЕМРЯВУ! ЗАВІСА В ХРАМІ ВЖЕ РОЗіРваЛАСЯ біля 2000 РОКІВ ТОМУ!(матв.27:51)ОТЖЕ,ТЕПЕР ДО твого небесного отця...

СВІТЛО завжди ПРОСвічує ТЕМРЯВУ! ЗАВІСА В ХРАМІ ВЖЕ РОЗіРваЛАСЯ біля 2000 РОКІВ ТОМУ!(матв.27:51)ОТЖЕ,ТЕПЕР ДО твого небесного отця...

СВІТЛО завжди ПРОСвічує ТЕМРЯВУ! ЗАВІСА В ХРАМІ ВЖЕ РОЗіРваЛАСЯ біля 2000 РОКІВ ТОМУ!(матв.27:51)ОТЖЕ,ТЕПЕР ДО твого небесного отця...

Плачєремії5:8Рабыгосподствуютнаднами,инекомуизбавитьотрукиих.

ОСЬ БОГ ПОКЛАВ НА СІОНІ головний КАМІНЬ,ЯКИМ Є САМ ГОСПОДЬ ІСУС ХРИСТОС-ЄДИНИЙ ГОЛОВА СВОЄЇ ЦЕРКВИ(А НЕ АПОСТОЛ ПЕТРО, чи папа римський)!(Кол.1:18) БО ВСЯКИЙ,ХТО ВПАДЕ НА ЦЕЙ КАМІНЬ-РОЗІБ’ЄТЬСЯ,А НА КОГО ВІН ВПАДЕ,-ТО ЙОГО РОЗдусИТЬ!”(Матв.21:42) „БО ВІН НАС ВИКУПИВ СВОЄЮ ВЛАСНОЮ КРОВ’Ю ДЛЯ ЧИНЕННЯ ВОЛІ СВОЄЇ(А НЕ ПЕТРА, чи папи римського, ЧИ БУДЬ-ЯКОЇ ІНШОЇ ЛЮДИНИ)!!!!!” замість ісуса помазаного(христа) отець зіслав на землю духа свого-святого!(єв.ів.14:16)

СВІТЛО завжди ПРОСвічує ТЕМРЯВУ!

ЗАВІСАВХРАМІВЖЕРОЗіРваЛАСЯбіля2000РОКІВТОМУ!(матв.27:51)ОТЖЕ,ТЕПЕРДОтвогонебесногоотцяЄВХІДВІЛЬНИЙ!тількиісуспомазаний(христос)-єдвері!(ів.10:7)іТІЛЬКИОДИНЄПОСЕРЕДНИКМІЖГОСПОДОМІЛЮДИНОЮ-ЛЮДИНАІСУСХРИСТОС(1ТИМ2:5)!НЕСТАВАЙТЕРАБАМИЛЮДЕЙ,БОДОРОГОЮЦІНОЮВИКУПЛЕНІ(1доКОРИНТЯН7:23)

ДЛЯ ТОГО,ЩОБ ЗБУДУВАТИ ДЕРЖАВу,ЧИ церкву,ЧИ БУДЬ-ЩО ІНШЕ,ТО СЛІД СПОЧАТКУ ПОСТАВИТИ НЕПОХИТНИЙ, надійний ФуНДАМЕНТ,ЯКИМ Є СЛОВО нашого ГОспОДа ІСУСА ХРИСТА, ТОБТО СЛОВА І ЗАПОВІДІ БЕЗКОРИСЛИВОЇ господнЬОЇ батьківськОЇ ЛЮБОВІ!

ОСЬ ЩО НАПИСАНО У БІБІЛІЇ:“НЕ СТАВАЙТЕ РАБАМИ ЛЮДЕЙ,БО ДОРОГОЮ ЦІНОЮ ВИ КУПЛЕНІ!”(1кор.7:23); “БО ДЛЯ СВОБОДИ ВИ ВИКУПЛЕНІ,-ТО Ж СТІЙТЕ в НІЙ І ПІД ярмо РАБСТВА НЕ ПІДДАВАЙТЕСЯ ЗНОВУ!”(Гал.5:1) ДАВИД НЕ СПОВІДАВСЯ ПЕРЕД СВЯЩЕННИКОМ,АЛЕ МОЛИТОЮ ВИПЛАКАВ СВОЇ ГРІХИ ПЕРЕД ОДНИМ НЕБЕСНИМ ТАТОМ,І- ГОСПОДЬ ПРОСТИВ ЙОМУ ЇХ!(ПС.50)

ДЯКУЮ БОГУ, ЩО Я НІКОГО З ВАС НЕ ХРИСТИВ…БО ХІБА В ПЕТРОВЕ ІМ’Я ВИ БУЛИ ОХРИЩЕНІ,ЧИ ХІБА ПаВЛО БУВ РОЗіП’ЯТИЙ за вас!!!”(1Кор.1:13) “БО ПРОКЛЯТА ТА ЛЮДИНА,ЩО НАДІЮ КЛАДЕ НА ЛЮДИНУ,АЛЕ БЛАЖЕННа Та, ЯКа НАДІЮ КЛАДЕ НА ГОСПОДА”(єрем.17:5...) “І ОДИН БО БОГ І ОДИН ПОСЕРЕДНИК (А НЕ 2 ЧИ ДЕСЯТЬ)МІЖ БОГОМ І ЛЮДИНОЮ-ЛЮДИНА ІСУС ХРИСТОС!”(1Тим.2:5)!

