2 Фельдшера ШМД викликали до чоловіка, у якого блювання “кавовою гущею”, загальна

2 Фельдшера ШМД викликали до чоловіка, у якого блювання “кавовою гущею”, загальна

2 Фельдшера ШМД викликали до чоловіка, у якого блювання “кавовою гущею”, загальна


2

ФельдшераШМДвикликалидочоловіка,уякогоблюваннякавовоюгущею,загальна

слабкість,шумувухах,запаморочення,тахікардія,зниженняАТ.Якийпрепарат

необхідноввестипершочергово?

A Дицинон

B Но-шпа

C Лазікс

D Анальгін

E Преднізолон

8

ДофельдшераФАПузвернуласьжінка32років,якаскаржитьсянатупийбільу

надчеревнійділянцівідразупісляспоживаннясмаженоїїжі,нудоту,закрепи.Загальна

кислотністьшлунковогосоку 80-100ОД.Найімовірнішийпопереднійдіагноз?

A Хронічнийгастритізпідвищеноюсекрецієюшлунка

B Гострийгастрит

C Хронічнийгастритзізниженоюсекрецієюшлунка

D Хронічнийентерит

E Хронічнийпанкреатит

9

НаФАПзвернувсячоловікзі скаргаминатяжкістьуправомупідреберї,загальну

слабкість.ТрирокитомухворівнавіруснийгепатитВ.Обєктивно:Склериташкіра

жовтяничні.Судиннізірочки нашкірігрудноїклітки.Гінекомастія.Печінказбільшенана

3см. Укрові підвищенийрівеньбілірубінуітрансаміназ.Найімовірнішийпопередній

діагноз.

A Хронічнийгепатит

B Хронічнийхолецистит

C Жовчокам'янахвороба

D Хронічнийпанкреатит

E Дискінезіяжовчногоміхура

14

ДофельдшераФАПузвернуласяжінка,якастраждаєна виразковухворобушлунка.Яке

дослідженняпотрібнопризначитиобовязково?

A Аналізкалунаприхованукров

B Загальнийаналізсечі

C Аналізкалунаяйцяглистів

D Шлунковезондування

E Дуоденальнезондування

24

Дофельдшераздоровпункту,звернуласьпацієнтка,якахворієнажовчнокамянухворобу,

зіскаргаминасильнийбільуправомупідреберї.Якізасобидомедикаментозноїтерапії

допоможутьзменшитибіль.

A Грілканаділянкуправогопідребіря

B Міхурзльодом

C Гірчичникинагруднуклітку

D Банкинагруднуклітку

E Зігріваючийкомпрес

34

ПацієнтБ.,48років,скаргинанемотивовануслабкість,апатію,зниженняпрацездатності,

відразудомясноїїжі,схуднення,втратуінтересудожиття.Звернувсязадопомогоюдо

фельдшера.Ванамнезі хронічнийатрофічнийгастрит.Об-но:шкірабліда,живлення

знижене.Прифізикальномуобстеженнівнутрішніорганибеззмін.Нв-90г/л,ШЗЕ 34

мм/год.Якийвірогіднийдіагнозфельдшера?

A Ракщлунка

B Гастродуоденіт

C Поліпозшлунка

D Виразковахворобашлунка

E Хронічнийпанкреатит

37

ВифельдшерФАПу.ДоВаснаприйомзвернуласяпацієнткаМ.,65р.,якаскаржитьсяна

відсутністьапетиту, відразудомясноїїжітарибнихстрав, відчуттяважкостівепігастрії,

нудоту,втратумаситіла.Припальпаціїживотавідмічаєтьсяболісністьвепігастральній

ділянці,пальпуєтьсяпухлиноподібнеутворення.Ванамнезі:виразковахворобашлунку.

Вкажітьякийметодобстеженнянайбільшінформативнийдлядіагностикизахворювання?

A Фіброгастроскопіязбіопсією

B Рентгеноскопіяшлунку

C РН-метрія

D Дуоденальнезондування.

E Шлунковезондування

80

Учоловікапіслязначногофізичногонавантаженнявиниклагострабільуправому

підреберї,зіррадіацієюуправеплече,метеоризм,нудота,блюванняжовчю.При

обстеженнявираженажовтяниця,позитивнісимптоми.Живітболючийприпальпаціїу

правомупідреберї,метеоризм.Якийімовірнийдіагноз?

