КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА ЮРИДИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ ПРОБЛЕМИ ТРУДОВОГО ПРАВА для студентів

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА ЮРИДИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ ПРОБЛЕМИ ТРУДОВОГО ПРАВА для студентів

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА ЮРИДИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ ПРОБЛЕМИ ТРУДОВОГО ПРАВА для студентів


КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА


ЮРИДИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

КАФЕДРА ТРУДОВОГО ПРАВА ТА ПРАВА СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ«ЗАТВЕРДЖУЮ»

Заступник декана юридичного факультету

з навчальної роботи

__________Лотюк О.С.

«____»____________2013 року
РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ


ПРОБЛЕМИ ТРУДОВОГО ПРАВА

для студентів


галуз знань – 0304 «Право»

напрям підготовки – 8.03040101  «Правознавство»

КИЇВ – 2013

Робоча програма навчальної дисципліни «Проблеми трудового права» для студентівгалузі знань «Право» напряму підготовки «Правознавство» ______________ 2013 року – 19 с.


Розробники:

Дуюнова Оксана Миколаївна, доцент кафедри трудового права та права соціального забезпечення, кандидат юридичних наук, доцент;

Черноус Світлана Миколаївна, доцент кафедри трудового права та права соціального забезпечення, кандидат юридичних наук, доцент


Робоча програма дисципліни «Проблеми трудового права» затверджена на засіданні кафедри трудового права та права соціального забезпечення


Протокол № 4 від «05» листопада 2013року


Завідувач кафедри трудового прав

а та права соціального забезпечення _________________________Іншин М.І.

«05» листопада 2013 року


Схвалено науково - методичною комісією юридичного факультету

Протокол № 2 від «21» листопада 2013 року

Голова науково-методичної комісії _______________________ Безклубий І.А.

«21» листопада 2013 рокуГолова предметної комісії з економічних та юридичних наук при Науково-методичній раді Університету_________________________ Луцишин З.О.

«_____» ___________________ 20___ року


© Дуюнова О.М., 2013 рік

© Черноус С.М., 2013 рік


ВСТУП


Навчальна дисципліна «Проблеми трудового права» є складовою освітньо-професійної програми підготовки фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем «Магістр» галузі знань 0304 «Право», напряму підготовки 8.03040101 «Правознавство».

Дана дисципліна є нормативною за спеціальністю «Правознавство» .

Викладається у 2 семестрі 1курсув обсязі – 72 год. (2 кредити ECTS) зокрема: лекції – 18 год., семінарські заняття – 16 год., самостійна робота – 38 год. У курсі передбачено 2 змістових модулі та 2 модульні контрольні роботи. Завершується дисципліна – іспитом.

Метадисципліни - сформуватиустудентівглибокітеоретичнізнанняіпрактичнінавичкищодоправильногорозуміння,тлумаченнятазастосовуваннянормтрудовогоправа;виробитивміннярозв’язуватистандартнітанестандартніситуації,щовиникаютьупроцесізастосуваннятрудовогозаконодавстватаформулюватипропозиціївнапрямуудосконаленнізаконодавствапропрацю.Вивченнякурсудозволитьстудентамоволодітизнаннямитеоріїтрудовогоправа,законодавстваУкраїнитаміжнароднихнормативнихактіввційсфері,атакожпрактикийогозастосування.

Завдання – вивчення та дослідження доктринальних засад правового регулювання трудових відносин, проблем та критеріїв галузевої ідентифікації трудового права (предмета, метода, джерел, понятійного апарату тощо), проблем практики застосування трудового законодавства в частині укладання угод про працю (у тому числі їх нетипових форм), проблем відповідальності у трудовому праві.

Структура курсу. Курс складається з 2 модулів та 9 тем.

В результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати: положення доктрини трудового права, зокрема в частині визначення та розкриття критеріїв галузевої ідентифікації трудового права (предмета, метода, функцій, понятійного апарата тощо), національного та міжнародного законодавства про працю та практики їх застосування в частині визначення юридичної природи угод про працю, нетипових форм залучення до праці, забезпечення та захисту суб’єктивних трудових прав.

вміти:самостійно опрацьовувати наукову літературу, застосовувати норми законодавства про працю, аналізувати судову практику, робити обґрунтовані висновки; готувати експертні висновки по спірних питаннях, обґрунтовувати в процесі наукової дискусії свою наукову позицію, виконувати інші види самостійної роботи.

Місце дисципліни (в структурно-логічній схемі підготовки фахівців відповідного напряму). Навчальна дисципліна «Проблеми трудового права» є складовою циклу професійної підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр» за спеціальністю «Правознавство» напряму підготовки «Право» на юридичному факультеті Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Зв’язок з іншими дисциплінами. Для успішного вивчення даного курсу студентам необхідна наявність знань з курсу логіки, теорії права, трудового, конституційного, цивільного, цивільного-процесуального, адміністративного та інших галузей права.

Вивчення курсу проблем трудового права закладає основу для використання студентами одержаних знань як в процесі подальшого навчання, в практичній діяльності, так і в науковій роботі.

Контроль знаньі розподіл балів, які отримують студенти.

Контроль здійснюється за модульно-рейтинговою системою.