НЕХАЙ ТВОЇМ ФУНДАМЕНТОМ БУДЕ СЛОВО БЕЗКОРИСЛИВОЇ БАТЬКІВСЬКОЇ ЛЮБОВІ ГОСПОДА ІСУСА ХРИСТА!

загляньмо в історію зміни кріпосницького, несправедливого, експлуатуючого феодального ладу в центральній європі! поштовхОМ ДЛЯ його зміни СТАЛА поширена ТОРГІВЛЯ ІНДУЛЬГЕНЦІЯМИ,ЯКУ розкрутив “РИМСЬКИЙ папа”-ВОВК В ОВЕЧІЙ ШКУРІ,ЯКИЙ ЇВ КОШТИ ЛЮДЕЙ! НЕРІДКО НА РИНКУ МОЖНА БУЛО ПОЧУТИ КОРИСТОЛЮБНИЙ ГОЛОС МОНАХА:„РЯТУЙТЕ ВІД ПЕКЛА ВАШИХ РІДНИХ ТА БЛИЗЬКИХ! І ЯК ТІЛЬКИ НА ДНІ МОЄЇ чашКИ ЗАДЗВЕНИТЬ ГРОШ,ТО ДУША ГРІШНИКА ПІДЕ В РАЙ!”

В 1517 РОЦІ ПРОТИ БЕЗСоромного ПРОДАЖУ ІНДУЛЬГЕНЦІЙ-ПРОДАЖНИХ папірців, ЗА які КАТОЛИЦЬКА ВЕРХІВКА НІБИ ТО ВІДПУСКАЛА ГРІХИ, виступив УЧЕНИЙ МОНАХ МАРТІН ЛЮТЕР(-НЕ МОЖЕ ПОГАНЕ ДЕРЕВО РОДИТИ ДОБРІ ПЛОДИ!)-ПРОФЕСОР БОГОСЛІВ’Я! ВІН ПОВІсив НА ДВЕРЯХ УНІВЕРСИТЕТСЬКОЇ ЦЕРКВИ СВОЄ ЗВЕРНЕННЯ ДО ВІРУЮЧИХ-„95 ТЕЗІВ”: з любові до істини і з прагненням виСВІТЛИти її світові, у Віттенбурзі будуть обсуджуватися нижче наведені ТЕЗИ під керівництвом Мартіна Лютера, магістра вільних мистецтв і святої теології, а також ординарного професора теології. він просить, щоби ті,хто не зможе бути присутнім [на дискусії] і безпосередньо приймати участь в обговоренні далі НАВЕДЕНИх питань, зробили це письмово В ім’я нашого Господа ісуса Христа.Амен.(ДАЛІ НА РОС. МОВІ).

I. ОБ ИСТИННОМ ПОКАЯНИИ И О ТОМ, ОБЛАДАЕТ ЛИ ПАПА ВЛАСТЬЮ ДЛЯ ПРОЩЕНИЯ ГРЕХОВ. Тезисы 1-7:a) Евангелическое покаяние пронизывает всю жизнь [человека]

1. Своими словами "Покайтесь" и т. д. наш Господь и Владыка Иисус Христос стремился выразить мысль о том, что вся жизнь верующих должна быть не чем инным, как покаянием.

2.Этислованедаютоснованиидлятого,чтобыпониматьПокаяниекакТаинство(сповідь),т.е.какПокаяниепередСВЯЩЕННИКомиудовлетворениЕ,котороедостигаетсяпосредствомслужениясвященника.3.Однаконеподразумеваетсяподэтимисловамиитольковнутреннеепокаяние;внутреннеепокаяние-ничто,еслионовнешненеприводиткмногократномуумерщвлениюплоти.

4. Поэтому продолжается наказание до тех пор, пока человек ненавидит собственное "я". (Это и есть истинное, внутреннее Покаяние), длящееся до вступления в Царство Небесное.

b) Власть папы прощать грехи ограничена его правами

5. Папа не хочет и не может освобождать от каких бы то ни было наказаний, за исключением тех, которые он налагает по своему усмотрению или же согласно с Церковным каноном.

6. Папа не может прощать никаких грехов; он только объявляет и подтверждает, что они прощены Богом; но он может прощать грехи, оговоренные им самим. Ведь оставление их без прощения означало бы полное пренебрежение грешником.

7. И вообще, Бог не прощает греха никому из тех, кого Он не подчинил священнику как Своему наместнику.

II. ОБ ОТПУЩЕНИИ ДЛЯ МЕРТВЫХ. Тезисы 8-29

a) Церковная власть наказании не распространяется на умерших !

8. Канонические предписания, относящиеся к Покаянию, распространяются только на живущих и никоим образом не могут касаться умерших.

9. Поэтому Святой Дух благотворно воздействует на папу, постоянно побуждая его исключать в постановлениях, [касающихся Покаяния], мертвых и пострадавших в результате несчастных случаев.

10. Неразумно и плохо поступают те священники, которые приберегают каноническое Покаяние и для чистилища, т. е. для умерших. 11. Эта сорная трава - превращение канонических наказаний в наказания чистилища, - кажется, проросла тогда, когда спали епископы.

12. Раньше канонические наказания налагались не после исповеди, а перед нею. В известной мере они были пробным камнем истинного раскаяния.

13. Усопшие закончили все расчеты [с земной жизнью]. Они уже умерли для канонических законов и, таким образом, свободны от вытекающих из них предписаний.

b) В чистилище должен умереть страх и возрасти любовь

14. Если умирающий [духовно] не выздоравливает или недостаточно проникнут любовью к Богу, то это неизбежно заставляет его испытывать страх, который становится тем больше, чем меньше и несовершеннее были его вера и любовь.

