МАГІСТЕРСЬКА ДИПЛОМНА РОБОТА

на тему________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

Виконав: студент(ка) ___курсу, групи___

денної/заочної_________форми навчання

спеціальності 8601 «Менеджмент______

організацій і адміністрування»_________

_____________________________________________________________

(прізвище та ініціали)

Керівник ___________________________

(науковий ступінь, вчене звання, прізвище та ініціали)

Рецензент___________________________

(посада, прізвище та ініціали)

м.Київ – 20___ рік

Додаток В

Зразок змісту мдр

на тему «Державне регулювання сектору малого та середнього бізнесу в Україні»

ЗМІСТ

ВСТУП...................................................................................................................................
РОЗДІЛ І. Теоретико-методологічні засади державного регулювання сектору малого та середнього бізнесу.........................
1.1. Сектор малого та середнього бізнесу як об’єкт наукового дослідження.........................................................................................................................
1.2. Форми і види державного регулювання сектору малого і середнього бізнесу……………………………………………………..................................................
1.3. Особливості державного регулювання сектору малого і середнього бізнесу в різних економічних системах.............................................................................................
РОЗДІЛ ІІ. механізм державного регулювання розвитку сектору малого та середнього бізнесу........................................................
2.1. Державне регулювання сектору малого та середнього бізнесу: світовий досвід....................................................................................................................................
2.2. Аналіз реалізації державної політики розвитку сектору малого і середнього бізнесу..................................................................................................................................
2.3. Система методів та інструментів державної підтримки сектору малого та середнього бізнесу в Україні.............................................................................................
РОЗДІЛ ІІІ. Шляхи підвищення ефективності державного регулювання сектору малого та середнього бізнесу в Україні....
3.1. Напрями вдосконалення державного регулювання сектору малого та середнього бізнесу в Україні...................................................................................................................
3.2. Прогноз реалізації державної політики щодо розвитку сектору малого та середнього бізнесу в Україні...............................................................................................
ВИСНОВКИ.........................................................................................................................
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ...........................................................................
ДОДАТКИ............................................................................................................................


Додаток Г

Методи та результати їх використання

Назва методу Результат
Метод порівняння Розкрити зв'язок між інформаційним та іншими напрямами економічної науки
При співставленні особливостей функціонування різних систем
Для здійснення оцінки кількісного і якісного стану безпеки людського розвитку у регіонах України та в країнах ЄС
При визначенні відмінностей у розвитку фармацевтичного ринку в Україні під впливом змін нормативних вимог
Історичний та логічний методи Розкрити сучасну сутність технологічної концепції соціально-економічного розвитку
Провести ретроспективний огляд теоретичних основ економічного розвитку макросистеми
Для дослідження генези становлення наукових та інституційних підвалин державного управління національною економікою
Для аналізу й виділенння етапів у становленні валютної системи України
Для з’ясування функцій малого підприємництва представниками різних економічних шкіл
Для окреслення ретроспективи та нинішнього стану проблематики стійкості економічного розвитку
Аналізу і синтезу Для поєднання макро- та мікроаналізу та виявлення наслідків соціально-економічних трансформацій в національній економіці
Для структуризації цілей управління та побудови цілереалізуючих систем
Для обґрунтування субординаційного співвідношення між категоріями
При розгляді інфраструктури державної підтримки малого бізнесу в Україні
Для формування базових характеристик економічної стійкості господарюючого суб’єкта

продовження додатку Г

Метод формалізації Для побудови процесів і визначення порядку оцінювання рівня ефективності функціонування економічної системи
Для визначення передумов удосконалення існуючого механізму державного регулювання
Статистичні Для аналізу основних параметрів соціально-економічного розвитку України
Для аналізу особливостей впливу економічного зростання на добробут у різних країнах світу
Для групування сукупності елементів економічної системи за рівнем їх економічного розвитку
Для встановлення залежності між основними чинниками курсоутворення та валютним курсом
Для емпіричного підтвердження впливу особливостей економічної поведінки населення, що обумовлена певним рівнем добробуту, на економічне зростання в Україні
Економіко - математичного моделювання Для визначення динаміки основних показників економічного розвитку
Для виявлення залежностей між параметрами розвитку передбачення характеру змін
Для наукового обґрунтування відповідних позицій щодо формування збалансованої соціально-економічної політики окремого регіону
При побудові схеми механізму державного регулювання та комплексного дослідження фармацевтичного ринку
Метод рейтингових оцінок Для ранжування областей за рівнями соціально-економічного розвитку, бюджетної самозабезпеченості та дотаційності
Групування Для встановлення залежності ефективності сільськогосподарського виробництва від політичних, соціальних, організаційно-економічних та інших факторів
Спостереження Для вивчення і узагальнення управлінського досвіду

продовження додатку Г

Логічний Для формування моделі активізації використання інвестиційного потенціалу регіону
Для дослідження сучасної зовнішньоторговельної політики України в умовах європейського вибору
Єдність загального та часткового Для виявлення універсальних причин тіньової економіки та її особливостей в трансформаційних економіках
Метод експертних оцінок При визначенні чинників підвищення добробуту та напрямів державної соціально-економічної політики в сфері регулювання добробуту населення України
При розробці методики оцінки рівня мотивації трудової діяльності для визначення вагових коефіцієнтів часткових показників
Індукції та дедукції При вивченні особливостей державної підтримки малого бізнесу у різних економічних системах
Для визначення суті механізму надходження інвестицій в регіональну економіку
Узагальнення Для обґрунтування послідовності проведення наукового дослідження
Абстрагування Для виявлення змістово-функціональних характеристик державного регулювання макросиситеми
Для з’ясування основних складових механізму забезпечення економічної стійкості системи

Додаток Д

ПРИКЛАДИ ОФОРМЛЕННЯ