У змістовий модуль 1 (ЗМ1) входять теми 1 - 5, у змістовий модуль 2 (ЗМ2) – теми 6 - 9. Обов'язковим для заліку є відвідування лекцій і практичних занять, виконання встановлених програмою видів самостійної роботи.

Оцінювання за формами контролю:


ЗМ1

ЗМ 2

Min.– 1 балів

Max. – 20 балів

Min. – 1 балів

Max. – 20 балів

Доповідь

1

10

1

10

Модульна контрольна робота

1

3

1

3

Участь в обговоренні / доповнення

1

2

1

2

Самостійна робота

1

5

1

5


Для студентів, які набрали сумарно меншу кількість балів ніж критично-розрахунковий мінімум – 10 балівдля одержання заліку обов’язково слід виконати та здати викладачу визначені ним індивідуальні завдання. Додаткові бали можуть бути зараховані студентам впродовж семестру за рахунок виконання ними індивідуальних та самостійних завдань, визначених викладачам.

У випадку відсутності студента з поважних причин відпрацювання та перездачі МКР здійснюються у відповідності до „Положення про порядок оцінювання знань студентів при кредитно-модульній системі організації навчального процесу” від 1 жовтня 2010 року.

При простому розрахунку отримаємо:


Змістовний модуль 1

Змістовний модуль 2

Іспит

Підсумкова оцінка

Мінімум

10

10

40

60

Максимум

20

20

60

100

При цьому, кількість балів:


Шкала відповідності

За 100 – бальною шкалою

За національною шкалою

90 – 100

5

Відмінно

85 – 89

4

Добре

75 – 84

65 – 74

3

Задовільно

60 – 64

35 – 59

2

не задовільно

1 – 34
ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ


Змістовий модуль 1. Критерії галузевої самостійності трудового права

ТЕМА 1. Проблеми предмету та методу правового регулювання трудових відносин.

Предмет та метод правового регулювання як критерії галузевої ідентифікації.Формування вчення про предмет трудового права. Проблеми визначення предмету трудового права.Особливий галузевий режим правового регулювання трудових відносин. Особливості методу правового регулювання трудових відносин.

ТЕМА 2. Проблеми функцій трудового права.

Доктринальні підходи до визначення функцій трудового права. Проблеми системи функцій трудового права. Види та характеристика функцій трудового права в сучасних умовах.


ТЕМА 3. Проблеми понятійного апарату трудового права.

Поняття та структура понятійного апарату трудового права. Проблеми формування понятійного апарату в умовах реформування трудового законодавства. Техніко-юридичні проблеми понятійного апарату трудового права України.

ТЕМА 4. Дефекти законодавства про працю.

Поняття дефектів трудового законодавства. Види дефектів законодавства про працю. Способи усунення та подолання дефектів трудового законодавства України.

ТЕМА 5. Нетипові нормативні приписи у трудовому праві.

Поняття та ознаки нетипових нормативних приписів у трудовому праві. Класифікація нетипових нормативних приписів у доктрині права, їх функції та значення. Характеристика аксіом, презумпцій та фікцій трудового права.

Змістовий модуль 2. Проблеми реалізації та захисту суб’єктивних трудових прав

ТЕМА 6. Проблеми трудової правосуб’єктності.

Поняття та ознаки правосуб’єктності у трудовому праві. Особливості та зміст трудової правосуб’єктності сторін трудового договору. Проблеми правосуб’єктності інших суб’єктів трудового права.

ТЕМА 7. Угоди у трудовому праві. Проблеми локального регулювання трудових відносин.

Поняття та види угод у трудовому праві. Основні засади договірного регулювання праці. Поняття, види та основні завдання локальних норм у трудовому праві. Умови законності локальних актів.

ТЕМА 8. Нетипова зайнятість: проблеми правового регулювання.

Нетипової зайнятості: поняття та ознаки. Форми нетипової зайнятості. Аутсорсинг та аутстафінг як правові явища.


ТЕМА 9. Проблеми відповідальності у трудовому праві.

Проблеми визначення підстав та умов юридичної відповідальності у трудовому праві. Проблеми правового регулювання порядку притягнення працівника до відповідальності за трудові правопорушення. Санкції в трудовому праві.

СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ЛЕКЦІЙ І СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ

п/п

Тема

Кількість годинлекції

семінари

с/р

Змістовий модуль 1. Критерії галузевої самостійності трудового права

1

Проблеми предмету та методу правового регулювання трудових відносин.

2

2

6

2

Проблеми функцій трудового права

2

2

4

3

Проблеми понятійного апарату трудового права

2

1

4

4

Дефекти законодавства про працю

2

1

4

5

Нетипові нормативні приписи у трудовому праві

2

2

4

6

Модульна контрольна робота 1


1


Змістовий модуль 2. Проблеми реалізації та захисту суб’єктивних трудових прав

7

Проблеми трудової правосуб’єктності

2

1

4

8

Угоди у трудовому праві. Проблеми локального регулювання трудових відносин

2

2

4

9

Нетипова зайнятість: проблеми правового регулювання

2

2

4

10

Проблеми відповідальності у трудовому праві

2

1

4

11

Модульна контрольна робота 2


1
18

16

38


Загальний обсяг - 72 год., в тому числі:

Лекцій 18 год.

Семінари 16 год.

