ДОДАТОК Витяг із «Положення про підготовку та захист магістерської роботи у Національному університеті біоресурсів і природокористування...

ДОДАТОК Витяг із «Положення про підготовку та захист магістерської роботи у Національному університеті біоресурсів і природокористування...

ДОДАТОК Витяг із «Положення про підготовку та захист магістерської роботи у Національному університеті біоресурсів і природокористування...

ДОДАТОК


Витяг із «Положення про підготовку та захист магістерської роботи у Національному університеті біоресурсів і природокористування України»


1. ЗАГАЛЬНІПОЛОЖЕННЯ

Магістерськаробота-цесамостійнаіндивідуальнакваліфікаційнаробота,зелементамидослідництватаінновацій,якаєпідсумкомтеоретичноїтапрактичноїпідготовкиврамкахнормативноїтавибірковоїскладовихосвітньо-професійноїпрограмипідготовкимагістрів.Магістерськароботаєформоюконтролюнабутихстудентомабослухачеммагістратуриупроцесінавчанняінтегрованихумінь,знань,навичок,якінеобхіднідлявиконанняпрофесійнихобов'язків.

Виконання і захист магістерської роботи є завершальним етапом навчання студентів чи слухачів та формою державної атестації випускників.

Основні етапи підготовки та виконання магістерської роботи:

Назвамагістерськоїроботимаєбутистислою,відповідатиосвітнійінауковійгалузямтасутіпроблеми,щовирішувалась.

Метоюмагістерськоїроботиєпроведеннятеоретичнихтапрактичнихдосліджень,поглибленеосмисленняпрофесійноїпроблеми,розробкаінноваційнихпропозиційупевнійсферівиробництваабонауковоїдіяльностітарекомендаційщодоїхупровадження.

Завданнямагістерськоїроботизалежитьвідспеціалізаціїмагістерськоїосвітньо-професійноїпрограмиіполягаєудослідженніоб'єкту,науковомуобґрунтуваннірезультатівдослідженнятапрактичномувикористанніїхуагропромисловомучиприродоохоронномукомплексах.

Практичнапідготовкамагістерськоїроботипроводитьсяуформінауковихдослідженьвумовахпрофесійноїдіяльностіпідорганізаційно-методичнимкерівництвомвикладачауніверситетутафахівцязданогофахувоснащенихнавчальних,навчально-наукових,навчально-виробничихтанавчально-науково-виробничихатестованихлабораторіях,надосліднихполях,убазовихаграрнихпідприємствах,сучаснихфермерськихгосподарствахтощо.Етапипрактичноїпідготовкимагістерськоїроботивисвітлюютьсяуіндивідуальномуплані.Результатинауковихдослідженьвикладаютьсяврозділі«Результатиекспериментальнихдосліджень» основноїчастини.

Наповненнямагістерськоїроботивміщуєкритичнийаналізлітературнихджерелтаїхузагальнення,описдослідженихфактів,явищізакономірностейтаодержанихвласнихрезультатівдосліджень.Висновкиґрунтуютьсянаосновівласнихдосліджень,викладаютьсячіткоілаконічно.Запропонованіінноваційнірішеннямаютьбутинауковообґрунтованимиз.відповідниманалізомтапрогнозомщодорезультатівїхупровадженняізаналізомризиків,щоприцьомуможутьвиникнути.

Результати наукових досліджень викладаються логічно та аргументовано. При цьому слід уникати загальних слів, бездоказових тверджень, тавтології. Магістерська робота може містити знаковий апарат (формули, графіки, діаграми, схеми, таблиці тощо).

Атестація. Раз на семестр студент або слухач магістратури проходить атестацію на засіданнях кафедри та ННЦ, де він звітує про стан виконання індивідуального плану в цілому та магістерської роботи зокрема. Допуском на атестацію ст>дента або слухача магістратури слугує звіт перед керівником. Результат звіту керівник доповідає на засіданні кафедри, відзначаючи помилки і неточності виконання індивідуального плану магістерської роботи, зазначаючи способи їх усунення або шляхи раціонального вирішення.

До захисту магістерської роботи допускаються студенти та слухачі, які успішно склали екзаменаційну сесію, завершили стажування чи переддипломну практику, захистили відповідні звіти, виконали усі завдання індивідуального плану та склали державний екзамен передбачений робочим навчальним планом відповідної спеціальності.

2. ВИБІРТАЗАТВЕРДЖЕННЯТЕМИМАГІСТЕРСЬКОЇРОБОТИ

Тематика магістерських робіт розробляється відповідною випусковою кафедрою НУБіП України, яка забезпечує реалізацію вибіркової складової освітньо-професійної програми підготовки магістрів з урахуванням пропозицій і потреб установ, підприємств та організацій, що направили студентів або слухачів магістратури на навчання та з урахуванням обраної магістерської освітньо-професійної програми та погоджується у відповідному ННЦ.