15. Этот страх и эти опасения бывают уже сами по себе (о другом умолчим) достаточно велики, чтобы поверить в муки чистилища; ведь они сопоставимы с ужасом потери всякой надежды.

16. Очевидно, ад, чистилище и Небо, в сущности, отличаются друг от друга, как безисходность, которая вот-вот грядет, и уверенность в спасении.

17. Говорят, что душам в чистилище уменьшение страха столь же необходимо, сколь умножение любви [со стороны их ближних].

18. А мне кажется, что ни доводами разума, ни на основе Писания нельзя доказать, что им нужны как заслуги [перед Богом], так и умножение любви (со стороны их ближних)

19. Но столь же малодоказуемым кажется мне то, что души в чистилище уверены в обретении ими [Небесного] блаженства,- по меньшей мере не все [уверены в этом]. [Это относится и к тем случаям], когда мы, [уплатив за индульгенцию], совершенно уверены в этом.

c) У папы нет никакой власти освобождать от наказания в чистилище

20. И когда папа говорит о "полном освобождении от всех наказаний", то он имеет в виду не все наказания вообще, но только им самим наложенные наказания.

21. Поэтому заблуждаются те проповедники индульгенций, которые провозглашают, что посредством папских отпущений человек освобождается от всех наказаний и обретает [Небесное] блаженство.

22. Более того, не освобождает папа ни от какого наказания в чистилище те души, которые, согласно Церковному канону, должны были покаяться ему в этой жизни.

23. Если полное освобождение от всех наказаний и может быть дано кому-нибудь, то, несомненно, что оно будет дано только совершеннейшим, т. е. очень и очень немногим.

24. Поэтому, несомненно, многие люди вводятся в заблуждение не оговаривающими этих исключительных случаев, тщеславными заявлениями о том, что их наказания искуплены.

25. "Бедным душам" нужны не деньги, а заступничество.

26. Той властью, которой вообще обладает над чистилищем папа, обладает и любой и каждый епископ и священник в своем приходе - и его приход в особенности.

26. Папа очень хорошо поступает, обещая прощение душам не властью ключей, (которой он над чистилищем вовсе не обладает), а молитвою за них.

27. Мирское дело проповедуют те, которые говорят, что как только грош упадет в ящик [для сбора средств от продажи индульгенций] и зазвенит, то душа сразу же вылетает из чистилища.(Ха-ха!)

28. Несомненно одно: как только грош зазвенит в ящике, возрастают доходы и алчность; заступничество же Церкви зависит единственно от благосклонности Божией.

29. Кто знает, все ли души в чистилище хотят освободиться, как рассказывается святыми Северином и Пасхалием?

III. ОБ ОТПУЩЕНИИ ДЛЯ ЖИВУЩИХ. Тезисы 30-40

а) Отпущение не может способствовать уверенности в спасении

30. Никто не уверен в истинности своего раскаяния, а тем более - в полном прощении своих грехов.

31. Редко встретишь истинно раскаявшегося. Столь же редок и тот, кто, купив отпущение, спасется; таких очень и очень мало.

32. Те, которые полагают, что, купив индульгенции, получили спасение, да будут прокляты навеки вместе с их наставниками.

33. Нужно особенно остерегаться тех, которые говорят, что папские отпущения - бесценный дар Божий, посредством которого человек примиряется с Богом.

34. Ведь эта милость отпущений касается только наказаний, налагаемых людьми [священниками] во время свершения Таинства для "удовлетворения" [грешника].

35. Проповедуют нехристианское учение те, которые учат, что всем, кто выкупит души из чистилища или покупает исповедные грамоты, покаяние не нужно.

b) Раскаявшийся получает прощение грехов и без отпущении

36. Каждый действительно раскаявшийся христианин может и без индульгенций рассчитывать на полное избавление от наказаний.

37. Каждый истинный христианин, живой или мертвый, причастен ко всем благам Христа и Церкви и без индульгенций, вследствие дара Божьего.

38. Однако освобождением [от греха] при содействии папы также не стоит никоим образом пренебрегать, потому что, как я говорил, он разъясняет, что оправдание достигнуто посредством Бога.

39. И для ученейших теологов в высшей степени тяжело одновременно сравнивать перед народом избыточную милость отпущений и истинное раскаяние.

40. Истинное раскаяние ищет и любит наказание, обилие же отпущений облегчает наказания и вызывает ненависть к ним; по меньшей мере - создают они возможность для этого.

IV. ОБ ОТПУЩЕНИЯХ И ДОБРЫХ ДЕЛАХ. Тезисы 41-52

а) Добрые дела по своей значимости намного выше отпущений

41. Об апостольских отпущениях нужно проповедовать осторожно, чтобы народ не впадал в заблуждение и не считал, что они предпочтительнее всех других добрых дел [христианской] любви.

42. Следует учить христиан: папа ни в коем случае не считает, что покупку отпущений можно как-то сравнить с делами милосердия.

43. Следует учить христиан, что тот, кто дает бедным [подаяние] или одалживает нуждающимся, поступает лучше, чем если бы он покупал отпущения. 44. Ведь посредством дела, в основе которого лежит сострадание, возрастает любовь, и человек становится лучше, посредством же отпущений он становится не лучше, а лишь свободнее от наказаний.

46. Следует учить христиан, что тот, кто видит нуждающегося и, не обращая на него внимания, покупает индульгенции, приобретает не папское отпущение, а гнев Божий.

46. Следует учить христиан, что если у них нет изобилия, то они должны сохранять всё необходимое в своем доме и ни в коем случае не расточать его на отпущения.