Самостійна робота - 38 год.
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1. Критерії галузевої самостійності трудового права


ТЕМА 1. ПРОБЛЕМИ ПРЕДМЕТУ ТА МЕТОДУ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ТРУДОВИХ ВІДНОСИН.

Лекція. Проблеми предмету та методу правового регулювання трудових відносин.

 1. Предмет та метод правового регулювання як критерії галузевої ідентифікації.

 2. Формування вчення про предмет трудового права. Проблеми визначення предмету трудового права.

 3. Особливості методу правового регулювання трудових відносин.

Семінарське заняття1.

Теми доповідей:

 1. Предмет трудового права у роботах вчених-правознавців:наукові підходи.

 2. Метод трудового права у роботах вчених-правознавців:наукові підходи.

Завдання для самостійної роботи.

Складіть бібліографічну довідку по обраній темі.

Рекомендована література:

Основна література:

Джерела

 1. Жернаков В.В. Предмет трудового права та сфера дії законодавства про працю України: теоретичні проблеми і тенденції / В.В. Жернаков // Актуальні проблеми трудового права і права соціального забезпечення: зб. наук. праць до 80 – річчя проф. Р.І. Кондратьєва. – Хмельницький: вид-во хмельницького ун-ту упр. та права, 2007. – С. 44 – 48.

 2. Панасюк О.Т. Про методологію розвитку предмету трудового права: [техно]футуристично, але не фатально /О.Т. Панасюк // Форум права. – 2012. - 1. – С. 715 – 722. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://archive.nbuv.gov.ua/e-journals/FP/2012-1/index.htm

 3. Пилипенко П.Д. Проблеми теорії трудового права: [монографія] / П.Д. Пилипенко. – Львів: Видавничий центр Львів. національного ун–ту імені Івана Франка, 1999. – 214 с.

 4. Процевский А.И. Метод правового регулирования трудовых отношений / А.И. Процевский. – М.: Юрид. лит., 1972. – 288 с.

 5. Процевский А.И. Предмет советского трудового права / А.И. Процевский. – М.: Юрид. лит., 1979. – 224 с.

ТЕМА 2. ПРОБЛЕМИ ФУНКЦІЙ ТРУДОВОГО ПРАВА.

Лекція. Проблеми функцій трудового права.

 1. Доктринальні підходи до визначення функцій трудового права.

 2. Види функцій трудового права.

Семінарське заняття1.

Теми доповідей:

 1. Функції трудового права у роботах вчених-правників.

 2. Новий зміст функцій трудового права на сучасному етапі розвитку української держави.

Завдання для самостійної роботи.

Складіть бібліографічну довідку по обраній темі.

Рекомендована література:

Основна література:

Джерела

 1. Панасюк О.Т. Про деякі аспекти вчення про функції в теорії трудового права / О.Т. Панасюк // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. – 2004. – № 56. – С. 28–31. – (Серія «Юридичні науки»).

 2. Пилипенко П.Д. Проблеми теорії трудового права: [монографія] / П.Д. Пилипенко. – Львів: Видавничий центр Львів. національного ун–ту імені Івана Франка, 1999. – 214 с.

 3. Щербина В.І. Функції трудового права: Монографія. – Д.: Акад. митн. служби України, 2007. – 425 с.


ТЕМА 3. ПРОБЛЕМИ ПОНЯТІЙНОГО АПАРАТУ ТРУДОВОГО ПРАВА.

Лекція. Проблеми понятійного апарату трудового права.

 1. Поняття та структура понятійного апарату трудового права.

 2. Техніко-юридичні проблеми понятійного апарату трудового права України.

Семінарське заняття1.

Теми доповідей:

 1. Проблеми формулювання дефініцій у трудовому праві.

 2. Проблеми доцільності використання оціночних понять у трудовому праві.

Завдання для самостійної роботи.

Складіть бібліографічну довідку по обраній темі.

Рекомендована література:

Основна література:

Джерела

 1. Головина С.Ю. Понятийный аппарат трудового права: [монография] / С.Ю. Головина. – Екатеринбург: Изд–во УрГЮА, 1997. – 180 с.

 2. Лушникова М.В., Лушников А.М. Очерки теории трудового права. СПб.: Изд-во Р. Асланова «Юридический центр Пресс», 2006. – 940 с.

 3. Черноус С.М. Оціночні поняття у трудовому праві України: дис. … канд. юрид. наук: 12.00.05 / Світлана Миколаївна Черноус. – К., 2008. – 212 с.


ТЕМА 4. ДЕФЕКТИ ЗАКОНОДАВСТВА ПРО ПРАЦЮ.

Лекція. Дефекти законодавства про працю.

 1. Поняття та види дефектів трудового законодавства.

 2. Способи усунення та подолання дефектів законодавства про працю.

Семінарське заняття1.

Теми доповідей:

 1. Класифікація дефектів у правовому регулюванні трудових відносин в працях науковців.

 2. Запобігання виникненню дефектів у правовому регулюванні трудових відносин.

Завдання для самостійної роботи.

Складіть бібліографічну довідку по обраній темі.

Рекомендована література:

Основна література:

Джерела

 1. Жильцов М.А. Дефекты трудового права: [монография] / М.А. Жильцов. – Екатеринбург, изд-во УГТУ-УПИ, 2010. – 312с.

