A) Клеткалардың құрылысын зерттеу.

B) ДНҚ амплификациясы.

C) Клеткалардың қызметін зерттеу.

D) Бағдарлы мутациялар алу.

E) Өзгергіштіктің пайда болу механизмдерін зерттеу.

F) Жыныстық көбею түрлерін зертеу.

G) Математикалық әдістерді практикада қолдану.

H) Бөтен генді жасушаға енгізу.

$$$ 74

Микротүтікшелер:

A) Цитоқаңқаны құрайды.

B)Прокариоттарда болады.

C) Цитоплазманы тесіп өтеді.

D) Диплосомадан тұрады.

E) Перпендикуляр орналасады.

F) Центриольдар бөлінуінен пайда болады.

G) Тығыз затпен қоршалған

H) Мембранамен қоршалған.

$$$ 75

Жасуша орталығы түзіледі:

A) Цитоплазмадан.

B) Микротүтікшелерден.

C) Микрофиламенттерден.

D) Екі диплосомадан.

E) Полирибосомалардан.

F) Центросферадан.

G) Митоз ұршығынан.

H) Жасуша қабықшасынан.

$$$ 76

Жасуша орталығы:

A) Ақуыздарды синтездейді.

B) Диплосомадан, центросферадан тұрады.

C) Зат алмасу реакцияларын реттейді.

D) Мембраналар түзеді.

E) Митоз ұршығын түзуге қатысады.

F) Тыныс алу процесіне қатысады.

G) Микротүтікшелерді құрау.

H) Ақуыз биосинтезіне қатысады.

$$$ 77

Морфологиясы бойынша хромосомалар бөлінеді:

A) Метацентрлік.

B) Микроскопиялық.

C) Субсетацентрлік.

D) Эухроматиндік.

E) Гетерохроматиндік.

F) Метафаздық.

G) Акроцентрлік.

H) Центромералық.

$$$ 78

Гольджи аппараты төмендегі мембраналық элементтерден құралады:

A) Микротүктер.

B) Жазық қапшықтар (цистерналар).

C) Микротүтікшелер.

D) Көпіршіктер.

E) Микрофиламенттер.

F) Рибосомалар.

G) Вакуольдер.

H) Талшықтар.

$$$ 79

Тұқымқуалаушылық түсінігіне мына ұғым жатады:

A) Дамудың тіршілік циклінің алмасуы.

B) Белгілердің тәуелсіз бірігуі.

C) Генетикалық материалдардың жиынтығы.

D) Өсімдіктердің өздігінен тозаңдануы.

E) Будандарда жаңа белгілердің қалыптасуы.

F) Генетикалық материалдың дәлдігі.

G) Генетикалық материалдың репликациясы.

H) Генетикалық материалдың қайта ұйымдастырылуы.

$$$ 80

Генетикада қолданылатын әдістер:

A) Биохимиялық

B) Гибридологиялық

C) Спектрометриялық

D) Физиологиялық

E) Цитогенетикалық

F) Гомологиялық

G) Популяцилық

H) Морфологиялық

$$$ 81

1990 жылы Г.Мендельдің заңдарын екінші рет ашқан генетика ғалымдары:

A) А.Серебровский

B) Г. Де Фриз

C) Т.Морган

D) Г.Харди

E) К.Корренс

F) Ф.Жакоб

G) Г.Вайнберг

H) Э.Чермак

$$$ 82

Генетиканың негізгі міндеттері:

A) Тұқымқуалаушылық пен өзгергіштіктің заңдарын меңгеру.

B) ДНҚ амплификацисын меңгеру.

C) Жасушалық микроскопияның әдістерін қолдану.

D) Мутацияны алу.

E) Өзгергіштіктің қалыптасу механизмін меңгеру.

F) Жыныстық бөлінудің алуантүрлілігін меңгеру.

G) Егіздерді салыстыру.

H) Жасушаға басқа гендерді енгізу.

$$$ 83

Морфологиялық белгілеріне байланысты метафазалық хромосомалардың типтерін ажыратады:

A) Ұзын иықты

B) Микронүктелік

C) Гетерохроматинді

D) Метацентрикалық

E) Үш иықты

F) Кинетохорлы

G) Субметацентрикалық

H) Акроцентрикалық

$$$ 84

Кариотип - бұл:

A) Хромомсомалар санының жиынтығы.

B) Хромосомада эухроматиннің жеке бөліктері.

C) Хромосомалардың морфологиялық белгілер жиынтығы.

D) Хромосомалардың түрлік белгілер жиынтығы

E) Гендер жиынтығы.

F) Организмдердің сыртқы жиынтығы.

G) Ақуыз молекуласындағы аминқышқылдар жиынтығы.

H) Хромосомалардың гетерохроматинді бөліктері.

$$$ 85

Мейоз –I профаза кезеңі:

A) Лептотена

B) Метафаза

C) Монотена

D) Зиготена

E) Профаза

F) Генотена

G) Пахитена

H) Интерфаза

$$$ 86

Хромосоманың химиялық құрамы:

A) Ақуыздар.

B) Нуклеотидтер.

C) Бояулар.

D) ДНҚ.

E) РНҚ.

F) Центромера.

G) Гистон ақуыздары.

H) Рибосомалар.

$$$ 87

Кез – келген будандастыру белгілердің анықталуымен басталады. Белгілер болуы қажет:

A) Барлық түрлерге біркелкі.

B) Организмді сипаттағанда анықталу.

C) Өздігінен тозаңдана алу.

D) Тұрақты.

E) Сыртқы ортаға тәуелді болу.

F) Тек қана доминантты.

G) Қарама – қарсы болу.

H) Тек қана рецессивті.

$$$ 88

Ажырау нәтижесінің математикалық анализі сипатталады ( хи-квадрат әдісі) :

A) Кез – келген сұрыптау шамасында тиімді.

B) Эксперимент нәтижелерін болжамға ұқсастығын тексеруге мүмкіндік береді.

C) Белгілердің тұқымқуалау механизмдерін есептемеуге мүмкіндік береді.

D) Әр класс үшін күтілетін сандар мәні біркелкі.

E) Сұрыптаудың аз көлемін қолданса дәл болады.

F) Генетикада оны қолданбайды.

G) Еркіндіктің бір деңгейінде күтілетін сандар мәні әр класс үшін бестен аз болмау керек.