Темимагістерськихробітдослідницькоїспеціалізаціїповиннівідповідатинауковійтематицівипусковоїкафедри,адляспеціальностей,яківідносятьсядонапрямупідготовки«Специфічнікатегорії», асаме"Педагогікавищоїшколи","Якість,стандартизаціятасертифікація"і"Адміністративнийменеджмент"повиннівідображатиситністьпопередньонабутогонапрямупідготовкитаобраноїспеціальності.

Тематика магістерських робіт на кафедрі поновлюється кожного навчального року, а студент або слухач магістратури має право самостійного вибору теми магістерської роботи в межах освітньо-професійної програми.

При виборі теми магістерської роботи слід враховувати її актуальність і новизну, наявність наукової бази для виконання, можливість отримання та опрацювання експериментального матеріалу, наявність власних науково-технічних і методичних розробок, майбутнє місце працевлаштування.

ЗакріпленнязастудентамитаслухачамитеммагістерськихробітікерівниківоформлюєтьсянаказомректораНУБіПУкраїнизаподаннявченоїрадиННІпісляузгодженнязцентроммагістерськихпрограмінавчальноючастиноюуніверситетупротягом4місяціввідднязарахуваннянаосвітньо-професійнупрограмупідготовкимагістрів.

Темамагістерськоїроботиможебутиуточненазазаявоюстудентачислухачамагістратуриназасіданнівідповідноїкафедри,аленепізніше,ніжзішістьмісяцівдовизначеноготермінуподаннязавершеноїмагістерськоїроботидозахисту.ЗмінатемимагістерськоїроботиоформлюєтьсянаказомректорауніверситетузаподаннямвченоїрадиННІтапісляузгодженнязцентроммагістерськихпрограмінавчальноючастиноюуніверситету.

ДлянауковогокерівництвамагістерськоюроботоюнаказомректораНУБіПУкраїнизаподаннямвідповідноїкафедрипризначаєтьсякерівник.Застудентомчислухачемвиробничоїабодослідницькоїспеціалізаціїзакріплюєтьсяодинкерівник,адляспеціальностей,яківідносятьсядонапрямупідготовки«Специфічнікатегорії», асаме"Педагогікавищоїшколи","Якість,стандартизаціятасертифікація","Адміністративнийменеджмент''-два(одинзаобраноюспеціальністю,другий-занабутимнапрямомпідготовки).

Керівникамимагістерськихробітможутьбутинауково-педагогічніпрацівникиНУБіПУкраїнизнауковимступенемдокторанаукчидосвідченогокандидатанаук,колонауковихтафаховихінтересівякихвідповідаєтематицімагістерськоїроботи.

Дляспеціальності"Державнаслужба"керівникамимагістерськихробітможутьбутитакожвисококваліфікованіфахівціцентральнихорганіввиконавчоївлади,місцевихдержавнихадміністрацій,органівмісцевогосамоврядування.

За одним керівником закріплюється до 5 студентів чи слухачів магістратури на навчальний рік.

Керівник магістерської роботи:

• пропонуйстудентамчислухачаммагістратуритемимагістерськихробітвідповіднодосвогонауковогонапрямудіяльності,спеціалізаціїмагістерськоїпрограмитапотребустанов,підприємств,організацій,щонаправилистудентівабослухачівнанавчання;

• здійснюєкерівництвовиконаннямагістерськоїроботи;

3. ПІДГОТОВКАМАГІСТЕРСЬКОЇРОБОТИ

Підготовка магістерської роботи має демонструвати рівень фахової підготовленості студента чи слухача магістратури до професійної або наукової діяльності, а саме здатність:

 1. Картку магістерської роботи.

 2. Титульний аркуш.

 3. Завдання до виконання магістерської роботи.

 4. Зміст.

 5. Перелік умовних позначень, символів, одиниць, скорочень і термінів (за необхідності).

 6. Вступ.

 7. Основна частина.

 8. Охорона праці.

 9. Висновки та пропозиції.

 10. Додатки (за необхідності).

 11. Список використаних джерел.

Укартцімагістерськоїроботи(далі)розміщуєтьсятакаінформація:кодкафедри;літериМР-магістерськаробота;номертадатапідписаногоректоромуніверситетунаказупрозатвердженнятеммагістерськихробіт;порядковийномерстудентаабослухачавнаказіпрозатвердженнятеммагістерськихробіт;літериПЗ-пояснювальназаписка.

Титульнийаркуш(далі)міститьназвунавчальногозакладу,назвукафедри,темумагістерськоїроботи,шифріназвуспеціальності,назвумагістерськоїпрограми,спеціалізації,прізвищетаініціалиавтора,прізвищетаініціаликерівникаіконсультантів,їхнауковийступіньтавченезвання,відомостіщододопускумагістерськоїроботидозахисту,календарнийрікзахисту.

