Графік 10.3 Вплив сукупного попиту на рівень безробіття

Ов > Ьл, (Ю.4)

де Р—рівень цш;

() - обсяг виробництва;

(2а - рівноважний обсяг виробництва в точці А;

(£в - рівноважний обсяг виробництва в точці В;

ЬА - зайнятість у точці А;

Ьв - зайнятість у точці В.

Сукупний попит у суспільстві визначає обсяг виробництва, а значить, і попит на робочу силу. Шляхом зниження заробіт­ної плати вважають прихильники кейнсіанської теорії можна стимулювати значне підвищення зайнятості. Засобом від без­робіття вважається підвищення державних витрат чи зниження податків, що приводить до збільшення сукупного попиту і, отже, до збільшення попиту на робочу силу.

63. Система соціального захисту громадян в умовах ринку в Україні.Принципи соціального захисту

• Забезпечення системи ефективної зайнятості, підготовки та перекваліфікації кадрів, яка дозволяла б кожній людині зна­ходити застосування своїм особистим здібностям у відповідній сфері діяльності.

• Організація ефективної системи формування доходів, за якої рівень отримуваної винагороди безпосередньо визначаєть­ся якістю і результатом роботи людини незалежно від галузі економіки, в якій вона працює.

• Макроекономічне регулювання процесу диференціації в доходах і особистому споживанні, в тому числі через реформу податкової системи.

• Створення сприятливих умов для професійної і соціальної мобільності населення.

• Офіційне встановлення реального рівня прожиткового мі­німуму в натуральній формі та регулярна його індексація у грошовій.

• Захист інтересів споживачів, пов'язаний з переходом від ринку продавців до ринку покупців.

Крива ФілліпсаКейнсіанці не пояснили причин одночасного існування ін­фляції і безробіття, і цю прогалину ліквідував австралійський економіст А. У. Філліпс, визначивши універсальний характер зворотної залежності між змінами заробітної плати і рівнем безробіття. Крива Філліпса показує, що при зростанні попиту на ро­бочу силу і, відповідно, скороченні рівня безробіття (u) рівень цін (P) і, відповідно, рівень інфляції (Ршляпка) підвищується. Таким чином, крива Філліпса є спрощеною однофакторною моделлю інфляції (Ршляпка), яка визначає її як функцію безробіття (u). де Ршляпка - рівень інфляції; Р*шляпка - рівень інфляції, в умовах повної зайнятості;u - рівень безробіття;u* - природний рівень безробіття.

Відрізок кривої Філліпса зліва від точки N характеризує інф­ляцію попиту, яка може виникнути внаслідок спроб держави встановити штучно високу зайнятість.

Відрізок справа від точки N відображає падіння цін у період кризи надвиробництва.

Крива Філліпса достовірно відображає тільки короткостро­кову динаміку інфляції і безробіття, яка вимірюється поточни­ми показниками.

При існуванні економічних взаємозв'язків, виражених кривою Філліпса, неможливо досягти повної зайнятості без інфляції.