47. Следует учить христиан, что покупка индульгенций не обязательна и не предусмотрена каноном.

b) Представления папы об отпущениях не отличаются [от наших представлений]

48. Следует учить христиан, что папа, когда он стремится к тому, чтобы распространить побольше индульгенций, скорее заботится не о благочестивой молитве, чем о наличных деньгах!

49. Следует учить христиан, что папские отпущения очень полезны, если полагаются не только на них, но очень вредны, если, полагаясь только на них, теряют страх перед Богом.

50.Следуетучитьхристиан,чтоеслибыпапазналозлоупотребленияхпроповедниковиндульгенций,тоонпредпочелбысжечьдотласоборСв.Петра,чемвидетьегостроящимсяизкожи,мышцикостейсвоейпаствы.

51. Следует учить христиан, что папа очень хочет (да и обязан), даже если бы ему пришлось продать для этого собор Св. Петра, раздать свои собственные деньги тем, у кого их сейчас выманивают из карманов известные нам проповедники индульгенций!

52. Тщетной является надежда на спасение посредством индульгенций, если даже наместник отпущений - сам папа - заложил за них свою душу.

V. О ПРОПОВЕДИ ОТПУЩЕНИЙ. Тезисы 53-80

а) Евангелие превосходит любую проповедь отпущений

53. Врагами Христа и папы являются те, которые, ради проповеди отпущений, в некоторых церквах почти не вспоминают о слове Божьем.

54. Очень несправедливо поступают со словом Божьим, когда в одной и той же проповеди отпущению посвящают столько же или даже больше времени, чем ему.

55. Папа, конечно, считает, что если отпущение, которое является ничтожнейшей [вещью], должно отмечаться одним колоколом, одной процессией, одной церемонией, то Евангелие, которое является высочайшим [достоянием], должно проповедоваться с сотней колоколов, с сотней процессий, с сотней церемоний.

b) Истинным сокровищем Церкви является Евангелие

56. Сокровища Церкви, из которых папа раздает отпущения, к не поименованы должным образом, и их не знает народ Христов.

57. Так как [сокровища Церкви] не являются преходящими ценностями, то ясно, почему многие проповедники не рассеивают их легко, но многократно умножают.

58. Также эти [сокровища] не включают в себя заслуги Христа и святых, потому что они приносят постоянно, без содействия папства, спасение внутреннему человеку и крест,смерть, ад–внешнему человеку.

59. Святой Лаврентий называл бедных в Церкви сокровищницей Церкви, но это словоупотребление было обычным в его время.

60. Взвесив всё, заявляем мы: ключи Церкви, подаренные нам благодаря заслугам Христа, являются этой сокровищницей.

61. Ведь ясно, что для освобождения от наказаний и [отпущения грехов] в особых случаях достаточно только власти папы.

62. Истинным сокровищем Церкви является пресвятейшее Евангелие славы и милости Божией.

63. Однако это сокровище почитается очень немногими, потому что оно первых делает последними.

64. Но сокровище индульгенций почитается многими, потому что оно последних делает первыми.

65. Поэтому сокровище Евангелия - это сеть, которой прежде людей отрывали от богатства.

66. Сокровище же индульгенций - это сеть, которой богатства отрываются от людей.(а люди-лапухи вірили, а деякі і сьогодні вірять!!!!)

67. индульгенции, которые проповедники индульгенций провозглашают величайшей милостью, считаются на самом деле таковыми потому, что они приносят большую прибыль.

68. Но, по сути, они - ничтожнейшая милость, если сравнить их с милостью Божией и милосердием христа.

c) Раздающаяся сейчас проповедь отпущений противоречит Евангелию !!!!!

69. Епископы и священники обязаны принимать распространителей апостольских отпущений с величайшим почетом

70. Но еще больше обязаны они внимательно следить за тем, чтобы распространители индульгенций не проповедовали свои собственные выдумки вместо данного им папой поручения.

71. Кто говорит против истинности апостольских отпущений, да будет предан анафеме.

72. Но кто выступает против злонамеренности и высокомерия слов проповедников индульгенций, да будет благословен.

73. Папа справедливо поражает отлучением всех тех, кто лукаво действует во вред торговле отпущениями.

74. Но еще больше стремится он поразить молнией отлучения тех, кто под покровом отпущений действует во вред священной любви и истине.

75. Папские отпущения считаются столь могущественными, ибо они провозглашают возможность оправдания человека, который (немыслимое дело!) совратил бы Матерь Божию. Но ведь это чистейшее безумие!

76. Вопреки этому, утверждаем мы, что папские отпущения не могут устранить даже самого малого, простительного греха и вины [согрешившего пред Богом].

77. Говорить, что даже Святой Петр, если бы он теперь был папой, не смог бы даровать больше милостей, [чем распространители индульгенций], - это поношение Святого Петра и папы.

78. А мы, вопреки этому, заявляем, что теперешний и всякий другой папа владеют намного большими милостями [по cравнению с отпущениями], а именно: Евангелием, духовными добродетелями, даром освящения и т. д., как написано в новом завете 1 Кор.12.

79. Говорить, что выставляемый в церквах, пышно украшенный папским гербом крест отпущений обладает такой же ценностью, как Крест Христа - богохульство.

80. Епископы, священники и теологи, которые допускают подобные проповеди перед народом, должны за это лишаться своих полномочий.

VI. ЧТО ДУМАЮТ МИРЯНЕ ОБ ОТПУЩЕНИЯХ. Тезисы 81-91

81. Наглые проповеди отпущений способствуют тому, что даже самые образованные люди испытывают затруднения, защищая приличествующее папе достоинство от позорящих его речей или острых вопросов мирян.

