ЗАГАЛЬНІ МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

до контрольної роботи з дисципліни “Облік у банках”

для студентів за напрямом підготовки
6.030509 “Облік і аудит”

заочної форми навчання

Дніпропетровськ

Методичні вказівки до контрольної роботи з дисципліни “Облік у банках” для студентів за напрямом підготовки 6.030509 “Облік і аудит” заочної форми навчання / Укладач: Пирець Н.М. – Дніпропетровськ: ПДАБА, 2014. – 25 с.

У методичних вказівках наведені вихідні дані та основні рекомендації до виконання контрольної роботи, яка складається з теоретичної частини та практичного завдання. Теоретичні питання розкривають зміст дисципліни згідно з навчальною програмою, практичне завдання полягає в складанні бухгалтерських проводок та фінансової звітності банків.

Укладач: Н.М. Пирець, кандидат економічних наук, доцент кафедри обліку, економіки і управління персоналом підприємства ДВНЗ ПДАБА.

Відповідальний за випуск: Г.Л Ступнікер, кандидат економічних наук, доцент, зав. кафедри економіки будівельної галузі ДВНЗ ПДАБА.

Рецензент: О.В. Горянська, кандидат економічних наук, доцент кафедри обліку і аудиту Академії митної служби України.


ЗМІСТ

ВСТУП.. 4

ЗАГАЛЬНІ МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ 4

ЗАВДАННЯ ДО КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ.. 5

СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ.. 24


ВСТУП

Навчальна дисципліна "Облік у банках" дозволяє студентам здобувати теоретичні та практичні знання в галузі бухгалтерського обліку у банках.

Правила організації й ведення обліку та звітності для банків базуються на загальних принципах обліку, номенклатурних статтях балансу, обліку та контролю всіх банківських операцій. Все це дозволяє контролювати кожен крок діяльності банківських установ.

Студенти вивчають теоретичні питання основ побудови бухгалтерського обліку у банках, організації бухгалтерського процесу, облік міжбанківських розрахунків, платіжні рахунки і облік розрахункових операцій, облік кредитних і касових операцій, облік операцій з цінними паперами, облік валютних операцій з цінними паперами, облік валютних операцій, оподаткування банків, звітність банків та банківський аудит за міжнародними стандартами бухгалтерського обліку.

Метою дисципліни є засвоєння знань з обліку і відображення активів, зобов’язань та власного капіталу у фінансовій звітності банків; функціонування внутрішнього аудиту в банках.

Завданням дисципліни є вивчення фінансового обліку і внутрішнього аудиту як інструментів управління банком, бухгалтерських методів і процедур фінансового обліку базових операцій комерційних банків, вимог користувачів до фінансової звітності банків, методики підготовки і інтерпретації основних фінансових звітів.

Предметом є господарська діяльність банку.

ЗАГАЛЬНІ МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ

Текст контрольної роботи повинен включати:

1) викладання теоретичних питань в схематичній та табличній інтерпретації за допомогою програми Microsoft Office PowerPoint (приклад слайдів представлено у Додатку).

Вимоги до складання:

- для розкриття кожного питання складається 5 слайдів;

- кожний слайд повинен мати назву;

- інформацію на слайдах необхідно представляти за допомогою таблиць, схем та рисунків;

- необхідно приводити умовні приклади з використанням бухгалтерських проводок.

2) Відповіді на тести:

– в тестах треба із запропонованих відповідей вибрати одну вірну й написати її.

3) Розв'язання задачі повинно мати таку послідовність:

– умова задачі;

– рішення задачі.

Вибір теми контрольної роботи здійснюється за порядковим номером прізвища студента у списку групи за навчальним журналом.


Таблиця 1.1

Розподіл варіантів контрольної роботи

Варіант контрольної роботи
Номер прізвища по журналу

Таблиця 1.2

Практична бальна оцінка виконання студентом контрольної роботи

Вид роботи Кількість балів з контрольної роботи
- правильна письмова відповідь на питання - правильна відповідь на один тест - правильне рішення задачі 2х20=40 6х5=30
Разом правильно виконана контрольна робота