Зразокзавданнядовиконаннямагістерськоїроботинаведенодалі.

Змістподаєтьсянапочаткумагістерськоїроботиіміститьнайменуваннятаномерипершихсторінокусіхрозділів,підрозділівтапунктів(якщовонимаютьзаголовок),зокремавступу,висновківтапропозицій,додатків,спискувикористанихджерел.

Перелікумовнихпозначень,символів,одиниць,скороченьітермінівподаютьумагістерськійроботіокремимспискомпередвступом,якщовжитоспецифічнутермінологію,атакожмаловідоміскорочення,новісимволи,позначеннятощо.

Перелік друкують двома колонками, в яких зліва за абеткою наводять скорочення, справа - їх детальну розшифровку.

Якщо в магістерській роботі спеціальні терміни, скорочення, символи, позначення тощо повторюються менше трьох разів, перелік не складають, а їх розшифровку наводять у тексті при першому згадуванні.

Увступідомагістерськоїроботи:

Завдання,визначаютьсяметоюроботиіподаютьсяуформіперерахунку(вивчити...,описати..,встановити...,виявити...тощо).

Завданням магістерської роботи виробничої спеціалізації є узагальнення здобутих знань за певною спеціальністю, вивчення і дослідження об'єктів з метою їх практичного використання в агропромисловому чи природоохоронному комплексі.

Завданням магістерської роботи дослідницької спеціалізації є опанування методології, методики і сучасного інструментарію наукових досліджень, створення і поглиблене вивчення моделей, що досліджуються, пошук шляхів їх адаптації до умов розвитку науково-технічного прогресу.

Завданняммагістерськоїроботизанапрямомпідготовки«Специфічнікатегорії» заспеціальністю:

- «Педагогікавищоїшколи»єсинтезнабутихпедагогічнихуміньінавичокізузагальненнямздобутихзнаньвідповіднодозміступопередньонабутогонапрямупідготовкитазурахуванняммайбутньоїспецифікироботиувищихнавчальнихзакладахІ—IIрівнівакредитації.

Магістерськароботазіспеціальності„Державнаслужба",якавідноситьсядонапрямупідготовки«Державнеуправління», передбачаєузагальненняздобутихзнань,уміньіуправлінськихнавичок,необхіднихдляефективноговиконаннявідповіднихзавданьнадержавнійслужбіуконтекстіоцінюванняпроблеміможливостейрозвиткуагропромисловогоіприродоохоронногокомплексівУкраїни.

Визначенняоб'єктаіпредметадослідженняєобов'язковоюскладовоювступу.

Об'єктомдослідженнямагістерськоїроботиможебутисортрослин,породатварин,підприємствочигрупапідприємств,певнагалузьвиробництватощо.

Предметдослідження-цечастинаоб'єктатасферайогодіяльності,наякуспрямованоосновнуувагудослідника.Предметдослідженнявизначаєтемумагістерськоїроботи.

Методидослідженняякінструментодержанняфактичногоматеріалу-обов'язковіелементивступудомагістерськоїроботи.

Основначастинамагістерськоїроботискладаєтьсязрозділів,які,усвоючергу,можутьподілятисяш,підрозділи,пункти,підпункти.

Кожний розділ слід починати з нової сторінки.

У розділах основної частини наводять:

Упершомурозділірозкриваютьсяосновнітеоретичніположення,проблеми,щоіснуютьстосовнопитань,якідосліджуються,оглядлітератури.Оглядлітератури,патентнийпошукмаєзабезпечуватисязадопомогоюспеціалізованихпорталівдоступудонауковихвидань.Загальнийобсягоглядулітературинеповиненперевищувати20відсотківобсягуосновноїчастинимагістерськоїроботи.

Удругомурозділіобґрунтовуєтьсявибірнапрямудосліджень,наводятьсяметодивирішеннязадач,розробляєтьсязагальнаметодикапроведеннядослідження.

Унаступнихрозділахнаводятьсярезультатидослідженьіззазначеннямнового,щовноситьавторурозробкупроблеми.Оцінюєтьсяповнотавирішенняпоставленихзадач,достовірністьотриманихрезультатів(характеристик,параметрів),порівнянняїхзаналогічнимирезультатамивітчизнянихізарубіжнихавторів.Обробкаотриманоїінформації,виконуєтьсязвикористаннямприкладногопрограмногозабезпечення(Ехсеl,статистичніпакети,ГІСтощо).

Увисновкахтапропозиціяхнаводятьсянауковітапрактичнірезультати,отриманівмагістерськійроботі,формулюютьсярозв'язанінауковіпроблемитаїхзначеннядлянаукиіпрактики,наводятьсявисновкиірекомендаціїщодонауковоготапрактичноговикористанняздобутихрезультатів.