82. Например: почему папа не освобождает души из чистилища, исходя только из пресвятейшей любви и высших побуждений, т. е. почему он не опирается на прочнейший фундамент, а, напротив, освобождает

бесчисленноемножестводушзапрезренныеденьги,предназначенныедлястроительствасобораСв.Петра,т.е.опираетсянавесьманепрочныйфундамент?(такякісвідкиєгови!!!)

83. Далее: почему неоднократно служатся заупокойные мессы и отмечаются годовщины умерших, однако деньги, полученные за эти службы, не возвращаются, или, иными словами, взять их назад папа не позволяет? Разве справедливо продолжать молиться [и брать деньги] за [уже] освобожденного от грехов?

84. Далее: что это за новое благочестие Бога и папы, позволяющее безбожнику и врагу [христианства - распространителю индульгенций] спасать за деньги благочестивые и угодные Богу души, однако не делающее попыток спасать те же самые благочестивые, любимые души, руководствуясь чувством чистой, бескорыстной любви?

85. Далее: почему положения, касающиеся Покаяния, которые давным-давно, вследствие их ненужности, вышли из употребления и были забыты, ради денег вновь возродились в образе отпущений, как будто бы они были в высшей степени жизнеспособны?

86. Далее: почему папа, чье богатство сегодня превосходит богатство богача из богачей - Креза, предпочитает строить этот, всего лишь один, собор Святого Петра не на свои собственные деньги, а на средства бедных верующих?

87. Далее: что или какую долю средств, полученных за отпущения, дает папа тем, которые, благодаря полному покаянию, получили право на полное прощение и причастность [к спасению]?

88. Далее: насколько большая святость могла бы выпасть на долю Церкви, если бы папа, как это когда-то было, сотни раз на день даровал бы каждому верующему прощение и причастность к спасению?

89. Поскольку для папы при распространении индульгенций святость душ намного важнее денег, то почему отменяет он выпущенные раньше грамоты об исповеди и отпущения, которые еще сохраняют силу?

90. Подобные острые вопросы и мнения мирян, подавляемые силой и оставляемые без ответа и опровержения, вызывают насмешки врагов Церкви и папы и делают несчастными христиан.

91. Если бы отпущения проповедовались в соответствии с духом и намерениями папы, то подобные недоразумения можно было бы легко развеять и, более того, они вряд ли бы возникли.

VII. О МНИМОМ МИРЕ И КРЕСТЕ ХРИСТА. Тезисы 92-95

92. Итак, прочь всех тех пророков, которые говорят народу: Мир, мир... но нет никакого мира.

93. Но благоденствие всем тем пророкам, которые говорят народу Христову: Крест, крест... и нет никакого креста.

94.Следуетувещеватьхристиан,чтобыонистремилисьунаследоватьотсвоегоглавыХристастрадания,смертьиад.

95. И следует более доверять тому, что в Царство Небесное можно войти после многих испытаний, чем обнадеживанию: нет никакой опасности!

розповсюдження Лютером "95 тезІв" означало зАКЛИК ДО Відновлення в Церкві господарювання і головування ЖИВОГО і ісуса Христа,який воскрес.

Є ПОКАЗУХА,А Є СПРАВЖНЯ ВІРА,яка надхнена самим живим господом-його словом,тобто ісусом помазаним(на грец.-христом),який замісь себе послав на землю духа святого! (єванг.івана14:16)

замучені боргами прості люди, селяни не мали можливості покращити своє матеріальне становище, бо цьому заважали:

  1. власність феодалів і католицької церкви на землю;

  2. високі податки;

  3. абсолютна монархія !

ВІСТКА ПРО ПРОТЕСТ ЛЮТЕРА ЗА ЧОТИРИ ТИЖНі 0БЛЕТІЛА ВЕСЬ ХРИСТИЯНСЬКИЙ СВІТ ! одразу ж за німеччиною реформація почалась і в інших країнах європи ! реформація, проведена мартіном лютером, була корисною як бідним так і багатим людям ! церква стала більш дешевшою, бо були відмінені ДОРОГі обряди, поклоніння іконам,ідолам і занадто чисельні релігійні свята. просто у євангельській церкві поставили ЗНОВ голову на своє місце-ісуса христа(помазаного), а не людину –папу римського !

але у багатьох країнах католицька церква стала ще більше звірячою, ніж перед реформацією ! вона переслідувала, катувала, мучила та спалювала на вогнищах всіх, кого підозрювали на відступництві не від віри в господа ісуса, а від католицької церкви,тобто католицька церква на чолі з папою поставила себе замість бога,бо їй це було вигідно(бо приносили люди чималі кошти) !

у іспанії, де особливо сильно лютувала іінквізиція, спалення на багаттіі отримало назву “справа віри”! знущання і катування над протестантами проходило немов церковне свято-на міській площі, при великому зібранні людей, нерідко у присутності короля і “знаті”! отак от…

щоб заважати віруючим читати ворожу для католицької церкви літературу, “папа РИМСЬКИЙ” написав список заборонених для католиків книг! з часом цей список постійно поповнювався, до нього відносили літературні твори та наукові праці, яких боялася католицька церква! на міських площах горіли протестанські книжки !