A Печінковаколіка

B Нирковаколіка

C Гострийхолецистит

D Цирозпечінки

E Хронічнийхолециститвстадіїзагострення

83

Хвора18роківскаржитьсянапекучубільвепігастральнійділянцічерез15хвилинпісля

їжі,яказменшуєтьсяпісляприйомумаалоксу;відрижкакислим.Станзадовільний,язик

обкладенийбілимнальотом.Живітприпальпаціїмякий.Якедослідженняпризначити

длявстановленнядіагнозу?

A Фіброгастродуоденоскопію

B Аналізшлунковоговмісту

C шлунка

D Дуоденальнезондування

E Копрограмму

84

Хворий32роки,якийстраждаєнавиразковухворобушлунка,викликавшвидкудопомогу

узвязкузпоявоюкинжального болюуверхнійполовиніживота,різкуслабкість.Стан

хворогосередньоїважкості,ногипідтягнутідоживота,шкіраіслизовіоболонкибліді.

Язиксухий.АТ85/60мм.рт.ст.Вашпопереднійдіагноз.

A Перфораціяшлунка

B Пенетраціяшлунка

C Шлунковакровотеча

D Стенозворотаря

E Малігнізаціявиразки

95

ПацієнткаМ.,37років,викликалафельдшерадодому.Скаржитьсянаболівнадчеревній

ділянці,які виникаютьнатще,абочерез3-4годинипісляостанньогоприйманняїжі.

Турбуєтакожпечія,відрижка.Більвдаєтьсяподолативживаннямсклянкиводичи

молока.Підчасогляду:стансередньоїважкості.Пульс 96/хв.АТ 120/80мм.рт.ст..Пальпаторновідмічаєтьсяболючістьвнадчеревнійділянці,нижчевід мочеподібноговідросткудещоправоручвідсерединноїлінії.Вашпопереднійдіагноз.

A Доуденальнавиразка.

B Виразкашлунку.

C Стенозворотаря.

D Холецестит.

E Ракшлунку.

96

НаФАПзвернувсяхворий45роківзіскаргаминарізкездуттяживота,нестійкийстул,

нудоту,яказявляєтьсяпіслявживанняжирноїтасолодкоїїжі.Хворієблизькороку.

Багатокурить,зловживаєспиртниминапоями.Рікназадперенісотруєннямясними

консервами.Об-но:шкіражовтяничногозабарвлення;наявністьтексангіектазій,

гіпереміядолонь,асцит.Пальпаторнопечінказбільшена,щільна,крайзагострений.Про

якунайбільшвірогіднупатологіюйдетьсямова?

A Цирозпечінки.

B Холецистит.

C Виразковахворобашлунку.

D Хронічнийгастрит.

E Ракшлунку.

97

НаФАПзвернувсяхворийС,30років.Ванамнезівиразковахвороба.Виникло

безпричиннеблювання,різкийкинжальнийбільунадчеревнійділянці.Пальпаторно:

дошко-подібненапруженнямязівпередньоїчеревноїстінки.Позитивнийсимптом

ЩоткінаБлюмберга.Обєктивно:блідістьшкіритаслизовихоболонок.АТ 75/40

мм.рт.ст.Пульс 52/хв.,ниткоподібний.Якийстанрозвивсяухворого?

A Перфорація.

B Пенетрація.

C Малігнізація.

D Кровотеча.

E Стенозворотаря.

102

ПацієнтК.,57років,звернувсянаФАПзіскаргаминаслабкість,втратуапетиту,відразу

відмяса, втратумаситіладо6кг.Заостанніймісяць. Обєктивно:стансередньої

важкості, шкірамаєжовтувато землянистийвідтінок.Пальпаторнозліванадключицею

відмічаєтьсящільний,руховий,несполученийзішкіроюлімфатичнийвузол.Ваш

попереднійдіагноз?

A Ракшлунку.

B Хронічнийгастрит.

C Виразковахвороба.

D Холецистит.

E Цирозпечінки.

103

НаФАПзвернуласьпацієнтка43роківзіскаргаминасильніболівправомупідреберї,які

зявляютьсяпіслявживанняжирноїтагостроїїжі. Більвіддаєвправуруку,лопатку;

нудоту,блювоту. Хворанеспокійна,незнаходитьсобімісця.Живітздутий.Шкіра

звичайногозабарвлення.Температуратіла36,7°С.ПозитивнісимптомиКера,Ортнера

праворуч.Печінкавиступаєзпідкраюреберноїдуги.Ділянкажовчногоміхурачутлива

припальпації.Сечаікалзвичайногозабарвлення.Вашпопереднійдіагноз?

A Жовчокамянахвороба.

B Панкреатит.

C Холецистит.

D Цирозпечінки.

E Виразковахвороба.