Дододатківзінеобхідностівключаютьсятакідопоміжніматеріали:

Списоквикористанихджерелміститьлітературніджерела,наякієпосиланняумагістерськійроботі(додатокГ).

Загальнийобсягмагістерськоїроботимаєстановити70-80сторінокдрукованоготексту(дозагальногообсягумагістерськоїроботиневходятьдодатки,списоквикористанихджерел,таблицітарисунки).


4. ОФОРМЛЕННЯМАГІСТЕРСЬКОЇРОБОТИ

Загальнівимоги.Текстдрукуєтьсянапринтерізадопомогоюкомп'ютеранаодномубоціаркушабілогопаперуформатуА4(210x297мм),черезпівтораінтервали-звикористаннямшрифтутекстовогоредактораWord– TimesNewRoman,14-йкегль.ЗанеобхідністюдопускаєтьсявикористанняформатуаркушівАЗ(297x420мм).

Текст магістерської роботи друкується з дотриманням таких відступів від краю сторінки: верхній, нижній і лівий - 20 мм, правий - 10 мм.

Під час оформлення магістерської роботи необхідно дотримуватися рівномірної щільності, контрастності та чіткості зображення впродовж усього документу. Прізвища, назви підприємств, установ, організацій у магістерській роботі наводяться мовою оригіналу. Скорочення слів і словосполучень виконуються відповідно до чинних стандартів з бібліотечної та видавничої справи.

Заголовки структурних частин магістерської роботи "ЗМІСТ", "ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ", "ВСТУП", "РОЗДІЛ", "ВИСНОВКИ", "ДОДАТКИ" "СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ", друкуються великими літерами симетрично до тексту. Заголовки підрозділів - маленькими літерами (крім першої великої) з абзацного відступу. Крапка в кінці заголовку не ставиться. Якщо заголовок складається з двох або більше речень, їх розділяють крапкою. Заголовки пунктів друкують маленькими літерами (крім першої великої) з абзацного відступу в розрядці у підбір до тексту. У кінці надрукованого таким чином заголовка ставиться крапка. Відстань між заголовком (за винятком заголовка пункту) та текстом має дорівнювати 2-3 інтервалам. Абзацний відступ має бути однаковим впродовж усього тексту та дорівнювати п'яти знакам. Кожну структурну частину магістерської роботи починають з нової сторінки.

Нумерація.Сторінкинумеруєтьсяарабськимицифрами,здотриманнямнаскрізноїнумераціївпродовжусьоготексту.Номерсторінкипроставляєтьсяприкомп'ютерномудруцімагістерськоїроботиуправомуверхньомукутібезкрапкивкінці.

Титульнийаркушвключаєтьсядозагальноїнумераціїсторінокмагістерськоїроботи,номерсторінкинатитульномуаркушінепроставляється.

Розділи,підрозділи,пунктиіпідпунктимагістерськоїроботинумеруєтьсяарабськимицифрами.Розділиповинніматипорядковунумераціювмежахвикладеннясутімагістерськоїроботитапозначатисяцифрамибезкрапки,номерставитьсяпісляслова"РОЗДІЛ".ЗаголовокрозділудрукуєтьсязновогорядкаПідрозділиповинніматипорядковунумераціювмежахкожногорозділу.Номерпідрозділускладаєтьсязномерарозділуіпорядковогономерапідрозділу,відокремленогокрапкою.Укінціномерапідрозділуставитьсякрапка,наприклад,«1.1.»(першийпідрозділпершогорозділу).Потімутомужрядкуйдезаголовокпідрозділу.

Пунктинумеруютьсяумежахкожногопідрозділу.Номерпунктускладаєтьсязпорядковихномеріврозділу,підрозділу,пункту,міжякимиставитьсякрапка.Укінціномераставитьсякрапка,наприклад,«2.З.2»,потімутомужрядкурозміщаєтьсязаголовокпункту.Пунктможенематизаголовка.Підпунктинумеруєтьсяумежахкожногопунктузатакимижправилами,якпункти.

Такі структурні частини магістерської роботи, як зміст, перелік умовних позначень, вступ, висновки, список використаних джерел не мають порядкового номера. Звертаємо увагу на те, що всі сторінки, на яких розміщені згадані структурні частини магістерської роботи, нумеруються звичайним чином. Не нумеруються лише їх заголовки, тобто не можна друкувати: "1. ВСТУП".

Ілюстрації.Ілюстрації(фотографії,малюнки,схеми,графіки,карти,кресленнятощо)розміщуютьсябезпосередньопіслятексту,девонизгадуютьсявперше.Навсіілюстраціїмаютьбутизробленіпосилання.Якщоілюстраціястворенанеавтороммагістерськоїроботи,необхіднодотримуватисявимогчинногозаконодавствапроавторськіправа.