у боротьбі із протестантами католики дійшли й до масового вбивства всіх інакодумців… у франції, де до протестантизму залучилося багато дворян, католики вчинили різанину протестантів. їх лідерів заманили в париж на весілля сестри короля. католики перед тим озброїлися і позначили білими хрестами хати, де жили протестанти ! у серпневу ніч 1572 року(перед днем святого варфоломія) на дзвінниці однієї з паризьких церков задзвонили дзвони! по цьому сигналу католики кинулись вигублювати протестантів ! їх вбивали прямо в ліжках, викидали із вікон домів на каміння мостової, не маючи милосердя навіть над жінками і дітьми ! хвиля масових вбивств задусила й інші міста франції! за два тижні було вбито понад 30 тисяч протестантів! папа римський не тільки похвалив ці вбивства, але й в пам'ять про них наказав вибити медаль !

КАТОЛИЦЬКА церкВА ЗАБОРОНяЛА ЧИТАТИ КНИГУ КОПеРНИКА,ПРО ТЕ,ЩО ЗЕМЛЯ КРУТИТЬСЯ НАВКОЛО СОНЦЯ,А НЕ НАВПАКИ! АЛЕ ГАЛІЛЕО ГАЛІЛЕЙ ВИДАВ СВОЇ НАУКОВІ ПРАЦІ,ДЕ ПІДТРИМУВАВ ПОГЛЯДИ КОПЕРНиКА! КРІМ ТОГО ВІН ПЕРШИЙ У СВІТІ ВІДКРИВ ТЕЛЕСКОП,ЗА ДОПОМОГОЮ ЯКОГО ДОБИВСЯ ЗБІЛЬШЕННЯ ВИДИМИХ ПРЕДМЕТІВ У 30 РАЗ! ВЧЕНИЙ ПЕРЕКОНАВСЯ,ЩО ЗІРОК НАБАГАТО БІЛЬШЕ,НІЖ МОЖНА ПОБАЧИТИ ЇХ НЕОЗБРОЄНИМ ОКОМ! ВИЯВИЛОСЬ,ЩО НА МІСЯЦІ,ЯК І НА ЗЕМЛІ-Є ГОРИ,ЩО ПЛАНЕТа ЮПІТЕР теж має СУПУТНИКИ, І ЩО НА СОНЦІ Є ПЛЯМИ!

ВІДКРИТТЯ ГАЛИЛЕЯ ВИКЛИКАЛИ ЗВІРячУ ненависть у КАТОЛИЦЬКОЇ церкви!!

справжнім воїном за правду став італійський вчений джордано бруно! підлітком опікуни віддали його в монастир! але він жадав знань.таємно від монастирського начальства бруно прочитав книгу коперника! зрозумів,що не тільки земля,але й сонце не є центром всесвіту! всесвіт-це безмежна кількість зірок,кожна з яких-це далеке від нас сонце,навколо яких рухаються свої планети! а це означало,що тодішній КАТОЛИЦЬКИЙ,релігійний погляд на світ є брехливим! на нього посипались наклепи і йому довелось втекти з монастиря! за 16 років мандрувань він побував у франції,англії,німеччині та в чехії! бруно був гарним ТА талановитим ЛЕКТОРОМ.але в італії але він був підступно зраджений і відданий в лапи католицької інквізиції! майже 8 років він провів у страшних тюрмах!!! але ні вмовляннями,ні муками католицькій церкві не вдалосЯ вирвати у нього відречення від своїх відкритТІВ! католицька ЦЕРКВА в 1600 році спалила його!

В СЕРЕДИНІ 16 СТОЛІТТЯ НІДЕРЛАНДИ ЗНАХОДИЛИСЯ ПІД ВЛАДОЮ ФЕОДАЛЬНОЇ ІСПАНІЇ! ВЛАДА ІСПАНСЬКОГО КОРОЛЯ БУЛА НЕОБМЕЖЕНОЮ! В НЬОГО БУЛА НАЙСИЛЬНІШЕ В ЄВРОПІ ВІЙСЬКО І найбільшИЙ ФЛОТ! НІДЕРЛАНДИ БУЛИ сАМим ласим шматочком ІСПАНІЇ! ІСПАНСЬКИЙ КОРОЛЬ ЗБИРАВ ІЗ НАСЕЛЕННЯ НІДЕРЛАНДІВ Непомірно ВИСОКІ ПОДАТКИ! ГНІТ ІСПАНСЬКИХ ФЕОДАЛІВ ГАЛЬМУВАВ РОЗВИТОК ЕКОНОМІКИ І КУЛЬТУРИ КРАЇНИ,АЛЕ найБІЛЬШе ВІД ЦЬОГО ГНІТУ СТРАЖДАЛИ прості люди! НІДЕРЛАНДЦІ вознелюбиЛИ ІСПАНЦІВ,АЛЕ ОСОБЛИВЕ ГОСТРЕ НЕЗАДОВОЛЕННЯ ВИКЛИКАЛА катоЛИЦЬКА ЦЕРКВА,ЯКА СЛУЖИЛА Підпорою ДЛЯ ІСПАНСЬКОГО КОРОЛЯ! СЕРЕД капіталістів І НАРОДУ РозповсюджувАСЬ ПРОТЕСТАНТСЬКА ВІРА в заповіді живого господа ісуса христа,який воскрес,а не католицької церкви! НАВІТЬ ЧИСЛЕННІ БАГАЧІ БУЛИ НЕЗАДОВОЛЕНІ ТИМ,ЩО ІСПАНСЬКИЙ КОРОЛЬ попхаВ ЇХ ВІД головування КРАЇНОЮ!

