Форми і методи реалізації проекту

МЕТА І ЗАВДАННЯ ПРОЕКТУ

Соціально-освітній проект «Школа підприємництва» направлений на популяризацію підприємництва в молодіжному середовищі. Основна мета проекту – показати переваги створення власної справи, сформувати потребу
в поглибленій економічній, правовій і загальнокультурній підготовці для успішної роботи сучасного підприємця.

Змістовна частина проекту полягає у формуванні і розвитку підприємницької ідеї бізнесу школярами, її розробці і презентації журі. До складу журі входять представники українського і зарубіжного бізнес-середовища. Впродовж проекту ці підприємці здійснюють консультації для учнів, зустрічаються з учасниками проекту в рамках засідань «Школи підприємництва», що дозволить школярам дізнатися про етапи формування
і реалізації ідеї бізнесу, правові основи підприємницької діяльності. Окрім цього, через своїх кураторів – студентів старших курсів факультету «Бізнес управління» НУА – школярі можуть звертатися з питаннями по різних аспектах підприємництва до консультантів.

Завдання проекту:

_ формування підприємницького мислення;

_ освоєння правових основ ведення бізнесу на практиці;

_ розвиток лідерських якостей;

_ придбання навиків роботи в проекті, команді;

_ отримання навиків ефективних презентацій.

Учасники проекту:

– старшокласники СЕПШ і загальноосвітніх шкіл м. Харкова;

– куратори - студенти факультету «Бізнес-управління» ХГУ «НУА»;

– керівники - вчитель економіки СЭПШ, викладач ХГУ;

– підприємці.

Проект є однією з форм реалізації концепції безперервної освіти ХГУ «НУА». Реалізовуючи ідею активізації пізнавальної діяльності школярів,
в проекті задіяні і студенти. Виконуючи функції кураторів проектів бізнесу, вони не тільки розширюють свої професійні компетенції відповідно до майбутньої спеціальності, але, як і школярі, напрацьовують такі навики, як досвід роботи в команді, уміння брати на себе відповідальність, організаторські здібності, навики сумісного ухвалення рішення, комунікації і багато що інше, що є безцінним запасом для молодого покоління.

У системі безперервної освіти «школа – ВУЗ» в проекті передбачається активна участь консультантів бізнесу. Ця функція покладається на підприємців, представників реальних процесів бізнесу в різних сферах економічної діяльності, серед яких – батьки школярів і студентів Академії і її випускники. Випускники, які виступають як експерти проекту, ділячись досвідом роботи в підприємницькому секторі, підкреслять необхідність внутрішньої мотивації в процесі навчання. Консультації фахівців-практиків не тільки підвищують знання учнів, але і дозволять їм зрозуміти на практиці місце і роль даної теоретичної підготовки. Формат проекту вимагає відповідального відношення до виконуваного завдання, самостійної підготовки і роботи в команді, навиків публічного виступу і уміння ухвалювати усвідомлені рішення, оцінювати ризики. Даний проект дозволяє відпрацювати механізм взаємодії школярів, студентів і викладачів з представниками бізнесу.

По завершенню проекту учні повинні знати:

– суть, закономірності і основні принципи ведення підприємницької діяльності в сучасних умовах господарювання;

– особливості організаційно-правових форм підприємств і їх функціонування в різних видах економічної діяльності;

– послідовність створення підприємства, основні нормативно-правові документи;

– особливості найму персоналу, правового положення окремих категорій працівників;

– проблеми і складнощі підприємницької діяльності;

– роль державного регулювання підприємницького сектора;

– принципи і обгрунтування підприємницької ідеї;

– склад, структуру, особливості формування витрат і результатів
в ході здійснення підприємницької діяльності підприємства;

– основи планування бізнесу, структуру і зміст бізнес-плану, методику роботи над складанням бізнес-плану;

– економічну суть і загальний підхід до оцінки ефективності виробництва, господарської діяльності підприємства;

уміти:

– працювати з нормативно-правовими актами, регулюючими підприємницьку діяльність;

– виявляти сферу економічної діяльності, розмір підприємства, його організаційно-правову форму;

– здійснювати аналіз стану економіки і організації праці і виробництва в цілому;

– виявляти економічні закономірності господарської діяльності підприємства;

– встановлювати причинно-наслідкові зв'язки між кінцевими витратами і результатами діяльності підприємства;

– оцінювати ефективність господарської діяльності підприємства;

– виявляти чинники, що впливають на основні показники діяльності підприємства, здійснювати оцінку цього впливу;

– презентувати результати формування ідеї бізнесу.

Реалізація проекту передбачає попереднє вивчення школярами основ економіки, основ правознавства, математики, географії, історії. Головні положення цих наук є теоретичною основою для побудови програми роботи «Школи підприємництва» і визначають методичні підходи до рішення завдань проекту.

Форми і методи реалізації проекту

– міні-лекції провідних викладачів ХГУ «НУА» і фахівців-практиків, які розкривають соціально-економічні і правові питання підприємницької діяльності;

– психологічні тренінги особового зростання і тайм-менеджменту;

– ділові ігри і ситуативні завдання;

– зустрічі з представниками вітчизняного і зарубіжного бізнесу
і підприємництва безпосередньо в середовищі бізнесу;

– екскурсії на виробництво, відвідини підприємств сфери послуг
і банківських установ;

– самостійна робота учасників проекту з теоретичними, інформаційними і законодавчими джерелами;

– проектна робота учасників проекту в малих групах по 2–5 чоловік по розробці і обгрунтуванню ідеї бізнесу;

– консультування учасників проекту експертами, як в безпосередньому спілкуванні, так і в режимі on-line або у формі електронного листування.

Підсумок роботи в проекті – складання, презентація і захист бізнес-плану, який відображатиме основні аспекти реалізації бізнес-ідеї команди-учасниці.


3. Напрями для самостійної роботи

Тема Зміст завдання
Підприємство як суб'єкт підприємництва Підприємство, його мета, функції і принципи діяльності. Юридичні акти і правові документи, які регулюють напрями діяльності підприємства. Етапи створення і економічного обгрунтування діяльності підприємства. Принципи поведінки суб'єктів господарювання на ринку. Маркетингова діяльність підприємства
Підприємницька діяльність Підприємництво як особливий вид діяльності. Мета підприємницької діяльності і способи її досягнення. Основні складові підприємницької діяльності. Дохід і ризик в підприємницькій діяльності. Види підприємницької діяльності: виробнича, комерційна, посередницька, фінансова
Підприємницький дохід Валовий дохід. Нормальний, бухгалтерський і економічний прибуток. Підприємницький дохід і його структура. Правила максимізації прибули
Менеджмент та маркетинг в підприємницькій діяльності Менеджмент: суть і його елементи. Маркетингова діяльність і її складові. Мета і структура маркетингових досліджень. Поняття і значення сегментації ринку.
Основні параметри ринку: попит, пропозиція, ринкова ціна Зміст понять: ринковий попит, пропозиція, рівноважна ціна. Ціна як результат ринкової взаємодії виробників і споживачів. Нецінові чинники попиту і пропозиції. Ціна ринкової рівноваги: суть і графічне зображення
Витрати виробництва і собівартість продукції Класифікація витрат і калькуляція. Склад собівартості продукції. Шляхи і резерви зниження собівартості