 2. Єрьоменко В.В. Колізії між актами міжнародного права та нормативно-правовими актами України про працю / В. В.Єрьоменко // Ученые записки Таврического национального университета им. В. И. Вернадского. Серия «Юридические науки». - Том 23 (62). - 1. 2010. - С.115-128.

 3. Ярошенко О.М. Теоретичні та практичні проблеми джерел трудового права України: [монографія] / О.М. Ярошенко. – Х.: Видавець СПД ФО Вапнярчук Н.М., 2006. – 456 с.


ТЕМА 5. НЕТИПОВІ НОРМАТИВНІ ПРИПИСИ У ТРУДОВОМУ ПРАВІ.

Лекція. Нетипові нормативні приписи у трудовому праві.

 1. Поняття, ознаки та види нетипових нормативних приписів у трудовому праві.

 2. Характеристика аксіом, презумпцій та фікцій трудового права.

Семінарське заняття1.

Теми доповідей:

 1. Спеціалізовані (нетипові) норми права.

 2. Преюдиції у правовому регулюванні трудових відносин.

Завдання для самостійної роботи.

Складіть бібліографічну довідку по обраній темі.

Рекомендована література:

Основна література:

Джерела

 1. Лушникова М.В., Лушников А.М. Очерки теории трудового права. СПб.: Изд-во Р. Асланова «Юридический центр Пресс», 2006. – 940 с.

 2. Черноус С.М. До питання про фікції у трудовому праві // Черноус С.М. // Теоретичні та практичні проблеми реалізації прав людини у сфері праці і соціального забезпечення: тези доповідей та наук. повідомлень учасників ІІ Міжнародної науково-практичної конференції, м. Харків, 8-9 жовтня 2010р. / за ред. В.В. Жернакова. – Харків: Кроссроуд, 2010. – С. 179 – 182.

 3. Черноус С.М. Проблеми використання окремих спеціалізованих норм у проекті Трудового кодексу України / С.М. Черноус //Тенденції розвитку науки трудового права та права соціального забезпечення. Зб. наук. праць. Матеріали І міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 25 – 26 квіт. 2013 р. / за ред. проф. М.І. Іншина, проф. Н.М. Хуторян, доц. В.І. Щербини. – Київ: Ніка-Центр, 2013. – С. 420-426.

 4. Чуфаров, В. Ю. Нетипичные нормативные предписания в трудовом праве: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических наук. Специальность 12.00.05 - трудовое право; право социального обеспечения /В. Ю. Чуфаров. - Екатеринбург, 2010. - 26 с.ЗАВДАННЯ МОДУЛЬНОЇ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ 1 (типове)

 1. Розкрити зміст однієї з функцій трудового права (за вибором студента) на сучасному етапі розвитку української держави.

 2. Проаналізувати одну з норм трудового законодавства, в якій використано прийом юридичної фікції (за вибором студента).ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2. Проблеми реалізації та захисту суб’єктивних трудових прав

ТЕМА 6. ПРОБЛЕМИ ТРУДОВОЇ ПРАВОСУБ’ЄКТНОСТІ.

Лекція. Проблеми трудової правосуб’єктності.

 1. Поняття, ознаки та особливості правосуб’єктності у трудовому праві.

 2. Особливості та зміст трудової правосуб’єктності сторін трудового договору.

Семінарське заняття1.

Теми доповідей:

 1. Проблеми правосуб’єктності трудового колективу.

 2. Проблеми правосуб’єктності професійних спілок.

Завдання для самостійної роботи.

Складіть бібліографічну довідку по обраній темі.

Рекомендована література:

Основна література:

Джерела

 1. Андріїв В.М. Юридичний механізм забезпечення трудових прав працівників: [монографія] / Андріїв В.М. – Чернігів: Чернігівський державний інститут права, соціальних технологій та праці, 2011. - 301с.

 2. Костюк В.Л. Правосуб’єктність у трудовому праві: проблеми теорії та практики: [монографія] / В. Л. Костюк. – К.: вид-ць Карпенко В.М., 2012. – 464 с.

 3. Пилипенко П.Д. Проблеми теорії трудового права: [монографія] / П.Д. Пилипенко. – Львів: Видавничий центр Львів. національного ун-ту імені Івана Франка, 1999. – 214 с.

 4. Слюсар А.М. Правовий статус суб’єктів трудового права України: теоретико-правовий аспект: [монографія] / А.М. Слюсар. – Х.: вид-во «ФІНН», 2011. – 336с.

 5. Шамшина І.І. Механізм регулювання відносин із застосування найманої праці: суб’єктно-правовий аспект: дис. … док. юрид. наук: 12.00.05 / Шамшина Ірина Іванівна. – К., 2011. – 438 с.

 6. Щотова Ю.М. Професійні спілки як особливий суб’єкт трудового права України: монографія / Щотова Ю.М. – К.: «Генеза», 2013. – 360с.


ТЕМА 7. УГОДИ У ТРУДОВОМУ ПРАВІ. ПРОБЛЕМИ ЛОКАЛЬНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ТРУДОВИХ ВІДНОСИН.

Лекція. Угоди у трудовому праві. Проблеми локального регулювання трудових відносин.