Креслення, малюнки, схеми, графіки, діаграми повинні відповідати вимогам стандартів "Единой системи конструкторской документации" та "Единой системи программной документации".

Номерілюстрації,їїназватапояснювальніпідписирозміщуютьсяпослідовнопіділюстрацією.Ілюстраціїпозначаютьсясловом«Рис.»інумеруютьсяпослідовновмежахрозділу,завиняткомілюстрацій,поданихудодатках.Номерілюстраціїскладаєтьсязномерарозділутапорядковогономераілюстрації,міжякимиставитьсякрапка.Наприклад:Рис.3.1.(першийрисуноктретьогорозділу).

Таблиці.Цифровийматеріал,якправило,оформляєтьсяувиглядітаблиць.Таблицюрозташовуютьбезпосередньопіслятексту,уякомувоназгадуєтьсявперше,абонанаступнійсторінці.Навсітаблиціповиннібутипосиланнявтекстімагістерськоїроботи.Нумераціятаблицьздійснюєтьсявмежахрозділу.Номертаблиціскладаєтьсязномерарозділутапорядковогономератаблиці,наприклад,"Таблиця2.1".

Таблиця повинна мати назву, котра розміщується над нею та друкується симетрично до тексту. Назва та слово "Таблиця" починається з великої літери.

Якщорядкиабографитаблицівиходятьзамежіформатусторінки,таблицюподіляютьначастини,розміщуючиоднучастинупідіншоюабопереносячичастинутаблицінанаступнусторінку.

Заголовкиграфтаблиціпочинаютьсязвеликоїлітери,апідзаголовки-змалої,якщовонискладаютьоднереченняззаголовком.Підзаголовки,щомаютьсамостійнезначення,пишутьсязвеликоїлітери.Укінцізаголовківіпідзаголовківтаблицькрапкинеставляться.Прикладпобудовитаблиці:

Таблиця (номер)

Формулитарівняння.Формулитарівняннярозташовуютьсябезпосередньопіслятексту,вякомувонизгадуються,посерединірядка.Вищетанижчекожноїформулимаєбутизалишенонеменшеодноговільногорядка.

Формули та рівняння нумеруються порядковою нумерацією в межах розділу. Номер формули або рівняння складається з номеру розділу та порядкового номера формули або рівняння, відокремлених крапкою.

Поясненнязначеньсимволівічисловихкоефіцієнтів,щовходятьдоформуличирівняння,наводятьсябезпосередньопідформулоюутійпослідовності,уякійвонинаведеніуформулі.Поясненнязначеннякожногосимволусліддаватизновогорядка.Першийрядокпочинаютьзабзацусловом"де"бездвокрапки.Приклад:

деM1,M2-математичнеочікування;

d1, d2 -середнєквадратичневідхиленняміцностітанавантаження.Формули,щоідутьодназаодноютанерозділенітекстом,відокремлюютьсякомою.

Цитуваннятапосиланнянавикористанілітературніджерел.Дляпідтвердженнявласнихаргументівпосиланнямнаавторитетнеджерелоабодлякритичногоаналізутогочиіншогодрукованоготворусліднаводитицитати.Науковийетикетвимагаєточновідтворюватицитованийтекст,бонайменшескороченнянаведеноговитягуможеспотворитизміст,закладенийавтором.

Загальні вимоги цитування такі:

а) текст цитати починається і закінчується лапками та наводиться в тій граматичній
формі, в якій він поданий у джерелі, зі збереженням особливостей авторського написання;

б) цитування повинно бути повним, без довільного скорочення авторського тексту;
в) кожна цитата обов'язково супроводжується посиланням на джерело.

Посиланнявтекстімагістерськоїроботинаджерелазазначаєтьсязгіднозїхперелікомуквадратнихдужках,наприклад,«....уроботах[1-7]...».Якщовикористовуютьсявідомості,матеріализмонографій,оглядовихстатей,іншихджерелзвеликоюкількістюсторінок,тодівпосиланнінеобхідноточновказатиномеристорінок,ілюстрацій,таблиць,формулзджерела,наякієпосиланнявмагістерськійроботі.

Списоквикористанихджерел.Відомостіпроджерела,включенідосписку,необхіднодавативідповіднодовимогміжнароднихідержавногостандартівзобов'язковимнаведеннямназвпраць.Зокремапотрібнуінформаціюможнаодержатизтакихстандартів:ГОСТ7.1-84«СИБИД.Библиографическоеописаниедокумента.Общиетребованияиправиласоставлени»,ДСТУ3582-97«Інформаціятадокументація.Скороченнясліввукраїнськіймовіубібліографічномуописі.Загальнівимогитаправила»,ГОСТ7.12-93«СИБИД.Библиографическаязапись.Сокращениеслов.Общиетребованияиправила».