СТАНОВИЩЕ СТАЛО вкрай важким,КОЛИ ІСПАНСЬКИЙ трон ЗАЙНЯВ ФИЛИП ІІ. ЦЕЙ ЖОРСТОКИЙ Тиран МРІЯВ ЗА ДОПОМОГОЮ ІСПАНСЬКИХ СОЛДАТ ТА ІНКВІЗИЦІЇ ЗБЕРІГАТИ ВЛАДУ КАТОЛИЦЬКОЇ ЦЕРКВИ У ЄВРОПІ! В ТЕМНІЙ ТЕМРЯВІ СВОЄЇ КІМНАТИ ВІН,МОВ ПАВУК, ткаВ ПАВУТИННЯ ЗмоВи ПРОТИ СВОЇХ ВОРОГІВ! ВІН ПІДТРИМУВАВ КАТОЛИКІВ У НІМЕЧЧИНІ ТА ФРАНЦІЇ У ЇХ ВІЙНАХ З ПРОТЕСТАНТАМИ! В НІДЕРЛАНДАХ ВІН приВІВ ІНКВІЗИЦІЮ Й ПОЧАВ НЕМИЛОСЕРДНО ПЕРЕСЛІДУВАТИ ПРОТЕСТАНТІВ! ВСЮДИ ДІЯЛИ шпигунИ, ЯКІ ВИшукУВАЛИ ПРОТЕСТАНТІВ !

КАТОЛИЦЬКІСУДИПІСЛЯЗВІРячИХКАТУВАНЬЗАСУДЖУВАЛИЛЮДЕЙДОСПАЛЕННЯНАВогні!ВНАСЛІДОКЦИХпоДІЙУНІДЕРЛАНДАХВСЕМЕНШЕЛЮДЕЙПОЧАЛИВІДВІДУВАТИКАТОЛИЦЬКІбудівліІЗІБРАННЯ!МАСИНАРОДУПОЧАЛИСЛУХАТИКАЛЬВІНІСТССЬКИХПРОПОВІДНИКІВ!УМІСТАХВІДБУВАЛИСЯБИТВИ:БІДНОТАЗАКИДАЛАСТОРОЖІВВЯЗНІВКАМІННЯМІВІДБИВАЛАУІНКВІЗИТОРІВзасуджеНИХДОСТРАТИПРОТЕСТАНТІВ!!!У1566РОЦІВСПАЛАХНУЛОНАРОДНЕПОВСТАННЯ!БІДНІЛЮДИУВІРВАЛИСЬУКАТОЛИЦЬКІХРАМИ,МОНАСТИРІ,РОзБИВАЛИІКОНИІСКУЛЬПТУРИ,ВИГнАЛИСВЯЩЕННИКІВТАМОНАХІВ!АЛЕНІДЕРЛАНДСКІБАГАЧІДОПОМОГЛИІСПАНЦЯМПОДАВИТИПОВСТАННЯ!ФИЛИПІІПОСЛАВУНІДЕРЛАНДИгарнеВІЙСЬКОНАЧОЛІЗДОСВІДЧЕНИМПОЛКОВОДЦЕМ-ГЕРЦОГОМАЛЬБОЮ,ЯКИЙНЕЗНАВМИЛОСЕРДЯІМИЛОСТІУБОРОТЬБІІЗВОРОГАМИІСПАНСЬКОГОКОРОЛЯІКАТОЛИЦЬКОЇЦЕРКВИ!СОКИРАСТРАТНИКАІВОГОНЬСПАЛЕННЯІНКВІЗИЦІЇАЛЬБАВВАЖАВСАМИМИНАЙкращИМИЗАСОБАМИУПРАВЛІННЯКРАЇНОЮ!

ДЛЯ СТРАТИ НЕЗАДОВОЛЕНИХ БУЛА СТВОРЕНА ТАК ЗВАНА „РАДА ПО СПРАВАХ ІЗ БЕЗладамИ”,яку НАРОД наЗВАВ „КРоВАВОЮ РАДОЮ”! НА МІСЬКИХ ПЛОЩАХ МАСОВО ВІДтинАЛИ ГОЛОВИ І ДЕСЯТКАМИ СПАЛЮВАЛИ НА БАГАТТЯХ! АЛЬБА ХОТІВ НЕ ЛИШЕ НАЛЯКАТИ НАСЕЛЕННЯ,АЛЕ і збільшИТИ багацтво ІСПАНСЬКОГО КОРОЛЯ! СЕРЕД СТРАЧЕНИХ БУЛИ БАГАТІ КУПЦІ І,НАВІТЬ,ДЕЯКІ ЗаможнІ люди! ЇХ МАєтки теж Пішли У власність КОРОЛя !

АЛЕ ЖОРСТОКОСТІ ІСПАНЦІВ НЕ ЗЛАМАЛИ ВОЛЮ НІДЕРЛАДСЬКОГО НАРОДУ ДО волі ! ПРОСТИЙ НАРоД МАСОВО ПІШОВ У ЛІСИ І ТАМ СТВОРЮВАВ ПАРТИЗАНСЬКІ ЗАГОНИ,ЯКІ зменшувАЛИ СИЛУ СВОЇХ ВОРОГІВ! У 1572 РОЦІ ПАРТИЗАНИ ЗАВОЛОДІЛИ ПОРТОМ БРИЛЛЕ,ЩО Й ПОСЛУЖИЛО СИГНАЛОМ ДО ПОВСТАННЯ! НАСЕЛЕННЯ ВСЮДИ ВИГАНяЛО ІСПАНЦІВ, СЕЛЯНИ ВСЮДИ РУЙНУВАЛИ БАГАЦТВА юдів іскаріотських,ЯКІ БУЛИ ПРИХИЛЬНИКАМИ ІСПАНСЬКОГО КОРОЛЯ,ПЕРЕСТАВАЛИ ПЛАТИТИ ЦЕРКОВНУ ДЕСЯТИНУ І НЕСТИ ФЕОДАЛЬНІ ПОВИННОСТІ! У ЦЕРКОВ ТА МОНАСТИРІВ ВІДІБРАЛИ ЗЕМЛІ! НІДЕРЛАНДАМ ДОВЕЛОСЯ ЩЕ 30 РОКІВ ВОЮВАТИ ПРОТИ ІСПАНІЇ! АЛЕ внаслідок Цієї війни ВЛАДА У КРАЇНІ ПЕРЕЙШЛА ВІД ІСПАНСЬКИХ ФЕОДАЛІВ ДО НІДЕРЛАНДців!