 1. Поняття та види угод у трудовому праві. Основні засади договірного регулювання праці.

 2. Поняття, види та основні завдання локальних норм у трудовому праві. Умови їх законності.

 3. Особливості локального регулювання трудових відносин. Формування та розвиток локального регулювання трудових відносин в Україні.

Семінарське заняття1.

Теми доповідей:

 1. Мета локального регулювання трудових відносин.

 2. Проблеми оптимального поєднання централізованого і локального регулювання трудових відносин.

Завдання для самостійної роботи.

Складіть бібліографічну довідку по обраній темі.

Рекомендована література:

Основна література:

Джерела

 1. Дуюнова О.М. Угоди про працю за трудовим законодавством України: дис. канд. юрид. наук: 12.00.05 / Дуюнова Оксана Миколаївна. – К., 2004. – 167 с.

 2. Дуюнова О.М. Теоретичні засади класифікації угод про працю // Часопис Київського університету права. – 2010. - № 3. – С. 185 – 188.

 3. Костюк В.Л. Джерела трудового права України: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук: 12.00.05 “Трудове право; право соціального забезпечення” / В.Л. Костюк. – К., 2000 – 20 с.

 4. Мельничук Н.О. Договірне регулювання трудових відносин в нових економічних умовах. Монографія. – К.: «Хай-Тек Прес», 2012. – 340 с.

 5. Сіроха Д.І. Локальна нормотворчість суб’єктів трудового права: історико-правовий аспект / Д.І. Сіроха // Митна справа. – 2013. – ч.2, кн. 1, № 1 – С. 384-390.

 6. Сіроха Д.І. Поняття та значення нормотворчої діяльності суб’єктів трудового права / Д.І. Сіроха // Актуальні проблеми права: теорія і практика. Збір. наук. праць. ― Луганськ: Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля. ― 2013. ― № 26. ― С. 510-515.


ТЕМА 8. НЕТИПОВА ЗАЙНЯТІСТЬ: ПРОБЛЕМИ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ

Лекція. Нетипова зайнятість: проблеми правового регулювання

 1. Поняття нетипової зайнятості, її форми.

 2. Аутсорсинг та аутстафінг як правові явища.

Семінарське заняття1.

Теми доповідей:

 1. Дистанційна зайнятість в Україні: поняття та проблеми правового регулювання.

 2. Дистанційна зайнятість в (назва країни): до питання про доцільність запозичення досвіду правового регулювання.

Завдання для самостійної роботи.

Складіть бібліографічну довідку по обраній темі.

Рекомендована література:

Основна література:

Джерела

 1. Коркин А.Е. Отношения по применению нетипичного труда: понятие, виды, общие вопросы правового регулирования: автореф. дис. … канд. юрид. наук: 12.00.05“Трудовое право; право социального обеспечения” / Коркин Александр Евгеньевич. – Санкт-Петербург, 2012. – 28 с.

 2. Кохан В.П. Нестандартна зайнятість в Україні: виклики часу / В.П. Кохан // Актуальні питання інноваційного розвитку: Науково-практичний журнал. - Х.: ФІНН, 2012. - № 3. - С. 79-84

 3. Свечкарева Я.В. Дистанционная работа в Украине: вопросы правовой регламентации / Я.В. Свечкарева // Электронный ресурс. – Режим доступа : http://www.jurnal.org/articles/2013/uri9.html

 4. Тенденції розвитку науки трудового права та права соціального забезпечення : зб. наук. пр. : матеріали I міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 25-26 квіт. 2013 р.), К.: Ніка-Центр, 2013. - 676 с.


ТЕМА 9. ПРОБЛЕМИ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ У ТРУДОВОМУ ПРАВІ.

Лекція. Проблеми відповідальності у трудовому праві.

 1. Проблеми визначення підстав та умов матеріальної та дисциплінарної відповідальності у трудовому праві.

 2. Проблеми правового регулювання порядку притягнення працівника до відповідальності за трудові правопорушення.

 3. Санкції в трудовому праві.

Семінарське заняття1.

Теми доповідей:

 1. Функції відповідальності у трудовому праві.

 2. Принципи відповідальності у трудовому праві.

 3. Тенденції розвитку законодавства про дисциплінарну відповідальність в Україні.

 4. Тенденції розвитку законодавства про матеріальну відповідальність в Україні.

Завдання для самостійної роботи.

Складіть бібліографічну довідку по обраній темі.

Рекомендована література:

Основна література:

Джерела

 1. Венедиктов В.С. Теоретические проблемы юридической ответственности в трудовом праве / В.С. Венедиктов. – Х.: Консум, 1996. – 136 с.

 2. Хуторян Н.М. Теоретичні проблеми матеріальної відповідальності сторін трудових правовідносин: [монографія] / Н.М. Хуторян. – К.: Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2002. – 264 с.

 3. Юридична відповідальність та інші примусові заходи у трудовому праві: навчальний посібник / М.І. Іншин, В.І. Щербина, І.М. Ваганова. – Х.: Золота миля, 2012 – 495с.


ЗАВДАННЯ МОДУЛЬНОЇ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ 2 (типове)

 1. Визначити проблеми трудової правосуб’єктності одного з суб’єктів трудового права (за вибором студента) та запропонувати шляхи їх вирішення.