Додатки.Додаткиоформлюютьсяякпродовженнямагістерськоїроботинанаступнихїїсторінкахабоувиглядіокремоїчастини(книги),розміщуючиїхупорядкупоявитапосиланьутекстімагістерськоїроботи.

Якщододаткиоформлюютьсянанаступнихсторінкахмагістерськоїроботи,кожензнихпочинаютьзновоїсторінки,їмдаютьзаголовки,надрукованіугорімалимилітерамизпершоївеликоїсиметричностосовнотекстусторінки.Посерединірядканадзаголовкоммалимилітерамизпершоївеликоїдрукуєтьсяслово«Додаток «івеликалітера,щопозначаєдодаток.Приоформленнідодатківокремоючастиною(книгою)натитульномуаркушіпідназвоюмагістерськоїроботидрукуютьвеликимилітерамислово«ДОДАТКИ».

Якщоумагістерськійроботіякдодатоквикористовуєтьсядокумент,щомаєсамостійнезначенняіоформлюєтьсязгіднозвимогамидодокументівданоговиду,йогокопіювміщуютьвмагістерськійроботібеззмінворигіналі.Передкопієювміщуєтьсяаркуш,наякомупосерединідрукуютьслово«Додаток_» ійогоназву,праворучуверхньомукутіпроставляєтьсяпорядковийномерсторінки.Сторінкикопіїдокументанумеруються,продовжуючинаскрізнунумерацію.

5. ПІДГОТОВКАВІДГУКУ,РЕЦЕНЗІЇТАДОПУСКДОЗАХИСТУМАГІСТЕРСЬКОЇРОБОТИ

Завершенумагістерськуроботустудентабослухачмагістратужподаєкерівниковідляперевіркитапідготовкивідгукунанеї(додатокД).Якщомагістерськаробота,зпоглядукерівника,готовадозахиступередДЕК,відповіднарекомендаціядаєтьсянимукінцівідгуку.

Письмовийвідгуккерівниканамагістерськуроботувисвітлюєрівеньвикористаннястудентомабослухачеммагістратуритеоретичнихзнаньдлярозв'язаннязавданьдослідження,аналізметодикидослідження,оцінкуякостівирішеннязавданьдослідження,аналізтаоцінкузапропонованихдослідникомзаходів,інформаціюпронедолікимагістерськоїроботи,загальнівисновкитаоцінкумагістерськоїроботи.Керівникоцінюємагістерськуроботузаписом:-«Рекомендуєтьсядозахисту»,авразінегативноїоцінки-

«Дозахистунерекомендується».Увипадкунегативноговисновкущододопускустудентаабослухачамагістратуридозахистумагістерськоїроботи,цепитаннявиноситьсянарозглядзасіданнякафедризаучастюкерівника.

Кожнамагістерськароботанаправляєтьсянавнутрішнюрецензію(прикладдалі).ДорецензуваннязалучаютьсяпровідніпрацівникиНУБіПУкраїни.Длястудентівтаслухачів,якінавчаютьсябезвідривувідвиробництва,рецензентомможевиступатифахівецьпідприємства,установи,організаціїтощо,депрацюєстудентабослухач.Колонауковихтафаховихінтересіврецензентівмаєвідповідатитематицімагістерськоїроботи.Рецензіїподаютьсяуписьмовомувигляді,вдовільнійформі.Рецензентмаєпідписатирецензіюіззазначеннямсвогопрізвища,іменітапобатькові,місцяроботиіпосади,якузаймає.

Завершена магістерська робота, підписана автором, разом з письмовим відгуком керівника та рецензією, подається на випускаючу кафедру, де, за участі директора ННЦ, проводиться її попередній захист та вирішується питання про допуск студента або слухача до подальшого захисту перед ДЕК. Термін подання - не пізніше одного тижня до захисту. За результатами засідання кафедри складається протокол, який передається до відповідного деканату.

Магістерська робота, яка не відповідає вимогам щодо змісту та оформлення, написана без дотримання затвердженого плану, не містить матеріалів конкретного дослідження, обґрунтованих пропозицій, а також не має відгуку та рецензії, до захисту не допускається.

6. ПІДГОТОВКАПРЕЗЕНТАЦІЇДОЗАХИСТУМАГІСТЕРСЬКОЇРОБОТИ

Основна мета презентації - це забезпечення стислого та наочного подання основних результатів магістерської роботи. При створенні презентації студенти чи слухачі повинні вирішити два важливих завдання:

 1. Створити короткий анотований конспект свого виступу.

 2. Викласти результати досліджень та їх основні положення.