128

УпацiєнтаБ.,68рокiв,виниклислiдуючисимптоми:втратаапетиту,вiдразадом`ясноi`

i`жi,вiдрижка,нудота,схуднення,постiйнийбільунадчеревнiйдiлянцi.Цiсимптоми

харaктeрнiдля:

A Ракушлунку

B Виразковоi`хвороби

C Хронiчногогастриту

D Хронiчногопанкреатиту

E Хронiчногогепатиту

129

Назвiтьметодобстеження,найважливiшийудиференцiальнiйдiагностицiвиразковоi`

хворобитаракушлунка:

A ФГДСзприцiльноюбiопсiєю

B Рентгенологiчнедослiдження

C Дослiдженнякалунаприхованукров

D Дослiдженняпромивнихводшлунка

E Дослiдженняшлунковоговмiсту

130

Упацiєнтазвиразковоюхворобоюшлункавиниккинджальний бiльунадчеревнiй

дiлянцi.Шкiраблiда,язиксухийобкладений.Живiтболючийприпальпацiї,дошкоподiбне

напруженням`язiв.ПозитивнийсимптомЩоткiна-Блюмберга.Дляякогоускладнення

виразковоїхворобихарактернiтакiсимптоми?

A Перфорацiя

B Пенетрацiя

C Кровотеча

D Малiгнiзацiя

E Пiлоростеноз

131

Наякезахворюваннявказуютьтакiданiоб`єктивногообстеження,якiктеричнiстьсклер,

судиннiзiрочки нашкiрi,еритемадолонь,асцит,головамедузи:

A Цирозпечiнки

B Хронiчнийхолецистит

C Хронiчнийгепатит

D Хронiчнийпанкреатит

E Жовчнокам`янухворобу

144

Дофельдшераздоровпунктузвернувсяпрацівникпідприємства32р.,уякогозявився

більвепігастрії,щовиникаєчерез1,5-2год.післяприйомуїжі,голодні,нічніболі,нудота.

Якецезахворювання?

A Виразкадванадцятипалоїкишки

B Виразкашлунка

C Хронічнийгастрит

D Ракшлунка

E Хронічнийхолецистит

149

ВифельдшерФАПу.Ухворогозвиразковоюхворобоюшлункавиниклоблювання

кавовоюгущею.Зчогопочнетеневідкладнудопомогу?

A Покластиміхурзльодомнаживіт

B Промитишлунок

C Покластигрілкунаживіт

D Дативипитигарячогочаю

E Ввестианальгін

156

ФельдшерШМДпроводитьобстеженняхворогоуякогованамнезівиразкашлунка.Який

характерболюуразірозвиткуперфораціївиразки?

A Кинджальний

B Колькоподібний

C Пекучий

D Ниючий

E Тиснучий

183

ДофельдшераздоровпунктупромисловогопідприємствазвернувсячоловікК.,30рок,

якийзнаходитьсянадиспансерномуоблікузприводувиразковоїхвороби

дванадцятипалоїкишки.Вінскаржитьсянарізкийкинджальнийбільвєпігастрії,щовиник

післяпідйомуваги.Обєктивно:рисиобличчязагострені, шкірабліда,холоднийлипкий

піт,язиксухий,АТ 90/60ммрт.ст.,пульс 68/хв.Живітдошкоподібний,напруженнямязівпередньоїчеревноїстінки,позитивнийсимптомЩоткіна-Блюмберга,зникненняпечінковоїтупості. Якарентгенологічнаознаканайбільш характернадляданогоускладнення?

A Симптомсерпа

B Гіпертрофіяскладокшлунка

C Дефектнаповнення

D Затримкабарієвоїсумішівшлункупонад6годин

E Симптомніші

184

ПацієнтБ.,47років,інвалідПгрупи,звернувсядофельдшераФАПузіскаргамина

блювотуздомішкамикрові,тяжкістьвлівомупідребер'ї,відсутністьапетиту,слабкість.

Працювавслюсаремназаводі,зловживавалкоголем.Рахуєсебехворимз40років,коли

впершез'явиласяжовтяниця,неодноразоволікувавсявстаціонарі. Приогляді:шкіраі

слизовіоболонкисубіктеричні.Нашкіріпідключицямисудинні"зірочки".Зріст169,маса

53кг.Приаускультації:тонисерцяослаблені,систолічнийшум.Живітзбільшенийв

об'ємі,"головамедузи"Визначаєтьсяасцит,печінкапріпальпаціїзбільшенащільна

поверхняїїгладка,збільшенаселезінка.Аналізкрові:Нв-82г/ллейк.-3х109тромб.