 2. Визначити тенденції розвитку законодавства про дисциплінарну відповідальність в Україні.УМОВИ ДОПУСКУ ДО ІСПИТУ З КУРСУ «ПРОБЛЕМИ ТРУДОВОГО ПРАВА»:

Протягом семестру кожний студент повинен виконати три види робіт, які здаються викладачу (лектору) в електронному вигляді, а саме:

І. Наведіть два визначення поняття «проблема» існуючих у науковій літературі та запропонуйте власне.

ІІ. Підготуйте тези по одній із запропонованих тем (теми не можуть повторюватись)1– обсяг до 7 сторінок. Перелік тем визначено у розділі «Теми доповідей» до семінарських занять.

ІІІ. Складіть бібліографічну довідку по обраній темі.

Вимоги по оформленню письмових завдань самостійної роботи (бібліографічної довідки та тез) студентів:

- бібліографічна довідка повинна відповідати ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 "Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання"2;

- робота розміщується в одному файлі, титульної сторінки не потрібно;

- назва файлу: номер за списком групи та прізвище автора.

Порядок подання робіт:

1. Електронний варіант роботи – подається старості групи (представнику).

2. Староста групи повинен передати викладачу, який читає лекції за відповідним модулем електронні варіанти робіт у термін – за 14 днів до дати іспиту.

3. Паперовий варіант роботи – зберігається до дати іспиту у автора (або у старости).

4. У випадку пропущення зазначених термінів вважається, що студент не виконав навчальний план.

ПИТАННЯ НА ІСПИТ


 1. Основні етапи формування трудового законодавства України.

 2. Статут про промислову працю: загальна характеристика, роль у формуванні законодавства про працю.

 3. Формування вчення про предмет трудового права.

 4. Проблеми предмету трудового права.

 5. Особливості методу правового регулювання трудових відносин.

 6. Доктринальні підходи до визначення функцій трудового права.

 7. Види та характеристика функцій трудового права в сучасних умовах.

 8. Проблеми понятійного апарату трудового права України.

 9. Проблеми доцільності використання оціночних понять у трудовому праві.

 10. Поняття та види дефектів трудового законодавства.

 11. Способи подолання дефектів трудового законодавства України.

 12. Колізії у трудовому праві: поняття, види, шляхи запобігання та усунення.

 13. Прогалини у правовому регулюванні трудових відносин: поняття та шляхи подолання.

 14. Нетипові нормативні приписи у трудовому праві: поняття та види.

 15. Аксіоми у трудовому праві.

 16. Презумпції трудового права України.

 17. Фікції трудового права України.

 18. Проблеми правосуб’єктності сторін трудового договору.

 19. Проблеми правосуб’єктності професійних спілок.

 20. Проблеми правосуб’єктності трудових колективів.

 21. Поняття та види договорів як джерел трудового права України.

 22. Основні засади договірного регулювання праці.

 23. Поняття, види та основні завдання локальних норм у трудовому праві. Умови законності локальних актів.

 24. Проблеми оптимального поєднання централізованого і локального регулювання трудових відносин.

 25. Нетипової зайнятості: поняття та ознаки.

 26. Форми нетипової зайнятості: проблеми правового регулювання в Україні.

 27. Проблеми визначення підстав та умов юридичної відповідальності у трудовому праві.

 28. Принципи відповідальності у трудовому праві.

 29. Проблеми правового регулювання порядку притягнення працівника до дисциплінарної відповідальності.

 30. Пряма дійсна шкода як складова трудового майнового правопорушення.

 31. Проблеми правового регулювання притягнення працівника до повної матеріальної відповідальності.

 32. Санкції в трудовому праві: поняття, види, доктринальні підходи.

 33. Штрафи у трудовому праві: проблеми запровадження в Україні.

 34. Тенденції розвитку законодавства про дисциплінарну відповідальність.

 35. Тенденції розвитку законодавства про матеріальну відповідальність .РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ІСПИТУ

 1. Андріїв В.М. Юридичний механізм забезпечення трудових прав працівників: [монографія] / Андріїв В.М. – Чернігів: Чернігівський державний інститут права, соціальних технологій та праці, 2011. - 301с.

 2. Безина А.К. Судебная практика в механизме правового регулирования трудовых отношений / А.К. Безина / [науч. ред.: Рябов А.А.]. – Казань: изд-во Казан. ун-та, 1989. – 183 c.

 3. Венедиктов В.С. Теоретические проблемы юридической ответственности в трудовом праве / В.С. Венедиктов. – Х.: Консум, 1996. – 136 с.

 4. Гетьманцева Н.Д. Співвідношення централізованого і локального правового регулювання трудових відносин: дис... канд. юрид. наук.: 12.00.05 / Гетьманцева Ніна Дмитрівна. — К., 1996. — 174 с.

 5. Головина С.Ю. Понятийный аппарат трудового права: [монография] / С.Ю. Головина. – Екатеринбург: Изд–во УрГЮА, 1997. – 180 с.

 6. Дуюнова О.М. Угоди про працю за трудовим законодавством України: дис. канд. юрид. наук: 12.00.05 / Дуюнова Оксана Миколаївна. – К., 2004. – 167 с.

 7. Дуюнова О.М. Теоретичні засади класифікації угод про працю // Часопис Київського університету права. – 2010. - № 3. – С. 185 – 188.

