Комплексна контрольна робота. з дисципліни «Економіка підприємства»

з дисципліни «Економіка підприємства»

для студентів спеціальності: 5.03050702 «Комерційна діяльність»

галузі знань: 0305 «Економіка та підприємництво»

ВАРІАНТ № 18

Час проведення тестування та вирішення практичного завдання - 45хв.

1. До ринкової інфраструктури входять:

а) оптові бази, ярмарки, аукціони, фірмові магазини, комісійні магазини;

б) товарно-сировинні, товарні, фондові і валютні біржі, банківські структури, брокерські контори, маклерські структури, кредитні спілки;

в) ринок фінансів, ринок засобів виробництва, торгівля, ринок робочої сили;

г) ціна, попит, пропозиція, конкуренція.

2. Початкова виробнича потужність підприємства –– це:

а) проектна виробнича потужність;

б) поточна виробнича потужність;

в) поточна виробнича потужність на початок року;

г) фактично досягнута виробнича потужність на кінець року.

3. Фондоозброєність праці розраховується як відношення:

а) вартості основних виробничих фондів сільськогосподарського призначення до середньорічної кількості працівників, зайнятих у сільськогосподарському виробництві;

б) вартості основних виробничих фондів до середньорічної кількості працівників, зайнятих у сільськогосподарському виробництві;

в) вартості основних виробничих фондів сільськогосподарського призначення до чисельності постійних працівників;

г) вартості основних виробничих фондів сільськогосподарського призначення до загальної кількості працівників, що є в списках підприємства.

4. Повними називаються показники продуктивності праці, під час визначення яких беруться до уваги:

а) обернені показники продуктивності праці;

б) вироблена продукція і витрати живої праці;

в) вироблена продукція і уречевлена праця;

г)вироблена продукція і виробничі спожиті засоби та предмети праці.

5. Валовий прибуток розраховується як різниця між:

а) обсягом товарної продукції та її повною собівартістю;

б) обсягом реалізованої продукції та її повною собівартістю;

в) обсягом реалізованої продукції, зменшеної на величину податку на додану вартість та величину акцизного збору, та собівартості реалізованої продукції;

г) обсягом валових доходів та обсягом валютних витрат.

6. Фонд споживання на підприємстві – це:

а) фонд оплати праці і фонд матеріального заохочення;

б) фонд оплати праці і матеріальні витрати;

в) фонд оплати праці і валовий дохід;

г) фонд оплати праці і чистий дохід.

7. Економічна категорія «прибуток підприємства» використовується для відображення:

а) вартісного обсягу виробленої підприємством продукції;

б) вартісного обсягу витрат підприємства на виробництво продукції;

в) вартісного обсягу одержаного доходу від реалізації виробленої продукції;

г) обсягу перевищення вартості виробленої або реалізованої продукції над обсягом собівартості виробленої або реалізованої продукції.

8. Відношення кількості енергетичних ресурсів до середньооблікової чисельності працівників – це:

а) енергоозброєність;

б) енергозабезпеченість;

в) електроозброєність;

г) електрозабезпеченість.

9. Мінімальна заробітна плата – це:

а) прожитковий мінімум працівника;

б) вартісна величина межі малозабезпеченості;

в) встановлений державою розмір заробітної плати, нижче якого не може проводитися оплата праці працівника;

г) реальна заробітна плата.

10. Чисельність робітників підприємства складає 500 чоловік. В результаті проведення комплексних заходів вивільнено 50 чоловік. Як зміниться продуктивність праці при незмінному обсягу виробництва продукції:

а) знизиться на 10%;

б) збільшиться на 12,5%;

в) збільшиться на 10%;

г) не зміниться.

Розглянуто на засіданні методичної комісії

протокол № 3 від 17 жовтня 2013 р.

Голова комісії ____________ Ж.В.Сидорова