Структура презентації:

1-йслайд-темамагістерськоїроботи,прізвищедоповідачатакерівника,рікзахисту;

2-йслайд-актуальністьтемимагістерськоїроботитапроблемадослідження;

3-йслайд-об'єкт,предмет,гіпотезадослідження;

4-йслайд-головнаметатазавданнямагістерськоїроботи;

5-йслайд-методидослідження.

На наступних слайдах - відображається опис даних, які отримані в дослідженні, їх статистичне обґрунтування, в тому числі з використанням комп'ютерних програм. На останніх одному-двох слайдах відображаються загальні висновки та рекомендації до впровадження результатів магістерської роботи.

Кількість окремих слайдів презентації залежить від особливостей доповіді студента чи слухача магістратури. При розробці презентації рекомендується дотримуватися таких вимоги:

Презентація подається на електронному носії (CD-RW) і повніша мати наклейку з прізвищем та підписом студента чи слухача магістратури, керівника, назвою роботи та спеціальності. На носію розташовується один файл, назва якого містить прізвище студента або слухача магістратури.

7. ЗАХИСТМАГІСТЕРСЬКОЇРОБОТИ

ДлязахистумагістерськихробітщорічностворюєтьсяДЕК,доскладуякоївходятьголоватачленикомісії.ГоловакомісіїпризначаєтьсяМіністерствомаграрноїполітикиУкраїнизапропозицієюректорауніверситетузчислапровіднихфахівціввиробництваабонауковців.ДоскладуДЕКвходять3членикомісії:завідувачікафедр,науково-педагогічніпрацівники(професори,доценти)профілюючихкафедр,провідніфахівцівиробництватапрацівникинауково-досліднихустанов.ПерсональнийскладчленівДЕКзатверджуєтьсяректоромуніверситетунепізніше,ніжзамісяцьдопочаткуроботиДЕК.

ЗахистмагістерськихробітпроводитьсянавідкритомузасіданніДЕКприобов'язковійприсутностіголовикомісіїтакерівникамагістерськоїроботи(увипадкувідсутностікерівниказповажнихпричин,йогоінтересиможепредставлятизавідувачкафедри)іпередбачаєдоповідьвипускникамагістратури,якаструктурнобудуєтьсяупослідовностівідактуальностітемидослідженнядовисновківіпропозицій.

Перед початком захисту магістерських робіт деканати відповідних факультетів подають до ДЕК такі документи:

До ДЕК можуть бути подані також інші матеріали, що характеризують наукову та практичну цінність виконаної роботи: друковані статті за темою магістерської роботи, документи, що вказують на практичне її застосування тощо.

До захисту не допускаються студенти та слухачі магістратури, які не виконали навчальний та індивідуальний плани роботи і на момент подання до захисту магістерської роботи мають академічну заборгованість.

Дата захисту визначається графіком засідань ДЕК, що затверджується ректором університету, і доводиться деканом відповідного факультету до відома голови, членів ДЕК, студентів та слухачів магістратури.

Процедура захисту магістерської роботи складається з:

Рішення ДЕК щодо оцінки знань, виявлених при підготовці та захисті магістерської роботи, а також присвоєння студенту або слухачу кваліфікації магістра та видача йому державного документа приймається на закритому засіданні ДЕК відкритим голосуванням звичайною більшістю голосів членів комісії, які брали участь в засіданні. При однаковій кількості голосів, голос голови ДЕК є вирішальним.

Результатизахистумагістерськихробітза100-бальноюшкалоюпереводятьсязгіднозтабл.1унаціональніоцінкизачотирибальноюшкалою– «відмінно»,«добре»,«задовільно»,«незадовільно»таоцінкиЕСТ8іоголошуютьсяуденьзахиступісляоформленняпротоколівзасіданняДЕК.

Таблиця 1

СпіввідношенняміжнаціональнимитаЕСТSоцінкамиірезультатомзахисту

магістерської роботи за 100-бальною шкалою

Оцінка національна

Оцінка ЕСТS

Процент студентів, які досягають відповідної оцінки в Європейських університетах

Визначення оцінки ЕСТS

Результат захисту магістерської роботи, бали

Відмінно

А

10

ВІДМІННО - відмінне виконання лише з незначною кількістю помилок

90-100

Добре

В

25

ДУЖЕ ДОБРЕ - вище середнього рівня з кількома помилками

82-89С

30

ДОБРЕ - в загальному правильна робота з певною кількістю грубих помилок

75-81

Задовільно

D

25

ЗАДОВІЛЬНО - непогано, але зі значною кількістю недоліків

66-74Е

10

ДОСТАТНЬО - виконання задовольняє мінімальні критерії

60-65

Незадовільно

FX

-

НЕЗАДОВІЛЬНО - потрібно працювати перед тим, як отримати позитивну оцінку

35-59F

-

НЕЗАДОВІЛЬНО - необхідна серйозна подальша робота

01-34


Магістерськіроботи,щомістятьособливоціннірішення,пропозиції,можутьбутирекомендованіДЕКдоопублікуванняунауковихфаховихвиданнях.