 8. Дуюнова О.М. Тенденції розвитку законодавства про працю: проблеми та перспективи // Бюлетень Міністерства юстиції України. – 2010. – № 10. – С. 61–67.

 9. Єрьоменко В.В. Колізії між актами міжнародного права та нормативно-правовими актами України про працю / В. В.Єрьоменко // Ученые записки Таврического национального университета им. В. И. Вернадского. Серия «Юридические науки». - Том 23 (62). - 1. 2010. - С.115-128.

 10. Жернаков В.В. Предмет трудового права та сфера дії законодавства про працю України: теоретичні проблеми і тенденції / В.В. Жернаков // Актуальні проблеми трудового права і права соціального забезпечення: зб. наук. праць до 80 – річчя проф. Р.І. Кондратьєва. – Хмельницький: вид-во хмельницького ун-ту упр. та права, 2007. – С. 44 – 48.

 11. Жигалкін П.І. Судова практика та її значення для регулювання відносин у сфері праці: [монография] / П.І. Жигалкін, С.М. Прилипко, О.М. Ярошенко. – Х.: Вид-во ПП "ФІНН", 2008. – 544с.

 12. Жильцов М.А. Дефекты трудового права: [монография] / М.А. Жильцов. – Екатеринбург, изд-во УГТУ-УПИ, 2010. – 312с.

 13. Жолнович О.І. Система трудового права України: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук: 12.00.05 “Трудове право; право соціального забезпечення” / О.І. Жолнович. – Львів, 2008. – 16 с.

 14. Івчук Ю.Ю. Теоретичні підходи до системи трудового права України в умовах ринкової економіки: Автореф. дис… канд. юр. н.: 12.00.05 / Нац. ун-т внутр. справ. – Харків, 2004. – 17 с.

 15. Кондратьев Р.И. Сочетание централизованного и локального правового регулирования трудовых отношений / Р.И. Кондратьев. – Львов: Изд–во Львов. ун–та, 1977. – 151 с.

 16. Коркин А.Е. Отношения по применению нетипичного труда: понятие, виды, общие вопросы правового регулирования: автореф. дис. … канд. юрид. наук: 12.00.05“Трудовое право; право социального обеспечения” / Коркин Александр Евгеньевич. – Санкт-Петербург, 2012. – 28 с.

 17. Костюк В.Л. Джерела трудового права України: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук: 12.00.05 “Трудове право; право соціального забезпечення” / В.Л. Костюк. – К., 2000 – 20 с.

 18. Костюк В.Л. Правосуб’єктність у трудовому праві: проблеми теорії та практики: [монографія] / В. Л. Костюк. – К.: Видавець Карпенко В.М., 2012. – 464 с.

 19. Кохан В.П. Нестандартна зайнятість в Україні: виклики часу / В.П. Кохан // Актуальні питання інноваційного розвитку: Науково-практичний журнал. - Х.: ФІНН, 2012. - № 3. - С. 79-84

 20. Лаврів О.Я. Система принципів трудового права України: [монография] / О.Я. Лаврів. – Івано-Франківськ, 2008. – 216c.

 21. Лавриненко О.В. Трудовое право Украины: наука, отрасль, учебная дисциплина (современное состояние и перспективы развития в ХХI веке). – Х.: АВГ–Пресс, 2000. – 768 с.

 22. Лазор В. Система трудового права України в сучасних умовах та її співвідношення з системою національного права / В. Лазор // Юридична Україна. – 2006. – № 9. – С.43 – 49.

 23. Лушникова М.В., Лушников А.М. Очерки теории трудового права. СПб.: Изд-во Р. Асланова «Юридический центр Пресс», 2006. – 940 с.

 24. Маврин С.П. Принципы трудового права в условиях рыночной экономики // Правоведение. – 1992. – № 2. – С. 53 – 57.

 25. Мельничук Н.О. Договірне регулювання трудових відносин в нових економічних умовах. Монографія / Мельничук Н.О. – К.: «Хай-Тек Прес», 2012. – 340 с.

 26. Панасюк О.Т. Про деякі аспекти вчення про функції в теорії трудового права / О.Т. Панасюк // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. – 2004. – № 56. – С. 28–31. – (Серія «Юридичні науки»).

 27. Панасюк О.Т. Про методологію розвитку предмету трудового права: [техно]футуристично, але не фатально /О.Т. Панасюк // Форум права. – 2012. - 1. – С. 715 – 722. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://archive.nbuv.gov.ua/e-journals/FP/2012-1/index.htm

 28. Панасюк О.Т. "Несамостоятельность" работника как квалифицирующий признак трудового отношения /О.Т. Панасюк // Актуальні проблеми трудового права і права соціального забезпечення: тези доп. та наук. повідомл. учасн. V Міжнар. наук.-практ. конф. (Харків, 27 - 28 верес. 2013 р.) / за ред. В. В. Жернакова. - Х.: Право, 2013. - С. 245 - 249.

 29. Пилипенко П.Д. Проблеми теорії трудового права: [монографія] / П.Д. Пилипенко. – Львів: Видавничий центр Львів. національного ун-ту імені Івана Франка, 1999. – 214 с.

