Транспортно-експедиційне обслуговування підприємства

Підприємства, вирішуючи проблеми транспортування вантажів, за певних умов можуть передавати частину цих функцій спеціалізованим транспортним підприємствам. Акцентуючи свою увагу на основній діяльності, виробник з метою підвищення її ефективності згодний оплачувати висококваліфіковані послуги незалежних фірм по виконанню переданих логістичних операцій.

Транспортно-експедиційне обслуговування – вид діяльності спеціалізованих посередників по наданню відправникові вантажу додаткових послуг, пов'язаних з підготовкою продукції до переміщення.

Основні завдання транспортно-експедиційного обслуговування:

• оформлення необхідних перевізних документів;

• укладання договору перевезення із транспортними підпри­ємствами;

• проведення розрахунків за транспортування вантажу;

• організація завантажувально-розвантажувальних робіт;

• надання інформації учасникам транспортного процесу;

• страхування перевезених вантажів;

• консолідація дрібних вантажних одиниць;

• спрощення митних формальностей і т. д.

Привабливість транспортно-експедиційних послуг визначається тим, що утримувати кожному підприємству штат такої категорії працівників і відповідний парк транспортних засобів, які вимагають спеціальних приміщень і ремонтної бази, нераціонально. Спеціалізовані логістичні структури виконують необхідні роботи більш якісно, швидше і значно дешевше, оптимізуючи вантажні потоки та ефективно використовуючи наявні транспортні засоби.

Основні переваги використання послуг транспортно-експедиційних підприємств визначаються таким.

1. Кожна партія вантажу може бути перевезена з найменшими витратами (консолідація вантажів).

2. У транспортно-експедиційного підприємства є великий діапазон можливих розмірів і типів транспортних засобів. Можливо вибра­ти найбільш прийнятне для даного вантажу транспортний засіб.

3. Для клієнтів можуть готуватися відправлення без врахування на­явності зворотного вантажу.

4. Виключається проблема простою, порожніх пробігів і недованта­ження транспортних засобів у періоди спаду ділової активності підприємства і недостачі таких засобів у періоди її підвищення.

5. Транспортно-експедиційні послуги дозволяють замовникам скоро­тити потребу у транспортних засобах і обслуговуючому персоналі до мінімуму.

6. Раціоналізуються та оптимізуються вантажні потоки на всіх рівнях.

7. Якісно підвищується ефективність роботи самих транспортних за­собів, а також обслуговуючого персоналу.

8. Знижуються кількісні параметри та покращується структура запа­сів за рахунок збільшення частоти поставок.

Залежно від визначення сфери діяльності формується тип транспортно-експедиційного підприємства, концепція його організації і його управління.

У табл. 7.1 представлена порівняльна характеристика надаваних послуг різними типами транспортно-експедиційних підприємств.

Таблиця 7.1

Порівняльна характеристика логістичних послуг, що надаються різними типами транспортно-експедиційних підприємств

Тип підприємства, вид транспортно-експедиційного обслуговування Перелік основних послуг
Великі підприємства з потужним автотранспортним парком, ефективною комунікаційною системою, розгалуженою мережею філій і представництв. Надання широкого спектра послуг у сфері транспортування і складування, що мають попит у споживачів 1. Організація і проведення перевезень на більші відстані у взаємодії з іншими експедиторами або іншими видами транспорту (комбіновані чи контейнерні перевезення) 2. Розміщення розподільних центрів у всіх промислових районах 3. Виходячи з господарських потреб, послуги по перевезеннях товарів між регіонами з розподільних центрів 4. Послуги по перевезеннях із залученням у якості субпідрядників малих транспортних фірм 5. Утримання виробничих складів у різних галузях промисловості 6. Складування та транспортування небезпечних вантажів за допомогою спеціального транспорту 7. Надання посередницьких послуг щодо організації перевезень автомобільним, залізничним, водним і повітряним транспортом 8. Здійснення перевезень експортних товарів у закордонні філії
Мале підприємство із гнучкою системою управління і організацією технологічного процесу. Спеціалізація на певних видах послуг, які, як правило, перевищують середній рівень на ринку 1. Перевезення на більші відстані, чи організація лінійних перевезень (винятково власними силами) 2. Розміщення розподільних центрів у кінцевих пунктах лінійних перевезень 3. Посередництво при організації перевезень 4. Перевезення рідких і сипучих вантажів
Продовження таблиці 7.1
Тип підприємства, вид транспортно-експедиційного обслуговування Перелік основних послуг
Мале підприємство або окремий підприємець із обмеженими ресурсами. Вузька спеціалізація, надання окремих низьковитратних видів послуг 1. Перевезення вантажів: транспорт надається у розпорядження іншого підприємства 2. Перевезення на невеликі відстані: доставка вантажів іншого підприємства 3. Перевезення на більші відстані однією або декількома машинами: за замовленням іншого підприємства 4. Спеціальні перевезення 5. Посередницька діяльність

Залежно від характеру робіт і виконуваних операцій транспортно-експедиційні послуги розділяють натри групи.

1. Безпосередньо транспортні послуги.

Це організація та перевезення вантажів від постачальника до за­мовника.

2. Завантажувально-розвантажувальні роботи.

До них відносять завантаження товарів на транспортні засоби, їхнє розвантаження, кріплення, маркування, консолідацію вантажів, комплектацію вантажних партій, перевалку (перевантаження) з одного транспортного засобу на інше і т. д.

3. Транспортно-експедиційні послуги.

Розрізняють два види транспортно-експедиційного обслуговуван­ня: комплексне і локальне.

Комплексні транспортно-експедиційні послуги охоплюють всі види обслуговування від моменту прийомки вантажів і до моменту їхнього розвантаження у клієнта.

Вони включають:

• прийомку вантажів до перевезення на складі відправника;

• підготовку вантажу до транспортування;

• організацію завантаження на транспортні засоби;

• організацію перевезення;

• організацію охорони вантажу;

• організацію розвантаження товарів і їх складування на території клієнта;

• передачу вантажу і оформлення необхідної для цього до­кументації;

• виконання розрахунків за всі види наданих послуг;

• звіт перед відправниками вантажу.

Локальні транспортно-експедиційні послуги є частиною комплек­сних послуг. До них відносять:

• послуги з відправлення вантажів (прийомка, маркування і упакування вантажів, оформлення відповідної документації);

• послуги по маршруту проходження вантажів (забезпечення цілісності вантажів, організація необхідних перевантажень і безпосереднє транспортування);

• послуги по прибуттю вантажів (контроль за прибуттям, ін­формування про місце знаходження вантажів, організація розвантаження транспортних засобів, оформлення докумен­тів, звіт перед відправником вантажу і т. ін.).

Питання для поточної перевірки знань

1. Дайте визначення поняття «транспортна діяльність»

2. У чому полягають основні завдання транспортної діяльності

3. Які існують транспортні системи?

4. Що таке «єдиний технологічний процес транспортування ван­тажів»?

5. Які існують технологічні схеми внутрішньовиробничого пере­везення вантажів?

6. У чому полягає зміст операційної системи доставки ванта­жів?

7. Що таке «консолідація вантажу»?

8. У чому полягають основні принципи формування внутрішньо­виробничої транспортної діяльності?