АЛЕ католицькій церкві все ж вдалося задушити протестантів у польщі, італії, південній німеччині! внаслідок цього в тих країнах, де католицька інквізиція перемогла,феодальний лад зберігався набагато довше, ніж там, де перемогли протестанти !

ЩОБ В УКРАЇНІ БУВ МАТАРІЯЛЬНИЙ ПОРЯДОК,ТО нам теж слід спочатку поставити надійний, непохитний фундамент,яким є слово боже і віра в ГОСПОДА ісуса христа-а це безкорислива господня, батьківська любов!!!!!!!!!!! кожна людина має отримувати справедливу зарплату(бо вартий робітник своєї зарплати(слово боже), Землю і підприємства слід віддати у користування тих,хто любить працювати на НИХ!!!!!!!!!! Бо нас людей обікрали олігархи та держава! Влада має слідкувати за тим,щоб не було брехні,крадіжки,а натомість вона сама є активним учасником обкрадання свого ж народу!!!!!!!!!! БЛУДНИЦЯ,ЧЕРЕЗ ТЕ,ЩО ЗРАДИЛА ЛЮБОВ ІСУСЧА ХРИСТА-СТАЛА ЖЕРТВОЮ ЗВІРЯ!(об.ІВАНА 18-біблія!)

люди!!!!ВОВКИКОМУНІСТИ-кегебістиЗУКРАЇНИнеПІШЛИ,бовониперефарбувалисьволігархів-бізнесменів-ДЕРЖАВНихОБКРАДАЧІвЛЮДЕЙ,ЯКІВСТАНОВИЛИтількиДЛЯСЕБЕСАМИХвигідніЗАКОНИіумови,щобобкрадатийобдиратиідаліпісля70-тилітньогокомуністичногорабствабіднийініщийнарод,який,нажаль,щетерпитьтакезнущання,плюванняігвалтування!ЛЮДИ!КОРУПЦІЯПРОЦВІТАЄ,НАСОБМЕЖИЛИУПРАВАХ,БО,
якщо,наприкдад,
упольщідержававіддалавикраденукомуністамиземлюнащадкамвлаксників,тонашаідалікомуністичнаграбіжницькадержавакаятисяукагебістських,більшовицькихзлочинахйнезбирається,боїйценевигідно!аотпродативкраденувласністьнашадержаваготовахочвже!БАГАТОколишніхЧИНОВНИКІВПРИХВАТИЗУВАЛиГРОШІ,ЗЕМЛЮ,МАГАЗИНИ,ЗАВОДИ,іТЕПЕРСОБІПОЧУВАЮТЬСЯЯКРИБАУВОДІ!Юдиіскаріотські,будь-ласка,покайтеся!!

люди! НЕ ВБИВАЙМО ІНШИХ,АЛЕ ЗА ПРИКЛАДОМ ІСУСА ПОКЛАДІМО ЖИТТЯ ЗА ВОЛЮ! ВОЛЯ АБО СМЕРТЬ! І ПОТЕЧУТЬ ЖИВІ РІКИ!

ІСТОРІЯ УКРАЇНИ Є ДУЖЕ КРОВАВА І ДРАМАТИЧНО-ТРАГІЧНА! ВСЯКІ ЗМІНИ У БУДЬ-ЯКОМУ СУСПІЛЬСТВІ ВІДБУВАЛИСЯ ПІД ДІЄЮ СВІТЛА,ВІДКРИТТЯ-ІСУСА ХРИСТА,АБО БОЖОГО СЛОВА-божої любові!!!!!!!! СВІТЛО ЗАВЖДИ(РАНО ЧИ ПІЗНО,АЛЕ ВСЕ Ж ТОЧНО) ЖЕНЕ І ВИЖЕНЕ ГЕТЬ ТЕМРЯВУ,А НЕ НАВПАКИ!!!!!!!! ТАК Є ВІЧНО!!!!! подальшим змінам на краще в україні ПОТУРАЄ І СПРИЯЄ НАША ЛЮДСЬКА українська „ЗАТУРКАНІСТЬ,ПРИТЕМНЕНІСТЬ"НЕОБІЗНАНІСЬ, А ТОЧНІШЕ БРАК СВІТЛА-ЛЮБОВІ-СЛОВА БОЖОГО,ПРАВДИВОЇ ІНФОРМАЦІЇ! АЛЕ ЗРОЗУМІЙ,ЩО БЕЗ БОЖИХ БЛАГОСЛОВІНЬ, БОЖОЇ ЛЮБОВІ,ЯКІ БОГ ВЕСЬ ЧАС ВІДДАЄ ДЛЯ СВОЇХ ЧЕМНИХ ДІТЕЙ, БУДЕШ І ДАЛІ НЕЩАСЛИВИЙ(-А)!!!! ДЛЯ ТОГО,щоб вийти із кризи, то слід зробити швидкий і великий крок вперед! ПОРВІМО ІЗ сьгоднішньою БЕЗВИХІДДЮ! звернімось до історичного досвіду!