 30. Пилипенко П. Кодифікація вітчизняного трудового законодавства: проблеми та перспективи / П. Пилипенко // Право України. – 2009. – № 3. – С. 7 – 13.

 31. Прилипко С., Ярошенко О. Проект Трудового кодексу України – важливий етап реформування трудового законодавства / С. Прилипко, О. Ярошенко // Право України. – 2009. – № 3. – С. 14 – 21.

 32. Прокопенко В.И. Предмет трудового права / В.И. Прокопенко. – К.: КГУ, 1968. – 46 с.

 33. Процевский А.И. Метод правового регулирования трудовых отношений / А.И. Процевский. – М.: Юрид. лит., 1972. – 288 с.

 34. Процевский А.И. Предмет советского трудового права / А.И. Процевский. – М.: Юрид. лит., 1979. – 224 с.

 35. Свечкарева Я.В. Дистанционная работа в Украине: вопросы правовой регламентации / Я.В. Свечкарева // Электронный ресурс. – Режим доступа : http://www.jurnal.org/articles/2013/uri9.html

 36. Сіроха Д.І. Локальна нормотворчість суб’єктів трудового права: історико-правовий аспект / Д.І. Сіроха // Митна справа. – 2013. – ч.2, кн. 1, № 1 – С. 384-390.

 37. Сіроха Д.І. Поняття та значення нормотворчої діяльності суб’єктів трудового права / Д.І. Сіроха // Актуальні проблеми права: теорія і практика. Збір. наук. праць. ― Луганськ: Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля. ― 2013. ― № 26. ― С. 510-515.

 38. Стависский П.Р. Проблемы материальной ответственности субъектов трудового правоотношения: автореф. ... доктор юрид. наук: 12.00.05 / Стависский П.Р.; Харьков. юрид. ин-т. – Х., 1982.

 39. Слюсар А.М. Правовий статус суб’єктів трудового права України: теоретико-правовий аспект: [монографія] / А.М. Слюсар. – Х.: вид-во «ФІНН», 2011. – 336с.

 40. Тенденції розвитку науки трудового права та права соціального забезпечення : зб. наук. пр. : матеріали I міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 25-26 квіт. 2013 р.), К.: Ніка-Центр, 2013. - 676 с.

 41. Хуторян Н.М. Теоретичні проблеми матеріальної відповідальності сторін трудових правовідносин: [монографія] / Н.М. Хуторян. – К.: Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2002. – 264 с.

 42. Чанишева Г.І. Колективні відносини у сфері праці: теоретико-правовий аспект: [монографія] / Г.І. Чанишева. – О.: Юридична література, 2001. – 327с.

 43. Черноус С.М. Оціночні поняття у трудовому праві України: дис. … канд. юрид. наук: 12.00.05 / Світлана Миколаївна Черноус. – К., 2008. – 212 с.

 44. Черноус С.М. До питання про фікції у трудовому праві // Черноус С.М. // Теоретичні та практичні проблеми реалізації прав людини у сфері праці і соціального забезпечення: тези доповідей та наук. повідомлень учасників ІІ Міжнародної науково-практичної конференції, м. Харків, 8-9 жовтня 2010р. / за ред. В.В. Жернакова. – Харків: Кроссроуд, 2010. – С. 179 – 182.

 45. Черноус С.М. Проблеми використання окремих спеціалізованих норм у проекті Трудового кодексу України / С.М. Черноус //Тенденції розвитку науки трудового права та права соціального забезпечення. Зб. наук. праць. Матеріали І міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 25 – 26 квіт. 2013 р. / за ред. проф. М.І. Іншина, проф. Н.М. Хуторян, доц. В.І. Щербини. – Київ: Ніка-Центр, 2013. – С. 420-426.

 46. Черняева Д.В. Новейшие тенденции развития трудового права Великобритании // Труд за рубежом. – 2006. – № 3. – С. 119 – 136.

 47. Чуфаров, В. Ю. Нетипичные нормативные предписания в трудовом праве: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических наук. Специальность 12.00.05 - трудовое право; право социального обеспечения /В. Ю. Чуфаров. - Екатеринбург, 2010. - 26 с.

 48. Шамшина І.І. Механізм регулювання відносин із застосування найманої праці: суб’єктно-правовий аспект: дис. … док. юрид. наук: 12.00.05 / Шамшина Ірина Іванівна. – К., 2011. – 438 с.

 49. Щотова Ю.М. Професійні спілки як особливий суб’єкт трудового права України: монографія / Щотова Ю.М. – К.: «Генеза», 2013. – 360с.

 50. Щербина В.І. Функції трудового права: Монографія. – Д.: Акад. митн. служби України, 2007. – 425 с.

 51. Юридична відповідальність та інші примусові заходи у трудовому праві: навчальний посібник / М.І. Іншин, В.І. Щербина, І.М. Ваганова. – Х.: Золота миля, 2012 – 495с.

 52. Ярошенко О.М. Теоретичні та практичні проблеми джерел трудового права України: [монографія] / О.М. Ярошенко. – Х.: Видавець СПД ФО Вапнярчук Н.М., 2006. – 456 с.


1 Тези готуються за тією ж темою, що і бібліографічна довідка по завданню.

2 Інформація та приклади оформлення див. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ukrbook.net/DSTU.htm