-90х109/л.Якийнайбільшімовірнийдіагноз?

A Мікронодулярнийцирозпечінки,кровотечазварикознорозширенихвенстравоходу.

B Жовчнокамянахвороба

C Макронодулярнийцирозпечінки

D Хронічнийгепатит

E Цироз-ракпечінки

186

УчоловікаЛ.,32років,виразковахворобашлункабагатороків.Звернувсядофельдшера

ФАПузіскаргаминапостійнийбільуживоті,якийпосилюєтьсянадвечір,відрижку,що

маєзапахзіпсованогояйця,блюваннязранкуїжею,спожитоюкількоднівтому,

схуднення.Прирентгенологічномуобстеженні:розширенняшлунка,затримкабарієвої

суміші.Якеускладненнявиразковоїхворобивиниклоухворого?

A Стенозворотаря

B Малігнізація

C Пенетрація

D Перфорація

E Шлунковакровотеча

187

ДофельдшераФАПУзвернувсячоловікК.,58років,якийзнаходитьсянадиспансерному

облікузприводухронічногогастритутипуА,зіскаргаминапогіршенняапетиту,відразу

домясноїїжі,загальнуслабкість,схудненняна8кгзаостаннітримісяці.Який

найбільшімовірнийпопереднійдіагноз?

A Ракшлунка

B Виразковахворобашлунка,стенозворотаря

C ХронічнийгастриттипА

D ХронічнийгастриттипВ

E Хронічнийгастродуоденіт

188

ХвораВ.,26років,знаходитьсянадиспансерномуоблікууфельдшераФАПузприводу

хронічногогастритутипаВ.Яканайбільшвірогіднапричинагастриту?

A БактеріяHelicobacterpylori

B Дуоденогастральнийрефлюкс

C Зловживанняалкоголем

D Нерегулярнехарчування

E Сухоїдіння

206

ФельдшерФАПуприобстеженніпацієнтаТ.,38років,пальпаторновиявивлокальнийбіль

вточціДежардена.Якезахворюванняможемозапідозрити?

A Хронічнийпанкреатит

B Хронічнийгастрит

C Хронічнийентерит

D Хронічнийхолецистит

E Хронічнийгепатит

207

ДофельдшераФАПузвернуласьпацієнткаС.,45років,зіскаргаминаниючийбільу

правомупідреберї,гіркотувроті,нудоту,блювання.ПозитивнісимптомиОртнерата

Кера.Якезахворюванняслідзапідозрити?

A Хронічнийхолецистит

B Хронічнийгастрит

C Хронічнийентерит

D Хронічнийпанкреатит

E Хронічнийгепатит

208

ДофельдшераФАПузвернуласьхвораБ.,68років,якапонад10роківперебуваєна

диспансерномуоблікузприводувиразковоїхворобишлунка,зіскаргаминавтрату

апетиту,відразудомясатариби,схуднення,загальнуслабкість.Прощосвідчатьтакі

симптоми?

A Малігнізаціявиразки

B Хронічнийпанкреатит

C Хронічнийгепатит

D Стенозворотаря

E Пенетраціявиразки

209

ДофельдшераФАПузвернуласьпацієнткаП.,37років,зіскаргаминаболіниючого

характеруповсьомуживоту,алечастішевлівій здухвиннійділянці,яківиникаютьчерез

7-8годинпісляїди,вночіабопідранок.Вашпопереднійдіагноз.

A Хронічнийколіт

B Хронічнийгастрит

C Хронічнийентерит

D Хронічнийхолецистит

E Хронічнийгепатит

210

ДофельдшераФАПузвернувсяпацієнтР.,56років,зіскаргаминапроносизвиділенням

слизу.Занамнезувідомо,щопацієнтхворієнахронічнийколіт.Зякоговідділукишечника

потрібнорозпочатиглибокуметодичнуковзнупальпаціюзаОбразцовим таСтражеско?

A Сигмоподібноїободовоїкишки

B Висхідноїободовоїкишки

C Поперечноїободовоїкишки

D Низхідноїободовоїкишки

E Сліпоїкишки

228

Ужінки42роківзагостреннявиразковоїхворобишлунка.Якийздієтичнихстолів

показанийційхворій?

A 1

B 2

C 5

D 7

E 10

229

Ухворогозявилисьболівепігастрії,щовиникаютьчерез1,5-2годпісляприйомуїжі,

голодні,нічніболі,нудота.Болізнімаютьсяприйомомїжі.Якезахворюванняви

запідозрили?

A Виразка12палоїкишки

B Ракшлунка

C Раккишечника

D Виразкашлунка

E Хронічнийгастрит