Студенти та слухачі магістратури, які не захистили магістерську роботу, не мають права на отримання диплома магістра. Таким випускникам видається довідка встановленого зразка щодо проходження навчання за програмою підготовки магістрів. За ними залишається право бути повторно допущеними до захисту магістерської роботи протягом наступних трьох років. Повторно магістерська робота виконується за наявності заяви студента або слухача магістратури про допуск до захисту, дозволу ректора НУБіП України і рішення випускової кафедри про затвердження теми магістерської роботи і призначення керівника.

Якщо захист магістерської роботи не відбувся з поважних причин, про що студент у ДЕК має подати відповідні документи, ректор НУБіП України може продовжити термін його навчання до наступного терміну роботи ДЕК із захистом магістерських робіт, але не більше, ніж на один рік. Незалежно від причин, повторний захист магістерської роботи в той же рік не допускається.
Зразок оформлення картки магістерської роботи


МАГІСТЕРСЬКА РОБОТА

05.01.04. - МР. 585-С 2008 10 26. 025 ПЗ НЕСТЕРЕНКО НАТАЛІЇ ВАСИЛІВНИ20011 р.


Зразок оформлення титульної сторінки магістерської роботи


НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БІОРЕСУРСІВ І ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ УКРАЇНИ

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ БІЗНЕСУ ЕКОНОМІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТДопускаєтьсядозахисту

Завідувачкафедри

______________________

(назвакафедри)

_______ ________

(підпис) (ПІБ)

"_"_________200_ р.


МАГІСТЕРСЬКА РОБОТА

натему"Організаціяпідприємницькоїдіяльностіваграрнихпідприємствах"

Спеціальність ________________________________________________________

(шифріназва)

Магістерська програма_________________________________________________

(назва)

Спеціалізація_________________________________________________________

(виробнича,дослідницька)Виконав _________ Н.В.Нестеренко

(підпис)

Керівник магістерської роботи _________ ___________________

(підпис) (ПІБ,вченийступіньтавченезвання)


Консультант з економічних питань _________ ___________________

(підпис) (ПІБ,вченийступіньтавченезвання)


Консультант з охорони праці _________ ___________________

(підпис) (ПІБ,вченийступіньтавченезвання)КИЇВ– 20011
НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БІОРЕСУРСІВ І ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ УКРАЇНИ

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ БІЗНЕСУ ЕКОНОМІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

Завідувач кафедри

______________________

(назвакафедри)

_______ ________

(підпис) (ПІБ)

"_"_________200_ р.

ЗАВДАННЯ

до виконання магістерської роботи

студентці(слухачці)НестеренкоНаталіїВасилівні

Спеціальність ________________________________________________________

(шифріназва)

Магістерська програма_________________________________________________

(назва)

Спеціалізація_________________________________________________________

(виробнича,дослідницька)


Тема магістерської роботи: "Організація підприємницької діяльності в__ аграрнихпідприємствах"_______________________________________________

Затверджена наказом ректора НУБіП України від 26.10.2008 р. № 585-С

Термін подання завершеної роботи на кафедру____________________________

(рік,місяць,число)

Вихідні дані до роботи_________________________________________________

____________________________________________________________________

Перелік питань, що підлягають дослідженню:

1. __________________________________________________________________

2. __________________________________________________________________

3. __________________________________________________________________

Керівник магістерської роботи _________ ___________________

(підпис) (ПІБ,вченийступіньтавченезвання)


Виконав _________ Н.В.Нестеренко

(підпис)


Дата отримання завдання

"__"__________2010р.
ВІДГУК


на роботу студента (слухача) магістратури кафедри

__________________________________

___________________________________________________________факультету

Національного університету біоресурсів і природокористування України______

____________________________________________________________________

(прізвище,ім'ятапобанкові)

на тему:_____________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

подану на здобуття ОКР "Магістр" за спеціальністю _______________________

(спеціальність)

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


"___"________200...рКерівник магістерської роботи:

_____________________ _____________ ____________________

(посада,науковийступінь,вченезвання) (підпис) (прізвище,ім'ятапобатькові)

РЕЦЕНЗІЯ

на роботу студента (слухача) магістратури кафедри

___________________________________

________________________________________________________факультету

Національного університету біоресурсів і природокористування України______

____________________________________________________________________

(прізвище,ім'ятапобатькові)

на тему:_____________________________________________________________

____________________________________________________________________

подану на здобуття ОКР "Магістр" за спеціальністю_______________________

(спеціальність)

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

"___"________200...р

Рецензент:

_____________________ _____________ ____________________

(посада,науковийступінь,вченезвання) (підпис) (прізвище,ім'ятапобатькові)